intTypePromotion=1

Quyết định 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
135
lượt xem
11
download

Quyết định 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 251/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  251/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   æ N G  C « N G  T Y  C µ  P Hª VI Ö T   A M T N THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Nh»m   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  ph v vi th ® th l  ® kinh doanh;   X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc  th phÈ m, QUY Õ T   NH   ®Þ §i Ò u 1.­  µnh  Ëp  Th l Tæng   c«ng    µ   ty C phª  Öt Nam     ¬  ë  ¾p   Vi   trªnc s s xÕp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  li     v s¶n  Êt,l th«ng,sù  xu  u    nghiÖp  Ò   µ  v c phª  éc  é   thu B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m   µ    n  Þ  th   v c¸c ®¬ v s¶n  Êt,l th«ng  µ    xu  u  c phª thuéc ®Þa  ¬ng.   ph Tæng  c«ng    µ   ty C phª  Öt Nam   Vi   (sau  y   äi t¾t lµ Tæng   ®© g       c«ng    µ ty)l   tæng  c«ng    µ   íc ho¹t®éng  ty Nh n     kinh doanh, cã   c¸ch   t ph¸p  ©n,  ã    nh c c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù  v ngh vd s theo  Ët®Þnh, tù chÞu  lu      tr¸chnhiÖ m   Ò   µn  é    v to b ho¹t®éng, kinh doanh        trong ph¹m  Þ  è  èn  Tæng    v s v do  c«ng    tyqu¶n  ý;cã  µi l  t  s¶n,cã    ü  Ëp    c¸cqu t trung,cã    con  Êu; ® îcm ë   µikho¶n  ©n  µng  d     t  Ng h trong níc    vµ  íc ngoµi theo  n    quy  nh   ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  §iÒu  Ö  ña  l c Tæng  c«ng ty. Tæng  c«ng    µ     ÖtNam   ã    tyC phª Vi   c tªngiao dÞch  èc  Õ  µ:   qu t l   VIETNAM   NATIONAL   COFFEE   CORP O RATION,   viÕt   t¾t   lµ  VINACAFE. Trô  ë  Ýnh  ña  s ch c Tæng  c«ng    Æt  ¹ Hµ   éi. ty® t  N i §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã  Ö m  ô  Ýnh  tyc nhi v ch sau  y: ®© 1­  ùc  Ön  Öm   ô  Th hi nhi v kinh doanh  µ    c phª  theo quy  ¹ch  µ  Õ   ¹ch  ho v k ho ph¸ttr Ón cµ    i   phª  ña  µ   íc,bao  å m:  ©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn,®Ç u   c Nh n   g X d k ho ph¸ttr   t  ¹onguån  èn  u  ;cung  ,t   v ®Ç t  øng  Ët t  ÕtbÞ; trång trät chÕ   Õn;tiªuthô v  ,thi      ,   bi       s¶n  È m,  Êt nhËp  Èu,li   ph xu   kh   ªndoanh  íi   chøc  v   tæ  c¸c kinh tÕ    trong nícvµ  ­   n ícngoµiphïhîp víi          ph¸p luËtvµ  Ýnh      ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 2­ NhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao,bao  å m   phÇn  èn  u    µo    g c¶  v ®Ç tv doanh  nghiÖp kh¸c;nhËn  µ  ö  ông    vsd cã  Öu  hi qu¶  µinguyªn,®Êt  ai  µ    ån  ùc do  µ   íc giao    ùc t    ® v c¸c ngu l   Nh n   ®Ó th   hiÖn  Ö m  ô  nhi v kinh doanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.    3­ Tæ     chøc,qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc  h c«ng  Ö   µ  ngh v c«ng    o  ¹o,båi dìng  bé  µ  t¸c®µ t     c¸n  v c«ng  ©n  ôc  ô  nh ph v kinh  doanh  µ  c phª.
  2. 2 §i Ò u  ­ 3. 1/C¬   Êu  chøc    c tæ  Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  µnh    ña    ®¬ v th viªnc Tæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u 4.­  é   ëng  é   B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc  È m     th ph sau khithèng  Êt  íiBé   ëng, Trëng    nh v   tr   ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ×nh b Ch ph tr   Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh    Ö m   ñ   Þch  éi  ng  t Ch ph quy ®Þ bæ nhi Ch t H ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    µ    µnh  Ön  tyv c¸cth vi kh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ. tr Bé   ëng  é   tr B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng nghiÖp  ùc phÈ m   Õt  nh    th   quy ®Þ bæ nhiÖ m   ã  Ph tæng  gi¸m  c  µ  Õ     ëng  ®è v k to¸ntr Tæng  c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  trÞtr×nh trªnc¬  ë    Þ  ña        s ®Ò ngh c Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng ty. §i Ò u  ­ 5. 1/  é   ëng  é   B tr B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc  È m   Þu  th ph ch tr¸ch  nhiÖ m   ©y  ùng  ¬ng  s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  xd ph ¸n  x li     v s¶n  Êt,l th«ng  µ  ù  xu  u  vs nghiÖp  Ò   µ  v c phª  éc  é   thu B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc  È m,    th ph c¸c ®¬n  Þ  v s¶n  Êt l th«ng  µ  xu  u  c phª  ña    a   ¬ng    Ëp  c c¸c ®Þ ph ®Ó l danh  s¸ch    c¸c ®¬n  Þ  µnh    ña  v th viªnc Tæng  c«ng    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. tytr   t  ph quy   2/Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Þu  tych tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  Òu  Ö    xd §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h 3/ Bé   ëng  é   µi chÝnh  ñ  ×phèihîp víiBé   ëng  é     tr BT  ch tr         tr B N«ng nghiÖp  vµ  C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m   ùc hiÖn  Öc  µn  th   th   vi b giao vèn    cho Tæng  c«ng ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  6.   ®Þ n c hi l   t   ban  µnh. h Bé   ëng  é   tr B N«ng  nghiÖp  µ  v C«ng  nghiÖp  ùc phÈ m,  é   ëng  é   µi th   B tr BT  chÝnh,Bé   ëng,Trëng    tr   ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,c¸c Bé   ëng,Thñ  b Ch ph     tr   tr ng  ¬  ë c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µ   ty C phª  Öt Nam   Þu  Vi   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2