intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

141
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Giấy Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 256/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  256/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   æ N G  C « N G  T Y  GI Ê Y   Ö T  N A M T VI THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Nh»m   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  ng 07/3/1994  ña  ñ  íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  ph v vi th ® th l  ® kinh doanh;   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp  Ñ, nh QUY Õ T   NH   ®Þ §i Ò u  ­ Thµnh  Ëp  1.   l Tæng c«ng    Êy  Öt Nam     ¬  ë  chøc, tyGi Vi   trªnc s tæ    s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ  x l    i v s¶n  Êt,l th«ng,sù  xu  u    nghiÖp  Ò   µnh  Êy  éc v ng Gi thu   Bé  C«ng  nghiÖp  Ñ   µ  nh v c¸c  n   Þ   µm  ®¬ v l nguyªn  Öu  Êy  éc  é   © m   li gi thu B L nghiÖp  µ    a  ¬ng. v c¸c®Þ ph Tæng   c«ng    Êy  Öt  ty Gi Vi Nam   (sau  y   äi t¾t lµ Tæng   ®© g       c«ng    µ ty)l   tæng  c«ng    µ   íc ho¹t®éng  ty Nh n     kinh doanh, cã   c¸ch   t ph¸p  ©n,  ã    nh c c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù  v ngh v d s theo  Ët ®Þnh, tùchÞu  Lu      tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é    v to b ho¹t®éng, kinh doanh        trong sè  èn  Tæng    v do  c«ng    tyqu¶n  ý; ã  l   con  Êu, cã  c d  tµis¶n  µ    ü  Ëp    v c¸c qu t trung,® îcm ë   µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng      t  ti   h trong nícvµ  íc     n  ngoµi theo    quy  nh  ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  µ  ¹t®éng v ho   theo  Òu  Ö  §i l cña Tæng  c«ng  ty. Tæng  c«ng    Êy  ÖtNam   ã    tyGi Vi   c tªngiao dÞch  èc  Õ  µ:   qu t l   VIETNAM   PAPER   CORPO RATION,  Õtt¾tlµVINAPIMEX. vi       Trô  ë  Ýnh  ña  s ch c Tæng  c«ng    Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. ty® t  i ph H N §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã    Ö m  ô  Ýnh  tyc c¸cnhi v ch sau  y: ®© 1­  ùc  Ön  Öm   ô  Th hi nhi v kinh  doanh  Êy  gi kh¸c  theo quy  ¹ch  µ  Õ   ho vk ho¹ch ph¸t tr Ón  µnh  Êy  µ   íc,bao  å m:  ©y   ùng  Õ   ¹ch    i ng gi Nh n   g X d k ho ph¸t  tr Ón,®Ç u  ,t¹onguån  èn  u  ,tæ  i  t    v ®Ç t  chøc  ïng nguyªn  Öu giÊy,s¶n  Êt, v  li     xu   tiªuthô    s¶n  È m,  Êt nhËp  Èu; li   ph xu   kh   ªndoanh, li   Õt  íic¸c tæ    ªnk v     chøc  kinh  tÕ trongnícvµ  ícngoµiphïhîp víi     n         ph¸p luËtvµ  Ýnh      ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 2­ NhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao,bao  å m   phÇn  èn  u    µo    g c¶  v ®Ç tv doanh  nghiÖp  kh¸c;nhËn  µ  ö  ông    vsd cã  Öu  hi qu¶  µinguyªn,®Êt  ai  µ    ån  ùc kh¸c do  µ   íc giao    t    ® v c¸c ngu l     Nh n   ®Ó thùc hiÖn  Ö m  ô    nhi v kinhdoanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.    3­ Tæ     chøc,qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc, h  c«ng nghÖ   µ  v c«ng    o  ¹o,båi dìng  t¸c®µ t     c¸n  é  µ  b v c«ng  ©n  nh trong Tæng     c«ng  ty. §i Ò u 3.­
  2. 2 1/C¬   Êu  chøc    c tæ  Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  µnh    ña    ®¬ v th viªnc Tæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u 4.­ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   nh sau    èng  Êt  íiBé   ­ khith nh v   tr ëng, Trëng    ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph   Th t Ch ph quyÕt  nh    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ bæ nhi Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  µ    ®è v c¸c thµnh    viªnkh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng ty. Bé   ëng  é   tr B C«ng nghiÖp  Ñ   Õt  nh    Ö m   ã  nh quy ®Þ bæ nhi Ph tæng  gi¸m  ®èc  µ  Õ     ëng  v k to¸ntr Tæng c«ng    Héi ®ång  tydo    qu¶n  Þtr×nh trªnc¬  ë    tr       s ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng ty. §i Ò u 5.­ 1/ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   Þu  nh ch tr¸chnhiÖ m   ñ  ×,phèihîp víi   ch tr        Bé   ëng  é  © m   tr bL nghiÖp  ©y  ùng  ¬ng  tæ  x d ph ¸n  chøc, s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n     x li     vÞ  s¶n  Êt,l th«ng, sù  xu  u    nghiÖp  µm  l nguyªn  Öu  Ò   µnh  Êy    Ëp  li v ng gi ®Ó l danh  s¸ch    n  Þ   µnh    c¸c ®¬ v th viªn Tæng  c«ng    ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  ty tr Th t Ch ph quyÕt ®Þnh.   2/Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Þu  tych tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  Òu  Ö    xd §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h 3/ Bé   ëng  é   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   ëng    tr BT  ch tr     v   tr C«ng nghiÖp  nhÑ   ùc hiÖn  Öc  th   vi giao vèn    cho  Tæng c«ng  ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  6.   ®Þ n c hi l     ban  µnh. h Bé   ëng  é   tr B C«ng  nghiÖp  Ñ,  é   ëng  é   © m   nh B tr BL nghiÖp,Bé   ëng  é    tr B Tµi chÝnh, Bé   ëng, Trëng      tr   ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, c¸c Bé   ëng, b Ch ph     tr   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  thu   ph   t Uû   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  Þ tr   vµ Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    Êy  Öt Nam   Þu  ty gi Vi   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=141

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2