intTypePromotion=1

Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  251/2001/Q§­N H N N  n g µ y     T 30 th¸ng 3 n¨ m  2001 v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ch Õ  c h o  vay  ã  b¶ o   ¶ m   vi h c ® b » n g   Ç m  c è   Ê y tê  ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n  c gi c  n c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n íc ® è i víi  c¸c n g © n  h µ n g Th«ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é   µ  ¬  l  n  B v c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông;   ®Ò ngh c V tr VT d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch cho vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  ña  ©n   µng  µ   íc®èi c c gi t   gi¸ng h c Ng h Nh n     víi   ©n  µng.   Ng c¸c h
  2. 2 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay thÕ    quy  nh  Ò   i Êp  èn  ®Þ v t¸  c v theo  ×nh  h thøc  Õ  Êp  Ýn  Õu  th ch T phi Kho   b¹c t¹   i Quy  nh  Ò   i Êp  èn  ña  ©n   µng  µ   íc®èi víic¸c tæ  ®Þ v t¸ c v c Ng h Nh n         chøc  tÝn  ông  d ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 285/Q§­ NHNN14   µy  ng 10/11/1994  cña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,Quy Õt  nh  è  Th ®è Ng h Nh n   ®Þ s 431/1997/Q§­NHNN14   ngµy  24/12/1997    bæ sung  quy  nh  Ò   i Êp  èn  ña  ©n   µng  µ   íc ®Þ v t¸ c v c Ng h Nh n   ®èi  íic¸c Tæ   v    chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 285/Q§­ NH14  µy  ng 10/11/1994  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vµ  c Th ®è Ng h Nh n   C«ng  sè  v¨n  97/CV­ NH14  µy  ng 4/2/1997  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  û  Òn    c Ng h Nh n   vi u quy cho Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íccho  Ng h Nh n   vay  i Êp  èn    chøc  Ýn  t¸ c v c¸c tæ    t dông  µiquèc  ngo   doanh    a  µn. trªn®Þ b §i Ò u 3:  èi víid  î t¸i Êp  èn  ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c §     n    c v c Ng h Nh n   v    Ng ©n   µng  n   èingµy  ícngµy  h ®Õ cu   tr   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcth×  ©n   ®Þ n c hi l   Ng hµng  µ   íc vµ    ©n   µng  Õp  ôc thùc hiÖn  Nh n   c¸c Ng h ti t     theo    iÒu  c¸c ® kho¶n  ∙  ® ký  Õt    Õ   cnhËn  îcho  íkhiNg ©n  µng  µ   ícthu h Õt  î. k trªnkh í   n  t    i h Nh n     n §i Ò u 4: Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô   Õ     tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh, Vô   ­        tr ëng  ô   Ýn   ông,  VT d Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc, Ch¸nh  d Ng h Nh n   Thanh    ñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  tra,Th tr c¸c®¬ v c li   thu   h Nh n   ®èc    Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ  Ng h Nh n     ph tr     ¬v Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸cng©n  µng  Þu  ®è     h ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  3. 3 Q uy   Õ ch c h o  vay  ã  b¶ o   ¶ m  b» n g  c Ç m  c è  gi Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n c ñ a  g © n   c ®  n n h µ n g  n h µ  n íc ® è i víi  c¸c n g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 251/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng3  30    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1: Ph vi® chØnh. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh   Öc  icÊp  èn  ®Þ vi t¸  v b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam   ña  c Ng ©n  µng  µ   íc®èi víi   ©n  µng  íi ×nh  h Nh n       Ng c¸c h d  h thøc cho    vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  c c gi t   gi¸ng h nh»m  cung øng  èn  ¾n   ¹n  µ  ­ v ng h v ph ¬ng  Ön thanh    ti   to¸ncho    ©n  µng. c¸cng h §i Ò u    èit ng ® îct¸i Êp  èn. 2: §  î       cv C¸c  ©n  µng  îc t¸  Êp  èn  ng h ®  i c v theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiquy  Õ   µy  µ c¸c ch n l     ng©n  µng  îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  h ®  l v ho   theo  Ët c¸c tæ  Lu     chøc  Ýn  ông  äi td (g   t¾tlµng©n  µng),bao  å m:    h   g 1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i;   h Th m 2.Ng ©n  µng    h Ph¸ttr Ón;  i 3.Ng ©n  µng  Çu ;   h § t 4.Ng ©n  µng  Ýnh    h Ch s¸ch; 5.Ng ©n  µng  îp t¸c;   h h  6.Ng ©n  µng  ªndoanh;   h li   7.Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi;    Ng h n  8. C¸c  ¹ h×nh  ©n  µng    lo i   ng h kh¸c ® îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng     l v ho   theo  Ët Lu   c¸ctæ    chøc  Ýn  ông. td §i Ò u      Ých  õng÷ 3: Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1.GiÊy  êcã    ¾n  ¹n lµgiÊy têcã    ã  êih¹n díi ét    t   gi¸ng h        gi¸c th       m n¨m. 2. Cho    vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  c c gi t   gi¸ng h (sau  ®©y  äit¾tlµcho  g      vay  Ç m   è)lµh×nh  c c    thøc t¸ cÊp  èn  ña  ©n  µng  µ     i v c Ng h Nh níc®èi  íing©n  µng      v  h xin vay    ¬  ë  Ç m   è    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  trªnc s c c c¸c gi t   gi¸ng h ®Ó  b¶o  ¶m   Üa  ô    î. ® ngh v tr¶n 3. H¹n    møc  cho vay  Ç m   è  µ sè  èn  èi®a   µ   ©n   µng  µ   íc c c l   v t   m Ng h Nh n   cã  Ó  th cho  vay  trong quý    hoÆc   n¨m  íi ×nh  d  h thøc cho    vay  Ç m   è. c c
  4. 4 4. L∙isuÊt cho       vay  Ç m   è  c c (sau  y   äi t¾t lµ l∙ suÊt cÇ m   è) lµ l∙ ®© g         i   c      i suÊt t¸  Êp  èn  îc dïng    Ýnh  µ  l∙ trªnsè  î gèc  ùc tÕ    ©n    i c v ®  ®Ó t v thu      n   i th   khiNg hµng  µ   íccho  Nh n   vay  Ç m   è. c c §i Ò u    4: Nguyªn  ¾c  vay  Ç m   è. t cho  c c Cho vay  Ç m   è  ña  ©n   µng  µ   íc ph¶i ®¶m   c c c Ng h Nh n     b¶o  ùc  Ön  th hi theo c¸cnguyªn t¾c       sau: 1.C Êp  Ýn  ông  ã    td c b¶o  ¶m; ® 2. Cung    øng  nhu  Çu  èn  ¾n  ¹n  µ  ¬ng  Ön thanh    c v ng h v ph ti   to¸ncho    c¸c ng©n  µng. h 3.Hoµn    îgèc  µ    Òn vay  ng  êih¹n.   tr¶n   v l∙ti   i ®ó th   §i Ò u    Òu  Ön  vay  Ç m   è. 5: §i ki cho  c c 1. Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  µ  Õt  nh    h Nh n   x v quy ®Þ cho vay  Ç m   è    c c khi ng©n  µng  ã      iÒu  Ön  h c ®ñ c¸c® ki sau  y:®© 1.1.Lµ    ©n  µng    c¸cng h quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 2  ch n 1.2.Kh«ng  Þ  Æt  µo  ×nh  ¹ngkiÓm    Æc   Öt.   b® vt tr   so¸t® bi 1.3.Thµnh      viªn tham    Þ  êng  ë   µ  Þ  êng  éi tÖ  ªnng©n  gia th tr m v th tr n   li   hµng; 1.4.Cã     nhu  Çu    c xinvay. 1.5.Kh«ng  ã    îqu¸ h¹n t¹ Ng ©n  µng  µ  íc.   c dn        i h nh n 1.6.Thùc  Ön      hi c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo Quy  Õ   µy.   ch n 2. Ng ©n   µng  µ   íckh«ng  ùc hiÖn    h Nh n   th   cho vay  Ç m   è  i víing©n  c c ®è     hµng kh«ng    ét  ®ñ m trong c¸c ®iÒu  Ön  Ç m   è     ki c c quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  ®iÒu  1  nµy. §i Ò u      Êtcho  cÇ m   è. 6: L∙isu   vay  c 1. L∙isuÊt     cho vay  Ç m   è  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc quy  c c do  ®è Ng h Nh n   ®Þnh  µ  iÒu  v® chØnh  ï hîp víim ôc    ña  Ýnh  ph       tiªuc ch s¸ch tiÒn tÖ      trong tõng    thêikú.   2.Trêng  îp kho¶n    h  vay  Þ    ¹n,th× chuyÓn  b qu¸ h     sang  îqu¸ h¹n vµ  n       ph¶i   ¸p dông    Êtqu¸ h¹n theo quy  nh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íctõ   l∙su       i   ®Þ c Th ®è Ng h Nh n     thêi®iÓ m     chuyÓn kho¶n vay sang  îqu¸ h¹n. n    C h ¬ n g  II Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    µis¶n  Ç m   è  7: T   c c bao  å m: g 1.TÝn  Õu    phi Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n
  5. 5 2.TÝn  Õu  ©n  µng  µ   íc;   phi Ng h Nh n 3. Ngoµi c¸c tµis¶n  Ç m   è         c c nªu  ¹  tikho¶n  vµ  ®iÒu  µy,viÖc  Êp  1  2  n  ch nhËn  ¹  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  lo i gi t   gi¸ng h kh¸c ® îc sö  ông  µm  µis¶n  Ç m   è      d l t  c c do Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh  ®è Ng h Nh n   ®Þ trong tõng thêikú.      §i Ò u    Òu  Ön  Êp  Ën  i víi µis¶n  Ç m   è. 8: §i ki ch nh ®è       c t c GiÊy  ê cã    ¾n   ¹n  îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  µm  µi t   gi¸ng h®  h Nh n   nh l t  s¶n  Ç m   è    ã      iÒu  Ön  c c khic ®ñ c¸c® ki sau: 1.Ng ©n  µng      h xinvay  µngêithô hëng  ®èivíi Êy tê cã      l     (    gi     gi¸ghidanh),   hoÆc   µngêin ¾ m   ÷hîp ph¸p (®èivíi Êy têcã    danh). l    gi          gi     gi¸v«  2.GiÊy  êcã      t   gi¸quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 7  ch n 3. §îc giao  Þch, ® îc thanh     d    to¸n cho  ©n   µng  µ   íc víit c¸ch  µ   Ng h Nh n      l  ngêithø  theo quy  nh  ña    ba    ®Þ c ph¸p luËtvµ      cam  Õt  ña  êithô hëng; k c ng     4. Trêng  îp  Êy  ê ® îc ph¸thµnh  íih×nh    h gi t       d  thøc      ghi sæ ph¶i cã      x¸c nhËn  µ  v b¶o  ¶m   ña  chøc  ã  ® c tæ  c tr¸chnhiÖ m     thanh to¸n ®èi  íigiÊy  ê cã    v  t  gi¸®ã   Ò   Öc  Ïthanh      v vi s   to¸ncho  ©n   µng  µ   íckhing©n  µng      Ng h Nh n     h xin vay (ng ithô hëng) cã  î®Õ n   ¹n nhng  a  ê      n  h  ch thanh to¸n. §i Ò u    å   ¬    Þ  vay  Ç m   è. 9: H s ®Ò ngh cho  c c Khi cã    nhu  Çu  c vay  èn,ng©n  µng    v  h xinvay  öití Ng ©n  µng  µ   íc g    i h Nh n   hå  ¬    Þ  s ®Ò ngh cho  vay  Ç m   è,bao  å m: c c  g 1. § Ò   Þ     ngh cho  vay  Ç m   è  å m     éi dung  ¬  c cg c¸c n   c b¶n  sau: tªn,®Þa      chØ  ña  ©n  µng    c ng h xinvay;sè  Òn xinvay;m ôc  ch    ti       ®Ý vay  èn;cam   Õt  Ò   v  kv b¶o  ¶m   îvay,tr¶nî,tr¶l∙vµ    ® n            c¸ccam   Õt  i k kh¸c; 2. B¶ng  giÊy  ê cã    ¾n   ¹n    Þ   Ç m   è      kª  t   gi¸ng h ®Ò ngh c c ®Ó vay  èn  ¹  v ti Ng ©n  µng  µ   íctheo (mÉu  Óu  è  h Nh n     bi s 01/CC); 3.C¸c  µiliÖu cã  ªnquan      t     li   ®Ó chøng minh  µis¶n  Ç m   è  ã    iÒu  t  c c c ®ñ ® kiÖn  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 8  Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 10:  Êp  Ën  µis¶n  Ç m   è  µ  Êp  Ën  Ch nh t  c c v ch thu cho vay  Ç m   c cè. 1. Trêng  îp  ©n  µng      h ng h xin vay    iÒu  Ön  ®ñ ® ki quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 5 Quy  Õ   µy,tµis¶n  Ç m   è  ña  ©n   µng    ch n     c c c Ng h xinvay    iÒu  Ön  Ç m   è  ®ñ ® ki c c theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy,Ng ©n  µng  µ   ícc¨n cø  µo    Þ   ®Þ t i 8  ch n   h Nh n     v gi¸tr   vµ  êih¹n  th   thanh    ña  Êy têcã    îcchÊp  Ën  Ç m   è      nh   to¸nc gi     gi¸®   nh c c ®Ó x¸c®Þ gi¸trÞ tµis¶n  Ç m   è,thêih¹n  Ç m   è  µ  è  Òn      c c    c c v s ti cho  vay    trªnB¶ng    Êy kª gi   têcã    ¾n  ¹n ® îcchÊp  Ën  Ç m   è      gi¸ng h    nh c c ®Ó vay  èn  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc v t  i h Nh n   (mÉu  Óu  bi 02/CC). 2. Trong  êih¹n  èi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    å  ¬      th   t   2  l vi k t     ®ñ h s ®Ò nghÞ   Ç m   è  c c theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, Ng ©n   µng  µ   íc ®Þ ti§i 9  ch n   h Nh n   ph¶i th«ng    b¸o  cho  ©n   µng    ng h xin vay  Öc  Êp  Ën  vi ch thu hay  kh«ng  Êp  ch thuËn cho  vay  Ç m   è  c c theo (mÉu  è    s 03/CC  hoÆc   è  s 04/CC).
  6. 6 §i Ò u    11: Møc  vay  Ç m   è. cho  c c 1. Ng ©n   µng  µ   íc c¨n  nhu  Çu    h Nh n   cø  c vay  èn  ña  ©n  µng; h¹n v c ng h    møc  cho  vay  Ç m   è  c c cßn  îcsö  ông    Õt  nh  ® d ®Ó quy ®Þ møc  cho  vay  Ç m   è  c c trªn B¶ng  c¸c giÊy  ê cã    ¾n   ¹n  îc chÊp  Ën  Ç m   è  ¹  ©n     kª    t   gi¸ng h®  nh c c t iNg hµng  µ   íc. Nh n 2. Møc     cho vay  Ç m   è  èi®a   c c t   kh«ng  îtqu¸  v  tæng  è  Òn  îc thanh  s ti ®   to¸ncña  Êy têcÇ m   è    n   ¹n.   gi     c khi®Õ h §i Ò u    ùc  Ön  vay. 12: Th hi cho  1.Sau    Ën  îcth«ng  cña  ©n  µng  µ   ícvÒ   Êp  Ën    khinh ®   b¸o  Ng h Nh n   ch thu cho  vay  Ç m   è, ng©n  µng    c c  h xin vay  Ëp  Õ   c cho  l kh í   vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  cÇ m   è  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  b¶n  Ýnh)  c gi t c gi¸ ng h (4  ch theo  Éu  è  (m s 05/CC)  öi g  Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2.Ng ©n  µng  µ   ícvµ  ©n  µng      h Nh n   ng h xinvay    b¶ng    Êy têcã  c¨n cø  kª gi     gi¸ng ¾n   ¹n  îc chÊp  Ën  Ç m   è      h®  nh c c ®Ó vay  èn  ¹  ©n   µng  µ   íc; v t iNg h Nh n   Th«ng  vÒ   Öc  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën  b¸o  vi Ng h Nh n   thu cho  vay  Ç m   è    µm  c c ®Ó l thñ tôc ký  Õ   ccho      kh í   vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  c c gi t   gi¸ng h (4 b¶n  Ýnh).M çi  ch   bªn  ÷ 2  gi   b¶n  µm  l c¨n  h¹ch  cø  to¸n vµ    chuyÓn  Òn    ti cho vay. 3. TiÒn    cho  vay  Ç m   è  îcchuyÓn  µo  µikho¶n  Òn  öicña  ©n   c c®  v t  ti g   ng hµng    xinvay  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc. t i h Nh n §i Ò u    ®Þnh  êih¹n  vay,kú  ¹n    î. 13: X¸c  th   cho    h tr¶n Ng ©n  µng  µ   ícvµ  ©n  µng    h Nh n   ng h xinvay  tho¶ thuËn  Ò   êih¹n      v th   cho vay  µ    nh    ú  ¹n    î trªnc¬  ë  ôc  ch  ña  v x¸c ®Þ c¸c k h tr¶n     s m ®Ý c kho¶n  vay  µ  êi v th   h¹n thanh to¸n cßn  ¹ cña    Êy  ê ® îc chÊp  Ën  Ç m   è, nhng  èi®a     li  c¸c gi t     nh c c  t  kh«ng    êih¹n thanh    qu¸ th     to¸ncßn  ¹cña  Êy tê® îcchÊp  Ën  Ç m   è. l i gi       nh c c §i Ò u    nîgèc  µ  i 14: Tr¶    v l∙ . 1.Ng ©n  µng      h xinvay  ã  c tr¸chnhiÖ m   µ  ñ  ng  ùc hiÖn  ng      v ch ®é th   ®ó c¸c cam   Õt  Ò   k v vay  µ    î cho  ©n   µng  µ   íc theo    ú  ¹n  ∙  v tr¶n   Ng h Nh n   c¸c k h ® tho¶  thuËn      Õ   ccho  ghitrªnkh í   vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  Êy  ê cã    ¾n   c c gi t   gi¸ng h¹n. 2. Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng    h Nh n   xem   Ðt    ¹n  i  íic¸c kho¶n    x gia h ®è v     cho vay  Ç m   è. c c §i Ò u    ö  ýthu håinîvµ  µis¶n  Ç m   è      åinî. 15: X l         t   c c ®Ó thu h   Trêng  îp  n   ú  ¹n    î m µ   ©n  µng    h ®Õ k h tr¶n   ng h xin vay kh«ng    îc nî, tr¶®     Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn    Ön  h Nh n     c¸c bi ph¸p      åinî b ¾t  éc  èc vµ  ®Ó thu h     bu (g   l∙   µ  iv thanh    Òn ph¹t(nÕu  ã)nh  ) to¸nti     c   sau: 1. TrÝch  µikho¶n  Òn göicña  ©n  µng      t  ti     ng h xinvay  ¹ Ng ©n  µng  µ   ti   h Nh níc®Ó     îb ¾t  éc  i víi õng kú  ¹n nî.   thu n   bu ®è     t  h 
  7. 7 2. Trêng  îp tµikho¶n  Òn  öicña  ©n  µng      h   ti g   ng h xin vay  ¹  ©n   µng  ti Ng h Nhµ   íc kh«ng      nî,kho¶n  î gèc  n  ®ñ ®Ó thu    n  vay  Ç m   è  n   ¹n    î ph¶i c c ®Õ h tr¶n     chÞu    Êt qu¸  ¹n  Ýnh  õ thêi®iÓ m   n   ¹n  l∙ su   i ht t    ®Õ h thanh  to¸n cña    kho¶n    vay ®Õ n   êi®iÓ m     îcnî (gèc vµ  itõ nguån  th   thu ®       l∙     ) thanh      Êy tê cÇ m   è  to¸nc¸c gi     c ®¸o  ¹n. h 3. Thu  î  õ  Öc  n t vi thanh  to¸n giÊy  ê  Ç m   è  ¸o  ¹n      tc c ® h ®Ó thu  åi nî h    trongtr ng  îp Ng ©n  µng  µ   íclµtæ   ê h   h Nh n     chøc    µnh  ph¸th hoÆc   îcuû  Òn  ®   quy thanh    to¸ncho  êithô hëng  ñ së  ÷u  îp ph¸p). ng     (ch   h h   4. Yªu  Çu  chøc  ã    c tæ  c tr¸chnhiÖ m     thanh    Êy tê ®ang  Ç m   è  ¹  to¸ngi     c c ti Ng ©n  µng  µ   ícthanh    ùctiÕp cho  ©n  µng  µ   íc,theo nghÜa  h Nh n   to¸ntr     Ng h Nh n     vô  µ   êi thô  ëng  ñ  ë  ÷u  îp  m ng   h (ch s h h ph¸p)®∙    cam   Õt.Trêng  îp  chøc  k  h tæ  ph¸thµnh    kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô  ×  chøc    µn  µn  Þu  th   ngh v th tæ  ®ã ho to ch tr¸ch   nhiÖ m  ícph¸p luËt. tr     C h ¬ n g  III T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u    ©n  Êp  ùchiÖn  vay  Ç m   è. 16: Ph c th   cho  c c Ng ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn  h Nh n     cho vay  Ç m   è  ¹ Së  c c t i Giao  Þch  µ      d v chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è. Ng h Nh n     ph 1. Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  d Ng h Nh n   hi cho    vay cÇ m   è  i víi   ©n  µng  ã  ôsë  Ýnh  ¹ Hµ   éi. c ®è     ng c¸c h c tr   ch t  N i 2. Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùc hiÖn  Ng h Nh n     ph th   cho vay  Ç m   è  i víic¸c ng©n  µng  ã  ôsë  Ýnh    a   µn  õHµ   c c ®è       h c tr   ch trªn®Þ b (tr   Néi). §i Ò u    17: Tr¸chnhiÖm  ña  ©n  µng    cÇ m   è.   c ng h xinvay  c    1. Cung  Êp  y   ,  Þp  êic¸c hå  ¬, tµiliÖu theo  c ®Ç ®ñ k th     s       quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   µy  µ  Þu  ch n v ch tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    ña  è    tr   lu   t ch x¸c c s liÖu vµ  µi Öu cung  Êp.   t    li c 2. Thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c cam   Õt  íiNg ©n   µng  µ   íckhivay  èn  ¹ k v  h Nh n     v ti   khÕ   c cho  í  vay  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  Ç m   è  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  µ    î c c gi t   gi¸ng h v tr¶n   ®óng  ¹n,sö  ông  h d kho¶n  èn  v vay  Ç m   è  ng  ôc  ch. c c ®ó m ®Ý 3. Bµn    giao  y     Êy  ê cã    ¾n   ¹n  îc chÊp  Ën  Ç m   è  ®Ç ®ñ gi t   gi¸ng h®  nh c c khivay  èn.Nh Ën  ¹ toµn  é  µis¶n  Ç m   è    ∙    Õt  î vay    èc  µ    v  l i b t  c c khi® tr¶h n   (c¶ g v l∙   icho  ©n  µng  µ   íc. ) Ng h Nh n §i Ò u    18: Tr¸chnhiÖm  ña    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ  íc:   c c¸c®¬ v thu   h Nh n 1. Vô   Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ:X¸c  nh  ¹n       ®Þ h møc  µ    Êt cho  v l∙su   i vay  Ç m   c cè trong  õng  êikú  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc phª  t th   tr Th ®è Ng h Nh n   duyÖt  µ  v th«ng        n  Þ  ªnquan  éc Ng ©n  µng  µ   íc®Ó   ùc hiÖn. b¸o ®Ó c¸c®¬ v li   thu   h Nh n   th   2.Vô  Ýn  ông  ã   T d c tr¸chnhiÖ m:  
  8. 8 a. Th«ng b¸o  Ò   ¹n  v h møc   cho vay  Ç m   è  îc sö  ông  ¹  ë   c c®  d t iS Giao  dÞch  ©n   µng  µ   íc,chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     Ng h Nh n     ph sau    îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícphª duyÖt. khi®   ®è Ng h Nh n     b.B¸o    èng  c  ©n  µng  µ   íct×nh  ×nh  ö  ông  ¹n    c¸o Th ®è Ng h Nh n   h sd h møc   cho vay  Ç m   è  ¹ Së  c c t i Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc,Chi nh¸nh  ©n  µng    d Ng h Nh n     Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è. n    ph 3.Së    Giao  Þch  ©n  µng  µ   íccã  d Ng h Nh n   tr¸chnhiÖm:   a. X ©y  ùng    d quy  ×nh nghiÖp  ô  tr   v cho vay  Ç m   è    ùc hiÖn  ¹ Së  c c ®Ó th   ti   Giao  Þch  µ    d v chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tr×nh  èng  c  ©n   µng  Ng h Nh n   Th ®è Ng h Nhµ   ícphª duyÖt; n    b.Th«ng  c«ng    b¸o  khail∙suÊtcho     i   vay  Ç m   è  ¹ Së  c c t   Giao  Þch  ©n   i d Ng hµng  µ   íc; Nh n c.TiÕp  Ën  µ  Èm  nh  å  ¬    Þ    nh v th ®Þ h s ®Ò ngh cho  vay  Ç m   è  µ  ùc c c v th   hiÖn  cho  vay  Ç m   è  c c theo quy  ×nh nghiÖp  ô    tr   v cho  vay  Ç m   è. c c d. Thùc  Ön  Öc  Õp  Ën, l gi÷,b¶o    hi vi ti nh  u    qu¶n, bµn    giao  toµn  µi an  t  s¶n  Ç m   è,hå  ¬,tµiliÖu li   c c   s       ªnquan  n   ®Õ kho¶n  cho vay  Ç m   è  µ  ¹ch to¸n c cvh     kÕ     to¸ntheo quy  nh;   ®Þ ®.  µng  th¸ng thùc hiÖn  Öc tæng  îp  H vi h c¸c  th«ng tin, è liÖu vÒ    s nghiÖp  ô  v cho  vay  Ç m   è, ph¸thiÖn  Þp  êic¸c khã  c c    k th     kh¨n  íng  ¾ c     v m ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,b¸o    èng  c  ©n  µng  µ   íc,®ång             c¸o Th ®è Ng h Nh n   thêigöiVô  Ýn  ông,Vô  Ýnh    T d   Ch s¸ch tiÒn tÖ,Vô  Õ      µichÝnh.       K to¸n­T   4.Vô  Õ      µichÝnh:híng dÉn  ¹ch to¸ncho    K to¸n­T       h   vay  Ç m   è. c c 5.Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è:    Ng h Nh n     ph a.Th«ng      b¸o c«ng  khail∙suÊtcho     i   vay  Ç m   è  ¹ chinh¸nh; c c t   i b. TiÕp  Ën  µ  Èm  nh    å  ¬    Þ    nh v th ®Þ c¸c h s ®Ò ngh cho  vay  Ç m   è  ña  c cc c¸c Ng ©n   µng      h xin vay    a   µn; Thùc  Ön  trªn®Þ b   hi nghiÖp  ô  v cho  vay  Ç m   è  c c trongph¹m      vitr¸chnhiÖ m  ∙  îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícuû  Òn.   ®®   ®è Ng h Nh n   quy c.Thùc  Ön  Öc  Õp nhËn,l gi÷,b¶o    hi vi ti    u    qu¶n,bµn    giao an  µn  å  ¬,   to h s   tµiliÖu,tµis¶n  Ç m   è  µ  ¹ch to¸nkÕ          c c v h     to¸ntheo quy  nh;   ®Þ d. Hµng  th¸ng thùc hiÖn viÖc tæng hîp c¸c th«ng tin, è liÖu vÒ    s nghiÖp  ô  v cho  vay  Ç m   è, ph¸thiÖn  Þp  êic¸c khã  c c    k th     kh¨n  íng  ¾ c     v m ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn,b¸o    èng  c  ©n  µng  µ   íc,®ång             c¸o Th ®è Ng h Nh n   thêigöiVô  Ýn  ông,Vô  Ýnh    T d   Ch s¸ch tiÒn tÖ,Vô  Õ      µichÝnh.       K to¸n­T   6.Vô    Tæng  Óm    ã  ki so¸tc tr¸chnhiÖ m   Óm      ki tra,gi¸m    ×nh  ×nh    s¸tt h cho vay  Ç m   è  ña  ë   c c c S Giao  Þch  µ    d v chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû  Òn  ®  ®è Ng h Nh n   quy theo  Èm   Òn,  th quy chøc  n¨ng  µ  Ö m  ô. v nhi v 7. Thanh    ©n   µng  µ   íc cã  tra Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    s¸t t×nh  ×nh  ùc hiÖn    h th   c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v cho  vay  Ç m   è  ¹ c¸cng©n  µng  c c t    i h theo  thÈm  Òn, chøc  quy   n¨ng  µ  Ö m  ô. v nhi v §i Ò u    Òu  19: §i kho¶n    µnh. thih
  9. 9 M äi  öa  æi,    s ® bæ sung  éi dung  ña  n  c Quy   Õ   µy  Thèng  c  ch n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2