Quyết định 26/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 26/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành cước thuê kênh viễn thông quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. Q uy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é   u  c h Ý n h, viÔ n  th«ng  ë b sè 26/2002/Q§­B B C V T  n g µ y 18  th¸ng  12 n¨ m  2002 v Ò  viÖc b a n  h µ n h   cíc thuª kªnh viÔn  th«ng q u èc tÕ B é  tr ëng bé bu chÝnh, viÔn th«ng C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  90/2002/N§­   sè  CP ngµy 11/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña  Bu  Bé  chÝnh,ViÔn    th«ng. C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/05/1998  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  qu¶n      cícBu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,ViÔn    th«ng; C¨n  ý  cø  kiÕn  cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      cícbu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,   viÔn th«ng t¹ C«ng  v¨n sè 4953/VPCP­KTTH  ngµy 19/10/2001 cña V¨n  i phßng ChÝnh  phñ; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  KÕ   Vô  ho¹ch ­TµichÝnh,      Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Nay ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶ng    cícdÞch vô  thuªkªnh    viÔn th«ng  quèc tÕ. §iÒu    2. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    01/01/2003 vµ    thay   thÕ QuyÕt ®Þnh  477/2002/Q§­ sè  TCB§  ngµy 13/06/2002 cña Tæng  côc  ­ tr ëng Tæng  côc  ®iÖn  viÖc  Bu  vÒ  ban  hµnh b¶ng    cíc dÞch  thuªkªnh  vô    viÔn  th«ng  quèc tÕ. §iÒu    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  KÕ   V¨n    tr Vô  ho¹ch ­TµichÝnh,Thñ  ­        tr ëng    c¸c ®¬n  thuéc  Bu  vÞ  Bé  chÝnh, ViÔn    th«ng;Tæng     gi¸m ®èc, Gi¸m    ®èc  c¸c doanh    nghiÖp cung cÊp dÞch  thuª kªnh  vô    viÔn th«ng  Thñ  ëng    vµ  tr c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh  nµy.
  2. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA B ¶ n g  cíc d Þ c h  v ô  thuª kªnh vi Ô n th«ng q u è c tÕ (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  26/2002/Q§­ sè  BBCVT   ngµy 18/12/2002 cña  tr   Bé  ëng  Bu  Bé  chÝnh,ViÔn    th«ng) 1.C ícthuª theo        th¸ng  (®Çu  phÝa  ViÖtNam        ­halfcircui ) t: 1.1.C ícthuªkªnh        qua    c¸p biÓn: §¬n  tÝnh:USD/th¸ng vÞ    Lo¹ikªnh   Vïng  ªnl¹c2 li     Vïng  ªnl¹c1 li     (Japan,China,     (Tõ ViÖt Nam     ®Õn     c¸c Singapore,Thailand,     quèc gia vµ vïng l∙nh   Hongkong,Laos,     thæ cßn  i l¹ ) Cambodia,Malaysia,     Indonesia,  Phil ines, ipp   Taiwan,South Korea)     a) Kªnh    ®iÖn  tho¹i M  1040  tho¹i   2.128 2.390 M  1040  tho¹i   /sèliÖu 2.500 2.808 M  1020  tho¹i   /sèliÖu 2.553 2.866 b) Kªnh    ®iÖn  b¸o ­50    baud + §¬n  c«ng 532 598 + Song  c«ng 797 896 ­100    baud + §¬n  c«ng 638 717 + Song  c«ng 958 1.075 ­200    baud + §¬n  c«ng 852 956 + Song  c«ng 1.277 1.435 c)Kªnh  c¸ctèc®é:   ë      ­300    b/s 852 956 ­1200    b/s 1.065 1.195 ­2400    b/s 1.384 1.553 ­4800    b/s 1.703 1.912 ­9600    b/s 2.427 2.725 ­19,2 Kb/s     2.891 3.245 ­64    Kb/s 3.566 4.004 ­128    Kb/s 6.480 6.480 ­192    Kb/s 8.173 8.173 ­256    Kb/s 10.141 10.141 ­384    Kb/s 12.619 12.619 ­512    Kb/s 15.649 15.649 ­768    Kb/s 19.247 19.247 ­896    Kb/s 21.365 21.365 ­1024    Kb/s 23.482 23.482 ­1152    Kb/s 28.413 28.413 ­2048    Kb/s 37.850 37.850
  3. 3 1.2.C ícthuªkªnh        qua  tinh: vÖ  ­C ícthuªkªnh        qua  tinhkh«ng  vÖ    ph©n  biÖttheo vïng.     ­Møc        cícthuªkªnh qua  tinhb»ng  vÖ    møc    cícvïng li     cña    ªnl¹c1  b¶ng    cíc thuªkªnh    qua    c¸p biÓn  quy ®Þnh    t¹ môc    trªn. i 1.1 nªu  2.C ícthuª ngµy:       ­Trong  ngµy    2  ®Çu,    mçi ngµy    thu 1/10 møc        cícthuªkªnh  th¸ng. ­ Tõ    ngµy  3  thø  ®Õn   ngµy  10,mçi  thø    ngµy    thu b»ng  1/20  møc      cícthuª kªnh  th¸ng. ­Tõ    ngµy  11        thø  trë®i,mçi ngµy    thu b»ng  1/25 møc        cícthuªkªnh  th¸ng,   nhng  tæng møc      cícthu theo ngµy    kh«ng    lính¬n      cícthuªth¸ng. 3.C ícthuª kªnh        phÇn   kÐo    dµi trong  níc: 3.1.C íc thuª kªnh  êng    ªntØnh        ® dµi li   (nÕu cã):¸ dông   p  theo b¶ng    cíc thuª kªnh    viÔn  th«ng trong    Bé  ëng  Bu  níc do  tr Bé  chÝnh, ViÔn    th«ng quy  ®Þnh. 3.2. C íc thuª kªnh          néi tØnh (bao gåm   phÇn   c¶  truyÒn dÉn    néi h¹t):   Thèng  nhÊt  dông  ¸p  nh ®èi    víikh¸ch hµng thuª kªnh    viÔn th«ng  êng    ® dµi trongníc.   4. Gi¶m     cíc thuª kªnh:  Tæng  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc    c¸c doanh  nghiÖp  cung cÊp  dÞch  thuªkªnh  vô    viÔn th«ng quèc  ® îc gi¶m    tÕ    cíc thuªkªnh    cho  kh¸ch  hµng trong    êng    c¸c tr hîp:Thuª theo    thêih¹n hîp ®ång    dµi h¹n,kh¸ch     hµng    tr¶tiÒn  íc,kh¸ch  tr   hµng thuª nhiÒu    kªnh,kh¸ch    hµng  Æc   ® biÖt,nhng    møc gi¶m  kh«ng    qu¸ 20%   víi so   møc  quy ®Þnh      t¹ c¸c®iÓm       nªu  i 1,2,3  trªn. 5.C¸c    møc      cíctrªncha  bao  gåm   thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản