Quyết định 257/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
1
download

Quyết định 257/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 257/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch thành phố Hạ Long

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 257/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  257/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 V Ò   Ö C   Hª D U Y Ö T   U Y  H O ¹ C H  C H U N G  T H µ N H  P H è  H ¹ L O N G VI P Q THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;  Theo    Þ   ña  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh Qu¶ng Ninh  µ  v Bé  ëng  é  ©y  ùng, tr BX d QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u  ­ Phª  Öt  nh  íng chñ  Õu  1.   duy ®Þ h   y trong ®Ò       ¸n quy  ¹ch chung  ho   thµnh  è  ¹  ph H Long  n   ®Õ n¨m   2010  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n   ©n   Nh d tØnh  Qu¶ng  Ninh  ×nh (Tê  ×nh sè  tr   tr   1146­ TT/UB  µy  ng 18/6/1994)vµ    Õn  Èm     ý ki th ®Þnh  cña Bé  tr ng  Bé  X ©y  dùng (c«ng v¨n sè  460­ ë BXD/KTQH  ngµy  14/4/1995)víi ÷ng  éidung  Ýnh       nh n  ch nh sau: 1/V Ò   Ýnh  Êtcña  µnh  è  ¹   t ch   th ph H Long: Thµnh  è  ¹  ph H Long  µ trung t©m   lÞch  l    du  nghØ     ña  níc cã    m¸t c c¶    quy m«   Çm  ìquèc  Õ,lµtrung t©m  Ýnh  Þ,kinh tÕ,v¨n ho¸ cña  t c  t      ch tr        tØnh Qu¶ng  Ninh,lµ ®Ç u   èi     m giao th«ng,Trung  ©m   ¬ng  ¹i dÞch  ô  íncña  ïng,cã    t th m  v l  v   vÞ  Ý quan  äng vÒ   ninh quèc  tr   tr   an    phßng  ña  níc,lµtrung t©m  c c¶        khaith¸c,     sµng  Ón  tuy than quan  ängcña  níc.   tr   c¶  2/V Ò     quy m«: C¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  ü  t  µnh  è  ¹  qu ®Ê th ph H Long    iÓn chñ  Õu    ph¸ttr   y 4 khu  ùc  v Hßn   Gai,B∙iCh¸y, B ¾c   öa  ôc  µ       C L v khu  ùc  ïng  ¾ ng   vH Th quy    m« d©n  è  µnh  è  s th ph kho¶ng  500.000  êi. ng 3/V Ò     qu¶n  ýkiÕn  ócc¶nh  l  tr   quan  µ  v m«i  êng  «  Þ: tr ® th Bè   ôc  c kh«ng  gian    c¸c c«ng  ×nh  Õn  óc ven  Ón  tr ki tr   bi ph¶i phï hîp  íi    v  c¶nh quan  thiªnnhiªnchung, kh«ng  µm  Õn  ¹ng  a   ×nh        l bi d ®Þ h c¶nh quan  µ  v b¶o  ¶m   ® m«i  êng  tr trong s¹ch.   4/V Ò     quy  ¹ch x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët ho   d c s h  k thu C Çn  b¶o  ¶m   ® cho  Öc    iÓn c¸c c«ng  ×nh giao  vi ph¸ttr     tr   th«ng    lËp nh ga    tµu,ga      trªnc¶ng, c«ng  ×nh    tr kho    ôc  ô  b∙iph v c¶ng  íc s©u  µ  n  v c¶ng  chuyªn  dïng kh¸c,®¶m     b¶o  cÇu  Êp  íc,cÊp  iÖn  µ  yªu  c n  ® v tho¸tnícphôc  ô     v cho    s¶n suÊtvµ    sinhho¹tcña  µnh  è.    th ph §i Ò u 2.­ Giao  é   ëng  é   ©y  ùng  B tr BX d ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý qui l    ho¹ch x©y  ùng  µnh  è  ¹    d th ph H Long    µm  ¬  ë  ®Ó l c s cho  Öc  vi qu¶n  ýx©y  ùng, l  d   b¶o  ¶m   Öc  ©y  ùng  ® vi x d theo  ng    ¹ch  ∙  îcduyÖt  µ    ®ó quiho ®®  v c¸c quy  nh   ®Þ cña  µ   íc. Nh n  
  2. 2 §i Ò u 3.­ Giao  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh Qu¶ng Ninh,Bé   ­   tr ëng  é   ©y  ùng  iÓn khaithùc  Ön    ¹ch  BX d tr     hi qui ho chung  µnh  è  ¹  th ph H Long  bao  å m: g ­ LËp  µ  ×nh  Öt      ¹ch    v tr duy c¸c qui ho chuyªn  µnh  µ    ¹ch    Õt ng v qui ho chiti   c¸c khu    chøc n¨ng,tr Ón khaic¸c dù    u     i       ¸n ®Ç ttheo  tù u      ùc hiÖn  thø    tiªn®Ó th   quiho¹ch ® îcduyÖt.      ­H íng dÉn  Öc  ùc hiÖn  ©y  ùng      vi th   xd theo ®óng    ¹ch ® îcduyÖt.   quiho     ­ Phèihîp chÆt  Ïvíi   é, ngµnh      ótc¸cnguån  èn       ch     B   c¸c ®Ó thu h     v trong vµ    ngoµiníc®Ó   ©y  ùng  µnh  è  ¹     x d th ph H Long. §i Ò u  ­ Chñ   Þch  û   4.   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh Qu¶ng  Ninh,Bé   ëng  é    tr B X ©y  ùng  µ    é  ëng,Thñ  ëng    ¬  d v c¸cB tr   tr c¸cc quan ngang  é, Thñ  ëng    ¬  B  tr c¸cc quan  éc Ch Ýnh  ñ  ã  thu   ph c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản