intTypePromotion=1

Quyết định 2529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
180
lượt xem
30
download

Quyết định 2529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2529/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm: Điều 5, khoản 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Điều 14 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Điều 33, khoản 2 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Phụ lục 14 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ; Phụ lục 20 ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ. (Chi tiết cụ thể theo phụ lục đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. Nơi nhận: TUQ. BỘ TRƯỞNG - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; CHÁNH VĂN PHÒNG - UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Văn phòng TƯ và các ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Toà án Nhân dân tối cao; (đã ký) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Các Trung tâm giao dịch chứng khoán; - Công báo; Website Chính phủ; Đinh Văn Nhã - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Website Bộ Tài chính; - Lưu: VT, UBCKNN. Phụ lục Đính chính sai sót trong Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Kèm theo Quyết định số 2529 /QĐ-BTC ngày 27/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. Đính chính về số thứ thự 1. Đính chính chung Số thứ tự các điểm a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k… tại các điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ và Phụ lục số 20 Mẫu Điều lệ công ty quản lý quỹ được đính chính thành a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k… 2. Đính chính cụ thể Số thứ tự trong Số thứ tự STT Phần cần chỉnh sửa Nội dung QĐ số đính chính 35/2007/QĐ-BTC 1 Quy Điều 5, Đối với cổ đông, thành Gạch đầu chế tổ khoản 1, viên góp vốn, là cá i. dòng (-) chức điểm e nhân: ..... và hoạt Đối với cổ đông, thành Gạch đầu động viên góp vốn, là tổ ii. dòng (-) của chức: ...... công ty Điều 14 khoản: 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, quản (Đánh 9, 10, 11, 12 7, 8, 9, 10, lý quỹ nhầm số 11 thứ tự khoản)
  3. Điều 33, Đổi thành khoản 2, các gạch i, ii, iii, iv, v điểm a đầu dòng (-) 2 Phụ lục số a, b,c, d.... 1, 2, 3, 4.... 9 3 Phụ lục số a, b,c, d.... 1, 2, 3, 4.... 10 4 Phụ 10 III lục số 11 IV 14 5 Phụ lục số 20 Điều Mua lại cổ phần 11 khoản 1 Mua lại cổ phần theo yêu gạch đầu dòng (-) a, b cầu của cổ đông khoản 2 Mua lại cổ phần theo 1 a quyết định của Công ty 2 b Điều Quyền và nghĩa vụ của 28 thành viên khoản 4, Các gạch điểm d i, ii, iii đầu dòng (-) Điều Quyền và nhiệm vụ của 37 Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc a, b, c, d.... 1, 2, 3, 4.... Điều Thành viên, Trưởng Ban 82 kiểm soát Không đánh số thứ 1 tự Tiêu chuẩn và điều kiện 1 a làm thành viên Ban kiểm Gạch đầu a soát dòng (-) Gạch đầu b dòng (-) 2 b Không đánh số thứ 2 Nghĩa vụ của thành viên tự Ban kiểm soát a, b, c, d, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đ, e Miễn nhiệm, bãi nhiệm Không đánh số thứ 3 Ban kiểm soát tự
  4. 1 a Các gạch a, b, c, d đầu dòng (-) 2 b 3 c Trưởng Ban kiểm soát có Không đánh số thứ 4 các quyền và nhiệm vụ tự sau 1, 2, 3 a, b, c Điều Hạn chế đối với hoạt 86 động của công ty và nhân viên làm việc tại công ty khoản 13 c a d b II. Đính chính dẫn chiếu điều Phần cần chỉnh sửa Nội dung Đính chính Quy Điều Không khắc phục tình trạng Không khắc phục tình trạng chế tổ 14, điểm quy định tại Điểm b Khoản 6 quy định tại điểm b khoản 5 chức và khoản b Điều này trong thời hạn sáu Điều này trong thời hạn sáu hoạt 10 (6) tháng, kể từ ngày bị đình (6) tháng, kể từ ngày bị đình động chỉ hoạt động; chỉ hoạt động; công ty Không khắc phục được các vi Không khắc phục được các vi quản lý điểm phạm quy định tại Điểm a, c, phạm quy định tại điểm a, c, d, quỹ c d, e Khoản 6 Điều này trong e khoản 5 Điều này trong thời thời hạn sáu mươi (60) ngày, hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ kể từ ngày bị đình chỉ hoạt ngày bị đình chỉ hoạt động; động; Điều Trường hợp Công ty quản lý Trường hợp Công ty quản lý 14, quỹ bị thu hồi Giấy phép quỹ bị thu hồi Giấy phép thành khoản thành lập và hoạt động theo lập và hoạt động theo quy định 11 quy định tại Điểm b, c Khoản tại Điểm b, c Khoản 9 Điều 10 Điều này, Công ty quản lý này, Công ty quản lý quỹ phải quỹ phải hoàn tất các giao hoàn tất các giao dịch theo các dịch theo các hợp đồng đã hợp đồng đã cam kết trước đó. cam kết trước đó. Trường Trường hợp Công ty quản lý hợp Công ty quản lý quỹ bị quỹ bị thu hồi Giấy phép thành thu hồi Giấy phép thành lập lập và hoạt động theo quy định và hoạt động theo quy định tại Điểm d, e Khoản 9 Điều tại Điểm d, e Khoản 10 Điều này, Công ty quản lý quỹ này, Công ty quản lý quỹ phải phải ....
  5. ....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2