Quyết định 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 252/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh  cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 252/2003/Q§­TTg  ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ qu¶n lý bu«n b¸n hµng ho¸  qua biªn giíi víi c¸c níc cã chung biªn giíi thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng  m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý   mua   b¸n   hµng   hãa   víi   níc   ngoµi   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   44/2001/N§­CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ   viÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   02/2003/N§­CP   ngµy   14   th¸ng   01  n¨m 2003 vÒ ph¸t triÓn vµ qu¶n lý chî; C¨n   cø  c¸c   HiÖp  ®Þnh   song   ph¬ng   trong   c¸c  lÜnh   vùc   kinh tÕ ­ th¬ng m¹i ®îc ký kÕt gi÷a Céng hßa x∙ héi chñ   nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c níc cã chung biªn giíi, quyÕt ®Þnh: Ch¬ng I quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Ho¹t   ®éng   bu«n   b¸n   hµng   ho¸   qua   biªn   giíi   quy   ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh nµy gåm: 1.   Ho¹t   ®éng   mua   b¸n,   trao   ®æi   hµng   ho¸   cña   c  d©n  biªn giíi. 2.  Bu«n b¸n  t¹i chî  biªn  giíi,  chî cöa  khÈu vµ  chî  trong Khu kinh tÕ cöa khÈu. 3.   Ho¹t   ®éng   xuÊt   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   qua   biªn   giíi  theo c¸c ph¬ng thøc kh«ng theo th«ng lÖ bu«n b¸n quèc tÕ  ®∙ ®îc tháa thuËn trong c¸c HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph­ ¬ng   gi÷a   Céng   hßa   x∙   héi   ViÖt   Nam   vµ   c¸c   níc   cã   chung  biªn giíi.
  2. 2 §iÒu  2.  Hµng ho¸ bu«n b¸n qua biªn giíi Trõ   hµng   hãa  cÊm   xuÊt  khÈu,  cÊm   nhËp   khÈu,   hµng  hãa  kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ph¶i thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2001  cña Thñ tíng  ChÝnh  phñ vÒ qu¶n lý xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  hµng hãa thêi kú 2001 ­ 2005, c¸c QuyÕt ®Þnh cã liªn quan  kh¸c cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ v¨n b¶n híng dÉn cña Bé  Th¬ng  m¹i  vµ c¸c Bé, c¬ quan qu¶n  lý chuyªn  ngµnh,  c¸c  hµng hãa kh¸c ®îc tù do trao ®æi, bu«n b¸n vµ xuÊt khÈu,  nhËp khÈu qua biªn giíi. §iÒu  3.  ChÊt lîng hµng hãa bu«n b¸n qua biªn giíi 1. ChÊt lîng hµng hãa bu«n b¸n qua biªn giíi ph¶i phï  hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ qu¶n lý  chÊt lîng hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 2.   §èi   víi   hµng   hãa   nhËp   khÈu   thuéc   Danh   môc   ph¶i  kiÓm tra chÊt lîng vµ kiÓm dÞch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh  th× ph¶i ®îc kiÓm tra vÒ chÊt lîng tríc khi th«ng quan;  kh«ng ®îc nhËp khÈu qua nh÷ng cöa khÈu kh«ng cã c¸c ®iÓm  kiÓm dÞch ®éng thùc vËt, kiÓm tra chÊt lîng hµng hãa theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. Uû quyÒn Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, sau khi trao ®æi  víi Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Y tÕ, xem  xÐt, cã biÖn ph¸p  ®iÒu  hµnh cô thÓ viÖc kiÓm so¸t  xuÊt  khÈu, nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng kh«ng b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu  vÖ sinh, an toµn thùc phÈm vµ søc khoΠngêi tiªu dïng. §iÒu  4.  Thanh to¸n 1.   Hµng   hãa   bu«n   b¸n   qua   biªn   giíi   ®îc   thanh   to¸n  b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc b»ng ®ång ViÖt Nam vµ  ®ång tiÒn cña níc cã chung biªn giíi. 2.   Ph¬ng   thøc   thanh   to¸n:   do   c¸c   bªn   mua,   b¸n   tháa  thuËn phï hîp c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  trªn c¬ së HiÖp ®Þnh vÒ thanh to¸n ®îc ký kÕt gi÷a níc ta  vµ c¸c níc cã chung biªn giíi; khuyÕn khÝch c¸c chñ thÓ  kinh doanh thanh to¸n qua ng©n hµng theo c¸c ph¬ng thøc:  më tÝn dông th; hµng ®æi hµng; thanh to¸n qua ng©n hµng  b»ng ngo¹i tÖ tù do chuyÓn ®æi hoÆc b»ng ®ång ViÖt Nam vµ  ®ång tiÒn cña níc cã chung biªn giíi. §iÒu  5.  ChÝnh s¸ch thuÕ 1. Hµng hãa bu«n b¸n qua biªn giíi ph¶i nép thuÕ vµ  c¸c lÖ phÝ kh¸c theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p  ViÖt Nam  vµ  ®îc hëng c¸c u ®∙i vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hµng  hãa   qua   biªn   giíi   theo   c¸c   tháa   thuËn   song   ph¬ng   gi÷a 
  3. 3 ChÝnh phñ níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ ChÝnh  phñ níc cã chung biªn giíi nÕu cã. 2. Riªng hµng hãa do c d©n níc cã chung biªn giíi s¶n  xuÊt nhËp khÈu vµo níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t, tiªu dïng cña c  d©n biªn  giíi díi h×nh thøc mua b¸n, trao ®æi c d©n biªn giíi ®îc  miÔn   thuÕ   nhËp   khÈu   nÕu   trÞ   gi¸   hµng   hãa   ®ã   kh«ng   qu¸  500.000 VND/1 ngêi/1 ngµy. 3. C¸c chÝnh s¸ch thuÕ liªn quan kh¸c thùc hiÖn theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. 4. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i híng dÉn cô  thÓ viÖc thùc hiÖn. Ch¬ng II mua b¸n, trao ®æi hµng hãa cña c d©n biªn giíi §iÒu   6.   Chñ thÓ ®îc mua b¸n, trao ®æi hµng hãa c  d©n biªn giíi C«ng d©n cã hé khÈu thêng tró t¹i c¸c huyÖn tiÕp gi¸p  biªn   giíi   víi   c¸c   níc   cã   chung   biªn   giíi   ®îc   mua   b¸n,  trao ®æi c¸c mÆt hµng phï hîp víi quy ®Þnh vÒ hµng hãa  bu«n b¸n qua biªn giíi ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh  nµy. §iÒu   7.   Cöa khÈu, ®Þa ®iÓm mua b¸n, trao ®æi hµng  hãa cña c d©n biªn giíi 1. Cöa khÈu ®îc ChÝnh phñ  ViÖt Nam  vµ ChÝnh phñ níc  cã chung biªn giíi tháa thuËn më. 2. Cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng quan kh¸c thuéc c¸c Khu  kinh   tÕ   cöa   khÈu   do   ChÝnh   phñ  ViÖt   Nam  cho   phÐp   thµnh  lËp. 3. Cöa khÈu do c¸c tØnh tiÕp gi¸p biªn giíi cña ViÖt  Nam  vµ   tØnh   tiÕp   gi¸p   biªn   giíi   cña   níc   cã   chung   biªn  giíi tháa thuËn më vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp tiÕn hµnh  lµm thñ tôc th«ng quan hµng hãa xuÊt ­ nhËp khÈu. 4. §êng mßn ®îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cÊp tØnh vïng  biªn giíi hai níc hiÖp th¬ng x¸c ®Þnh theo luËt ph¸p hiÖn  hµnh vµ quy ®Þnh cã liªn quan cña ChÝnh phñ hai níc. Ch¬ng III xuÊt nhËp khÈu hµng hãa qua biªn giíi
  4. 4 §iÒu   8.   Chñ   thÓ   ®îc   xuÊt   nhËp   khÈu   hµng   hãa   qua  biªn giíi ­ Doanh nghiÖp, ®¬n vÞ thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  ®¨ng ký, thµnh lËp theo LuËt ph¸p ViÖt Nam. ­   Hé   kinh   doanh   thuéc   c¸c   tØnh   tiÕp   gi¸p   biªn   giíi  ®¨ng ký theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 02/2000/N§­CP ngµy  03 th¸ng 02 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu   9.   Cöa khÈu xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ qua biªn  giíi 1. Cöa khÈu ®îc ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ ChÝnh phñ níc  cã chung biªn giíi tháa thuËn më. 2. Cöa khÈu vµ c¸c ®iÓm th«ng quan kh¸c thuéc c¸c Khu  kinh   tÕ   cöa   khÈu   do   ChÝnh   phñ   ViÖt   Nam   cho   phÐp   thµnh  lËp. 3. Cöa khÈu do c¸c tØnh tiÕp gi¸p biªn giíi cña ViÖt  Nam   vµ   tØnh   tiÕp   gi¸p   biªn   giíi   cña   níc   cã   chung   biªn  giíi tho¶ thuËn më vµ ®îc Bé Th¬ng m¹i cho phÐp tiÕn hµnh  lµm thñ tôc th«ng quan hµng ho¸ xuÊt ­ nhËp khÈu. Ch¬ng IV M u a   b ¸ n   h µ n g   h o ¸   t ¹ i   c h î   b i ª n   g i í i ,   c h î   c ö a   k h È u ,  chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu §iÒu   10.   Chî   biªn   giíi,   chî   cöa   khÈu,   chî   trong  Khu kinh tÕ cöa khÈu   1. Chî biªn giíi lµ chî ®îc lËp ra trong khu vùc biªn  giíi trªn ®Êt liÒn nhng kh«ng thuéc c¸c chî nãi t¹i kho¶n  2 vµ kho¶n 3 díi ®©y. 2. Chî cöa khÈu lµ chî ®îc lËp ra trong khu vùc biªn  giíi trªn ®Êt liÒn g¾n víi c¸c cöa khÈu xuÊt khÈu, nhËp  khÈu hµng ho¸ nhng kh«ng thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu. 3. Chî trong Khu kinh tÕ cöa khÈu lµ chî ®îc lËp ra  trong   Khu   kinh   tÕ   cöa   khÈu   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  53/2001/Q§­TTg   ngµy   19   th¸ng   4   n¨m   2001   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ   vÒ   chÝnh   s¸ch   ®èi   víi   Khu   kinh   tÕ   cöa   khÈu  biªn giíi. §iÒu  11.  Chñ thÓ kinh doanh t¹i chî 1. Doanh nghiÖp, hé kinh doanh ViÖt Nam cã giÊy chøng  nhËn ®¨ng ký kinh doanh do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ 
  5. 5 níc cÊp, ®îc phÐp tæ chøc kinh doanh t¹i chî biªn giíi,  chî cöa khÈu, chî trong Khu kinh tÕ cöa khÈu. 2. Doanh nghiÖp, hé kinh doanh cña níc cã chung biªn  giíi tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 34/2000/N§­CP  ngµy 18 th¸ng 8 n¨m 2000 vÒ Quy chÕ biªn giíi trªn ®Êt  liÒn níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c quy  ®Þnh cã liªn quan ®Õn viÖc ®i l¹i, c  tró vµ kinh doanh  trong khu vùc biªn giíi: a)  §îc phÐp  tæ chøc  kinh  doanh  t¹i chî  cöa khÈu  vµ  chî   biªn   giíi   khi   ®îc   Së   Th¬ng   m¹i   tØnh   biªn   giíi   cÊp  giÊy phÐp kinh doanh. b) §îc phÐp tæ chøc kinh doanh t¹i chî trong Khu kinh  tÕ cöa khÈu khi ®îc Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu cÊp  giÊy phÐp kinh doanh. 3. C«ng d©n cña níc cã chung biªn giíi khi ®îc phÐp  kinh doanh t¹i chî biªn giíi, chî cöa khÈu, chî trong Khu  kinh tÕ cöa khÈu vµ cã giÊy phÐp kinh doanh t¹i c¸c chî nãi  trªn cßn trong thêi h¹n hiÖu lùc nÕu cã nhu cÇu t¹m tró ë  ViÖt Nam sÏ ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam xem xÐt  cÊp chøng nhËn t¹m tró hoÆc thΠt¹m tró theo híng dÉn cña  Bé C«ng an.  §iÒu  12.  Qu¶n lý chî 1. ViÖc quyÕt ®Þnh thµnh lËp (hoÆc gi¶i thÓ) vµ quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan qu¶n lý  chî ®èi víi chî biªn giíi,  chî cöa khÈu thùc hiÖn  theo  ph©n cÊp ®èi víi tõng lo¹i chî quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè  02/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ  ph¸t triÓn vµ qu¶n lý chî. 2. Chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu do Trëng Ban qu¶n  lý khu kinh tÕ cöa khÈu quyÕt ®Þnh thµnh lËp (hoÆc gi¶i  thÓ) vµ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬  quan qu¶n lý chî theo quy ®Þnh ë NghÞ ®Þnh sè 02/2003/N§­ CP ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ ph¸t triÓn  vµ qu¶n lý chî. 3. C¸c néi dung kh¸c liªn quan ®Õn chî biªn giíi, chî  cöa khÈu, chî trong khu kinh tÕ cöa khÈu kh«ng nªu trong  QuyÕt ®Þnh nµy thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh ë NghÞ ®Þnh sè  02/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ  ph¸t triÓn vµ qu¶n lý chî. 4. C¸c quy ®Þnh vÒ chî biªn giíi, chî cöa khÈu, chî  trong khu kinh tÕ cöa khÈu trong QuyÕt ®Þnh nµy nÕu cã sù  kh¸c biÖt so víi c¸c tháa thuËn song ph¬ng gi÷a ChÝnh phñ  níc Céng hßa x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam  vµ ChÝnh phñ níc 
  6. 6 cã chung biªn giíi th× thùc hiÖn theo c¸c tháa thuËn song  ph¬ng ®∙ ®îc ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ. Ch¬ng V X u Ê t   n h Ë p   c ¶ n h   n g ê i   v µ   p h ¬ n g   t i Ö n   k h i   x u Ê t   n h Ë p  khÈu hµng ho¸ qua biªn giíi §iÒu  13.  Ngêi vµ ph¬ng tiÖn cña ViÖt Nam 1. Cho phÐp ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng hãa cña ViÖt Nam  ®îc ®i qua c¸c cöa khÈu quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3  §iÒu   9   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®Ó   sang   níc   cã   chung   biªn   giíi  giao, nhËn hµng hãa theo quy ®Þnh cña níc ®ã. 2. Chñ hµng ViÖt Nam hoÆc ngêi ®îc chñ hµng uû quyÒn,  ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸ vµ nh©n viªn  phôc   vô   trªn   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   hµng   ho¸   ViÖt   Nam   ®îc  phÐp ®i qua c¸c cöa khÈu quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3  §iÒu   9   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®Ó   sang   níc   cã   chung   biªn   giíi  giao, nhËn hµng hãa b»ng hé chiÕu, sæ thuyÒn viªn, chøng  minh th  biªn  giíi  hoÆc giÊy th«ng  hµnh biªn giíi  do c¬  quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam cÊp. §iÒu   14.  Ngêi vµ ph¬ng tiÖn cña níc cã chung biªn  giíi 1.  Cho phÐp  ph¬ng  tiÖn  vËn t¶i  hµng hãa  cña níc  cã  chung   biªn   giíi   ®i   qua   c¸c   cöa   khÈu   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c  kho¶n 1, 2, 3 §iÒu 9 QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó vµo c¸c ®iÓm giao,  nhËn hµng hãa do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam quy  ®Þnh t¹i khu vùc biªn giíi.  2. Chñ hµng níc l¸ng giÒng hoÆc ngêi ®îc chñ hµng ñy  quyÒn,   ngêi   ®iÒu  khiÓn   ph¬ng  tiÖn   vµ  nh©n   viªn   phôc   vô  trªn ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸ níc cã chung biªn giíi  ®îc theo ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸ ®i qua c¸c cöa khÈu  quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 §iÒu 9 QuyÕt ®Þnh nµy ®Ó  vµo c¸c ®iÓm giao, nhËn hµng hãa b»ng hé chiÕu, sæ thuyÒn  viªn, chøng minh th  biªn giíi hoÆc giÊy th«ng hµnh biªn  giíi do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc l¸ng giÒng cÊp. 3. Trêng hîp ph¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸ vµ c¸c ®èi  tîng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy cã nhu cÇu  vµo c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c ngoµi khu vùc biªn giíi vµ Khu kinh  tÕ   cöa   khÈu   ®Ó   giao,   nhËn   hµng   hãa   th×   ph¶i   thùc   hiÖn  theo c¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh, NghÞ ®Þnh th vµ c¸c V¨n  b¶n tho¶ thuËn kh¸c ®∙ ký kÕt gi÷a Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c níc cã chung biªn giíi vÒ xuÊt nhËp  c¶nh vµ vËn t¶i ®êng bé.
  7. 7 4. Ph¬ng tiÖn vµ ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i  hµng   ho¸   cña   chñ   thÓ   kinh   doanh   cña   níc   cã   chung   biªn  giíi khi ra vµo chî biªn giíi, chî cöa khÈu vµ chî trong  Khu kinh tÕ cöa khÈu ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ ®îc miÔn thÞ  thùc nhËp c¶nh, xuÊt c¶nh ViÖt Nam vµ chÞu sù kiÓm tra,  kiÓm so¸t  cña  c¸c  c¬ quan  qu¶n  lý nhµ  níc chuyªn  ngµnh  t¹i cöa khÈu; khi cã nhu cÇu ®i ra khái ph¹m vi chî biªn  giíi, chî cöa khÈu vµ chî trong Khu kinh tÕ cöa khÈu ®Ó  vµo s©u trong néi ®Þa ViÖt Nam th× ph¶i thùc hiÖn c¸c thñ  tôc vÒ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn theo  c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p ViÖt Nam.
  8. 8 Ch¬ng VI Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu  15.   Xö lý vi ph¹m Vi   ph¹m   trong   ho¹t   ®éng   bu«n   b¸n   hµng   ho¸   qua   biªn  giíi sÏ bÞ xö lý c¨n cø theo c¸c quy ®Þnh NghÞ ®Þnh vÒ xö  ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   th¬ng   m¹i   cña  ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã liªn quan kh¸c cña  luËt ph¸p ViÖt Nam. §iÒu  16.  Tr¸ch nhiÖm cña Bé Th¬ng m¹i 1. Bé Th¬ng m¹i chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh  liªn quan,  ñy ban  nh©n d©n c¸c tØnh biªn giíi híng dÉn,  chØ ®¹o viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng bu«n b¸n hµng  ho¸ qua biªn giíi. 2. Uû  quyÒn Bé trëng  Bé Th¬ng m¹i thµnh lËp Ban ChØ  ®¹o ho¹t ®éng bu«n b¸n hµng hãa qua biªn giíi do Bé Th¬ng  m¹i chñ tr×, cã ®¹i diÖn cña c¸c Bé, ngµnh vµ ñy ban nh©n  d©n c¸c tØnh biªn giíi tham gia; x©y dùng néi dung, Quy  chÕ ho¹t ®éng cña Ban (kinh phÝ ho¹t ®éng do Bé Th¬ng m¹i  vµ  ñy ban  nh©n d©n c¸c tØnh tù thu xÕp) vµ c¬ chÕ phèi  hîp liªn ngµnh vÒ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng bu«n b¸n  qua biªn giíi theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. Bé Th¬ng m¹i vµ c¸c c¬ quan h÷u quan chñ ®éng, phèi  hîp xö lý c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn;  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ nh÷ng vÊn ®Ò vît thÈm quyÒn. §iÒu   17.  Tr¸ch nhiÖm cña Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh  biªn giíi Uû ban  nh©n d©n c¸c tØnh biªn giíi chÞu tr¸ch nhiÖm  tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng bu«n b¸n hµng ho¸  qua biªn giíi trªn khu vùc biªn giíi thuéc ®Þa ph¬ng m×nh  qu¶n lý; thùc hiÖn tèt c¬ chÕ phèi hîp liªn ngµnh vÒ qu¶n  lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng bu«n b¸n qua biªn giíi.  §iÒu   18.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   Bé,   ngµnh   cã   liªn  quan Theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña m×nh, c¸c Bé,  ngµnh liªn quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Th¬ng m¹i  vµ  ñy ban  nh©n  d©n  c¸c  tØnh  biªn  giíi,  triÓn  khai   c«ng  t¸c qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy, t¹o thuËn  lîi tèi ®a cho ho¹t ®éng bu«n b¸n hµng ho¸ qua biªn giíi  ph¸t triÓn lµnh m¹nh, æn ®Þnh vµ ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn 
  9. 9 hµnh;  thùc  hiÖn tèt c¬ chÕ phèi hîp liªn ngµnh  vÒ qu¶n  lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng bu«n b¸n qua biªn giíi. §iÒu   19.   QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau  15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y  vÒ qu¶n lý bu«n b¸n hµng hãa qua biªn giíi tr¸i víi nh÷ng  quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §iÒu   20.  C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé,  Thñ trëng  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Chñ thÓ  kinh doanh cã ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n hµng hãa qua  biªn   giíi   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   vµ   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản