Quyết định 26/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
85
lượt xem
9
download

Quyết định 26/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi hệ thống mục lục Ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 26/2004/Q§­BTC  ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2004 VÒ viÖc bæ sung, söa ®æi  hÖ thèng Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­ C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc sè  01/2002/QH11 ngµy   16 th¸ng 12 n¨m 2002; ­   C¨n   cø   LuËt   thuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   sè   09/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   60/2003/N§­CP   ngµy   06/6/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt   Ng©n s¸ch nhµ níc; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003   cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh LuËt   ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Ng©n s¸ch nhµ níc. QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:  Ban hµnh bæ sung vµ huû bá mét sè TiÓu môc  cña hÖ  thèng Môc lôc ng©n s¸ch nhµ  níc ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh sè  280 TC/Q§/NSNN ngµy 15/4/1997 vÒ  viÖc ban  hµnh hÖ  thèng Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  156/2002/Q§­BTC ngµy 20/12/2002 vÒ  viÖc bæ sung, söa  ®æi  hÖ  thèng Môc lôc ng©n s¸ch Nhµ  níc cña Bé  Tµi chÝnh; c¸c  Th«ng t  híng dÉn bæ sung, söa  ®æi hÖ  thèng Môc lôc ng©n  s¸ch   Nhµ   níc   sè   156/1998/TT­BTC   ngµy   12/12/1998,   sè  60/1999/TT­BTC   ngµy   01/6/1999,   sè   67/2000/TT­BTC   ngµy  13/7/2000,   sè   67/2001/TT­BTC   ngµy   22/8/2001   cña   Bé   Tµi  chÝnh nh sau: a. Bæ sung TiÓu môc cña Môc 002 "ThuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp" nh sau: ­   TiÓu   môc   05   "ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   tõ   ho¹t  ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt". ­   TiÓu   môc   06   "ThuÕ   thu   nhËp   doanh   nghiÖp   tõ   ho¹t  ®éng chuyÓn quyÒn thuª ®Êt".
  2. 2 b. Bæ sung vµ  huû  bá  TiÓu môc cña Môc 015 "ThuÕ  tiªu  thô ®Æc biÖt" nh sau: ­ Huû bá c¸c TiÓu môc sau: + TiÓu môc 01: "Hµng ho¸ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ dÞch   vô trong níc ®iÒu tiÕt ng©n s¸ch trung ¬ng 100% theo LuËt  Ng©n s¸ch Nhµ níc". + TiÓu môc 04: "Hµng ho¸ s¶n xuÊt, kinh doanh vµ dÞch   vô  trong níc  ®iÒu tiÕt gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp cña chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng theo LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc". ­ Bæ sung c¸c TiÓu môc sau: +   TiÓu   môc   05:   "MÆt   hµng   thuèc   l¸   ®iÕu,   x×   gµ   s¶n  xuÊt trong níc".  + TiÓu môc 06: "MÆt hµng rîu, bia s¶n xuÊt trong níc" +   TiÓu   môc   07:   "MÆt   hµng   «   t«   díi   24   chç   ngåi   s¶n  xuÊt trong níc". + TiÓu môc 08: "MÆt hµng x¨ng c¸c lo¹i, nap­ta, chÕ   phÈm t¸i hîp vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng ® îc s¶n  xuÊt trong níc". + TiÓu  môc  09: "C¸c  dÞch  vô, c¸c  hµng ho¸  kh¸c  s¶n  xuÊt trong níc" §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o.  C¸c   kho¶n   thu   nép   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   tõ   ngµy  01/01/2004  ®Õn thêi  ®iÓm QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc thi  hµnh h¹ch to¸n cha phï hîp víi néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu  1   cña   QuyÕt   ®Þnh   nµy   ®îc   ®iÒu   chØnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i  QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   3:   C¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh phñ, c¬  quan kh¸c  ë  trung  ¬ng vµ  Uû  ban nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm  chØ   ®¹o,   triÓn   khai   vµ   híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc  thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   4:   Vô  trëng Vô  Ng©n s¸ch Nhµ  níc, Ch¸nh V¨n  phßng  Bé  Tµi chÝnh,  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc vµ  trùc  thuéc Bé  Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm, híng dÉn vµ  tæ chøc  thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản