Quyết định 2575/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
68
lượt xem
19
download

Quyết định 2575/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 2575/1999/qđ-byt về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế do bộ y tế ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2575/1999/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế do Bộ Y tế ban hành

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2575/1999/Q -BYT Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 2575/1999/Q -BYT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CH T TH I Y T B TRƯ NG B YT Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân. Căn c Lu t B o v Môi trư ng. Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B y t . Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 155/1999/Q -TTg ngày 16 tháng 7 năm 1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i. Theo ngh c a V trư ng V i u tr , V pháp ch - B Y t . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý ch t th i y t . i u 2. Quy ch qu n lý ch t th i y t ư c áp d ng cho t t c các cơ s y t c a Nhà nư c, tư nhân và các cơ s y t có v n u tư c a nư c ngoài. Trong quá trình th c hi n, các cơ s y t c n l a ch n các phương pháp phù h p v i i u ki n c a cơ s ư c quy nh trong Quy ch này th c hi n. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 60 ngày k t ngày ký. i u 4: Các ông, bà: Chánh văn phòng, V trư ng V i u tr , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Trang thi t b - Công trình y t , V trư ng V y t d phòng, Chánh thanh tra và V trư ng các V c a cơ quan B Y t , Giám c S y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các vi n, b nh vi n tr c thu c B Y t , Hi u trư ng các trư ng ào t o cán b y t , Th trư ng Y t ngành, ngư i ph trách các cơ s y t có v n u tư nư c ngoài và cơ s y t tư nhân ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguyên Phương ( ã ký) QUY CH
 2. QU N LÝ CH T TH I Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2575/1999/Q -BYT ngày 27 tháng 8 năm 1999 C a B trư ng B Y t ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Trong Quy ch này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ch t th i ư c hi u như quy nh t i Kho n 2, i u 2 c a Lu t B o v Môi trư ng năm 1993. 2. Ch t th i y t là ch t th i phát sinh trong các cơ s y t , t ho t ng khám ch a b nh, chăm sóc, xét nghi m, phòng b nh, nghiên c u, ào t o. Ch t th i y t có th d ng r n, l ng và d ng khí. 3. Ch t th i nguy h i là ch t th i có ch a các ch t ho c h p ch t có m t trong các c tính gây nguy h i tr c ti p (d cháy, d n , làm ng c, d ăn mòn, d lây nhi m, và các c tính nguy h i khác), ho c tương tác v i các ch t gây nguy h i t i môi trư ng và s c kho con ngư i. 4. Ch t th i y t nguy h i là ch t th i có m t trong các thành ph n như: Máu, d ch cơ th , ch t bài ti t; các b ph n ho c cơ quan c a ngư i, ng v t; bơm kim tiêm và các v t s c nh n; dư c phNm; hóa ch t và các ch t phóng x dùng trong y t . N u nh ng ch t th i này không ư c tiêu h y s gây nguy h i cho môi trư ng và s c kh e con ngư i. 5. Qu n lý ch t th i y t nguy h i là các ho t ng ki m soát ch t th i trong su t quá trình t khi ch t th i phát sinh n x lý ban u, thu gom, v n chuy n, lưu gi và tiêu h y ch t th i y t nguy h i. 6. Thu gom là vi c tách, phân lo i, t p h p, óng gói và lưu gi t m th i ch t th i t i a i m t p trung ch t th i c a cơ s y t . 7. V n chuy n là quá trình chuyên ch ch t th i t nơi phát sinh, t i nơi x lý ban u, lưu gi , tiêu hu . 8. X lý ban u là quá trình kh khuNn ho c ti t khuNn các ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao ngay g n nơi ch t th i phát sinh trư c khi v n chuy n t i nơi lưu gi ho c tiêu h y. 9. Tiêu h y là quá trình s d ng công ngh nh m cô l p (Bao g m c chôn l p) ch t th i nguy h i, làm m t kh năng gây nguy h i i v i môi trư ng và s c kh e con ngư i. i u 2. 1. Quy ch này ư c áp d ng i v i các b nh vi n, vi n nghiên c u, trung tâm y t qu n huy n, phòng khám a khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà h sinh, tr m y t ,
 3. các d ch v y t tư nhân, trung tâm y t d phòng, cơ s ào t o cán b y t (g i chung là các cơ s y t ). 2. Các cơ s y t ngoài vi c th c hi n Quy ch này ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý ch t th i nguy h i. i u 3. 1. Giám c, ngư i ph trách các cơ s y t ch u trách nhi m v qu n lý ch t th i y t nguy h i, t khi ch t th i phát sinh t i khâu tiêu h y cu i cùng, 2. Ngư i tr c ti p tham gia vào quy trình qu n lý ch t th i y t ph i ư c ào t o và th c hi n úng các quy nh ã ban hành. i u 4. Các cơ s y t ph i gi m thi u và phân lo i ch t th i theo quy nh ngay t ngu n th i. Không ư c ch t th i y t nguy h i l n trong ch t th i sinh ho t. Ch t th i y t nguy h i ph i x lý an toàn trư c khi th i ra môi trư ng. i u 5. Các cơ s y t ch u trách nhi m l p k ho ch nâng c p, xây d ng m i, v n hành và b o dư ng cơ s x lý ch t th i; ng th i ph i h p v i các cơ quan môi trư ng, các cơ s x lý ch t th i c a a phương qu n lý và x lý ch t th i y t theo quy nh. i u 6. Kinh phí u tư cho xây d ng cơ s h t ng và qu n lý ch t th i y t nguy h i l y t các ngu n sau: a) Ngân sách Nhà nư c. b) Ngu n h tr c a các t ch c qu c t . c) Ngu n h tr c a các Chính ph , các t ch c phi Chính ph . d) Ngu n v n t các thành ph n kinh t khác. Chương 2 PHÂN LO I VÀ XÁC NNH CH T TH I i u 7. Ch t th i trong các cơ s y t ư c phân thành 5 lo i như sau: 1. Ch t th i lâm sàng. 2. Ch t th i phóng x . 3. Ch t th i hoá h c. 4. Các bình ch a khí có áp su t. 5. Ch t th i sinh ho t.
 4. i u 8. Xác nh lo i ch t th i 1. Ch t th i lâm sàng g m 5 nhóm: a) Nhóm A: Là ch t th i nhi m khuNn, bao g m: nh ng v t li u b th m máu, th m d ch, các ch t bài ti t c a ngư i b nh như băng, bông, g c, găng tay, b t bó, v i, các túi h u môn nhân t o, dây truy n máu, các ng thông, dây và túi ng d ch d n lưu.... b) Nhóm B: Là các v t s c nh n, bao g m: bơm tiêm, kim tiêm, lư i và cán dao m , inh m , cưa, các ng tiêm, m nh thu tinh v và m i v t li u có th gây ra các v t c t ho c ch c th ng, cho dù chúng có th b nhi m khuNn ho c không nhi m khuNn. c) Nhóm C: Là ch t th i có nguy cơ lây nhi m cao phát sinh t các phòng xét nghi m, bao g m: găng tay, lam kính, ng nghi m, b nh phNm sau khi sinh thi t/xét nghi m/nuôi c y, túi ng máu... d) Nhóm D: Là ch t th i dư c phNm, bao g m: i) Dư c phNm quá h n, dư c phNm b nhi m khuNn, dư c phNm b , dư c phNm không còn nhu c u s d ng. ii) Thu c gây c t bào. e) Nhóm E: Là các mô và cơ quan ngư i - ng v t, bao g m: t t c các mô c a cơ th (dù nhi m khuNn ho c không nhi m khuNn); các cơ quan, chân tay, rau thai, bào thai, xác xúc v t. 2. Ch t th i phóng x . Ch t th i phóng x là ch t th i có ho t riêng gi ng như các ch t phóng x . T i các cơ s y t , ch t th i phóng x phát sinh t các ho t ng chNn oán hoá tr li u và nghiên c u (Ph l c 1: Các h t nhân phóng x s d ng trong các cơ s y t ). Ch t th i phóng x bao g m: ch t th i r n, l ng và khí. a) Ch t th i phóng x r n g m: các v t li u s d ng trong các xét nghi m, chNn oán, i u tr như ng tiêm, bơm tiêm, kim tiêm, kính b o h , gi y th m, g c sát khuNn, ng nghi m, chai l ng ch t phóng x .... b) Ch t th i phóng x l ng g m: dung d ch có ch a nhân phóng x phát sinh trong quá trình chNn oán, i u tr như nư c ti u c a ngư i b nh, các ch t bài ti t, nư c xúc r a các d ng c có ch a phóng x ..... c) Ch t th i phóng x khí g m: các ch t khí không dùng trong lâm sàng như 133 xe, các khí thoát ra t các kho ch a ch t phóng x .... 3. Ch t th i hóa h c.
 5. Ch t th i hóa h c bao g m: các ch t th i r n, l ng và khí. Ch t th i hóa h c trong các cơ s y t dư c phân thành 2 lo i: Ch t th i hoá h c không gây nguy h i như ư ng, acid béo, m t s mu i vô cơ và h u cơ. Ch t th i hóa h c nguy h i bao g m: a) Formaldehyd: ư c s d ng trong khoa gi i ph u b nh, l c máu, ư p xác và dùng b o qu n các xét nghi m m t s khoa khác. b) Các hóa ch t quang hóa h c: có trong dung d ch dùng c nh và tráng phim. c) Các dung môi: Các dung môi trong các cơ s y t bao g m các h p ch t halogen như methylen chlorid, chloroform, freons, trichloro ethylen, các thu c mê b c hơi như halothan; các h p ch t không có halogen như xylen, aceton, isopropanol, toluen, ethy acetay và acetonitril. d) Oxit ethylen - oxit ethylen ư c s d ng ti t khuNn các thi t b y t , phòng ph u thu t nên ư c óng thành bình và g n v i thi t b ti t khuNn. Lo i khí này có th gây ra nhi u c tính và có th gây ra ung thư ngư i. e) Các ch t hóa h c h n h p. Bao g m các dung d ch làm s ch và kh khuNn như phenol, d u m và các dung môi làm v sinh.... 4. Các bình ch a khí có áp su t. Các cơ s y t thư ng có các bình ch a khí có áp su t như bình ng ôxy, CO2, bình ga, bình khí dung và các bình ng khí dùng m t l n. Các bình này d gây cháy, n khi thiêu t vì v y ph i thu gom riêng. 5. Ch t th i sinh ho t bao g m: a) Ch t th i không b nhi m các y u t nguy h i, phát sinh t các bu ng b nh, phòng làm vi c, hành lang, các b ph n cung ng, nhà kho, nhà gi t, nhà ăn... bao g m: gi y báo, tài li u, v t li u óng gói, thùng cát tông, túi nilon, túi ng phim, v t li u gói th c phNm, th c ăn dư th a c a ngư i b nh, hoa và rác quét d n t các sàn nhà. b) Ch t th i ngo i c nh: lá cây và rác t các khu v c ngo i c nh... Chương 3 QUY TRÌNH THU GOM VÀ LƯU GI CH T TH I R N T I CÁC CƠ S Y T i u 9. Nguyên t c thu gom ch t th i 1. Phân lo i ph i ư c th c hi n ngay t i th i i m ch t th i phát sinh và ph i ng ch t th i trong các túi ho c thùng theo úng quy nh.
 6. 2. Các ch t th i y t nguy h i không ư c l n trong ch t th i sinh ho t. N u vô tình l n ch t th i y t nguy h i vào ch t th i sinh ho t thì h n h p ch t th i ó ph i ư c x lý và tiêu hu như ch t h i y t nguy h i. i u 10. Tiêu chuNn các túi, h p và thùng ng ch t th i. 1. Quy nh v màu s c c a túi, h p và thùng ng ch t th i. a) Màu vàng: ng ch t th i lâm sàng, bên ngoài ph i có bi u tư ng v nguy h i sinh h c (Ph l c 2). b) Màu xanh: ng ch t th i sinh ho t. c) Màu en: ng ch t th i hoá h c, ch t th i phóng x , thu c gây c t bào. d) Các túi, h p và thùng ng có các màu trên ch ư c s d ng ng ch t th i và không dùng vào các m c ích khác. 2. Tiêu chuNn túi ng ch t th i: a) Túi ng ch t th i em i t ph i là túi nh a PE ho c PP, không dùng túi nh a PVC vì khi t s t o ra nhi u ch t gây ô nhi m. b) Thành túi dày, kích thư c túi phù h p v i ch t lư ng ch t th i phát sinh, th tích t i a c a túi là 0,1 m3. c) Bên ngoài túi ph i có ư ng k ngang m c 2/3 túi và có dòng ch "Không ư c ng quá v ch này". 3. Tiêu chuNn h p ng các v t s c nh n. a) Làm b ng các v t li u c ng, không b xuyên th ng, không b rò r và có th thiêu t ư c. b) Dung tích h p: c n có h p ng v i kích thư c khác nhau (2,5 lít, 6 lít. 12 lít và 20 lít) phù h p v i lư ng các v t s c nh n phát sinh. c) Các h p ng v t s c nh n ph i thi t k sao cho thu n l i cho vi c thu gom c bơm và kim tiêm, khi di chuy n ch t th i bên trong không b ra ngoài, có quai và có n p y dán kín l i khi thùng ã y 2/3. d) H p có màu vàng, có nhãn "Ch ng v t s c nh n", có v ch báo hi u m c 2/3 h p và có dòng ch "Không ư c ng quá v ch này". 4. Tiêu chuNn thùng ng ch t th i a) Ph i làm b ng nh a Poly Etylen có t tr ng cao, thành d y và c ng, có n p y. Nh ng thùng thu gom có dung tích l n c n có bánh xe Ny. b) Thùng màu vàng thu gom các túi nilon màu vàng ng ch t th i lâm sàng.
 7. c) Thùng màu xanh thu gom các túi nilon màu xanh ng ch t th i sinh ho t. d) Thùng màu en thu gom các túi nilon màu en ng ch t th i hoá h c và ch t th i phóng x . e) Dung tích thùng tuỳ vào kh i lư ng ch t th i phát sinh, có th t 10 n 250 lít. f) Bên ngoài thùng ph i có v ch báo hi u m c 2/3 thùng và ghi dòng ch "Không ư c ng quá v ch này". i u 11. Nơi t các túi và thúng ng ch t th i. 1. Nơi t thùng ng ch t th i y t nguy h i và ch t th i sinh ho t ph i ư c nh rõ t i m i khoa/ phòng. M i khoa c n có nơi lưu gi các túi và thùng ng ch t th i theo t ng lo i. 2. Các túi và thùng ng ch t th i ph i t nơi g n v i ngu n phát sinh ch t th i như bu ng th thu t, bu ng thay băng, bu ng tiêm, bu ng , bu ng b nh, bu ng xét nghi m, hành lang. Trên các xe tiêm và làm th thu t c n có h p ng v t s c nh n thu n ti n cho vi c phân lo i. 3. Các túi ng ch t th i ph i tuân theo h th ng màu quy nh, không ư c thay th các túi màu vàng, màu em ng ch t th i nguy h i b ng các túi màu xanh. i u 12. Thu gom ch t th i nơi phát sinh. 1. H lý hàng ngày ch u trách nhi m thu gom các ch t th i y t nguy h i và ch t th i sinh ho t t nơi ch t th i phát sinh v nơi t p chung ch t th i c a khoa. 2. Ch t th i lâm sàng khi ưa ra kh i khoa/phòng ph i ư c trong túi nilon màu vàng, ch t th i hoá h c và ch t th i phòng x ph i ng trong túi nilon màu en và ph i có nhãn ghi nơi phát sinh ch t th i. 3. Các h p màu vàng ng v t s c nh n và các ch t th i sau khi x lý ban u ph i cho vào túi nilon màu vàng và bu c kín mi ng. 4. Ch t th i phát sinh t i các khoa ph i ư c v n chuy n v nơi lưu gi ch t th i chung c a cơ s y t ít nh t m t l n m t ngày và khi c n. 5. Bu c túi nilon ch a ch t th i khi các túi ch a ã t t i th tích quy nh (2/3 túi). Không ư c dùng ghim d p làm kín mi ng túi. i u 13. V n chuy n ch t th i trong cơ s y t . 1. Cơ s y t ph i quy nh ư ng v n chuy n và gi v n chuy n ch t th i. Tránh v n chuy n ch t th i qua các khu v c chăm sóc ngư i b nh và các khu v c s ch khác. 2. M i cơ s y t ph i có phương ti n v n chuy n ch t th i t nơi t p trung c a các khoa/phòng n nơi lưu gi ch t th i c a cơ s y t . Các phương ti n này ch s d ng v n chuy n ch t th i và ph i c r a, tNy u ngay sau khi v n chuy n ch t th i.
 8. Phương ti n v n chuy n ch t th i ph i ư c thi t k sao cho: d cho ch t th i vào, d l y ch t th i ra, làm s ch, d tNy u , d làm khô. i u 14. Lưu gi ch t th i trong cơ s y t 1. Nơi lưu gi ch t th i t i các cơ s y t ph i có i u ki n sau: i) Cách xa nơi chuNn b ăn, nhà kho, l i i. ii) Có ư ng xe chuyên ch ch t th i t bên ngoài n. iii) Ph i lưu gi ch t th i y t nguy h i riêng bi t v i ch t th i sinh ho t. iv) Có mái che, có hàng rào b o v , có c a và có khoá. Không xúc v t, các loài g m nh m, côn trùng xâm nh p t do. v) Di n tích phù h p v i lư ng ch t th i phát sinh c a s y t . vi) Có phương ti n r a tay, phương ti n b o h cho nhân viên, có d ng c hoá ch t làm v sinh. vii) Có h th ng c ng thoát nư c, n n không th m và thông khí t t. 2. Th i gian lưu gi ch t th i y t nguy h i t i cơ s y t . a) i v i các b nh vi n: v nguyên t c, ch t th i ph i ư c chuy n i tiêu hu hàng ngày. Th i gian lưu gi t i a ch t th i y t nguy h i trong b nh vi n là 48 gi . b) i v i các cơ s y t nh như trung tâm y t d phòng, phòng khám a khoa, nhà h sinh, tr m y t có phát sinh m t lư ng nh ch t th i y t nguy h i thì ph i ng ch t th i trong các túi nilon thích h p và bu c kín mi ng. Ch t th i nhóm A, B, C, D không ư c lưu gi t i cơ s y t quá m t tu n. Riêng ch t th i nhóm E ph i chôn l p ho c thiêu t ngay. Chương 4 V N CHUY N CH T TH I R N Y T NGUY H I RA NGOÀI CƠ S YT i u 15. V n chuy n 1. Các cơ s y t ký h p ng v i các cơ s v n chuy n và tiêu hu ch t th i y t nguy h i ư c cơ quan thNm quy n môi trư ng cho phép ho t ng. Trư ng h p a phương chưa có cơ s v n chuy n và tiêu hu ch t th i y t nguy h i thì cơ s y t ph i ch u trách nhi m v n chuy n. 2. Phương ti n chuyên ch ch t th i y t nguy h i không ư c dùng vào m c ích khác. 3. Phương ti n chuyên ch ch t th i y t nguy h i ph i ư c làm v sinh sau m i l n chuyên ch .
 9. 4. Ch t th i y t nguy h i n u v n chuy n t i nơi tiêu hu xa ph i ư c óng gói trong các thùng ho c các h p cát tông tránh b b c ho c v trên ư ng v n chuy n. 5. Ch t th i nhóm E ph i ng trong túi nilon màu vàng, sau ó óng riêng trong thùng/h p, dán kín n p và ghi nhãn trư c khi v n chuy n i tiêu hu . i u 16. H sơ v n chuy n ch t th i. 1. M i cơ s y t ph i có h th ng s sách theo dõi lư ng ch t th i phát sinh và phi u theo dõi lư ng ch t th i ư c chuy n i tiêu hu hàng ngày. 2. Phi u theo dõi v n chuy n và tiêu hu ch t th i y t nguy h i bao g m: tên cơ s y t , kh i lư ng ch t th i phát sinh, kh i lư ng ch t th i v n chuy n i tiêu hu ; tên và ch ký ngư i giao, ngư i nh n, ngư i tiêu hu ch t th i. Chương 5 MÔ HÌNH - CÔNG NGH - PHƯƠNG PHÁP X LÝ VÀ TIÊU HU CH T TH I R N i u 17. Các mô hình thiêu t ch t th i r n y t nguy h i. 1. i v i các cơ s y t t i các thành ph áp d ng m t trong các mô hình sau: a) Xây d ng và v n chuy n hành lò t khu v c t ch t th i y t nguy h i t p trung cho toàn thành ph . b) Xây d ng và v n hành lò t theo c m b nh vi n t ch t th i y t nguy h i. Lò t có th t trong m t b nh vi n có khu t l p t và v n hành lò t, có ư ng giao thông thu n ti n các cơ s y t lân c n chuyên ch ch t th i y t nguy h i n thiêu t. c) S d ng cơ s tiêu hu ch t th i nguy h i công nghi p n u có trong a bàn. 2. i v i cơ s y t t i các th xã, áp d ng m t trong các mô hình sau: a) Xây d ng và v n hành lò t ch t th i y t nguy h i theo b nh vi n. b) Xây d ng và v n hành lò t ch t th i y t nguy h i trong t ng cơ s y t . Mô hình này ch áp d ng cho nh ng cơ s y t không có lò t theo khu v c ho c theo c m b nh vi n, ho c nh ng b nh vi n phát sinh ra m t lư ng l n ch t th i y t nguy h i có lây nhi m cao như B nh vi n lao, B nh vi n Y h c lâm sàng các b nh nhi t i... Lò t trong khu t b nh vi n không ư c t g n khu dân cư, ng khói lò t ph i cao hơn khu nhà cao t ng lân c n, v trí t lò t ph i cu i hư ng gió ch o trong năm. 3. i v i các trung tâm y t huy n: N u không có các cơ s thiêu t ch t th i y t nguy h i theo khu v c ho c theo c m b nh vi n thì có th áp d ng thiêu t ch t th i
 10. y t nguy h i b ng lò t th công. Tro và các thành ph n còn l i sau khi ts ư c chôn l p ho c tiêu hu cùng ch t th i sinh ho t. 4. i v i phòng khám a khoa, nhà h sinh và tr m y t xã: áp d ng m t trong hai phương th c sau: a) Thiêu t ngoài tr i. b) Thiêu t b ng các lò t th công. i u 18. Công ngh thiêu t ch t th i r n y t nguy h i Cơ s y t c n căn c vào mô hình thiêu t ã nêu trên và i u ki n v kinh phí k c kinh phí u tư l p t cũng như v n hành và b o dư ng l a ch n công ngh dư i ây cho thích h p v i t ng a phương: 1. Lò t hai bu ng có nhi t cao (>10000), có công su t l n (kho ng t 5000 - 7000 kg/ngày), có thi t b làm s ch khí, ưa ch t th i vào lò và l y tro t ng, có thi t b theo dõi phát x ... Lo i lò này áp d ng cho các cơ s thiêu t ch t th i y t nguy h i t p trung theo khu v c. 2. Lò t hai bu ng t, nhi t cao (>10000C), công su t thích h p t 800 - 1000kg/ngày, ưa ch t th i vào lò t ng, l y tro bán t ng ho c th công. Lo i lò này áp d ng cho các cơ s thiêu t ch t th i y t nguy h i theo c m b nh vi n. 3. Lò t hai bu ng có công su t t 150-300 kg/ngày, dùng cho cơ s y t có t 250 giư ng b nh tr lên. 4. Lò t th công làm b ng g ch ho c thùng phuy, áp d ng i v i các cơ s y t nh như trung tâm y t huy n, phòng khám, nhà h sinh, tr m y t xã. 5. t ngoài tr i: ch áp d ng i v i các tr m y t xã các vùng nông thôn, vùng núi, không ư c áp d ng i v i các cơ s y t các thành ph , th xã, th tr n. V trí t ph i cu i hư ng gió ch o và có khu v c che ch n phòng l a cháy sang các khu v c lân c n. i u 19. Chôn l p h p v sinh 1. Ch áp d ng cho nh ng cơ s y t chưa có i u ki n thiêu t ch t th i y t nguy h i. 2. Không chôn l n ch t th i y t nguy h i v i ch t th i sinh ho t. 3. Ch ư c phép chôn ch t th i y t nguy h i t i các khu v c ã ư c quy nh. 4. Bãi chôn l p ch t th i y t nguy h i ph i áp ng các ch tiêu môi trư ng và các yêu c u k thu t do cơ quan qu n lý môi trư ng ho t ng và thNm nh. i u 20. Phương pháp x lý ban u.
 11. 1. Quy nh chung: ch t th i lâm sàng có nguy cơ nhi m khuNn cao ph i ư c x lý an toàn g n nơi ch t th i phát sinh, sau ó m i cho vào túi nilon màu vàng v n chuy n i tiêu hu . 2. Ch t th i lâm sàng c n x lý ban u là ch t th i nhóm C, các v t li u, d ng c sau khi ti p xúc v i ngư i b nh HIV/AIDS, giang mai; m c a ngư i fb nh lao... 3. Phương pháp x lý ban u, cơ s y t tuỳ i u ki n và phương ti n hi n có mà áp d ng các phương pháp sau: a) un sôi. b) Kh khuNn b ng hoá ch t. c) Ti t khuNn b ng hơi nóng khô ho c hơi nóng Nm. i u 21. Tiêu h y ch t th i lâm sàng. 1. Ch t th i nhóm A a) X lý ban u. M t s ch t th i nhóm A có nguy cơ lây nhi m cao như ch t th i có ính máu, d ch c a ngư i b nh HIV/AIDS, giang mai, m c a ngư i b nh lao... c n ph i kh khuNn ngay khi ch t th i phát sinh, trư c khi v n chuy n i tiêu hu . b) Phương pháp tiêu h y: có th áp d ng m t trong các phương pháp sau: i) Thiêu t là phương pháp t t nh t ii) Chôn l p h p v sinh. 2. Ch t th i nhóm B. a) i v i bơm kim tiêm dùng m t l n trư c khi em i tiêu h y ph i cho vào trong h p ng các v t s c nh n. T t nh t là không nên tháo kim tiêm ra kh i bơm tiêm, không l p u kim l i tránh nguy cơ gây t n thương. b) Phương pháp tiêu h y: như ch t th i nhóm A. 3. Ch t th i nhóm C. a) X lý ban u. Ch t th i nhóm này có nguy cơ lây nhi m cao nên b t bu c ph i x lý ban u trư c khi v n chuy n ch t th i ra kh i khoa xét nghi m t i nơi lưu gi ho c tiêu h y. Trư ng h p không có i u ki n x lý trư c tiêu h y thì ph i óng gói kín trong túi nilon màu vàng và v n chuy n th ng t i lò t. b) Phương pháp tiêu h y: gi ng như ch t th i nhóm A. 4. Ch t th i nhóm D
 12. a) i v i ch t th i dư c có th áp d ng m t trong các phương pháp tiêu h y sau: i) Thiêu t: cùng v i ch t th i nhi m khuNn n u có lò t. ii) Chôn l p: trư c khi em i chôn l p ph i làm trơ hóa ch t th i. K thu t trơ hóa ư c làm như sau: tr n l n ch t th i v i xi măng và m t s v t li u khác c nh các ch t c h i có trong ch t th i. T l các ch t pha tr n như sau: 65% ch t th i dư c phNm; 15% vôi b t; 15% xi măng; 5% nư c. Sau khi t o thành m t kh i ng nh t dư i d ng c c thì em i chôn. iii) Th i vào c ng: i v i m t lư ng r t nh ch t th i dư c d ng viên nén, viên nang (dư i 500 viên) ho c ch t th i d ng l ng ho c n a l ng s ư c pha loãng và th i vào h th ng c ng c a cơ s y t (n u cơ s có h th ng x lý nư c th i). Không ư c th i ch t th i dư c vào ngu n nư c t nhiên như: sông, h , m l y. b) i v i ch t th i là thu c gây c t bào có th áp d ng m t trong các phương pháp tiêu h y sau: i) Tr l i nơi cung c p ban u. ii) Thiêu t nhi t cao: Ch t th i gây c t bào ph i t lò t có nhi t cao, vì khi t nhi t th p s sinh ra khí c. (Ph l c 3: Nhi t t i thi u tiêu h y thu c gây c t bào). 5. Ch t th i nhóm E. Ch t th i nhóm E ư c tiêu h y b ng m t trong hai phương pháp sau: i) Thiêu t cùng v i ch t th i nhi m khuNn n u có lò t. ii) Chôn nghĩa a ho c nơi quy nh. T i m t s a phương, theo t p quán văn hóa, ngư i nhà ngư i b nh có th t mang rau thai, bào thai, chi và các ph n c t b c a cơ th i chôn, v i i u ki n cơ s y t ph i m b o các ch t th i này ph i ng trong các túi nilon màu vàng và óng gói bao b c cNn th n trư c khi giao cho ngư i nhà ngư i b nh. i u 22. Tiêu h y ch t th i phóng x . Th c hi n theo các quy nh c a Pháp l nh an toàn và ki m soát b c x ngày 25/6/1996; Ngh nh s 50/CP ngày 16/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh an toàn và ki m soát b c x ; và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 23. Tiêu h y ch t th i hóa h c. 1. Tiêu h y ch t th i hóa h c không nguy h i. Có th áp d ng m t trong các phương pháp sau: a) Tái s d ng.
 13. b) Tiêu h y như ch t th i sinh ho t. 2. Tiêu h y ch t th i hóa h c nguy h i a) Nguyên t c: i) Nh ng ch t th i hóa h c nguy hi m có tính ch t khác nhau không ư c tr n l n vào v i nhau tiêu h y. ii) Không ư c t ch t th i có ch a Halogen vì s gây ra ô nhi m không khí. iii) Ch t th i hóa h c nguy hi m không ư c vào h th ng ch t nư c th i. iv) Không ư c chôn kh i lư ng l n ch t th i hóa h c vì có th gây ô nhi m t i m ch nư c ng m. b) Phương pháp tiêu h y: có th áp d ng m t trong các phương pháp sau: i) Tr l i nơi cung c p ban u là phương pháp t t nh t. ii) Thiêu t. iii) Chôn l p. Trư c khi em i chôn l p ph i làm trơ hóa ch t th i. i u 24. Tiêu h y các bình ch a có áp su t Không ư c l n bình ch a khí có áp su t vào ch t th i lâm sàng thiêu t vì có nguy cơ gây n . Có th áp d ng m t trong các phương pháp tiêu h y sau: 1. Tr l i nơi s n xu t. 2. Tái s d ng. 3. Tiêu h y như ch t th i sinh ho t i v i các bình nh . i u 25. Tiêu h y ch t th i sinh ho t Ch t th i sinh ho t không thu c nhóm ch t th i nguy h i vì v y không c n ph i thiêu t. Ch t th i sinh ho t ph i trong túi nilon màu xanh, ư c thu gom, v n chuy n, lưu gi riêng v i ch t th i y t nguy h i và tiêu h y như ch t th i trong các h gia ình. Trư ng h p vô tình l n ch t th i y t vào túi ch t th i sinh ho t thì túi ch t th i ó ph i ư c x lý như túi ch t th i y t nguy h i. Chương 6 X LÝ NƯ C TH I VÀ CH T TH I KHÍ i u 26. X lý nư c th i 1. Quy nh chung
 14. M i b nh vi n ph i có h th ng thu gom và x lý nư c th i ng b . Nư c th i b nh vi c khi th i ra ngoài khu v c qu n lý c a b nh vi n ph i t tiêu chuNn hi n hành c a Vi t Nam. 2. Mô hình Các b nh vi c xây d ng t trư c nhưng không có h th ng x lý nư c th i ph i ư c xây d ng m i. Các b nh vi n ã có h th ng x lý nư c th i t trư c nhưng nay b h ng ho c không ho t ng ph i tu b và nâng c p h th ng này v n hành có hi u qu . Khi xây d ng các b nh vi n m i, b t bu c ph i có thi t k và xây d ng h th ng x lý nư c th i. 3. Công ngh Vi c l a ch n công ngh x lý ph i áp ng v i các tiêu chuNn v v sinh môi trư ng, ph i phù h p v i các i u ki n a hình, kinh phí u tư, chi phí v n hành và b o trì. Có th l a ch n m t trong các phương pháp như: sinh h c, hoá h c, cơ h c ho c k t h p các phương pháp ó. Vi c áp d ng các thi t b và công ngh m i ph i ng b và ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n v công ngh môi trư ng xét duy t. i u 27. X lý ch t th i khí. 1. Quy nh chung Các phòng xét nghi m, kho hóa ch t, dư c phNm... ph i m b o tiêu chuNn hi n hành c a Vi t Nam. 2. Mô hình Các phòng xét nghi m, kho hóa ch t, dư c phNm ph i có h th ng thông khí và b c x lý khí c. Chương 7 T CH C TH C HI N i u 28. Thành l p Ban ch o. 1. T i B Y t : thành l p ban ch o x lý ch t th i b nh vi n c a B do ng chí lãnh o B làm trư ng ban. 2. T i các S Y t : thành l p Ban ch o x lý ch t th i y t c a S do ng chí lãnh o S làm trư ng ban thành viên g m lãnh o b nh vi n t nh, trung tâm y t d phòng t nh, các phòng ch c năng c S Y t . Ban này có nhi m v tham mưu cho giám c S Y t v công tác qu n lý ch t th i y t t i a phương và các d án u tư cơ s h t ng cho x lý và tiêu hu ch t th i y t nguy h i.
 15. i u 29. ào t o 1. Các cơ s y t t ch c ph bi n "Quy ch qu n lý ch t th i y t " cho cán b , công ch c, nhân viên trong ơn v . 2. B Y t xây d ng chương trình, tài li u và ào t o cán b ph trách qu n lý ch t th i c a các cơ s y t . 3. Các cơ s y t t ch c ào t o cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia vào quy trình qu n lý và x lý ch t th i. i u 30. u tư cơ s h t ng. 1. D a vào Quy ch qu n lý ch t th i y t , các cơ s y t l p k ho ch qu n lý ch t th i y t c a cơ s . ng th i xây d ng d án u tư cơ s h t ng cho x lý và tiêu h y ch t th i y t nguy h i. 2. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m t ng h p các d án c a các cơ s y t tr c thu c. Sau khi có ý ki n nh t trí c a các cơ quan có liên quan c a a phương, giám c S Y t s trình d án lên Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t. 3. V i u tr - B Y t có trách nhi m t ng h p các d án c a các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t . Sau khi có ý ki n nh t trí c a các V có liên quan, V i u tr s trình d án lên B trư ng B Y t phê duy t. 4. Giám c các cơ s y t c a các Bô, ngành trình d án lên B trư ng B ch qu n xem xét và phê duy t. i u 31. T ch c kinh t , thanh tra 1. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ph i h p v i các ban, ngành có liên quan t ch c ki m tra, thanh tra vi c th c hi n Quy ch qu n lý ch t th i y t trong các cơ s y t c a a phương và các cơ s y t óng trên a bàn. 2. V trư ng v i u tr - B Y t k t h p v i các V có liên quan t ch c ki m tra vi c th c hi n Quy ch qu n lý ch t th i y t c a các b nh vi n và các cơ s y t khác trong c nư c. 3. V trư ng V Y t d phòng ch u trách nhi m v ki m tra, ánh giá ch t lư ng c a h th ng x lý ch t th i ph i m b o tuân th các quy nh v v sinh môi trư ng. 4. Thanh tra B Y t có trách nhi m thanh tra và x lý các vi ph m Quy ch qu n lý ch t th i y t theo úng các quy nh c a pháp lu t. PH L C 1 CÁC H T NHÂN PHÓNG X S D NG TRONG CÁC CƠ S Y T H t nhân Các h t phát sinh Th i gian bán hu ng d ng
 16. phóng x 3 H H t beta 12,3 năm Nghiên c u 14 C H t benta 5730 năm Nghiên c u 32 P H t beta 14,3 ngày Tr li u 51 Cr Tia gamma 27,8 ngày ChuNn oán in vitro 57 Co H t beta 270 ngày ChuNn oán in vitro 59 Fe H t beta 45,5 ngày ChuNn oán invitro 67 Ga Tia gamma 72 gi ChuNn oán hình nh 75 Se Tia gamma 120 ngày ChuNn oán hình nh 99m Tc Tia gamma 6 gi ChuNn oán hình nh 123 I Tia gamma 13gi ChuNn oán hình nh 125 I Tia gamma 60 ngày ChuNn oán hình nh 131 I H t beta 8 ngày Tr li u, nghiên c u 133 Xe H t bete 5,3 ngày ChuNn oán hình nh PH L C 2 BI U TƯ NG NGUY H I SINH H C PH L C 3 NHI T T I THI U TIÊU HU THU C GÂY C T BÀO THU C NGHI T PHÁ HU (0C) Asparaginase 800 Bleomycin 1000 Carboplatin 1000 Carrmustin 800 Cisplatin 800 Cyclophosphamid 900 Cytarabin 1000 Dacarbazin 500 Dactinomycin 800 Daunorbicin 700
 17. Doxorubicin 700 Epirubicin 700 Etoposid 1000 Fluorouracil 700 Idarubicin 700 Melphalan 500 Metrotrexat 1000 Mithramycin 1000 Mitomycin C 500 Mitozantron 800 Mustin 800 Thiotepa 800 Vinblastin 1000 Vincristin 1000 Vindesin 1000 PH L C 4 M T S TIÊU CHU N VI T NAM V V SINH MÔI TRƯ NG TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 5937 – 1995 CH T LƯ NG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHU N CH T LƯ NG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH (Air quality - Ambient Air quality standars) 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chuNn này quy nh giá tr gi i h n các thông s cơ b n (bao g m b i lơ l ng, CO, NO2, SO2, O3 và chì) trong không khí xung quanh. 1.2. Tiêu chuNn này áp d ng ánh giá ch t lư ng không khí xung quanh và giám sát tình tr ng ô nhi m không khí. 2. Giá tr gi i h n Giá tr gi i h n các thông s cơ b n trong không khí xung quanh cho trong b ng. Giá tr gi i h n các thông s cơ b n trong không khí xung quanh (mg/m3) TT Thông s Trung bình 1 gi TRUNG BìNH 8 Trung bình 24 gi gi
 18. 1 CO 40 10 5 2 NO2 0,4 - 0,1 3 SO2 0,5 - 0,3 4 Pb - - 0,005 5 O3 0,2 - 0,06 6 B i lơ l ng 0,3 - 0,2 Chú thích: phương pháp l y m u, phân tích, tính toán xác nh các thông s c th ư c quy nh trong các TCVN tương ng. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 5938-1995 CH T LƯ NG KHÔNG KHÍ - N NG T I A CHO PHÉP C A M T S CH T C H I TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH (AIR QUALITY - MAXIMUN ALLOWABLE CONCENTRATION OF HAZADOUS SUBSTANCES IN AMBIENT AIR) 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Tiêu chuNn này quy nh n ng t i a cho phép c a m t s ch t c h i trong không khí xung quanh bao g m các ch t vô cơ, h u cơ, sinh ra do các ho t ng kinh t c a con ngư i. 1.2. Tiêu chuNn này áp d ng ánh giá m c ch t lư ng không khí và giám sát tình tr ng ô nhi m không khí xung quang. 1.3. Tiêu chuNn này không áp d ng i v i không khí trong ph m vi các cơ s s n xu t công nghi p. 2. Giá tr gi i h n N ng t i a cho phép c a m t s ch t c h i trong không khí xung quanh cho trong b ng. N ng t i a cho phép c a m t s ch t c h i trong không khí xung quanh (mg/m3) TT Tên ch t Công th c Trung bình M tl n hoá h c ngày êm t i a 1 Acrylonitril CH2=CHCN 0,2 - 2 Amoniac NH3 0,2 0,2 3 Anlin C6H5NH2 0,03 0,05 4 Anhydritvanadic V2O5 0,002 0,05 5 Asen (h p ch t vô cơ tính As 0,003 -
 19. theo As) 6 Asen hydrua (Asin) AsH3 0,002 - 7 Acid acetic CH3COOH 0,06 0,2 8 Acid chlohydric HCl 0,06 - 9 Acid nitric HNO3 0,15 0,4 10 Acid sulfuric H2SO4 0,1 0,3 11 Benzen C6H6 0,1 1,5 12 B i ch a SiO2 0,05 0,15 - dianas 85-90% SiO2 0,1 0,3 - g ch ch u l a 50% SiO2 0,1 0,3 - xi măng 10% SiO2 0,15 0,5 - dolomit 8% SiO2 13 B i ch a amiăng không không 14 Cadmi (khói g m ocid và 0,001 0,003 kim lo i) theo Cd 15 Carbon disulfur CS2 0,005 0,03 16 Carbon tetraclorua CCl4 2 4 17 Chloroform CHCl3 0,02 - 18 Chì tetraethyl Pb(C2H5)4 không 0,005 19 Clo Cl2 0,03 0,1 20 Benzidin NH2C6H4NH2 không không 21 Crom kim lo i và h p ch t Cr 0,0015 0,0015 22 1,2 Dicloetan C2H4C12 1 3 23 DDT C8H11Cl4 0,5 - 24 Hydroflorua HF 0,005 0,002 25 Formaldehyd HCHO 0,012 0,012 26 Hydrosulfur H2S 0,008 0,008 27 Hydrocyanua HCN 0,01 0,01 28 Mangan và h p ch t (tính Mn/MnO2 0,01 - theo MonO2)
 20. 29 Niken (kim lo i và h p Ni 0,001 - ch t) 30 Naphta 4 - 31 Phnol C6H5OH 0,01 0,01 32 Styren C6H5CH=CH2 0,003 0,003 33 Toluen C6H5CH3 0,6 0,6 34 Trichloetylen ClCH=CCl2 1 4 35 Thu ngân (kim lo i và h p Hg 0,0003 - ch t) 36 Vinylchlorua ClCH=CH2 - 13 37 Xăng 1,5 5,0 38 Tetrachloetylen C2Cl4 0,1 - Chú thích: Phương pháp l y m u, phân tích, tính toán xác nh các thông s c th ư c quy nh trong các TCVN tương ng. TIÊU CHU N VI T NAM TCVN 5939- 1995 CH T LƯ NG KHÔNG KHÍ - TIÊU CHU N KHÍ TH I CÔNG NGHI P I V I B I VÀ CH T VÔ CƠ (AIR QUALITY - INDUSTRIAL EMISSION STANDARDS - INORGANIC SUBSTANCES AND DUSTS) I. PH M VI ÁP D NG 1.1. Tiêu chuNn này quy nh n ng t i a c a các ch t vô cơ và b i trong không khí th i công nghi p (tính b ng mg/m3 khí th i) khi th i vào không khí xung quanh. Khí th i công nghi p nói trong tiêu chuNn này là khí và khí có ch a b i do các quá trình s n xu t, kinh doanh, d ch v và các ho t ng khác t o ra. 1.2. Tiêu chuNn này áp d ng ki m soát n ng các ch t vô cơ và b i trong thành ph n khí th i công nghi p trư c khi th i vào không khí xung quanh. 3. Giá tr gi i h n 2.1. Danh m c và giá tr gi i h n n ng c a các ch t vô cơ và b i trong khí th i công nghi p khi x vaò khí quy n ph i phù h p v i quy nh trong b ng. 2.2. Giá tr gi i h n c t A áp d ng cho các cơ s ang ho t ng. Giá tr gi i h n c t B áp d ng cho t t c các cơ s k t ngày cơ quan qu n lý môi trư ng quy nh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản