Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
182
lượt xem
49
download

Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 258/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA QUY ÕT   ®ÞNH C ñ A   æ N G  C ô C  T R ë N G   æ N G  C ô C  H ¶I Q U A N   T T Sè  258/TC H Q­G S Q L  N G µ Y  16 T H¸ N G  12 N¨ M   1994 V Ò  VI Ö C  B A N   µ N H  Q U Y  T R × N H  L µ M  T H ñ  T ô C  H ¶I Q U A N  ® èI VíI H   H µ N G   O ¸  X U Ê T,  H Ë P  K H È U  M Ë U  D Þ C H H N TæN G   CôC   ëNG   TR TæN G   CôC   H¶I  QUAN ­C¨n  §iÒu      cø  6,§iÒu  Ph¸p  12  lÖnh    h¶iquan  ngµy  2­ 20­ 1990. ­ C¨n  §iÒu      cø  3, §iÒu  B¶n  4  quy ®Þnh  tôc h¶iquan  lÖ  thñ      vµ  phÝ    h¶i quan  ban  hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh  7171/H§BT  sè  ngµy  5­ 27­ 1991  cña  Héi  ®ång  tr bé  ëng (nay lµChÝnh      phñ). ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  16/CP ngµy  3­ 7­ 1994 cña ChÝnh phñ    vÒ chøc  n¨ng,nhiÖm  vµ  chøc  m¸y    vô  tæ  bé  cña Tæng  côc    h¶iquan. ­ XÐt      ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Côc  ëng  tr Côc gi¸m    s¸t,qu¶n        lývÒ h¶i quan. QUYÕT   ®ÞNH §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy quy tr×nh lµm          thñ tôc h¶i quan      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  mËu   dÞch. §iÒu    2:QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ký. §iÒu    quy  3:C¸c  tr×nh tr     íc®©y      tr¸víi i quy  tr×nh nµy    ®Òu     b∙ibá. §iÒu    «ng  4: C¸c  Côc  ëng  tr Côc gi¸m    s¸t,qu¶n    h¶iquan,thñ tr lývÒ        ëng  c¸c®¬n  thuéc c¬    vÞ    quan Tæng côc,Côc  ëng    tr Côc    h¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh quyÕt ®Þnh    nµy. QUY   TR×NH LµM   THñ   TôC   H¶I  QUAN   ®èI    VíIHµNG   HO¸  XUÊT   NHËP   KHÈU   MËU   DÞCH (Ban  hµnh  kÌm theo quyÕt ®Þnh  258/TCHQ­GSQL       sè  ngµy  th¸ng12  16    n¨m 1994) NGUYªN   T¾C: 1­ Hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  thÓ  îc lµm  cã  ®   ®Çy     tôc h¶iquan  ®ñ thñ      theo quy    tr×nh nµy        t¹ h¶iquan  i cöa  khÈu hoÆc     h¶iquan tØnh,thµnh    phè.Tr­  
  2. 2 êng    hîp lµm        thñ tôch¶iquan  cöa  ë  khÈu,Côc  ëng      tr h¶iquan  tØnh,thµnh    phè  ph¶icã      v¨n b¶n  quy ®Þnh    râ viÖc  ph©n  cÊp  ®ã. 2­ ViÖc    lµm        thñ tôch¶iquan  ph¶i®¶m     b¶o: ­Ch Æt      chÏ,®óng  chÝnh  s¸ch,ph¸p lu©t.     ­Nhanh    chãng,thuËn    tiÖn. ­Kh«ng    phiÒn      hµ,tiªucùc. 3­ ViÖc lu©n  chuyÓn  s¬  hå  gi÷a    phËn    c¸c bé  lµ c«ng viÖc    cña  néi bé  h¶iquan,tuyÖt®èi kh«ng  îcgiao chñ          ®     hµng  lµm. ViÖc    giao nhËn    ph¶i®¶m     b¶o  nhanh  chãng, chÆt        chÏ,x¸c ®Þnh  ® îc tr¸chnhiÖm   râ      gi÷a c¸c bé      phËn,   c¸nh©n      s¬.   ®èi víihå  4­ C¸c kh©u tÝnh thuÕ, lµm      gi¸tuyÖt ®èi    kh«ng  îc trùctiÕp  ®     tiÕp xóc  víi  chñ hµng.§Þa    ®iÓm   lµm  viÖc cña    phËn  c¸cbé  nµy ph¶i® îcbè        trÝc¸ch ly     phïhîp víi         cÇu  yªu ®ã. 5­ Bícthñ tôc sau          kh«ng  îctù ®éng  ®     söa  ch÷a  kÕt qu¶  lµm      thñ tôc cña  bíctr     íc.NÕu   ph¸thiÖn    cã    c¸c vÊn        ®Ò saisãtcña  kh©u  íccÇn  tr   söa    th× ph¶i  trao® æi    phËn    víibé  lµm      kh©u  íc®Ó   thñ tôcë  tr   thèng  nhÊt söa    ch÷a. 6­ C¸c  kiÕn  ý  kh¸c nhau    gi÷a h¶iquan  chñ      vµ  hµng  Trëng  do  (phã)h¶i     quan cöa  khÈu, Trëng (phã) phßng    gi¸m qu¶n hoÆc  phßng kiÓm       tra,thu thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu    gi¶iquyÕt hoÆc     kiÕn    xiný  cÊp        trªn®Ó gi¶iquyÕt. 7­ ¦u tiªnlµm            thñ tôc nhanh  cho    i c¸c lo¹ hµng xuÊt nhËp    khÈu  kh«ng  cã  thuÕ hoÆc   thuÕ xuÊt b»ng    0%.  Nh÷ng    l l   n¬icã u îng hµng    lín(Thµnh  phè Hå  ChÝ  Minh,H¶i Phßng,Hµ    . cÇn  trÝnh÷ng  phËn        Néi ..  ) bè    bé  riªnglµm        thñ tôc cho      c¸c l« hµng  nµy. Thêi gian      lµm  tôc cho      thñ    c¸c l« hµng nµy  ®¶m  b¶o    tèi ®a b»ng      1/2 thêigian lµm        thñ tôccho      c¸cl«hµng  thuÕ. cã  Bíc1:§¨ng  têkhai:     ký    Bíc nµy    gåm     c¸c kh©u: khaib¸o,tiÕp        nhËn  ®¨ng  tê khai.Bícnµy  vµ  ký        rÊtquan    träng v×  lµ c¬  ®Ó   dông    nã    së  ¸p  chÝnh  s¸ch  tiÕn  vµ  hµnh      c¸c thñ tôc kiÓm       tra,gi¸m    thu  s¸tvµ  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu cña      c¸c bíc tiÕp theo.V×    vËy, c¸n  lµm    bé  viÖc  kh©u  ë  nµy  ph¶i ®¸p    øng      ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn sau: ­  m   N¾ ch¾c  chÝnh s¸ch, ph¸p    luËt vÒ     xuÊt nhËp khÈu, ®Çu    níc t   ngoµi,vÒ     chÝnh  s¸ch  Æt   m hµng, ph©n  i   lo¹ hµng ho¸,vÒ       gi¸tÝnh  thuÕ, vÒ    thuÕ xuÊt nhËp    khÈu, vÒ    chÝnh  s¸ch ®èi    ngo¹ivµ      c¸c chÝnh  s¸ch li     ªnquan  kh¸c. ­N¾ m     ch¾c  nghiÖp  kiÓm    vô  tra,gi¸m      s¸th¶iquan. ­BiÕtÝt      nhÊt mét    ngo¹ing÷    (Anh  v¨n). ­Cã    phÈm   chÊt,®¹o    ®øc    i vuivÎ,hoµ    tèt,   th¸ ®é      nh∙,lÞch sù.   1­ Khaib¸o.     1.1­Chñ    hµng  tr¸chnhiÖm   cã    khaib¸o    hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu theo  mÉu     têkhaido    Tæng  côc    h¶iquan    ph¸thµnh. 1.2­ Ph¶i khai ®Çy               ®ñ c¸c cét,môc     in s½n  trong    tê khai hµng, phÇn      dµnh cho chñ hµng. §Æc     biÖt ph¶ikhaichÝnh    ®Çy             x¸c vµ  ®ñ tªn hµng, m∙   
  3. 3 sè, sè îng,®¬n          l   gi¸,trÞ gi¸cña hµng ho¸ ®ã. NÕu  khaithiÕu,kh«ng      chÝnh  x¸c,h¶iquan      kh«ng  îccho  ®   ®¨ng  têkhai. ký    2­ TiÕp    nhËn  chøng  bé  tõ: 2.1­ Tæ     chøc, c¸    nh©n    khi ®Õn     h¶i quan  tØnh, thµnh    phè hoÆc     h¶i quan  cöa khÈu lµm  thñ    tôc khai b¸o      ®Ó xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp  khÈu hµng  ho¸ ph¶inép  xuÊttr×nh cho        vµ      h¶iquan    c¸cgiÊy têsau:     a) GiÊy      têph¶inép:   1­ Tê    khaihµng    xuÊtkhÈu    hoÆc   nhËp  khÈu:2    tê. 2­ GiÊy  phÐp xuÊt  khÈu hoÆc  nhËp  khÈu hoÆc  giÊy phÐp  chuyªn  ngµnh  hoÆc  b¶n sao    v¨n b¶n  duyÖt  ho¹ch xuÊt nhËp  kÕ      khÈu  cña  th Bé  ¬ng  m¹i (®èivíilo¹        i hµng xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp khÈu quy ®Þnh ph¶icã      c¸c giÊy   tê®ã):2      b¶n. 3­ B¶n        hµng    tê.   kª chitiÕtvÒ  ho¸:2  4­ LÖnh    giao hµng    cña  ngêivËn    b¶n.   t¶i 2  : 5­ Hîp    ®ång mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng  (b¶n photocopy cã    ch÷  x¸cnhËn  ký    vµ  ®ãng dÊu cña  ngêi®øng    ®Çu   chøc  tæ  xuÊtnhËp    khÈu):1    b¶n. 6­ B¶n    sao  vËn    t¶i®¬n  (nÕu    lµhµng  nhËp):1    tê. 7­ §èivíi       hµng  xuÊtkhÈu    hoÆc   nhËp khÈu      ký  víi cã  kÕt  níc ®iÒu kho¶n  u    ®∙itrong quan      hÖ bu«n b¸n    víiViÖt Nam     ph¶inép    thªm giÊy chøng nhËn  xuÊtxø    hµng    b¶n. ho¸:1  8­ Trêng  hîp  thay  cã  ®æi    vÒ chÝnh  s¸ch,®Ó   îc hëng    ®   quy ®Þnh     t¹i chÝnh s¸ch cò    chñ  hµng ph¶inép      c¸c chøng    ªnquan  tõ li   theo quy ®Þnh cña  chÝnh s¸ch vµ    híng dÉn    cña Tæng  côc    h¶iquan,Bé      TµichÝnh,Bé  ¬ng      th m¹i 1  b¶n. b) GiÊy      têph¶ixuÊttr×nh:     1­ V¨n b¶n cÊp h¹n ng¹ch xuÊt nhËp    khÈu hoÆc  duyÖt  ho¹ch  kÕ  xuÊt  nhËp  khÈu  (b¶n  chÝnh) ®Ó       ®èi chiÕu   víib¶n  sao. 2­ VËn      t¶i®¬n  (b¶n  Original      ) ®èi chiÕu    ®Ó víib¶n  sao. 3­ GiÊy chøng nhËn quy c¸ch phÈm  chÊt (nÕu    trong hîp    ®ång  quy  cã  ®Þnh). 4­ GiÊy chøng nhËn kiÓm  dÞch nÕu  hµng nhËp khÈu, xuÊt khÈu      yªu  cÇu  ph¶icã    kiÓm dÞch theo quy    ®Þnh. 5­ GiÊy phÐp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu    trùc tiÕp  i sè),nÕu    (lo¹ 7      lµ lo¹ hµng  îcmiÔn    i ®   giÊy phÐp    xuÊtnhËp    khÈu chuyÕn. 2.2­KiÓm     chøng    trabé  tõ: ­ KiÓm       traviÖc khaib¸o    cña  chñ  hµng. NÕu     cha ®óng, cha  th×    ®ñ  cha  cho  ®¨ng  têkhai,   ký      cÇu  yªu chñ  hµng    bæ sung,söa    ch÷a. ­ KiÓm     ®ång  cña  hå    l     trasù  bé  bé  s¬:sè îng chøng    sù  tõ vµ  thèng  nhÊt  vÒ    néidung gi÷a c¸cchøng      tõ. ­ NÕu   dÊu    cã  hiÖu    gi¶ m¹o chøng    tõ,söa ch÷a bÊt    hîp ph¸p nh÷ng    néi dung quan träng cña    chøng    lËp    tõ th×  biªnb¶n    viph¹m  hµnh  chÝnh    ®Ó lµm  c¬  cho  lýsau  së  xö    nµy. 
  4. 4 3­ §¨ng  têkhai:   ký    ­ Thêi ®iÓm       chÊp nhËn cho ®¨ng  tê khaitheo  ký      quy ®Þnh  i   t¹  b¶n  v¨n 1292/TCHQ   ngµy  10­ 13­ 1994. ­ Sau      khitiÕn hµnh  kiÓm     tra,®èi chiÕu    c¸c chøng      tõ víinhau, nÕu    ®∙  ®Çy  ®ñ,    hîp ph¸p,hîp lývµ  chøc        tæ  xuÊtnhËp    khÈu kh«ng  tªntrong danh  cã      s¸ch nîthuÕ    ngµy        qu¸ 90  th× cho ®¨ng  khaihµng. ký    ­§ãng    dÊu    "®∙tiÕp nhËn      têkhai"theo ®óng  tùkhaib¸o ®∙  îcchÊp      thø        ®   nhËn. Ghi ngµy  sè      vµ  ®¨ng  vµo    c¸ctêkhaihµng.MÉu   ®¨ng  tê ký  tÊtc¶          sè  ký    khaido    Tæng  côc    h¶iquan    ph¸thµnh. Trªn c¬  nh÷ng    së  chøng    tõ quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   trªn, a    thµnh  lËp  mét bé  hå  hoµn  s¬  chØnh    (8 chøng    mét  hå  kh«ng  tõ)vµ  bé  s¬  hoµn  chØnh (gåm 4  chøng            tõ1,2,3,4) chuyÓn  toµn  cho  phËn  bé  bé  kiÓm  ho¸. BícII KiÓm       :   trahµng    ho¸ xuÊtnhËp    khÈu C¨n  vµo  hå  ®∙  îc ®¨ng  ®Ó   cø  bé  s¬  ®   ký  kiÓm  ho¸.Nguyªn    t¾c, quy    tr×nh vÒ    kiÓm      ho¸ thihµnh  theo quy chÕ  ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  189/TCHQ­GSQL   ngµy  10­ 07­ 1994.Ph¶i®¶m       b¶o  nguyªn t¾c      h¶i   haic¸n bé    quan  kiÓm    ho¸ mét    l«hµng,kh«ng  îcvËn    ®   dông mét  ngêikiÓm      ho¸ nhng    hai ngêiký      x¸cnhËn. KiÓm       ho¸ ph¶ix¸c®Þnh      ®Çy  ®ñ, chÝnh      x¸cnéidung  hµng  ho¸,® Æc     biÖt ph¶ix¸c ®Þnh        chÝnh    hµng  x¸c m∙  khaib¸o      víihµng  ho¸  thùc  tÕ, sè îng,träng îng    l   l tõng  Æt   m hµng. Sau        khi ghi ®Çy   ®ñ,  chÝnh    x¸c kÕt  qu¶  kiÓm  ho¸,chuyÓn    toµn  hå  cho  phËn  bé  s¬  bé  tÝnh  th«ng  vµ  b¸o thuÕ.   NÕu     l«hµng  îclµm        ®   thñ tôch¶iquan  h¶iquan  ë    tØnh,thµnh    phè    íckhi th× tr     chuyÓn  s¬  hå  cho  phËn  bé  tÝnh thuÕ, l∙nh®¹o      Phßng  gi¸m  qu¶n ph¶iduyÖt    l¹ kÕt    i qu¶      c¸c bíc nghiÖp  sè      vô  1, 2. Trêng  cã  hîp  víng  ¾c   thñ      m vÒ  tôc h¶i quan, kÕt    qu¶  kiÓm  ho¸, chÝnh    s¸ch, chÕ       ®é xuÊt  nhËp  khÈu th×  Trëng  (Phã) Phßng    gi¸m  qu¶n  còng  ph¶i gi¶iquyÕt  íc khi chuyÒn  s¬      tr     hå  cho  bé  phËn  tÝnh  thuÕ. BícII     ITÝnh  th«ng    : vµ  b¸o thuÕ C¨n  vµo  cø  kÕt qu¶  kiÓm  ho¸    ®Ó x¸c  ®Þnh   gi¸ vµ  thuÕ  ¸p    ¸p  suÊt  chÝnh      x¸c ®Ó tÝnh  th«ng  vµ  b¸o thuÕ. Nh÷ng      néi dung cha    râ,cha  thèng  nhÊt gi÷a c¸n bé        kiÓm     c¸n bé  ho¸ vµ    tÝnh  thuÕ, chØ  îcbµn      ®   b¹c thèng nhÊt  trong néibé        h¶iquan.C¸n  tÝnh    bé  thuÕ tuyÖt®èi kh«ng  îctrùctiÕp víi     ®         chñ  hµng. Sau    khi viÕt th«ng    b¸o thuÕ, chuyÓn  toµn  hå  (kÌm  bé  s¬  th«ng b¸o  thuÕ) cho  phËn  bé  kiÓm     tra,phóc tËp kÕt thóc thñ tôc h¶iquan              ®Ó tr¶cho  chñ hµng. BícIV:KÕt      thóc thñ tôch¶iquan         ViÖc kiÓm    tra,phóc  kÕt  tËp  thóc thñ tôch¶iquan  mét  phËn          do  bé  riªng  thùc hiÖn.NÕu   cöa      ë  khÈu  do  th×  Trëng  (phã)h¶iquan      cöa khÈu  phô tr¸ch.   NÕu   h¶iquan  ë    tØnh,thµnh    phè    tr th× do  ëng (phã)Phßng    kiÓm      tra, thuÕ  thu xuÊtnhËp    khÈu phô tr¸ch. Ph¶ithùc hiÖn        c¸cc«ng  viÖc  sau  ®©y: ­ TiÕp    nhËn  bé  s¬  îc chuyÓn  2  hå  ®   tiÕp    tõ kh©u nghiÖp  ®Çu     vô  tiªn ®Õn   kh©u nghiÖp  sè  vô  3.
  5. 5 ­ KiÓm         tral¹ lÇn  i cuèiviÖc    thùc hiÖn        c¸c bícnghiÖp  sè        vô  1, 2, 3. NÕu   kh«ng  saisãtth× yªu cÇu  cã          chñ hµng  th«ng    ký  b¸o thuÕ  tr¶cho  vµ    chñ hµng  bé  s¬  hå  kh«ng  hoµn  chØnh  kÌm th«ng  b¸o thuÕ. NÕu       ph¸thiÖn        saisãt th× yªu cÇu        c¸cbícnghiÖp  li   vô  ªnquan kh¾c  phôc ngay      saisãt®ã. ­Gi¶iquyÕt c¸cvíng m ¾c             cña  chñ  hµng  thuÕ  gi¸tÝnh  vÒ  vµ    thuÕ. ­ChuyÓn  hå  hoµn    bé  s¬  chØnh  cho  phËn  bé  phóc   u  tËp,l tr÷. BícV:    Phóc  ­l tr÷hå  tËp  u    s¬ Bé  phËn phóc tËp u    l tr÷ (cña cöa khÈu  Phßng  vµ  kiÓm     tra thu thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu) kiÓm     i tral¹ mét    lÇn n÷a toµn  hå    bé  s¬, nÕu  ph¸thiÖn      sai sãt ®Ó     yªu cÇu    c¸c kh©u  ªnquan  li   kh¾c  phôc. NÕu     kh«ng  sai sãt th×  cã      ®ãng  dÊu    "§∙phóc tËp",ký  ghirâ tªnngêiphóc  vµ  a u    vµ          tËp  ® l tr÷.
Đồng bộ tài khoản