intTypePromotion=1

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định xây dựng và điều hành kế hoạch tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài hàng năm của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2000/QĐ-NHNN7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  26 /2000/Q§­N H N N 7   n N g µ y  19   th¸ng  01 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  Q u y   Þ n h  x © y  d ù n g  v µ  ® i Ò u   ® h µ n h   Õ  h o ¹ ch  æ n g   ¹ n m ø c  vay th¬ n g  m ¹ i n íc n g o µ i  µ n g  n¨ m  c ñ a  k t h h c¸c d o a n h  n g hi Ö p thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 7    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi; l  v tr¶n     ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi, l    Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  nh  ©y  ùng  ®Þ x d vµ  iÒu  µnh  Õ   ¹ch tæng  ¹n  ® h k ho   h møc vay  ¬ng  ¹inícngoµihµng  th m     n¨m  ña  c c¸cdoanh    nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    Tr V Qu¶n  ýNgo¹ihèi,Thñ  ëng  l     tr c¸c  n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc chÞu  ®¬ v thu Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  x © y  d ù n g  v µ  ® i Ò u  h µ n h  k Õ  h o ¹ ch t æ n g   h ¹ n m ø c  v a y th¬ n g  m ¹ i n í c n g o µ i h µ n g  n¨ m   c ñ a  d o a n h  n g hi Ö p (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è 26/2000/Q§­   ®Þ s  NHNN7   µy  ng 19/01/2000     ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  Õ   ¹ch  K ho tæng  ¹n  h møc   vay  ¬ng  ¹i níc ngoµihµng    th m      n¨m cña doanh  nghiÖp  µtæng  è  ¹itÖ ¬ng  l  s ngo   t øng b»ng  laM ü   îcThñ íng §«    ®   t  ChÝnh  ñ  ph phª  Öt      duy ®Ó c¸c doanh  nghiÖp  Õn  µnh  Öc  ti h vi vay  íc ngoµi n    trongn¨m.       §i Ò u    Öc  ©y  ùng  µ  iÒu  µnh  Õ   ¹ch  2. Vi x d v® h K ho tæng  ¹n  h møc   ùa  d trªnc¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© 1. Cã   Ýnh  n    t ®Õ kh¶ n¨ng    î còng    tr¶n   nh b¶o  ¶m     ©n  i  ínkh¸c ® c¸c c ®è l     cña  Òn  n kinh tÕ;       2. §¸p    øng  ét  Çn  m ph nhu  Çu  Ò   èn  u    ña    c v v ®Ç t c c¸c doanh  nghiÖp.Sö    dông  ã  Öu  c hi qu¶  ån  èn  ngu v trong níc.   C h ¬ n g  II    x © y  d ù n g   k Õ  h o ¹ ch t æ n g  h ¹ n m ø c §i Ò u 3.   ©n   µng  µ   íc chñ  ×,phèi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Ng h Nh n   tr     v   K ho v §Çu , Bé   µi chÝnh  ©y  ùng  Õ   ¹ch  t  T   x d K ho tæng  ¹n  h møc   vay  ¬ng  ¹i níc th m   ngoµihµng    n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt. tr   t  ph phª duy §i Ò u 4.  Õ   ¹ch  K ho tæng  ¹n  h møc   îc x©y  ùng  ®  d theo    cø  ñ  c¸c c¨n  ch yÕu  sau:     Õn îcquèc    Ò   1. Chi l   gia v vay  µ    î nícngoµicho  õng  êikú  Bé  v tr¶n       t th   do  K Õ   ¹ch vµ  Çu   ©y  ùng; ho   § tx d 2. K Õ   ¹ch vay  µ    î nícngoµicña  Ýnh  ñ  µng    ho   v tr¶n       Ch ph h n¨m  Bé  µi do  T   chÝnh  ©y  ùng; xd 3. C¸n  ©n    c thanh to¸n quèc  Õ, kh¶    t  n¨ng  ©n  i  ån  ¹itÖ  ña  c ®è ngu ngo   c quèc  gia; 4.Nhu  Çu    c vay  èn  ícngoµivµ  Üa  ô    îcña    v n    ngh v tr¶n   c¸cdoanh  nghiÖp; 5. T×nh  ×nh  ùc  Õ  Öc    h th t vi vay  µ    î níc ngoµi cña  v tr¶ n       doanh nghiÖp  trongc¸cn¨m  íc.    tr
  3. 3 §i Ò u    5. 1.K Õ   ¹ch tæng  ¹n møc  îcchiathµnh  phÇn    ho   h  ®    2  sau  y:  ®© a/H¹n    møc  vay  ícngoµing ¾n  ¹n; n    h b/H¹n    møc  vay  ícngoµitrungvµ  µih¹n. n      d  2.K Õ   ¹ch tæng  ¹n møc  îctÝnh    ho   h  ®  theo Phô  ôc1  ña    nh  µy.   l   c Qui ®Þ n §i Ò u    6. 1. Sau    ©y  ùng  Õ   ¹ch    khix d K ho tæng  ¹n  h møc,  ©n   µng  µ   íc ®èi Ng h Nh n     chiÕu  íi   v   chØ    ¸nh    c¸c tiªu® gi¸sau  y: ®© a/ Tæng   Üa  ô  î n¨m  Õ   ¹ch  víitæng    ngh v n  k ho so    kim  ¹ch  Êt khÈu  ng xu   hµng    µ  Þch  ô  ho¸ v d v n¨m  Ön  ¹ kh«ng  îtqu¸ 20%   hi t   i v    ; b/ Tæng   è  î níc ngoµi cña  Öt Nam     s n      Vi   n¨m  Õ   ¹ch  víitæng    k ho so    kim ng¹ch xuÊtkhÈu  µng    µ  Þch  ô      h ho¸ v d v n¨m  Õ   ¹ch kh«ng  ît   k ho   v   165%;  qu¸ c/ Tæng   è  î níc ngoµi cña  Öt nam     s n      Vi   n¨m  Õ   ¹ch  víiTæng     k ho so    thu nhËp  èc  éi(GDP)  qu n   n¨m  Õ   ¹ch kh«ng  ît   k ho   v   50%; qu¸ d/Dù       ©n    b¸o c¸n c thanh    èc  Õ. to¸nqu t   2.Trêng  îp K Õ   ¹ch tæng  ¹n    h   ho   h møc  îcx©y  ùng  ®  d kh«ng  ïhîp víi   ph       c¸c chØ    tiªuquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh, ®iÒu  ®Þ t i 1  n  h Nh n   ®Þ   chØnh  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch ®iÒu  µnh  Õ   ¹ch tæng  ¹n    h K ho   h møc    ¶m     ®Ó ® b¶o K Õ   ¹ch  ho tæng  ¹n  h møc   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  c v cho  Òn   n kinh  Õ  ng  êi t ®å th   ®¶m   b¶o kh¶ n¨ng    înícngoµië  tr¶n       møc    toµn,thÝch  îp. ®é an    h C h ¬ n g  III ® i Ò u  h µ n h   k Õ  h o ¹ ch t æ n g  h ¹ n m ø c §i Ò u   ViÖc  iÒu  µnh  ¹n  7.   ® h h møc vay  ícngoµing ¾n  ¹n  µng    n    hh n¨m trªnc¸cc¬  ë      s sau  y: ®© 1.§iÒu  Ön  Ò     ki v vay  ícngoµing ¾n  ¹n  Thèng  c  ©n  µng  µ   n    h do  ®è Ng h Nh níc qui ®Þnh      trong  õng  êikú, c¸c    nh   ¹  t th     qui ®Þ t iTh«ng   sè  t 03/1999/TT­ NHNN7   µy  th¸ng 8  ng 12    n¨m  1999  ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én  Öc  c Ng h Nh n   d vi vay  µ    înícngoµicña  v tr¶n       doanh  nghiÖp; 2. C¸c quy  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh  Êt  Ëp  ®Þ c Th t Ch ph v ® h xu nh khÈu  trong tõng thêikú;      3. Sè     î ng ¾n   ¹n  ùc tÕ    dn  h th   trong tõng  êikú  s¸nh  íih¹n    th   so  v  møc   îc ®  phª duyÖt.     §i Ò u  8. ViÖc  iÒu  µnh  ¹n  ® h h møc   vay  íc ngoµi trung  µ  µi h¹n n    vd    hµng  n¨m  îcthùc hiÖn      ¬  ë  ®    trªnc¸cc s sau  y: ®©
  4. 4 1. §iÒu  Ön    ki vay  ícngoµitrung dµih¹n  Thèng  c  ©n  µng  µ   n        do  ®è Ng h Nh nícqui®Þnh     trong tõng  êikú  µ      th   v c¸c quy  nh  ¹  Th«ng   è  ®Þ ti   t s 03/1999/TT­ NHNN7   µy  tngoµi. ng 12  §i Ò u  9. Ng ©n   µng  µ   íc th ng  h Nh n   ê xuyªn theo  âi,®¸nh    ×nh  d  gi¸ t h×nh  vay  î níc ngoµi ®Ó   ã  iÒu  n      c® chØnh  Þp  êivÒ   ¬  Õ,  Ýnh  k th   c ch ch s¸ch  trong®iÒu  µnh  Õ   ¹ch tæng  ¹n    h K ho   h møc. §i Ò u 10.  Trong  êng  îp ® Æc   Öt,®èi víi   tr h  bi       kho¶n  c¸c vay  ícngoµi n    trung  µ  µi h¹n  îtqu¸  ¹n  vd  v  h møc   ∙  îc Thñ  íng  Ýnh  ñ  Öt,Ng ©n   ®®  t Ch ph duy   hµng  µ   íc  Ïb¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  Nh n  s       t  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    C h ¬ n g  IV  t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u    ô  11. V Qu¶n  ýNgo¹ihèicã  l      tr¸chnhiÖ m:   1.  µo  V th¸ng  hµng  11  n¨m  ô   V Qu¶n  ý Ngo¹ihèi x©y  ùng  Õ   ¹ch l     d K ho   tæng  ¹n møc  µng  h  h n¨m  ×nh Thèng  c    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ. tr   ®è ®Ó tr   t  ph 2. Theo  âi diÔn  Õn  ña    d  bi c møc     î ng ¾n   ¹n  µ  dn  h v doanh  è s vay  trung  dµih¹n,so      s¸ch víi Õ   ¹ch tæng  ¹n      ho   K h møc,  íi   v   chØ    c¸c tiªukinh tÕ  Çn  Õt   c thi   cã  ªnquan    ¸nh    ©n  Ých,®Ò   Êt c¸c chÝnh  li   ®Ó ® gi¸,ph t   xu     s¸ch,c¬  Õ     ch qu¶n  lý,®iÒu  µnh  Þp  êitr×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ícquyÕt  nh  ö    h k th     ®è Ng h Nh n   ®Þ x lýhoÆc   c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   íctr×nh Ch Ýnh  ñ  ÷ng  Ên    b¸o    ®è Ng h Nh n     ph nh v ®Ò   îtthÈm  Òn  ña  èng  c. v  quy c Th ®è 3. LËp    èng      sæ th kª,theo  âi ®Ó   ¾ m   ¾t  îc sè  Öu  µ  ×nh  ×nh  d  n b ®   li v t h kÞp  êi  th . §i Ò u 12. Tr¸ch nhiÖm   ña    ô,  ôc: Vô   Ýnh    c c¸c V C   Ch s¸ch TiÒn  Ö  µ    tv c¸cVô, Côc     ch¸ng  n¨m  8  1999  ña  ©n  µng  µ   íchíng dÉn  Öc  c Ng h Nh n     vi vay  µ  v tr¶nînícngoµicña         doanh  nghiÖp.  2.ChÝnh    s¸ch qu¶n  ýngo¹ihèi   l    3. §Þnh  íng    h ph¸ttr Ón kinh  Õ    éi trong  õng  êikú  µ   i   t x∙ h   t th   v Qui  ¹ch ho   ngµnh,l∙nhthæ, tËp       trungcho    ù    ã  iÒu  Ön    c¸cd ¸n c ® ki vay  ®∙ivµ  Çn  tiªn. u    c u  4. C¸c    chØ     ¸nh    tiªu® gi¸kh¶ n¨ng    î níc ã  ªnquan  tr¶n     li   kh¸c cña  ©n     Ng hµng  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖm   èihîp víi ô    ph       Qu¶n  ýNgo¹ihèitrong viÖc  ©y  V l       x dùng  µ  iÒu  µnh  Õ   ¹ch tæng  ¹n  v® h K ho   h møc  µng  h n¨m.     C h ¬ n g  V  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h    Ò u    Öc  öa  æi, bæ   §i 13. Vi s ®   sung    iÒu  c¸c ® kho¶n trong Quy  nh     ®Þ nµy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. do  ®è Ng h Nh n    
  5. 5 p h ô  l ô c 1 P h ¬ n g   h¸p t Ý nh  æ n g   ¹ n m ø c p t h 1/Vay  ícngoµing ¾n  ¹n:   n    h V×   vay  ¾n  ¹n  ícngoµichñ  Õu  µ®Ó   ôc  ô  ng h n    y l   ph v cho  Öc  Ëp  Èu  vi nh kh vµ    bæ sung  èn u  ng, chØ  ét  Çn  á  ö  ông  µo    ôc  ch  v l ®é   m ph nh s d v c¸cm ®Ý kh¸c   do  Ëy  ã  Ó    è  Öu nhËp  Èu  µm  v c th cois li   kh l tham  è    ctÝnh  s ®Ó í   møc    îng ¾n   dn  h¹n  (bao  å m     g vay  µ  v b¶o    ña    chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ¹  Öt l∙nhc c¸c tæ  td ho   tiVi   nam) C«ng  thøc Ghi chó   A t:D   îng ¾n  ¹n cao  Êt phôc  ô  Ëp    n  h  nh   v nh     khÈu       n¨m  Ön  ¹ , hi t i            t+1             N     A t+1 H¹n møc  d nî ng ¾n  h¹n n¨m  kÕ     A t+1  A t    ­ ­ ­ ­    =   x ­ ­ ­ ­ ­ ho¹ch,                                 t N   N t: Sè  liÖu thùc hiÖn nhËp  khÈu n¨m   hiÖn  ¹ . ti N t+1: Sè   Öu dù  Õn  Ëp  Èu    li   ki nh kh n¨m  Õ   k ho¹ch 2/Vay  ícngoµitrung vµ  µih¹n:   n      d  a/Vay  ña      c c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi: c v ®Ç tn   Nhu  Çu  c vay  ícngoµicña    n    c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµilµ c v ®Ç tn      kh¸ch quan  ×    ù    u    ∙  îcphª duyÖt cô  Ó  Ò   Çn  èn    v c¸cd ¸n ®Ç t® ®       th v ph v vay.      C«ng  thøc Ghi chó             t­         E i FDIt: Sè   Öu  èn  u    trùc tiÕp  íc ngoµi   li v ®Ç t   n      Zt­   ­ ­ ­   100    i = ­ ­ ­ ­x  n¨m  Ön  ¹ . hi t i         FDIt­           FDIt+1: Sè   Öu vèn  u    ùc tiÕp  íc ngoµi   li   ®Ç t tr   n    i     (i 0,.. .n       =  .   ) n¨m  Õ   ¹ch. k ho E t: Kim  ¹ch  ý    ng k vay  íc ngoµi trung  µi h¹n  n    d          n           cña c¸c Doanh  nghiÖp cã  vèn ®Ç u  t íc n          ∑Zt­ x  t­  ngoµi   n¨m  Ön  ¹   hi t i .         i   E i E t+1:H¹n    møc vay  ícngoµitrung dµih¹n  ña  n       c                 i=0 c¸c  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi cv ®Ç t     Y   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­     = ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­   n¨m  Õ   ¹ch. k ho                   n Zi   û   Ö    ña  : T l % c kim  ¹ch  ý  ng k vay  íc ngoµi n           ∑ E i            t­ trung  µ  µi h¹n  ña  vd  c doanh  nghiÖp  ã  èn  cv         i=0          ®Ç u    íc ngoµi cña    tn     c¸c n¨m  µ  è   Öu  èn  v S li v ®Ç u    ùctiÕp nícngoµic¸cn¨m ¬ng  ttr         t øng. E t+1  FDIt+1  Y =  x  Y:  Ö   è  ×nh  ©n   H sb qu (gia quyÒn)  ÷a      gi kim
  6. 6 ng¹ch  ý  k vay  ña    c c¸c Doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµivµ  û lÖ  Çn  tn     t   ph tr¨m  cña    Z  c¸c n¨m ¬ng  t øng. 
  7. 7 b/Vay  ña      c c¸cdoanh  nghiÖp  Ötnam: Vi   C«ng  thøc Ghi chó                     I:Tæng  ån  èn  u    µn    éi.   ngu v ®Ç tto x∙h       I­S d   c   t+1     H =    ­G ­FDI ­D S d:TiÕtkiÖm      trong níc.         trong®ã     CAD   I­S d    =    G c: Sè   Öu    ©n      li gi¶ing c¸c kho¶n  vay  íc n        CAD    c   t+1     H =  ­G ­FDI ­D ngoµicña  Ýnh  ñ    Ch ph n¨m  Õ   ¹ch (bao  k ho   gå m   ODA) c¶                          100 H:  Nhu   Çu  c vay  íc ngoµi trung  µ  µi n    vd      =      ­ ­ ­   K  H x  ­ ­ ­ h¹n cña      c¸cDoanh  nghiÖp  Ötnam. Vi               40              K:  ¹n  H møc   vay  íc ngoµi trung  µi h¹n  n    d  cña   c¸cDoanh  nghiÖp  Ötnam. Vi         A t+1/X%   D =  CAD   © m   ôtc¸n c©n  Th h    v∙ng lai   D:  Kim  ¹ch  ý  ng k vay  ¾n   ¹n  ng h n¨m   Õ   k ho¹ch   X:  û   Ö    ÷a   nî  ¾n   ¹n  µ    T l % gi d ng h v kim ng¹ch ký    vay  ¾n  ¹n cña    ng h  c¸cn¨m  íc. tr Qua  êigian theo  âiviÖc  th     d  vay    î níc tr¶n     ngoµicña      c¸cdoanh  nghiÖp  ã  Ó  ótra c th r     kÕt luËn: C¸c doanh  nghiÖp vay níc   ngoµith ng  ótvèn   ê r  trong thêigian 3         n¨m víi ûlÖ  ­30 30.     40   ­   t c/H¹n    møc  vay  ícngoµitrungvµ  µih¹n cña    n      d    c¸cdoanh  nghiÖp:         K  E t+1     HM =  +  Trong  :  ®ã HM:  ¹n  H møc vay  ícngoµitrungdµih¹n cña    n        c¸cdoanh  nghiÖp.       H¹n      K:  møc  vay  ícngoµitrung dµih¹n cña    n        c¸cdoanh  nghiÖp  Öt Vi   nam.       t+1:H¹n      E   møc  vay  ícngoµitrungdµih¹n cña    n        c¸cDoanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµin¨m  Õ   ¹ch. ®Ç tn     k ho
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2