intTypePromotion=1

Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 258/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  258/2000/Q§­N H N N 7  n g µ y 14  ® n th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   8  Q u y  ch Õ   o ¹t ® é n g   ñ a b µ n  ® æ i  n g o ¹i t Ö   h c   Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 ;   ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi, l    quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   cña  µn  æi  ¹itÖ”. b® ngo   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 103/Q§­ NH7   µy  ng 03/4/1995 cña  èng  c  ©n     Th ®è Ng hµng  µ   ícvÒ   Öc  Nh n   vi ban  µnh h “Quy  Õ   ¹t®éng  ña  µn    æi  ¹i ch ho   c b thu ® ngo   tÖ”,ChØ   Þ  è    th s 01/1998/CT­ NHNN7   µy  ng 09/01/1998  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc vÒ   Öc  Ên  Nh n   vi ch chØnh  ¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ  µ    ho   cb® ngo   v c¸c quy ®Þnh  vÒ  bµn  ® æi  ngo¹i Ö  t¹ Th«ng  t  t i  01/1999/TT­ NHNN7  ngµy  16/4/1999 cña  Ng ©n  hµng  Nhµ  níc híng dÉn  thi µnh  NghÞ  ®Þnh    h 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   V¨n    tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi,Thñ  ëng  l     tr c¸c ®¬n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      v thu   h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc     tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ®è c¸c tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  Þu  td ®  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q u y  c h Õ  h o ¹t ® é n g  c ñ a b µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö      t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è:258/2000/Q§­   ®Þ s  NHNN7   ngµy  th¸ng8  14    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n c h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m     iÒu  1. Ph vi® chØnh   Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh  ¹t®éng  ña    µn  æi  ¹itÖ      ho   c c¸c b ® ngo   trªnl∙nh thæ  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. n  ho x∙h   ngh Vi   Ho¹t®éng  æi  ng  Òn cña    íccã    ® ®å ti   c¸c n   chung    í t¹  biªngi   i i khu  ùc    v biªn giíthùc hiÖn    i   theo quy  nh    ®Þ riªngvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèië  l      khu  ùc    í   v biªngi i  . §i Ò u    2. Gi¶ithÝch  õ  ÷     t ng :Trong  Quy  Õ   µy,c¸c tõ ng÷  íi y   ch n       d  ®©   ® îchiÓu      nh sau: 1. Ngo¹itÖ  Òn  Æt   µ ®ång  Òn  ña  ét  èc        ti m l  ti c m qu gia kh¸c hoÆc   ng    ®å tiÒn chung  ña  Òu  èc    íid¹ng  Òn  Êy,tiÒn  c nhi qu gia d   ti gi   kim  ¹   Ðc  lÞch lo is du  ,   vµ    c¸cc«ng  ô  c thanh   ¬ng  ùkh¸cb»ng  ¹itÖ  to¸nt t    ngo   theo ph¸p luËtquy  nh        ®Þ ®ang  îcl hµnh  îp ph¸p m µ   ©n  µng  µ   íckh«ng  Ê m   ö  ông  ®  u  h    Ng h Nh n   c sd trong  giao dÞch  µ  îctæ    v ®   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  td ch nh trongho¹t®éng  æi  ¹itÖ.    ® ngo   2. §æi  ¹i tÖ  µ nghiÖp  ô  ïng  ng  Öt Nam     ngo   l   vd ®å Vi   mua   ¹itÖ  Òn ngo   ti   m Æt   µ    ¹itÖ  Òn m Æt   Êy ®ång  ÖtNam   íi v b¸n ngo   ti   l  Vi   v  kh¸ch hµng  µc¸nh©n.   l    3.Bµn  æi  ¹itÖ  µn¬i® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp  µm  Þch    ® ngo   l       h Nh n   ph ld vô  æi  ¹itÖ,bao  å m: ® ngo     g a. Bµn  æi  ¹itÖ  ña        ® ngo   c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  td ®  ho   ngo¹ihèitrùctiÕp lµm  Þch  ô  æi  ¹itÖ         d v® ngo   (sau ®©y  äilµBµn  ùctiÕp);   g    tr     b. Bµn  æi  ¹itÖ  ña    chøc    ® ngo   c c¸c tæ  kh¸c lµm  ilý® æi  ¹itÖ      ®¹     ngo   cho tæ  chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèivµ  îcChi nh¸nh  ©n  µng  td ®  ho   ngo     ®     Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è    a  µn  n    ph trªn®Þ b cho  Ðp  µm  ilý® æi  ¹itÖ  ph l ®¹     ngo   (sau  ®©y  äilµBµn  ilý) g    ®¹   . §i Ò u  .Ph¹m    ho¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ 3  vi    cb® ngo   1. C¸c  µn  æi  ¹itÖ  b ® ngo   chØ   îc mua   ¹itÖ  Òn  Æt   ña  ®  ngo   ti m c kh¸ch   hµng,kh«ng  îcb¸n  ¹itÖ  Òn m Æt     ®   ngo   ti   cho kh¸ch hµng  õc¸c Bµn  ùctiÕp   (tr     tr     ® îcquy  nh  ¹    ®Þ tikho¶n  ®iÒu  cña  2  3  Quy  Õ   µy).C¸c  µn  ilýph¶ib¸n  ch n   b ®¹       toµn  é  è  ¹itÖ  Òn m Æt   æi  îccho  chøc  Ýn  ông  û  Ö m. b s ngo   ti   ® ®  tæ  td u nhi 2. C¸c  µn  ùctiÕp ® Æt  ¹  éisë  Ýnh    B tr     t i   ch h hoÆc   ¹  ôsë    t i   chinh¸nh  ña  tr c tæ chøc  Ýn  ông  îc phÐp  td ®  hoÆc   Æt   ¹    ® t ic¸c khu c¸ch        öa  Èu  ly ë c¸c c kh quèc  Õ  ®êng  é,® êng  Ón,® êng  t( b  bi   kh«ng)® îcb¸n l¹ngo¹itÖ  Òn m Æt            i   ti   cho kh¸ch  µng  µ c¸ nh©n  h l    mang  é  Õu  c¬  h chi do  quan  ã  Èm   Òn  ña  íc c th quy c n  ngoµicÊp  íi y   äichung  µc¸ nh©n    (d  ®© g   l    mang  é  Õu  ícngoµi)theo    h chi n     quy ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. t i 7  ch n  
 3. 3 C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u   §¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ  ña  chøc  Ýn  ông  4.   kb ® ngo   c tæ  td   1.C¸c  chøc  Ýn  ông  Æt  µn  æi  ¹itÖ  µin¬igiao dÞch  ¹   tæ  td ® B ® ngo   ngo       ti  Héi  ë  Ýnh  s ch hoÆc   ôsë    tr   chinh¸nh  ph¶i®¨ng  ý  íiChi    k v  nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc tØnh, thµnh  è    a   µn  ¬i® Æt  µn  æi  ¹itÖ. Tæ   n    ph trªn®Þ b n   B ® ngo     chøc  tÝn  ông  d chØ  îc phÐp  ®  khaitr ng  ¹t®éng  ña    µn  æi  ¹itÖ      ¬ ho   c c¸c B ® ngo   nªu trªn sau    ã    khi c v¨n  b¶n    Ën  Öc  ¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ  ña    x¸c nh vi ® kB ® ngo   c Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è.Hå   ¬  ¨ng  ý  å m:  Ng h Nh n     ph   s ® kg §¬n    ¨ng  ý  Æt bµn  æi  ¹itÖ  Phô  ôc1); xin® k®   ® ngo   (  l  b. B¶n    sao Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ®è tæ  t dông  hoÆc   êi® îcuû  Òn  Ò   Öc  µnh  Ëp bµn  æi  ¹itÖ; ng     quy v vi th l  ® ngo   2.Trong  êih¹n  (n¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp    th   5    l vi k t   nh ®ñ h s h lÖ, Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph ph¶i x¸c nhËn     b»ng    v¨n b¶n  Öc  ¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ  ña  chøc  Ýn  ông    ô  ôc2).Trêng  vi ® kB ® ngo   c tæ  td (Ph l     hîp tõ chèix¸c nhËn, Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è           Ng h Nh n     ph ph¶icã    v¨n b¶n    Ých  â lýdo.   gi¶ith r    §i Ò u    û   Ö m   µm  ilý® æi  ¹itÖ: 5. U nhi l ®¹     ngo   1.§èit ng ® îctæ     î     chøc  Ýn  ông  û  Ö m  µm  ilý® æi  ¹itÖ: td u nhi l ®¹     ngo   a. C¸c  chøc  µ doanh    tæ  l  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  c tæ  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,c«ng    ch tr         ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      hh  ty cæ   Çn,  ph c«ng    îp  ty h danh, doanh    nghiÖp   ©n,  îp      t nh h t¸cx∙,doanh  nghiÖp  cã  èn  u    íc ngoµiho¹t®éng  v ®Ç t n      kinh doanh    trong lÜnh  ùc  lÞch,dÞch    v du    vô    ¬i gi¶itrÝ,kh¸ch  ¹n,nhµ  µng, siªu thÞ, giao  vuich       s  h      th«ng  Ën  , µng  v t¶i v b¹c,®¸  ý;   qu b.V¨n    phßng  vР ña    b¸n  c c¸c h∙ng  µng  h kh«ng,hµng    lÞch cña  ­   h¶i,du    n ícngoµi;   c.C¸c  chøc  Ýn  ông  a  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi.   tæ  td ch ®   ho   ngo   2. C¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèic¨n cø  µo      tæ  td ®  ho   ngo       v nhu cÇu  ë   éng  mr mang íi® æi  ¹itÖ, uy  Ýn  µ  l  ngo     t v kh¶  n¨ng  æi  ¹itÖ  Òn  ® ngo   ti m Æt   ña    chøc  éc ®èi t ng nªu      ý  îp ®ång  ilý® æi  ¹i c c¸ctæ  thu    î   trªn®Ó k h   ®¹     ngo   tÖ.  C¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi khiký  Õt    îp tæ  td ®  ho   ngo       k c¸c h   ®ång  ilý® æi  ¹itÖ  ®¹     ngo   ph¶ikiÓm    ¬  ë  ËtchÊtvµ  íng dÉn    trac s v    h   nghiÖp  ô  v cho  ©n    ña  µn  ilý. îp  ng  nh viªnc B ®¹     H ®å ph¶icã  ÷ng  éidung  Ýnh    nh n  ch sau:    §Þa  iÓ m   Æt  µn  ilý; ® ® B ®¹   b.Ph¹m    ¹t®éng: Bµn  ilýchØ  ùc hiÖn    viho     ®¹     th   mua   ¹itÖ  Òn m Æt   ngo   ti   cña kh¸ch  µng  µ  h v ph¶i b¸n  µn  é  è  ¹itÖ  Òn  Æt   æi  îc cho      to b s ngo   ti m ® ®  tæ chøc  Ýn  ông; td
 4. 4 c.Tû    û gi¸mua   ¹itÖ  Òn  Æt   ña  gi¸:t     ngo   ti m c kh¸ch  µng  µ  û gi¸b¸n  ¹ h v t    l i ngo¹itÖ  Òn m Æt     ti   cho  chøc  Ýn  ông; tæ  td d.Quy Òn  îvµ  Üa  ô  ña    tham    îp ®ång;   l   ngh v c c¸cbªn  i giah   ® .Møc  ån quü;   t  e. Thêi h¹n  µn  i lý ph¶i b¸n  è  ¹itÖ  Òn  Æt   æi  îc cho        B ®¹       s ngo   ti m ® ®  tæ chøc  Ýn  ông  û  Ö m  td u nhi theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 11  ch n §i Ò u 6.  Òu  Ön,  ñ  ôc  Êp  Êy  Ðp   µm  i lý ® æi  ¹i §i ki th t c gi ph l ®¹     ngo   tÖ      1.§iÒu  Ön  Êp  Êy  Ð p   µm  i  ý® æi  ¹itÖ    ki c gi ph l ®¹  l   ngo      C¸c  i îng nªu  ¹  ®è t   ti kho¶n    Òu  cña  1, §i 5  Quy  Õ   µy  ã      iÒu  ch n c ®ñ c¸c ® kiÖn sau  y   ×  îc Chi  ®© th ®   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è    Ng h Nh n     ph trªn ®Þa  µn  Êp  Êy phÐp  µm  ilý® æi  ¹itÖ: b c gi   l ®¹     ngo   a. Cã   a   iÓ m     Æt   µn  ilýë  ¬i trung t©m     ®Þ ® ®Ó ® b ®¹     n     kinh tÕ, v¨n        ho¸, giao th«ng    hoÆc     ¬icã  ë n   nhu  Çu  æi  ¹itÖ  Òn m Æt; c® ngo   ti   b.Cã       ®ñ trang thiÕtbÞ  µ  iÒu  Ön  Ët chÊt ®Ó   ¸p      v® ki v     ® øng  îcc¸cho¹t ®     ®éng  æi  ¹itÖ  Òn m Æt; ® ngo   ti   c.Cã   ©n      Óu    nh viªnam hi nghiÖp  ô    µm  Þch  ô  æi  ¹itÖ nh   v ®Ó l d v® ngo     : nghiÖp  ô  Õ   v k to¸n, ©n  ü,ph©n  ÖttiÒn thËt,  ng qu   bi       gi¶; d. Cã   îp ®ång  ilý® æi  ¹itÖ  ý  íi chøc  Ýn  ông.   h  ®¹     ngo   k v   tæ  td 2.Thñ   ôc  Êp  Êy  Ð p   µm  i  ý® æi  ¹itÖ   tc gi ph l ®¹  l   ngo   C¸c  chøc  ã      iÒu  Ön  tæ  c ®ñ c¸c ® ki nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu  µy  ã  1  n c nhu  Çu   c lµm  ilý® æi  ¹itÖ  ®¹     ngo   cho  chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi tæ  td ®  ho   ngo     ph¶igöihå  ¬    Êp  Êy phÐp  µm  ilý® æi  ¹itÖ      s xinc gi   l ®¹     ngo   cho    Chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íctØnh,thµnh  è    ïng ®Þa  µn.Hå   ¬  å m: Nh n     ph trªnc   b   sg a.§¬n    Ðp  µm  ilý® æi  ¹itÖ  ô  ôc3);   xinph l ®¹     ngo   (Ph l   b.  B¶n sao  ã  c c«ng chøng Quy Õt  nh  µnh  Ëp (hoÆc    ®Þ th l  v¨n b¶n,giÊy    tê x¸c nhËn  Öc  ë,  Æt,  µnh  Ëp    i t ng quy  nh  ¹     vi m ® th l c¸c ®è  î   ®Þ ti kho¶n  §iÒu  1  5 Quy  Õ   µy)hoÆc   Êy  ch n   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh;   c.Hîp  ng  ilý® æi  ¹itÖ  ý  íitæ    ®å ®¹     ngo   k v   chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t td ®  ho   ®éng  ¹ihèi. ngo   Trong  êih¹n  (b¶y)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ, th   7    l vi k t   nh ®ñ h s h     Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è    Ng h Nh n     ph xem   Ðt  µ  Öt  Êp  Êy  x v duy c gi phÐp  µm  ilý® æi  ¹itÖ  ô  ôc 4).Trêng  îp  õ chèicÊp  Êy  Ðp  l ®¹     ngo   (Ph l     h t    gi ph cho  chøc,Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  tæ     Ng h Nh n     ph ph¶icã        v¨n b¶n gi¶i Ých  ýdo.  th l  §i Ò u  Mua   ¹i ¹itÖ    Êt  7.  l  ngo   khi xu c¶nh  Ò   íc vn Kh¸ch  µng  µ c¸ nh©n  h l    mang  é  Õu  íc ngoµitrong thêigian    Öt h chi n        ë Vi   Nam   ã  æi  ¹itÖ  ¹    µn  æi  ¹itÖ  Êy ®ång  Öt Nam   ng    c® ngo   t i Bc¸c ® ngo   l   Vi   nh chi tiªukh«ng  Õt,khixuÊt c¶nh    áiViÖtNam   × ® îcmua  ¹ ngo¹itÖ    µn    h      ra kh     th     l  i   ëb ® æi  ¹itÖ  ngo   theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. C¸c  µn  æi  2  3  ch n   B ®
 5. 5 ngo¹itÖ  îc   b¸n  ¹itÖ  Òn m Æt     ®     ngo   ti   cho kh¸ch hµng    theo    c¸c quy  nh    ®Þ sau ®©y: 1. Kh¸ch  µng  ã    h c nhu  Çu  c mua   íi500  d  USD  (n¨m tr¨m  §«la M ü)      hoÆc   c¸c ngo¹itÖ      kh¸c cã    Þ t ng  ¬ng    gi¸tr  ¬ ® ph¶ixuÊt tr×nh:hé  Õu;vÐ         chi   m¸y    bay (hoÆc  Р µu). vt   2. Kh¸ch  µng  ã    h c nhu  Çu  c mua   õ 500  t  USD  (n¨m tr¨m §«la M ü)  ëlªn   tr     hoÆc     ¹itÖ  c¸c ngo   kh¸c cã    Þ t ng  ¬ng    gi¸tr   ¬ ® ph¶i xuÊt tr×nh  é  Õu, vР     h chi   m¸y  bay  (hoÆc  Р µu)vµ    n  ∙  æi  ¹itÖ  Êy ®ång  ÖtNam. v t   ho¸ ®¬ ® ® ngo   l   Vi   C¸c  µn  æi  ¹itÖ chØ    ¹ ngo¹itÖ  b® ngo     b¸n l   i   cho  kh¸ch hµng  ã          c tªnghitrªn ho¸ ®¬n  æi  ¹itÖ.Møc  ¹itÖ    ® ngo     ngo   kh¸ch hµng  îcmua  ¹ tèi®a    ®  l     kh«ng    i qu¸ sè  ¹itÖ  ∙  æi        n. ngo   ® ® ghitrªnho¸ ®¬   Ho¸  n  æi  ¹itÖ  ®¬ ® ngo   ph¶irâ rµng,kh«ng  Èy xo¸,ngµy        n        t    ghitrªnho¸ ®¬ ph¶in»m     trong kho¶ng  êigian  õ ngµy  Ëp    th   t  nh c¶nh  µo  Öt Nam   Çn  Çn   v Vi   lg nhÊt ghitrªnhé  Õu  n   µy          chi ®Õ ng xinmua  ¹ ngo¹itÖ.Khi b¸n  ¹ ngo¹itÖ    l i       l  i   cho kh¸ch hµng,Bµn  æi  ¹itÖ      ® ngo   ph¶ithu håiho¸ ®¬n  ∙  æi  ¹itÖ  íc®©y.      ®® ngo   tr   §i Ò u    8. Niªm  Õt  ¹i ¹itÖ  µ  û     y lo   ngo   v t gi¸  Bµn  æi  ¹itÖ  ® ngo   ph¶iniªm  Õt    y c«ng khaic¸c lo¹  ¹itÖ  µ  û gi¸¸p   i ngo   v t       dông  trong giao dÞch  ¹ bµn  æi  ¹itÖ      t  i ® ngo   . §i Ò u    û     dông 9. T gi¸¸p  1.Tû      gi¸mua,  ngo¹itÖ  ¹ Bµn  ùctiÕp thùc hiÖn  b¸n    t  i tr       theo  íng dÉn  ña  h  c Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi. td ®  ho   ngo     2.Tû      gi¸mua  ¹itÖ  ña  µn  ilývíi ngo   c B ®¹       kh¸ch hµng  ùc hiÖn    th   theo  tho¶  thuËn trong hîp ®ång  ilýgi÷a tæ     ®¹       chøc  Ýn  ông  µ  µn  ilý,phï hîp víi td vB ®¹           c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò     ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi. l     §i Ò u   Chøng  õ  æi  ¹itÖ  ña  µn  æi ngo¹itÖ  10.   t® ngo   c b ®      Khi ® æi  ¹itÖ    ngo   cho kh¸ch hµng, nh©n    µn  æi  ¹itÖ      viªnb ® ngo   ph¶ighi    ®Çy    ÷ng  éidung  ®ñ nh n  quy  nh  ®Þ trong ho¸ ®¬n  µ  Ëp  Ët sè  Öu vµo       v c nh   li   sæ kÕ     ña  µn  æi  ¹itÖ  to¸nc B ® ngo   theo  íng  Én  ña  chøc  Ýn  ông, phï hîp h d c tæ  td     víichÕ     Õ     Ön  µnh  µ    ®é k to¸nhi h v ph¶igiao m ét  ªnho¸ ®¬n      li     cho kh¸ch hµng.     Bµn  ilýcho  chøc  Ýn  ông  µo  ×  ö  ông  ®¹     tæ  td n th s d ho¸  n  tæ  ®¬ do  chøc  Ýn t dông    Êp  Éu    n  ¹ Phô  ôc5). ®ã c (m ho¸ ®¬ t   i l  §i Ò u    êi gian  ép  11. Th   n hoÆc   b¸n  ¹itÖ,møc   ån  ü   ¹itÖ  ngo     t qu ngo   1. §èi víiBµn  ùc tiÕp:thêigian  ép  ¹itÖ  Òn  Æt,       tr      n ngo   ti m møc   ån  ü  t qu ngo¹itÖ  Òn  Æt   Tæng     ti m do  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông    ®è tæ  td quy ®Þnh.  2. §èivíi µn  ilý: µn  ilýph¶ib¸n  µn  é  è  ¹itÖ  æi  îccho       B ®¹     B ®¹       to b s ngo   ® ®  tæ chøc  Ýn  ông  ∙  û  Ö m   µm  ilývµo  èim çi  µy.Trong  êng  îp td ® u nhi l ®¹     cu   ng   tr h  bµn  i lý c¸ch  tæ  ®¹     xa  chøc  Ýn  ông  û  Ö m   ×  chøc  Ýn  ông  td u nhi th tæ  td tho¶  thuËn  íibµn  ilýthêih¹n  v  ®¹       b¸n  è  ¹itÖ  Òn  Æt   æi  îc cho  chøc  s ngo   ti m ® ®  tæ 
 6. 6 tÝn  ông  ng  èi®a   d nh t   kh«ng  qu¸   (ba) ngµy  µm  Öc. N Õ u   µy  3    l vi   ng b¸n  è  s ngo¹itÖ  æi  îctrïngvíi µy   ® ®     ng nghØ  èituÇn,ngµy  cu     nghØ  Ô,nghØ  Õtcña  l  t  tæ chøc  Ýn  ông  û  Öm   × bµn  ilýph¶ib¸n  è  ¹itÖ  µo  µy  µm  td u nhi th   ®¹       s ngo   v ng l viÖc  Õp theo. ti   Bµn  ilý® æi  ¹itÖ  îcgi÷ l¹ m ét  è îng ngo¹itÖ  ån quü  ®¹     ngo   ®       i sl     t  (ngo¹i Ö   t tiÒn  Π     ¹ cho  l) ®Ó tr¶l  i kh¸ch hµng    theo tho¶  Ën  ÷a tæ  thu gi   chøc  Ýn  ông  íi td v  bµn  ilýnhng  èi®a  ®¹     t   kh«ng    qu¸ 1000 USD   ét ngh×n  «    ü)  (m   ® laM hoÆc     c¸c lo¹ ngo¹itÖ  ã    Þt ng  ¬ng.   i   c gi¸tr  ¬ ® §i Ò u    Þa  iÓ m   µn  æi  ¹itÖ 12. § ® b® ngo   1. ViÖc  Æt  a   iÓ m   ña  µn  æi  ¹itÖ    ® ®Þ ® cB ® ngo   ph¶ithùc hiÖn      theo    c¸c quy  nh  ®Þ sau  y: ®© a.Bµn  i  ýchØ  îc® Æt  ¹ c¸c®Þa  iÓ m       ®¹  l   ®  t    i ® ghitrong giÊy phÐp  Chi     do    nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Êp. Ng h Nh n     ph c   b.Bµn  ùctiÕp    tr   chØ  îc® Æt  ¹  éisë  Ýnh, trôsë    ®  t i   ch h     chinh¸nh  ña    c tæ chøc  Ýn  ông  µ    a   iÓ m   td v c¸c ®Þ ® kh¸c ®∙  ¨ng  ý  íichi nh¸nh  ©n   µng   ® k v    Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è. n    ph 2.C¸c  µn  æi  ¹itÖ    b® ngo   ph¶icã    b¶ng  Öu   râ tªncña  µn  æi  ¹i hi ghi      B® ngo   tÖ, tªn tæ      chøc  Ýn  ông  td hoÆc     chøc  Ýn  ông  û  Ö m   µm  i lý tªn tæ  td u nhi l ®¹     b»ng  Õng ViÖtvµ  Õng Anh  ti     ti   (authorizedexchange    bureau).   §i Ò u    ö   ýkhi ph¸thiÖn  Òn    13. X l       ti gi¶ Khi ph¸thiÖn  kh¸ch hµng  ö  ông  Òn      æi  ¹itÖ, Bµn  æi         sd ti gi¶ ®Ó ® ngo     ® ngo¹itÖ    ph¶ilËp      biªnb¶n, t¹m  ÷ sè  tiÒn gi¶ theo    gi        quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v th«ng    b¸o ngay  cho  ¬  c quan  c«ng  gÇn  Êt ®Ó   Õn hµnh  iÒu    ö  ý. an  nh   ti   ® tra, l   x c h ¬ n g  III t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u 14. ViÖc  Êp  Êy  Ðp   µ  ¨ng  ý  ¹i®èi  íinh÷ng  µn     c gi ph v® k l  v  B ® æi  ¹itÖ  ∙  ¹t®éng  ngo   ® ho   1.§èivíi   µn  ùctiÕp ®∙  ¹t®éng  ícngµy       Bc¸c tr     ho   tr   Quy  Õ   µy  ã  Öu  ch n c hi lùcth× trong vßng  (s¸um ¬i)ngµy  Ó   õngµy       60      k t  Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc,tæ  ch n c hi l   chøc  Ýn  ông  td ph¶i thùc  Ön  ¨ng  ý  íiChi    hi ® k v  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è    a  µn.Trong  êih¹n  ¨ng  ý,Bµn  ùctiÕp vÉn  îc   ph trªn®Þ b   th   ® k  tr     ®  tiÕp  ôc ho¹t®éng. Khi h Õt  êih¹n  ¨ng  ý,Bµn  ùctiÕp  t       th   ® k  tr   chØ  îc tiÕp  ôc ®  t  ho¹t®éng    sau    ã  Êy    Ën  ¨ng  ý  ña    khic gi x¸c nh ® k c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è    a   µn. Thêih¹n    Ën  ¨ng  ý  ùc hiÖn      ph trªn®Þ b     x¸c nh ® k th   theo   quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 4  ch n 2.Trong    vßng 120  ét tr¨m    ¬i)ngµy  Ó   õ ngµy  (m   haim   k t  Quy  Õ   µy  ã  ch n c hiÖu  ùc,Chi  l  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, thµnh  è  µ    ¹    Ng h Nh n       ph r so¸tl i c¸c Bµn  ilý® æi  ¹itÖ  ∙  îcphÐp  ¹t®éng    a  µn. Bµn  ilýnµo  ®¹     ngo   ® ®   ho   trªn®Þ b   ®¹     ®ñ   iÒu  Ön  ¹t®éng  ® ki ho   quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  × thu håigiÊy phÐp     ch n th         cò  ∙  Êp  íc®©y  µ  Êp  Êy phÐp  íi. µn  ilýnµo  ® c tr   v c gi   m  B ®¹     kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki
 7. 7 quy  nh  × thu håigiÊy phÐp  ∙  Êp, yªu  Çu  nh  ®Þ th         ® c   c ®× chØ  ¹t®éng  ho   hoÆc   bæ  sung    iÒu  Ön  c¸c ® ki cßn  Õu    Êp  Êy  Ðp  íi.Trong  êih¹n    thi ®Ó c gi ph m  th   bæ sung    iÒu  Ön  c¸c® ki cßn  Õu,Bµn  ilývÉn  îctiÕp tôcho¹t®éng. Khih Õt  thi   ®¹     ®          thêih¹n  ãitrªn,Bµn  ilýnµo    n    ®¹     kh«ng  îccÊp  Êy  Ðp  íith×  ®  gi ph m   kh«ng  îc ®  tiÕp tôcho¹t®éng.      §i Ò u    Ó m     µ  ö  ý 15. Ki trav x l   1.Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã     Ng h Nh n     ph c tr¸chnhiÖm   Óm     ki tra,gi¸m    ¹t®éng  æi  ¹itÖ  ña    µn  ùctiÕp  µ  µn  ilýtrªn   s¸tho   ® ngo   c c¸c B tr   vB ®¹       ®Þa  µn  b theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n Tæ  chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  nghiÖp  ô  µ  Óm    ¹t v v ki traho   ®éng  ña    µn  i lý do  ×nh  û  Ö m   c c¸c b ®¹     m u nhi trong  Öc  Êp  µnh      vi ch h c¸c quy ®Þnh trongQuy  Õ   µy.   ch n 2.Trong  êng  îp Bµn  ilýviph¹m      tr h  ®¹       c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy,   ch n   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ã  Òn  ¹m  êi®×nh    Ng h Nh n     ph c quy t th   chØ   hoÆc  thu  åi giÊy  Ðp  ∙  Êp  µ  h  ph ®c v th«ng b¸o cho    Tæ chøc  Ýn  ông  û  td u nhiÖ m    û  á  îp ®ång  ilý®∙  ý. ®Ó hu b h   ®¹     k §i Ò u  .Ch Õ     c¸o  16   ®é b¸o  1. µng   H th¸ng,tr c ngµy  th¸ng    í  5  sau, c¸c  µn  i lý ph¶i b¸o    B ®¹       c¸o    Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ò   ×nh  ×nh  æi  ¹itÖ  ña  Ng h Nh n     ph v t h ® ngo   c th¸ngtr c(Phô  ôc6).   í  l  2. µng  ý, tr c ngµy  th¸ng  u   ý   H qu   í   10  ®Ç qu sau, c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td tæng  îp t×nh  ×nh  æi  ¹itÖ  h  h ® ngo   trong quý  ña  × nh    cm (bao  å m     µn  ùc g c¸c B tr   tiÕp  µ    µn  i lý)vµ  b¸o  v c¸c b ®¹       c¸o  Ò   v Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è    a  µn  ô  ôc7). ph trªn®Þ b (Ph l   3. µng  ý, tr c ngµy  th¸ng  u   ý   H qu   í   20  ®Ç qu sau, Chi    nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  n    ph tæng  îp t×nh  ×nh    æi  ¹itÖ    a   µn  h  h thu ® ngo   trªn®Þ b trongquý  µ      Ò   ©n  µng  µ   íc(Phô  ôc8).   v b¸o c¸o v Ng h Nh n   l  §i Ò u    ö   ý®èi  íitr ng  îp  ¹t®éng  æi  ¹itÖ  17. X l   v   ê h ho   ® ngo   kh«ng  ã  c giÊy  Ð p ph §Þnh  ú  k hoÆc   t  Êt,Thanh      ®é xu   traChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  èihîp  íic¸c c¬  ph ph   v     quan  chøc n¨ng  Óm     ¹t®éng  æi  ¹i ki traho   ® ngo   tÖ    a   µn. N Õ u   trªn®Þ b   ph¸thiÖn  chøc, c¸ nh©n  ¹t®éng  æi  ¹itÖ    tæ     ho   ® ngo   kh«ng  ã  Êy  Ðp  ×  Ëp  c gi ph th l biªn b¶n, t¹m  ÷ tang  Ët    ö  ý theo        gi   v ®Ó x l   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u    ö   ýviph¹m  18. X l     Tæ  chøc, c¸ nh©n    ¹m       vi ph c¸c quy  nh   ®Þ trong Quy  Õ   µy  ×  ú ch n th tu   theo  Ýnh  Êt,møc    ña  µnh      ¹m  µ   ã  Ó  Þ  ö  ýhµnh  Ýnh  t ch   ®é c h viviph m c th b x l   ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s
 8. 8 §i Ò u      19. Bæ sung,  öa  æi  s® Quy  Õ ch ViÖc    bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ ch n do  ®è Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.    
 9. 9 P h ô  l ô c 1 Tªn t æ   h øc   Ý n  c t c é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t na m dông §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. . ., µy    . ..  ng   th¸ng     n¨m... . . ® ¬ n  xin ® ¨n g  k ý  ® Æ t   µ n  ® æ i   g o ¹i Ö b n  t K Ý nh   öi   g :Chi nh¸nh  © n   µng  µ   íc Ng h Nh n                   TØnh   µnh  è).. . ... (Th ph . . ... Tªn  chøc  Ýn  ông  tæ  td (hoÆc    chinh¸nh  chøc  Ýn  ông): tæ  td Trô  ë  ¹ : s ti Sè  iÖn  ¹i.. . .........  è  ® tho   . . .........S Fax:.. . ..... : . . . ..... Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè:                 ®Þ th l                    cÊp  µy  . . .... ng .. . .... Chóng      ¨ng  ý  íiChi  t«ixin ® k v  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  µnh Ng h Nh n   (th   phè)  è  µn  æi  ¹itÖ  ña  tæ  sB ® ngo   c   chøc  Ýn  ông  td (hoÆc    chinh¸nh  ña    c tæ chøc  Ýn  ông)nh  td   sau:   Tªn  µn  æi  ¹itÖ b® ngo   §Þa  chØ Sè  iÖn  ¹i ® tho a/.. . .......... . . .......... b/.. . .......... . . .......... c/. . ........... . . .......... .. . ............ . . ............ Chóng    t«icam   Õt  ùc hiÖn  ng    k th   ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 10. 10 P h ô  l ô c 2 Ng © n   µng  µ   íc viÖt  h Nh n   nam           éng   µ     éi chñ          C ho x∙ h   ngh Üa   Öt  Vi Nam TØnh, thµnh  è...          §éc  Ëp   ù   ­h¹nh  óc l ­T do   ph Chi nh¸nh      ph               Sè:                                . . , µy....th¸ng....n¨m.                                .. . .ng             ...    Gi Ê y x¸c n h Ë n  ® ¨ n g k ý b µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t Gi¸m ® è c   C hi nh¸nh N g © n  h µ ng N h µ  n íc tØnh, th µ nh ph è. . .  ­ C¨n  Quy  Õ   ¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ    cø  ch ho   cb® ngo   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è 258/2000/Q§­ ®Þ s  NHNN7   µy  ng 14/8/2000 cña  èng  c  ©n     Th ®è Ng hµng  µ   íc; Nh n ­ X Ðt  å  ¬    ¨ng  ý  ¹t®éng  æi  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn    h s xin ® k ho   ® ngo   c (tªntæ  t dông  hoÆc     chinh¸nh  chøc  ông), tæ  d   x¸c n h Ë n 1. Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh  µnh phè).. .    Ën  .       Ng h Nh n   (th   . . nh .. .(tªn . x¸c . tæ chøc  Ýn  ông  td hoÆc     chinh¸nh  chøc  Ýn  ông).. .  ∙  ¨ng  ý    µn  tæ  td . .® ® . k c¸c b ® æi  ¹itÖ  ngo   sau  y:®©   Tªn  µn  æi ngo¹itÖ b®     §Þa  iÓ m ® a/.. . ........ . . ........ b/.. . ........ . . ....... c/. . ........ . . ........ .. . ......... . . ........ 2. Trong    ×nh ho¹t®éng, bµn  æi  ¹itÖ     qu¸ tr       ® ngo   ph¶itu©n  ñ ph¸p luËt   th      cña  µ   ícViÖtNam, c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò   Nh n        ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    N¬i  Ën :               nh    Gi¸m  c   ®è                             (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d ­Tæ     chøc  Ýn  ông; td ­Vô    Qu¶n  ýNgo¹ihèi;                        l                             
 11. 11 ­Lu.  
 12. 12 P h ô  l ô c 3   tªn tæ    chøc      é n g  h o µ  x∙ h é i c h ñ  n g h Ü a  Vi Ö t N a m     C ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­                §éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­                   l ­T do   ph Sè:_____/CV                                   .. . .... . . ...,   ngµy.. . .t ¸ng. . .. ¨m.. . .. . . . h . . . n   . . .. § ¬ n  xin p h Ð p  l µ m  ®¹i l ý  ® æ i  n g o ¹i Ö    t K Ý nh   öi   g :Chi nh¸nh  © n   µng  µ   íc Ng h Nh n                   TØnh   µnh  è).. . ... (Th ph . . ... Tªn  chøc: tæ  Trô  ë  Ýnh  ¹ : s ch ti Sè  iÖn  ¹i.. . .........  è  ® tho   . . .........S Fax:.. . ..... : . . . ..... Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè:                 ®Þ th l                    C¬   quan  Êp:.. . ... ngµy.. . .... c . . ...   . . .... Vèn  iÒu  Ö: ® l GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:             s            C¬   quan  Êp:.. . .... ngµy.. . .... c . . ....   . . .... LÜnh  ùc  v kinhdoanh:   Tµikho¶n  Òn göi®ång  ÖtNam   è:   ti     Vi   s T¹iNg ©n  µng:   h Tµikho¶n  Òn göiNgo¹itÖ  è:   ti       s  T¹iNg ©n  µng:   h § Ò   Þ  ¬  ngh c quan xem   Ðt,cÊp  Êy  Ðp  x  gi ph cho  n  Þ  µm  ilý® æi  ®¬ v l ®¹     ngo¹itÖ    theo  îp ®ång  ilý® æi  ¹itÖ  ∙  ý  íi . (   h  ®¹     ngo   ® k v   . tæchøc  Ýn  ông).. .  .. td ... sè.. .  µy  . . . . .ng .. . . . Chóng    t«icam   Õt  ùc hiÖn  ng    k th   ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªn v ®ã d
 13. 13 P h ô  l ô c 4                      Ng © n   µng  µ   íc viÖt nam         Céng  µ     éi chñ   h Nh n              ho x∙ h   ngh Üa  Öt  Vi Nam TØnh, thµnh  è...             éc  Ëp   ù   ­H¹nh  óc ph               § l ­T do   ph  Chi nh¸nh       Sè:                                . . , µy....th¸ng....n¨m.                                .. . .ng             ...      Gi Ê y p h Ð p  l µ m   ®¹i l ý ® æ i  n g o ¹i Ö  t Gi¸m ® è c   C hi nh¸nh N g © n  h µ ng N h µ  n íc tØnh, th µ nh ph è. . .  ­ C¨n  Quy  Õ   ¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ    cø  ch ho   cb® ngo   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  258/2000/Q§­ ®Þ s  NHNN7   µy  th¸ng 8  ng 14    n¨m 2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc; Ng h Nh n ­ X Ðt  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  µm  ilýbµn  æi  ¹itÖ  ña          h s xinc gi ph l ®¹     ® ngo   c ( tªntæ chøc    Êp  Ðp    xinc ph ), Q u y Õ t ® Þ n h §iÒu    1. Cho  Ðp  .    chøc    Êp  Êy  Ðp).. .  îc lµm  i ph .. .(tªntæ  . xin c gi ph . .®   . ®¹   lý® æi  ¹itÖ    ngo   cho  .(tªnTCTD).. .  ¹ c¸c®Þa  iÓ m   ..     . . t     .i ® sau  y: ®© 1... . .............Sè  iÖn  ¹i . .....................   . . ............  ® .. tho : . ..................... 2... . .............Sè  iÖn  ¹i . .....................   . . ............  ® .. tho : . ..................... 3... . .............Sè  iÖn  ¹i . .....................   . . ............  ® .. tho : . ..................... §iÒu    2. Trong    ×nh lµm  ilýbµn  æi  ¹itÖ,tæ  qu¸ tr   ®¹     ® ngo     chøc  ph¶itu©n    thñ ph¸p  Ëtcña  µ   íc ViÖt Nam,  ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   lu   Nh n       lu   h v qu¶n  ýngo¹i l    hèivµ      c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccã  ªnquan.   li   §iÒu  :GiÊy  Ðp  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 3  ph n c hi l   t   k N¬i  Ën :              nh Gi¸m  c   ®è                    chøc     (Ký    µ  ng  Êu)    tªn v ®ã d ­Tæ   ; ­TCTD   ý  îp ®ång  ilý;                        kh  ®¹                          
 14. 14 ­Vô    Qu¶n  ýNgo¹ihèi; l     ­Lu.   Mo   Su P h ô  l ô c 5 TCTD   îcphÐp                è:               S Tªn  µ  Óu îng cña  v bi t   ®  h o¸ ® ¬ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t m o n e y  receipt Hä   tªn: Name: Sè  é  Õu:               h chi                PassportNo:   Sè  Òn ® æi: ti   Amount received:   ­    ­ ­ Tû  gi¸: Exchange  Rate: Sè  Òn tr¶: ti   Amount Pay:                                Ngµy                                          /   /                              Date                               n g © n  h µ n g  ® îc p h Ð p    ( ®¹i ý ® æ i  n g o ¹i Ö )  l  t
 15. 15 P h ô  l ô c 6 tªntæ    chøc .. . ....ngµy  . . . . . ...  ., .. . ..  th¸ng.. . ..   . . .n¨m  . . ..   . .. . .. K Ý nh   öi   g :Chi nh¸nh  © n   µng  µ   íctØnh, thµnh  è.. . ... Ng h Nh n     ph . . .. b¸o c¸o  × nh h × n h  ® æ i   g o ¹i Ö t n  t   (Th¸ng .. . ..   . ..   n¨m... . ..)   . . ..      Sè   ®Þa   ®iÓ m   ® îc   phÐp   lµm   dÞch   vô   ® æi   ngo¹i   tÖ:. . ................... . . .................. Tån   quü   ®Ç u   th¸ng(quy   ra  USD):.. . .............................    . . .............................  . . Doanh   sè   ® æi   ngo¹i   tÖ   trong   th¸ng   (quy   ra  USD):.. . ..................  . . .................  .. Doanh  è  s b¸n  ¹itÖ  ngo   cho  tæ    chøc  Ýn  ông  û   Öm   td u nhi trong th¸ng  (quy USD):.. . .............................     . . ............................ Tån   quü   cuèi   th¸ng   (quy  USD):.. . ................................   . . ...............................        Ëp  Óu               kiÓm                        L bi                 so¸t               gi¸m  c  ®è
 16. 16 P h ô  l ô c 7 tªntæ    chøc  Ýn  ông td .. . ....ngµy  . . . . . ...  ., .. . ..  th¸ng.. . ..   . . .n¨m  . . ..   . .. . ..             Ý nh   öi Chi  K g :  nh¸nh  © n   µng   µ   íc  Ng h Nh n tØnh,  µnh  th phè.. . ... . . .. b¸o c¸o  × nh h × n h  ® æ i   g o ¹i Ö t n  t (Quý  . . . .. . ..  n¨m... . ..)   . . ..      Sè  Doanh  è  Doanh  è    Doanh  è    s s b¸n s b¸n, bµn  ® æi  ¹i ngo¹itÖ  ngo     (quy nép ngo¹itÖ  µo       v tÖ (quy  USD) Ng ©n  µng  h (quy  USD) USD) §èivíi µn  ilý    B ®¹   ___________  §èi víi µn  trùc  B   tiÕp Tæng   éng c LËp  Óu              KiÓ m                  Gi¸m  c bi                so¸t                ®è                                         (Ký    ®ãng  ©ó)                                          tªn&  d (Göi kÌm    B¶ng  chi tiÕtt×nh  ×nh  æi  ¹itÖ  kª      h ® ngo   trong  ý   ña  õng Qu c t   bµn  ilý) ®¹  
 17. 17 P h ô  l ô c 8 Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam h Nh n     Chi nh¸nh    tØnh,thµnh  è  . . ....   ph .. . .... B¸o c¸o t × nh h × n h  ® æ i  n g o ¹i Ö    t (Quý.. . .. . . .n¨m... . ..)   . . . .. Sè  µn  Doanh  è  æi  Doanh  è    Doanh  è    b s® s b¸n s b¸n, ngo¹itÖ    ngo¹itÖ    (quy nép ngo¹itÖ  µo       v (quy USD)   USD) Ng ©n  µng  h (quy  USD) §èivíi µn  ilý    B ®¹   ___________ __ §èi víiBµn   ùc    tr   tiÕp Tæng   éng c LËp  Óu              KiÓ m                  Gi¸m  c bi                so¸t                ®è                                           ý    ®ãng  Êu)                                         (K tªn&  d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2