Quyết định 2568/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
53
lượt xem
8
download

Quyết định 2568/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2568/2008/QĐ-UBND quy định mức giá và phương pháp tính bồi thường về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2568/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ GIANG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2568/2008/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH QUY Đ NH M C GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH B I THƯ NG V TÀI S N LÀ V T KI N TRÚC, CÂY C I, HOA MÀU, THU S N G N LI N V I Đ T KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH HÀ GIANG. U BAN NHÂN DÂN T NH HÀ GIANG Căn c Lu t t ch c HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, thi t h i, h tr tái đ nh cư khi b nhà nư c thu h i đ t; Căn c Thông tư s 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, thi t h i, h tr tái đ nh cư khi b nhà nư c thu h i đ t; Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này là M c giá và phương pháp tính b i thư ng thi t h i v tài s n là v t ki n trúc, cây c i, hoa màu, thu s n g n li n v i đ t, khi Nhà nư c thu h i đ t đ s d ng vào m c đích Qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và phát tri n kinh t trên đ a bàn t nh Hà Giang. (Có ph l c kèm theo Quy t đ nh) 1. M c giá này là căn c đ l p, th m đ nh, phê duy t phương án, d toán và quy t toán kinh phí b i thư ng, h tr cho các t ch c, h gia đình và cá nhân có tài s n là v t ki n trúc, cây c i, hoa màu, th y s n g n li n v i đ t b thu h i thu c đ i tư ng đư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t. 2. Đ i v i kinh phí đ m b o cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đư c trích không quá 2% t ng s kinh phí b i thư ng, h tr c a phương án, trong đó: a, Kinh phí ho t đ ng c a H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư c a các huy n, th xã đư c s d ng 75% (trong t ng 2% kinh phí b i thư ng, h tr và tái đ nh cư c a phương án) đ chi phí cho các n i dung: - Chi cho công tác tuyên truy n, ph bi n quy t đ nh thu h i đ t và các chính sách, ch đ b i thư ng khi nhà nư c thu h i đ t; kh o sát, đi u tra v tình hình kinh t xã h i, v th c tr ng đ t đai, đo đ c v di n tích đ t, phát t khai, ki m kê tài s n, nhà c a, v t ki n trúc, cây c i, hoa màu và nh ng tài s n khác cho t ch c, h gia đình, cá nhân b thi t h i thu c ph m vi d án. - L p phương án, d toán, t ng h p k t qu phương án b i thư ng trình c p có th m quy n phê duy t và gi i quy t các vư ng m c, khi u n i v b i thư ng, h tr tái đ nh cư c a phương án theo th m đ nh. b. Kinh phí ho t đ ng c a H i đ ng th m đ nh c p t nh đư c s d ng 25% (trong t ng s 2% kinh phí b i thư ng, h tr và tái đ nh cư c a phương án) đ chi phí cho các n i dung: Chi cho h p th m đ nh, ki m tra phương án; ti n xăng xe, ti n ngh , ti n công tác phí cho công tác ki m tra th c t t i hi n trư ng; Chi h p gi i quy t đơn thư khi u n i theo th m quy n; Chi văn phòng ph m, trang thi t b , phương ti n ph c v cho công tác th m đ nh c a h i đ ng. 3. Trong quá trình th c hi n n u có s thay đ i v ch đ ti n lương và có bi n đ ng c a th trư ng v t tư, v t li u xây d ng t i các đ a phương các ngành ch c năng có liên quan có trách nhi m t ng h p và trình UBND t nh đ xem xét, đi u ch nh m c giá b i thư ng cho phù h p v i th i đi m Nhà nư c thu h i đ t. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th quy t đ nh s : 691/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2007 c a UBND t nh Hà Giang ban hành B ng giá b i thư ng thi t h i v tài s n
 2. là v t ki n trúc, cây c i, hoa màu, thu s n g n li n v i đ t khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn t nh Hà Giang. Đi u 3. Chánh văn phòng UBND t nh; Th trư ng các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã; Ch t ch H i đ ng th m đ nh c p t nh; Ch t ch H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư các huy n, th xã; các Ch đ u tư xây d ng công trình và các t ch c, cá nhân khác có liên quan căn c Quy t đ nh thi hành. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH T CH - B Tài chính; - B Xây d ng; - B Nông nghi p và PTNT; - TTr T nh u ; - TTr HĐND t nh; - TTr UBND t nh; Nguy n Trư ng Tô - Đoàn Đ i bi u Qu c h i t nh; - C c ki m tra văn b n – B tư pháp; - Như đi u 3; - S Tư pháp; - Trung tâm công báo t nh; - Lưu VT-CV: KT, GTXD, NLN. PH L C S 1. M C GIÁ B I THƯ NG V T KI N TRÚC (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 2568/2008/QD-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Hà Giang) ĐVT: Đ ng S M c giá H NG M C B I THƯ NG Đơn v tính TT (Đ ng) 1 2 3 4 A NHÀ C A Nhà c p III: (4-8 t ng) Móng xây đá h c 200# sâu ≤1,1m, khung d m bê tông c t thép 200#, g ch ch 75#, tư ng 220mm, sàn đ bê tông c t thép 200#. Chi u cao t ng ≥ 3,5m, n n bê tông đá dăm I ho c g ch v 50#, lát g ch hoa xi măng 200x200mm. Tư ng trát v a, quét vôi ve ho c sơn Silicat. Nư c 2 ngu n nóng, l nh, b n t m, lavabo Vi t Nam, ho c liên do nh Vi t Nam. Xí ti u thông d ng, khu WC khép kín. Đi n chi u sáng tr c ti p, dây đi n chìm ho c n i thông d ng. 1 Nhà c p III (t t ng 4 tr lên tư ng 220) đ/m2 sàn 2.042.500 2 Nhà c p III (t t ng 4 tr lên tư ng 110) đ/m2 sàn 1.791.900 Nhà c p IV: (t 1-3 t ng) Móng xây đá h c 200# sâu ≤ 1,1m, khung d m bê tông c t thép 200#, g ch ch 75#, tư ng 220mm, sàn đ bê tông c t thép 200#. Chi u cao t ng ≥ 3,5m, n n bê tông đá II dăm ho c g ch v 50#, lát g ch hoa xi măng 200x200mm. Tư ng trát liên doanh Vi t Nam. Xí ti u thông d ng, khu WC khép kín. Đi n chi u sáng tr c ti p, dây đi n chìm ho c n i thông d ng. 1 Nhà c p 4A (3 t ng, khung tư ng 220) đ/m2 sàn 2.509.900 2 Nhà c p 4B (3 t ng, khung tư ng 110) đ/m2 sàn 2.057.300 3 Nhà c p 4C (nhà 2 t ng khung tư ng 220) đ/m2 sàn 2.360.700 4 Nhà c p 4D (Nhà 2 t ng khung tư ng 110) đ/m2 sàn 2.098.800 5 Nhà c p 4E (nhà 2 t ng tư ng ch u l c 220) đ/m2 sàn 2.083.200 6 Nhà c p 4, 1 t ng mái b ng tư ng 220 đ/m2 sàn 2.010.000 7 Nhà c p 4 hiên tây mái ch y tư ng 220 mái l p ngói, lá, tôn, đ/m2 XD 1.614.100
 3. FbroXM Nhà c p 4 không hiên tây mái ch y, tư ng 220 mái l p ngói, lá, 8 đ/m2 XD 1.170.500 tôn, FbroXM. Nhà không hiên tây mái ch y, tư ng 110 mái l p ngói, lá, tôn, 9 đ/m2 XD 894.600 FbroXM. Nhà t m b ng g : C t kèo b ng g ≤20cm ho c tre, c a đi, c a s b ng g t p (T nhóm VI tr III lên). K t c u đ mái b ng g t p ho c g k t h p tre, mái l p ngói, tám l p, lá c ho c phên tre, n a, tr n, cót ép ho c ván ghép. N n bê tông g ch v , đá dăm 50#, láng v a thông thư ng. Nhà c t g vách toóc xi l p ngói 22v/m2, lá c (g bù 30% & ngói bù 1 đ/m2 XD 344.200 50%). 2 Nhà c t g vách đ t (g bù 30% & ngói 22v/m2 bù 50%) đ/m2 XD 277.800 3 Nhà c t g vách g (g bù 30% & ngói 22v/m2 bù 50%) đ/m2 XD 328.200 4 Nhà vách, vách tre, n a (g bù 30% & ngói 22v/m2 bù 50%) đ/m2 XD 310.600 Nhà trình tư ng ≥400mm b ng đ t c t g , k t c u mái b ng g , k t 5 h p tre, l p ngói, t m l p, lá c ho c phên tre, n a, tr n, ván ép đ/m2 XD 561.600 ho c ván ghép. Nhà trình tư ng ≤400mm b ng đ t c t g , k t c u mái b ng g , k t 6 h p tre, l p ngói, t m l p, lá c ho c phên tre, n a, tr n, ván ép đ/m2 XD 432.200 ho c ván ghép. Nhà sàn c t g D≤30cm, vách, sàn b ng g , k t c u mái b ng g , 7 đ/m2 XD 430.700 k t h p tre, l p ngói (g bù 20% & ngòi bù 50%) Nhà sàn c t g D>30cm, vách, sàn b ng g , k t c u mái b ng g , 8 đ/m2 XD 464.000 k t h p tre, l p ngói (g bù 20% & ngòi bù 50%) M c giá B CÔNG TRÌNH PH TR , V T KI N TRÚC KHÁC Đơn v tính (Đ ng) 1 L u quán chu ng l n, chu ng trâu b ng g , l p tranh n a lá. đ/m2 XD 196.400 2 L u quán chu ng l n, chu ng trâu xây g ch, l p ngói t m l p. đ/m2 XD 495.600 3 Bán mái, c t g l p Fibrô XM đ/m2 XD 120.800 4 Gác xép l ng b ng BTCT trong nhà đ/m2 sàn 259.000 B nưc xây b ng g ch ch , đáy b ng BTCT ho c lát g ch ch . Xây 607.500 5 đ/m3 nư c tư ng 110mm≤5m3 6 K t c u như trên, tư ng 220mm≤5m3 đ/m3 nư c 872.200 7 K t c u như trên, tư ng 220mm>5m3 đ/m3 nư c 721.500 8 K t c u như trên, tư ng b ng đá 300mm>5m3 đ/m3 nư c 461.700 Ch ng nóng, xây tr g ch 200x200 gác xà g g l p Fibrô XM, tôn 81.800 9 đ/m2 sàn ho c ngói. Ch ng nóng, xây tư ng 110mm b tr ,xà g g l p Fibrô XM, tôn 268.900 10 đ/m2 sàn ho c ngói. Ch ng nóng c t b ng thép, vì kèo thép, xà g thép, l p tôn ho c 334.100 11 đ/m2 sàn Fibrô XM. Gi ng nư c xây kè g ch ch t đáy lên, ho c ng c ng BTCT, 564.200 12 m đư ng kính ≤ 1m. Gi ng nư c xây kè g ch ch t đáy lên, ho c ng c ng BTCT, 889.800 13 m đư ng kính >1m.
 4. 14 Hàng rào xây tư ng cao ≤ 2m xây g ch ch 110mm b tr . đ/m2 193.200 15 Hàng rào xây tư ng cao ≤ 2m xây g ch x . đ/m2 186.700 16 Hàng rào xây b tr 220x200 (không k hoa s t tháo d ) đ/m2 97.300 17 Đào ao b ng th công, R>3m, sâu ≤ 1m đ/m3 30.900 18 Đào ao b ng th công, R>3m, sâu ≤ 2m đ/m3 34.000 19 Đào ao b ng th công, R>3m, sâu ≤ 3m đ/m3 38.600 20 S n xu t vì kèo theo hình kh u đ ≤ 9m đ/Kg 17.100 21 p g ch men kính đ/m2 143.800 22 Tr n vôi rơm, g dán đ/m2 86.200 23 Tr n g ván đ/m2 59.600 24 Tr n cót ép đ/m2 55.600 25 Sàn phơi b ng g k t h p tre đ/m2 29.600 26 Tr n x p, tr n nh a hoa văn 50x50 đ/m2 215.600 27 Lát g ch ch đ/m2 67.300 28 Lát g ch hoa xi măng 200x200mm đ/m2 86.600 29 Lát g ch liên doanh 300x300mm đ/m2 93.300 30 Lát g ch hoa 500x500mm đ/m2 181.500 31 Lát g ch hoa liên doanh 400x400mm đ/m2 104.700 32 Xây đá h c v a 50# chi u dày ≤60cm đ/m3 368.000 33 Xây đá h c v a 75# chi u dày ≤60cm đ/m3 397.200 34 Xây đá h c v a 50# chi u dày ≥60cm đ/m3 360.800 35 Xây đá h c v a 75# chi u dày ≥60cm đ/m3 390.100 36 X p đá khan không chít m ch, mái d c th ng đ/m3 218.000 37 X p đá khan không chít m ch, mái d c cong đ/m3 261.200 38 Xây g ch x , g ch bê tông, tư ng ≤30cm đ/m3 410.400 39 Láng v a xi măng không đánh màu 50# đ/m2 15.700 40 Láng v a xi măng có đánh màu 50# đ/m2 14.600 41 p g ch tư ng, p tr đ/m2 155.300 42 Trát tư ng v a xi măng đ/m2 22.600 43 Quét vôi đ/m2 4.250 44 Bê tông g ch v n n mác 50# đ/m3 358.100 45 Bê tông đá dăm n n mác 50#, đá 2x4 đ/m3 423.700 46 Bê tông s i đá dăm 100# đ/m3 432.100 47 Bê tông s i đá dăm 4x6 n n 150# đ/m3 493.200 48 Bê tông s i đá dăm 4x6 n n 200# đ/m3 539.600 49 Bê tông s i đá 1x2, c t, ti t di n ≤0,1m2 mác 150# đ/m3 825.300 50 Bê tông s i đá 1x2, c t, ti t di n ≤0,1m2 mác 200# đ/m3 866.300 51 Bê tông s i đá 1x2 xà, d m, gi ng 150# đ/m3 697.900
 5. 52 Bê tông s i đá 1x2 xà, d m, gi ng 200# đ/m3 792.100 53 Bê tông s i đá 1x2 sàn mái mác 150# đ/m3 402.900 54 Bê tông s i đá 1x2 sàn mái mác 200# đ/m3 700.700 55 Ván khuôn g , móng c t vuông, ch nh t đ/m2 47.800 56 Ván khuôn g c t tròn đ/m2 94.100 57 Ván khuôn g c t vuông, ch nh t đ/m2 51.200 58 Ván khuôn g xà d m gi ng đ/m2 79.700 59 Ván khuôn g sàn mái đ/m2 48.300 60 Ván khuôn g lanh tô ô văng đ/m2 51.000 61 Ván khuôn g c u thang đ/m2 121.000 62 Tháo d , l p d ng đèn ng ≤1,2 m đ/b 42.300 63 Tháo d , l p d ng đèn chùm ≤10 bóng đ/b 33.600 64 Tháo d , l p d ng qu t đi n, qu t tr n đ/cái 37.300 65 Tháo d , l p d ng máy đi u hoà c c b đ/máy 192.800 66 Tháo d , l p d ng ch u r a đ/cái 65.900 67 Tháo d , l p d ng b n t m đ/cái 217.000 68 Tháo d , l p d ng b xí đ/cái 175.600 69 Tháo d , l p d ng b xí b t đ/cái 178.200 70 Tháo d , l p d ng ch u ti u đ/cái 266.000 71 Tháo d , l p d ng bình đun nư c nóng đ/cái 216.100 72 Tháo d , l p d ng b n ch a nư c đ/cái 22.700 73 Tháo d , l p d ng gương soi đ/cái 158.700 74 B xí x m thay m i đ/m2 50.500 75 Tháo d , l p d ng c a x p, c a cu n đ/cái 97.500 76 C t đi n b ng g C t 70.000 77 C t đi n b ng tre C t 35.000 M c giá C B I THƯ NG DI CHUY N M M Đơn v tính (Đ ng) 1 M đã c i táng chưa xây g ch đ ng/m 1.080.000 2 M đã c i táng xây g ch đ ng/m 1.429.000 3 M chưa c i táng, đ n th i h n c i táng đ ng/m 1.289.000 4 M chôn không c i táng đã xây g ch đ ng/m 2.233.000 5 M vô th a nh n (m vô ch ) đ ng/m 1.080.000 H i đ ng b i thư ng, h tr tái đ nh cư c p huy n l p 6 M chôn chưa đ n th i h n c i táng (dư i 3 năm k t khi chôn) d toán chi ti t trình duy t riêng PH L CS 2
 6. QUY Đ NH M C GIÁ B I THƯ NG V CÂY C I, HOA MÀU (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 2568/2008/QD-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Hà Giang) I. CÂY ĂN QU DÀI NGÀY: STT Lo i cây Đơn v Phân M c giá Tiêu chu n và quy cách tính lo i 1 Nhãn, v i các lo i 1a Đã có qu : ĐK >30cm Cây A 390.000 1b Đã có qu : ĐK t 21 - 30cm Cây B 270.000 1c Đã có qu : ĐK t 11 - 20cm Cây C 180.000 1d Đã có qu : ĐK t 5 - 10cm Cây D 110.000 1e Chưa có qu : ĐK 40cm Cây A 380.000 2b Đã có qu : ĐK t 31 - 40cm Cây B 300.000 2c Đã có qu : ĐK t 15 - 30cm Cây C 180.000 2d Đã có qu : ĐK < 15cm Cây D 60.000 2e Cây m i tr ng Cây E 14.000 3 Mơ, m n, Đào, Mác m t, Qu t h ng bì 3a Đã có qu : ĐK>20cm Cây A 360.000 3b Đã có qu : ĐK t 15 - 20cm Cây B 270.000 3c Đã có qu : ĐK t 9 - 14cm Cây C 150.000 3d Chưa có qu : ĐK t 4 - 8cm Cây D 50.000 3e Cây m i tr ng Cây E 20.000 4 Bư i, ph t th 4a Đã có qu : ĐK>20cm Cây A 250.000 4b Đã có qu : ĐK t 10 - 20cm Cây B 200.000 4c Đã có qu : ĐK t 5 - 9cm Cây C 150.000 4d Chưa có qu : ĐK20cm Cây A 130.000 5b Đã có qu : ĐK t 10 - 20cm Cây B 84.000 5c Đã có qu : ĐK t 5 - 9cm Cây C 50.000 5d Chưa có qu : ĐK8cm Cây A 150.000
 7. 6b Đã có qu : ĐK t 5 - 8cm Cây B 100.000 6c Đã có qu : ĐK t 3 - 4cm Cây C 70.000 6d Chưa có qu : ĐK10cm Cây A 350.000 7b Đã có qu : ĐK 5-10cm Cây B 280.000 7c Đã có qu : ĐK 3-4cm Cây C 210.000 7d Chưa có qu : ĐK< 3 cm Cây D 70.000 7e Cây m i tr ng Cây E 20.000 8 Cau 8a Đã có qu : Cao>8m Cây A 200.000 8b Đã có qu : Cao 5-8m Cây B 150.000 8c Đã có qu : Cao 3 – 4m Cây C 110.000 8d Chưa có qu : Cao 4m Cây A 210.000 9b Đã có qu : Cao 3 - 4m Cây B 150.000 9c Đã có qu : Cao 1,5 – 2,9m Cây C 80.000 9d Cây cao t 0,5 – 1,4m Cây D 40.000 9e Cây m i tr ng Cây E 15.000 10 Vũ s a, H ng các lo i (K c h ng xiêm) 10a Đã có qu : ĐK>25cm Cây A 280.000 10b Đã có qu : ĐK t 16 - 24cm Cây B 210.000 10c Đã có qu : ĐK t 11 - 15cm Cây C 140.000 10d Đã có qu : ĐK t 5 – 10 cm Cây D 80.000 10e Chưa có qu : ĐK 10cm Cây A 80.000 11b Đã có qu : ĐK t 6 - 10cm Cây B 60.000 11c Đã có qu : ĐK t 3 - 5 cm Cây C 40.000 11d Chưa có qu : ĐK 20cm Cây A 150.000 12b Đã có qu : ĐK t 10 - 20cm Cây B 100.000
 8. 12c Đã có qu : ĐK t 5 - 9 cm Cây C 50.000 12d Chưa có qu : ĐK 20cm Cây A 180.000 14b Đã có qu : ĐK t 10 - 20cm Cây B 120.000 14c Đã có qu : ĐK t 5 - 9 cm Cây C 70.000 14d Chưa có qu : ĐK 20cm Cây A 100.000 15b Đã có qu : ĐK t 10 - 20cm Cây B 75.000 15c Đã có qu : ĐK t 5 - 9 cm Cây C 50.000 15d Chưa có qu : ĐK 30cm Cây A 350.000 16b Đã có qu : ĐK t 21 - 30cm Cây B 280.000 16c Đã có qu : ĐK t 11 - 20 cm Cây C 210.000 16d Đã có qu : ĐK t 5 - 10 cm Cây D 140.000 16e Chưa có qu : ĐK 20cm Cây A 160.000 17b Đã có qu : ĐK t 11 - 20cm Cây B 120.000 17c Đã có qu : ĐK t 5 - 10 cm Cây C 80.000 17d Cây chưa có qu cao trên 1m Cây D 40.000 17e Cây chưa có qu cao dư i 1m Cây E 25.000 17f Cây m i tr ng Cây F 6.000 18 Cây Qu , Sơn ta 18a Cây đã đư c thu ho ch ĐK >25cm Cây A 240.000 18b Cây có ĐK t 20-25cm Cây B 180.000
 9. 18c Cây có ĐK t 10 - 19cm Cây C 120.000 18d Cây có ĐK t 4 - 9cm Cây D 70.000 18e Cây có ĐK < 3cm Cây E 40.000 18f Cây m i tr ng cao trên 1 m Cây F 25.000 18g Cây m i tr ng cao dư i 1m Cây G 12.000 19 Cây B k t, Tai chua 19a Đã có qu : ĐK> 30cm Cây A 240.000 19b Đã có qu : ĐK t 21 - 30cm Cây B 180.000 19c Đã có qu : ĐK t 11 - 20 cm Cây C 120.000 19d Đã có qu : ĐK t 5 - 10 cm Cây D 70.000 19e Cây cao trên 3m Cây E 30.000 19f Cây m i tr ng Cây F 9.000 20 Cây Táo 20a Đã có qu : ĐK> 20cm Cây A 240.000 20b Đã có qu : ĐK t 11 - 20cm Cây B 160.000 20c Đã có qu : ĐK t 5 - 10 cm Cây C 80.000 20d Đã có qu : ĐK < 5cm Cây D 50.000 20e Cây cao dư i 2m Cây E 35.000 20f Cây m i tr ng Cây F 12.000 21 Cây Roi 21a Đã có qu : ĐK> 20cm Cây A 180.000 21b Đã có qu : ĐK t 11 - 20cm Cây B 120.000 21c Đã có qu : ĐK t 5 - 10 cm Cây C 70.000 21d Đã có qu : ĐK < 5cm Cây D 40.000 21e Cây cao dư i 2m Cây E 25.000 21f Cây m i tr ng Cây F 10.000 22 Cây Xoài, mu m, Quéo 22a Đã có qu : ĐK> 30cm Cây A 330.000 22b Đã có qu : ĐK t 20 - 30cm Cây B 250.000 22c Đã có qu : ĐK t 10 - 19 cm Cây C 180.000 22d Đã có qu : ĐK t 5 – 9cm Cây D 110.000 22e Đã có qu : ĐK < 5cm Cây E 50.000 22f Cây m i tr ng Cây F 18.000 23 Cây Lê, L u 23a Đã có qu : ĐK> 25cm Cây A 220.000 23b Đã có qu : ĐK t 15 - 25cm Cây B 150.000 23c Đã có qu : ĐK t 5 - 14 cm Cây C 110.000 23d Đã có qu : ĐK < 5cm Cây D 70.000
 10. 23e Cây cao 3m Cây E 35.000 23f Cây m i tr ng Cây F 15.000 24 Cây Na 24a Đã có qu : ĐK> 20cm Cây A 280.000 24b Đã có qu : ĐK t 11 - 20cm Cây B 210.000 24c Đã có qu : ĐK t 5 - 10 cm Cây C 150.000 24d Đã có qu : ĐK < 5cm Cây D 80.000 24e Cây cao trên 2m Cây E 35.000 24f Cây m i tr ng Cây F 15.000 25 Cây Cà phê 25a Đã có qu : ĐK> 20cm Cây A 70.000 25b Đã có qu : ĐK t 10 - 20cm Cây B 60.000 25c Đã có qu : ĐK 10m Cây A 120.000 26b Đã cho thu ho ch cao t 7 - 10m Cây B 90.000 26c Đã cho thu ho ch cao t 4 – 6m Cây C 60.000 26d Đã cho thu ho ch cao t 1 - 3m Cây D 40.000 26e Cây cao dư i 1m Cây E 20.000 26f Cây m i tr ng Cây F 8.000 27 Cây chè (tr chè Shan c th vùng cao) 27a Chè KD N/S búp > 5 t n/ha m2 A 6.000 27b Chè KD N/S búp 4 - 5 t n/ha m2 B 5.000 27c Chè KD N/S búp 3 - 4 t n/ha m2 C 4.000 27d Chè KD N/S búp 2 - 3t n/ha m2 D 3.500 27e Chè KD N/S búp 1 - 2 t n/ha m2 E 2.500 27f Chè KTCB 2 – 3 năm m2 F 700 27g Chè tr ng m i m2 E 500 28 Chè Shan c th vùng cao 28a Chè t 41năm tu i tr lên Cây A 250.000 28b Chè t 30 - 41năm tu i tr lên Cây B 180.000 28c Chè t 10 đ n dư i 30 năm tu i tr lên Cây C 120.000 28d Chè dư i 10 năm tu i Cây D 85.000 29 Cây Đ tr ng 29a Cây có đư ng kính >20cm Cây A 85.000 29b Cây có đư ng kính t 10 - 20cm Cây B 60.000
 11. 29c Cây có đư ng kính t 4cm đ n 9 cm Cây C 40.000 29d Cây có đư ng kính < 4cm Cây D 25.000 29e Cây m i tr ng Cây E 10.000 II. CÂY NG N NGÀY Đơn v tính: Đ ng S Lo i cây Đơn v Phân M c giá TT tính lo i Tiêu chu n và quy cách 1 Cây S n 1a Đang có c non Khóm A 1.800 1b Chưa có c Khóm B 1.500 1c M i tr ng Khóm C 1.000 2 Khoai tây 2a Đang có c s p thu ho ch m2 A 5.200 2b Đang có c non m2 B 5.000 2c Chưa có c m2 C 4.200 2d M i tr ng m2 D 3.500 3 Khoai lang 3a Đang có c s p thu ho ch m2 A 1.500 3b Đang có c non m2 B 1.200 3c M i tr ng chưa có c m2 C 800 4 B u, Bí, mư p, xu xu 4a Đang cho thu qu Khóm A 30.000 4b Đang có qu non Khóm B 20.000 4c Đang leo dàn r ng t 2 – 4 m2 Khóm C 10.000 4d M i tr ng Khóm D 2.000 5 Cây d a 5a Đang cho thu qu m2 A 6.000 5b Đang có qu non m2 B 4.000 5c Đang đ sung s c m2 C 2.000 5d M i tr ng k c v trư c đ l i m2 D 1.000 6 Nho, đ ván, tr u không 6a Đang cho thu ho ch Khóm A 40.000 6b Đang leo dàn r ng >6m2 Khóm B 30.000 6c Đang leo dàn r ng t 3 – 6 m2 Khóm C 20.000 6d Chưa leo dàn Khóm D 15.000 6e M i tr ng Khóm E 6.000 7 Rau xanh các lo i 7a Đang cho thu ho ch m2 A 25.000
 12. 7b Đang đ sung s c m2 B 15.000 7c Chưa đư c thu ho ch m2 C 12.000 7d M i tr ng m2 D 5.000 8 L c 8a Có c s p cho thu ho ch m2 A 2.500 8b Có c non m2 B 2.400 8c Đang ra hoa m2 C 2.200 8d Gieo m i m c m2 D 2.000 9 V ng, đ u xanh, đ u đen 9a Có qu s p cho thu ho ch m2 A 2.100 9b Có qu non m2 B 1.900 9c Gieo m i m c đư c 1 tháng m2 C 1.800 9d M i gieo m2 D 1.600 10 Ngô 10a Đã có b p non chưa thu ho ch m2 A 2.600 10b S p tr c m2 B 2.300 10c Cây đư c 3 – 4 lá m2 C 2.100 10d Gieo cây m i m c m2 D 1.400 11 Lúa thu n 11a Đang tr m2 A 2.700 11b S p có đòng m2 B 2.600 11c Đã bén d h i xanh m2 C 2.300 11d M ic y m2 D 1.500 11e Làm m m2 E 1.300 12 Lúa lai 12a Đang tr m2 A 2.800 12b S p có đòng m2 B 2.600 12c Đã bén d h i xanh m2 C 2.500 12d M ic y m2 D 1.600 12e Làm m m2 E 1.400 13 Lúa nương 13a Đang tr m2 A 1.600 13b S p có đòng m2 B 1.400 13c Gieo m c 2 – 3 tháng m2 C 1.000 13d M i gieo m c m2 D 800 14 Dong ri ng 14a Đang có c non m2 A 1.200 14b Chưa có c m2 B 800
 13. 14c M i tr ng m2 C 300 15 Vư n hoa các lo i 15a Đang cho thu ho ch m2 A 22.000 15b S p thu ho ch m2 B 18.000 15c Đang phát tri n t t m2 C 15.000 15d M i tr ng m2 D 10.000 16 Cây c nh (H tr công di chuy n) 16a Tr ng trên đ t, có chi u cao 0,5 – 1m cây 10.000 16c Tr ng trên đ t, có chi u cao >1m tr lên cây 15.000 16d Tr ng trong ch u, có chi u cao 0,5 - 1m ch u 4.000 16f R ng trong ch u, có chi u cao t 1m tr lên ch u 6.000 17 Vư n cây thu c Nam, B c 17a Đang cho thu ho ch m2 A 32.000 17b S p thu ho ch m2 B 25.000 17c M i tr ng m2 C 16.000 18 S n dây 18a Đang leo s p cho thu ho ch m2 A 20.000 18b Đang leo chưa cho thu ho ch m2 B 15.000 18c M i tr ng đang leo m2 C 6.000 19 Cây mía 19a Tr ng đư c 6-7 tháng cây A 1.000 19b Tr ng đư c 2-3 tháng cây B 700 19c M i tr ng k c v trư c đ l i cây C 500 20 Cây chu i 20a Đang có quá non cây A 25.000 20b Đang nhũ hoa cây B 15.000 20c Cây chu i tơ cây C 10.000 20d Cây m i tr ng cao 1m cây D 6.000 21 Hàng rào cây xanh 21a Thành hàng rào cao ≥ 1m m A 18.000 21b Chưa thành hàng rào cao
 14. 23 Cây x , g ng 23a Đang thu ho ch cho s n lư ng > 60 t n m2 A 25.000 23b S n lư ng t 40-60 t n m2 B 18.000 23c S n lư ng t 20-40 t n m2 C 18.000 23d S n lư ng t 10-20 t n m2 D 8.500 23e S n lư ng 8 cm Cây A 7.000 b Có đư ng kính 5-7 cm Cây B 4.000 c Có đư ng kình < 5 cm Cây C 2.000 1.2 Tre gai, tre đ , đ ng ngà, bương, l c ng c a Có đư ng kính > 10 cm Cây A 10.000 b Có đư ng kính 7-10 cm Cây B 7.000 c Có đư ng kính < 6 cm Cây C 4.000 1.3 Hóp, v u, di n a Có đư ng kính >10 cm Cây A 6.000 b Có đư ng kính 7 - 10 cm Cây B 4.500 c Có đư ng kính 5 - 7 cm Cây C 3.000 1.4 Tre bát đ a Đang cho thu ho ch (khóm có t 7 cây tr lên) Khóm A 40.000 b S p cho thu ho ch (khóm có t 7 cây tr lên) Khóm B 30.000 c Đang sinh trư ng, phát tri n (khóm có t 5 cây tr lên) Khóm C 20.000 d M i tr ng (khóm có t 3-5 cây) Khóm D 10.000 1.5 Giang, n a các lo i
 15. a Có đư ng kính t 4-5 cm Cây A 1.000 b Có đư ng kính t 3-4 cm Cây B 700 c Có đư ng kính < 3 cm Cây C 400 2 Cây non: Tính công ch t h b ng 70% c a m t cây thu n th c m i lo i 3 Măng các lo i: Tính b i thư ng b ng 50% công ch t h c a m t cây thu n th c c a m i lo i. IV. CÂY L Y G . STT Lo i cây ĐVT Phân lo i M c giá A Cây l y g thu c nhóm I + II 1 Cây có đư ng kính >45 cm tr lên Cây A 270.000 2 Cây có đư ng kính t 36 - 45 cm Cây B 205.000 3 Cây có đư ng kính 26 - 35 cm Cây C 160.000 4 Cây có đư ng kính 17 - 25 cm Cây D 110.000 5 Cây có đư ng kính 10 - 16 cm Cây E 60.000 6 Cây có đư ng kính 5 - 9 cm Cây F 27.000 7 Cây có đư ng kính < 5 cm Cây G 10.000 B Cây l y g thu c nhóm III+IV 1 Cây có đư ng kính > 45 cm tr lên Cây A 190.000 2 Cây có đư ng kính t 36 – 45 cm Cây B 140.000 3 Cây có đư ng kính t 26 –35 cm Cây C 105.000 4 Cây có đư ng kính t 17 – 25 cm Cây D 80.000 5 Cây có đư ng kính t 10 – 16 cm Cây E 45.000 6 Cây có đư ng kính t 5 – 9 cm Cây F 18.000 7 Cây có đư ng kính t < 5 cm Cây G 7.500 C Cây l y g thu c nhóm còn l i 1 Cây có đư ng kính > 45 cm tr lên Cây A 135.000 2 Cây có đư ng kính t 36 – 45 cm Cây B 90.000 3 Cây có đư ng kính t 26 –35 cm Cây C 75.000 4 Cây có đư ng kính t 17 – 25 cm Cây D 50.000 5 Cây có đư ng kính t 10 – 16 cm Cây E 30.000 6 Cây có đư ng kính t 5 – 9 cm Cây F 12.000 7 Cây có đư ng kính t < 5 cm Cây G 5.000 PH L CS 3 M C GIÁ H TR NUÔI TR NG TH Y S N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 2568/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Hà Giang) H tr b i thư ng s n lư ng cá:
 16. Đ i v i nh ng t ch c, h gia đình, cá nhân khi b Nhà nư c thu h i đ t thu c lo i đ t ao và đang chăn nuôi cá các lo i. T ch c, h gia đình, cá nhân có trách nhi m thu h i s n ph m đang chăn nuôi. Ngoài ra đư c Nhà nư c h tr kho n ti n như sau: Đơn v tính: Đ ng/m2 STT Lo i ao M c giá 1 Ao nuôi cá th t 2.400,0 2 Ao nuôi cá gi ng 3.600,0 PH L C4 PHƯƠNG PHÁP TÍNH M C GIÁ B I THƯ NG TÀI S N LÀ V T KI N TRÚC, CÂY C I, HOA M U, THU S N G N LI N V I Đ T, KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH HÀ GIANG (Ban hành theo Quy t đ nh s : 2568/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 c a U ban nhân dân t nh Hà Giang) I./ PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH M C GIÁ B I THƯ NG V T KI N TRÚC: 1. H s áp d ng giá b i thư ng cho t ng khu v c t i các huy n: STT Đ a bàn H s STT Đ a bàn H s 1 Th xã Hà Giang 1,000 6 Huy n Qu n B 1,174 2 Huy n V Xuyên 0,970 7 Huy n Đ.Văn, Mèo V c 1,369 3 Huy n B c Quang 1,000 8 Huy n Yên Minh 1.248 4 Huy n B c mê 1,127 9 Huy n Hoàng Su Phì 1,115 5 Huy n Quang Bình 1,015 10 Huy n Xín M n 1,095 2. Cơ s tính toán, xây d ng m c giá b i thư ng: - Tính toán trên cơ s các m u nhà đư c KTKT - DT (đã đư c th m đ nh và quy t đ nh phê duy t c a Giám đ c s Xây d ng) phù h p, sát v i th c t các đ a bàn trong t nh. - Ngh đ nh s : 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 c a chính ph v quy đ nh m c luơng t i thi u chung. - Giá các lo i v t tư, v t li u xây d ng, thi t b theo thông báo s 44/TB-LS ngày 30/5/2008 c a Liên s : Tài chính- Xây d ng. Nhân công tính theo ti n lương t i thi u 540.000 đ ng. - Các ch đ chính sách hi n hành c a nhà nư c v đ u tư xây d ng và đi u ki n xây d ng th c t c a đ a phương. - Đơn giá đã bao g m chi phí nhân công, v t li u chính, v t li u ph , đi n chi u sáng và nư c sinh ho t. chưa bao g m các lo i thi t b có th tháo d đư c như: Các lo i c a, hoa s t các lo i, đi u hoà nhi t đ , bình nóng l nh, b n t m, qu t tr n, qu t hút gió, qu t treo tư ng, đèn chùm, đèn chi u sáng, đèn trang trí, ch u r a, xí x m, xí b t, gương soi… 3. Cách xác đ nh di n tích xây d ng và di n tích sàn: - Đ i v i nhà c p IV 1 t ng, nhà g , nhà sàn, nhà t m. Di n tích xây d ng đư c tính theo kích thư c đo t mép ngoài c a tu ng ho c c t hiên (mép ngoài k t c u ch u l c c a công trình), không đư c đo t mép hè ho c rãnh thoát nư c mưa hay gi t nư c trên mái rơi xu ng. - Đ i v i nhà c p 3, nhà c p 4 (2 t ng tr lên). Di n tích sàn đư c tính theo kích thư c đo t mép ngoài c a tư ng ho c c t tr đ mái, không đư c tính t mép ngoài c a mái. 4. T l thu h i v t tư, v th li u khi di chuy n đư ng đi n và cách tính b i thư ng m t s trư ng h p không đư c quy đ nh trong ph n ph l c 1 - Các lo i dây đ ng, nhôm có b c nh a PVC thông thư ng t l dây đư c b i thư ng là 30%. N u kho ng cách dây đi qua khu dân cư có m i n i đư c b i thư ng 100% gi a hai kho ng c t theo m c giá t i th i đi m ki m kê.
 17. - Các lo i dây cáp đ ng treo khác có b c cao su cách đi n đư c b i thư ng 20%. N u kho ng cách dây đi qua khu dân cư có m i n i đư c b i thư ng 100% gi a hai kho ng c t theo m c giá t i th i đi m ki m kê. - C t đi n bê tông c t thép, dây, ph ki n các lo i kèm theo đư c l p d toán riêng, trình cơ quan qu n lí chuyên nghành th m đ nh theo th m quy n. - Trư ng h p ao, h c i t o t thùng đ u khe su i, kh i lư ng tính b i thư ng b ng 1,1 l n kh i lư ng th c t b đ p ph i đ p. - Các trư ng h p không th áp d ng đư c đơn giá trong b ng thì h i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư ki m kê chi ti t, tính toán c th theo đơn giá xây d ng công trình đã đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 1728/QĐ-UB ngày 27/6/2006 c a UBND t nh Hà Giang và các ch đ chính sách đơn giá ti n lương, giá v t li u xây d ng hi n hành c a Liên s : Tài chính – Xây d ng t i th i đi m ki m kê. 5. M c giá b i thư ng di chuy n mô m : Đã bao g m: Chi phí đào, b c, v n chuy n, xây d ng l i chi phí hương khói. Trư ng h p trong quá trình di chuy n m m , có phát sinh các chi phí khác (chi phí h p lí đư c Nhà nư c quy đ nh có hoá đơn, ch ng t kèm theo) thì Nhà nư c s h tr thêm kho n chi phí h p lí đó. 6. Trư ng h p công tác hoàn thi n cao c p ho c th p hơn trong ph n ph l c 1: (bao g m c h s ) thì đư c tính bù, tr chênh l ch vào d toán. II. PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH M C GIÁ B I THƯ NG CÂY C I HOA M U: Căn c vào t ng lo i cây tr ng chu kì sinh trư ng, chu kì kinh t đ xác đ nh m c b i thư ng cho t ng lo i cây tr ng. 1. Đ i v i t ng lo i cây c i, hoa m u: a. Cây ng n ngày: Là cây tr ng 1 năm t 1 v đ n 2- 3 v (cùng v mùa ho c v đông…) Trư c đó (đ i v i cây tr ng 1 năm ho c 2 năm v tr lên) ho c 2 năm li n (cây 1 năm 2 v ). Trên 1 di n tích nh t đ nh và giá s n ph m c a cây tr ng hi n hành t i th trư ng t i th i đi m b i thư ng(-)đi chi phí chăm sóc và thu ho ch t th i đi m b i thư ng đ n th i đi m thu ho ch đư c tính theo công th c: A=SxG–C Trong đó: A - là đơn giá b i thư ng tính đ ng/m S - là s n lu ng bình quân 2 v (cùng v ) G - giá bán s n ph m c a cây tr ng t i th trư ng tính b ng đ ng C - chi phí gieo tr ng chăm sóc và thu ho ch s n ph m t i th i đi m thu h i đ t đ n th i kì thu ho ch, tính b ng đ ng b. Cây dài ngày: Là lo i cây tr ng 1 l n có chu kì sinh trư ng trên 1 năm nhưng đư c thu ho ch nhi u l n trong nhi u năm (cây công nghi p, cây ăn qu ) Xác đ nh đơn giá b i thư ng đ i v i cây dài ngày căn c vào chu kỳ kinh t c a t ng lo i cây đ xác đ nh giá tr b i thư ng cho thích h p, c th là: Th i kỳ tr ng m i: (Giai đo n xây d ng cơ b n) tính đ chi phí đã b ra đ n th i kỳ thu h i đ t có c laic ngân hàng, nh m đ m b o cho t ch c ho c cá nhân b thu h i đ t đ v n đ tái t o vư n cây m i. Đơn v tính: đ ng/ cây ho c đ ng/ha. Th i kỳ m i thu ho ch ( ho c v n t 1- 3 năm) tuỳ t ng lo i cây t 1- 2năm ho c 3 năm cho phù h p, là th i kỳ có giá tr có giá tr đ u tư l n nh t, nhưng m i thu ho ch đư c 1 ph n chi phí, giá tr b i thưòng đư c tính đ chi phí ( chi phí đ u tư, chi phí chăm sóc, b o v , chi phí thu ho ch, chi phí tiêu th s n ph m….) (-)đi giá tr s n ph m thu đư c. Giá tr s n ph m đư c tính theo s n lư ng thu ho ch c a v sát th i kỳ h i đ t, giá s n ph m là giá tr trung bình trên th trư ng t i th i đi m thu ho ch. Th i kỳ kinh doanh: Là th i kỳ b t đ u cho thu đ chi phí có lãi, đ n th i kỳ cây b t đ u già c i, đơn giá b i thư ng tính theo công th c: A = G/N + L x N
 18. Trong đó: A – Là đơn giá b i thư ng tính b ng đ ng/ ha. G - Là giá tr đ u tư cho 1 ha cây tr ng tính b ng đ ng /ha N – Là s năm c a th i kỳ kinh doanh cho t ng lo i cây tr ng L – là lo i l i nhu n thu đư c trong 1 năm tính b ng lo i cây tr ng. Giá tr đ u tư cho 1ha cây tr ng là toàn b chi phí cho th i kỳ xây d ng cơ b n Căn c vào s năm c a th i kỳ kinh doanh tính cho t ng lo i cây cho phù h p kit qu c a 2 giá tr trên đây chính là giá tr cho vư n cây theo đơn v tính trên 1ha. L=SxG–C Trong đó: S – Là s lư ng s n ph m bình quân thu đư c trong 2 năm (không k năm m t mùa). G – Là giá bán trung bình c a s n ph m t i th i đi m b i thư ng (n u là hoa qu tươi thì giá bán trung bình tính cho v g n nh t) đ ng/kg. C- Là chi phí chăm sóc b o v thu ho ch và tiêu th s n ph m (không tính kh u hao và các lo i phí ph i n p) - Th i kỳ chu n b già c i: Là th i kỳ t n thu s n ph m, sau th i kỳ kinh doanh, tuỳ t ng lo i cây tr ng mà tính th i kỳ này vào kho ng 1 – 4 năm. Giá tr b i thư ng c u th i kỳ này đư c tính b ng: L i nhu n bình quân c a 2 năm còn l i tính chi 1 năm trên 1 ha v i s năm còn l i c a lo i cây tính b i thư ng khác v i thòi kỳ kinh doanh, thòi kỳ này không tính kh u hao. - Th i kỳ th i lo i: Không tính giá tr b i thư ng mà đ ng viên ngư i có vư n cây t ch t h và thu h i s n ph m ph , có th khuy n khích tr m t ph n ch t h theo tho thu n. 3. Đ i v i lo i cây Tre, bương, mai, n a, trúc: Lo i m i tr ng chưa có thu ho ch đư ng tính theo b i. Cây đã thu ho ch thì tính công ch t h , v n chuy n; Cây non có chi u cao trên 5 mét thì tính công ch t h , măng đư c tính 50% so v i cây thu n th c. 4. Đ i tư ng r ng tr ng: Xác đ nh đơn giá b i thư ng r ng tr ng: Căn c vào chu kỳ sinh trư ng và chu kỳ kinh t c a t ng lo i cây, đ xác đ nh phương pháp tính b i thư ng cho phù h p. a.Th i kỳ xây d ng cơ b n: Là th i kỳ t m i tr ng đ n t a thưa l n th nh t, cũng gi ng như cây dài ngày giá tr đ n bù đư c tính đ chi phí đã b ra đ n th i kỳ thu h i đ t. b. Th i kỳ chăn sóc b o v : Là toàn b th i kỳ sau đ u tư xây d ng cơ b n c u r ng tr ng cho đ n th i kỳ thu ho ch, khác v i cây công nghi p và cây ăn qu , các lo i cây này v a ph i b chi phí, đ ng th i có thu nh p, không nh ng đ chi phí k c kh u hao mà còn có lãi. Nhưng r ng tr ng chi phí b ra th i kỳ này ch y u công b o v , thu nh p v cây tr ng r t ít (ch y u là cây t a thưa) công d ng vào s n ph m vào m c đích chính và giá tr c u cây tr ng đ t đư c hi u qu cao nh t ch đư c xác đ nh th i kỳ khai thác. c. Đơn giá b i thư ng cho cây l y g trong b ng giá này ch tính nhân công ch t h , v n chuy n. Đ i v i s cây c i đư c đ u tư, gieo tr ng có nguòn v n t kinh phí c a Ngân sách Nhà nư c, thì đơn v qu n lý tài s n ph i thu h i, làm th t c thanh lý tài s n theo quy đ nh. d. Phân lo i nhóm cây l y g : + Cây l y g nhóm 1+2. Bao g m các lo i cây: Lát các lo i; mu ng đen; pơ mu; tr m hương; đinh; lim, c m, gh các lo i; Nghi n, trai lý, mun, sưa; tr c; s n; táu. + Cây l y g nhóm 3+4 bao g m các lo i cây: Dâu vàng; T ch; Gi i; kháo; tía; kháo d u; long não; m ; re xanh; re đ ; re hương; re g ng; thông ba lá; vàng tâm; chò ch ; chò trai; kim giao.
 19. + Cây l y g thu c các nhóm còn l i: Bao g m các lo i cây: Gi các lo i, mu ng, nhãn r ng; phi lao; sa m c; s i đá; thông nh a; xà c ; b ch đàn; phay; xoan; g o; keo; re b u; bu ng tr ng, mu ng gai; lúc l c…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản