Quyết định 26/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định 26/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành cước dịch vụ điện thoại đường dài nội tỉnh do Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam cung cấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. QUY ÕT   NH §Þ Cñ A     Bé TR¦ëN G     Bé B¦U   H Ý N H,   C VIÔ N  TH¤ N G     Sè 26/2005/Q§­B B C V T N G µ Y   TH¸N G   N¡M   29  7  2005   Ò   V VIÖC   A N   N H   B Hµ C¦íC  C H   DÞ Vô §IÖN   O¹I  TH §¦êN G  DµI NéI  Ø N H   O   æ N G   N G     T D T C¤ TY B¦U   H Ý N H   C ­ VIÔN   TH¤ N G  VIÖT   A M   U N G   P N C CÊ Bé   R¦ëN G     T Bé B¦U   H Ý N H ,   C VIÔ N   H ¤ N G T ­ C¨n     cø Ngh Þ   Þ n h     ® sè 90/2002/N§­C P  ngµy  11/11/2002  cña   Ý n h   Ch phñ   quy  ® Þ n h  chøc  n¨ng, nhiÖ m  vô, quy Ò n  h¹n  vµ  c¬  cÊu  tæ  chøc  cña  Bé  B u   chÝnh,  ViÔn   th«ng; ­ C¨n     uy Õt   Þ n h     cø Q ® sè 217/2003/Q§­TTg  ngµy  27/10/2003  cña  Thñ   íng   t Ch Ý n h  phñ     vÒ qu¶n       lý gi¸ cíc dÞch   bu  vô  chÝnh, viÔn  th«ng; ­ X Ðt  ® Ò  nghÞ  cña  T æ n g  C«ng  ty B u  chÝnh  ViÔn  th«ng  ViÖt Na m  t¹i   c«ng  v¨n  sè  111/G C T T­ H§ Q T  ngµy  10/5/2005  vÒ  viÖc  ban  hµnh  t¹m  thêi cíc  ®iÖn  tho¹i ® êng  dµi  liªn tØnh,  néi tØnh,  c«ng  v¨n  119/G C T T­ H§ Q T  ngµy   13/5/2005  vÒ  cíc néi tØnh  cho  Cardphone,  c«ng  v¨n  sè  3291/G C T T  ngµy   01/6/2005     æ   vÒ b sung   ¬ng   cíc  êng   ph ¸n  ® dµi    liªn tØnh, néi tØnh; ­ Theo   Ò   ® nghÞ  cña     ëng     Õ   Vô tr Vô K ho¹ch  Tµi  ­  chÝnh, Q U Y Õ T   N H: §Þ §iÒu  1. Ban  hµnh  cíc dÞch  vô  ®iÖn  tho¹i êng  dµi néi tØnh  do  T æ n g    ® c«ng   B u  ty  chÝnh  ViÔn  th«ng  ViÖt  m   Na cung  cÊp     t¹inhµ  thuª bao     nh sau: 1. Ph¹ m         vi liªn l¹c ®iÖn  tho¹i® êng     dµi néi tØnh   liªn l¹c gi÷a  lµ      c¸c m¸y  ®iÖn   tho¹i thuéc  ph¹m  vi néi h¹t kh¸c nhau  trong cïng m ét  ® Þ a  giíihµnh  chÝnh  tØnh,    thµnh  phè  trùc thuéc Trung  ¬ng. 2.  øc   M cíc th«ng  tin: 2.1. §èi      víidÞch     vô ®iÖn  tho¹i® êng     dµi néi tØnh  m¹ng  PST N: ­Møc     cíc      tèi®a kh«ng     vîtqu¸ 700  ®ång/phót. ­  ø c   M cíc    tèithiÓu  kh«ng  thÊp  h¬n  364  ®ång/phót. 2.2. §èi      víi dÞch     vô ®iÖn  tho¹i ® êng     dµi néi tØnh  m¹ng   G N     N 64 Kbps   sö  dông     thÎ tr¶ tiÒn  íc: tr ­  ø c   M cíc      tèi®a kh«ng   cao  h¬n   víim ø c   so    cíc th«ng     tin dÞch   ®iÖn   vô  tho¹i   ® êng  dµi  néi tØnh  m¹ng   S T N   ¬ng   P t øng. ­  ø c   M cíc    tèi thiÓu  kh«ng  thÊp  h¬n   %       ø c   15 so víi m cíc th«ng     tin dÞch  vô  ®iÖn  tho¹i® êng     dµi  néi tØnh  m¹ng   S T N   ¬ng   P t øng.
  2. 3.  ¬ng   Ph thøc tÝnh  cíc: ¬n       vÞ thêi gian    tÝnh  cíc th«ng     tin ®iÖn  tho¹i ® êng     dµi néi tØnh   phót.  lµ  Cuéc   gäi  a     ét   ch tíim phót  îc  ® tÝnh   m ét   lµ  phót,  Ç n     ph lÎthêi  gian cuèi cïng  cña  cuéc  gäi  Õ u   n cha    ét   tíim phót  îc  ® tÝnh   m ét   lµ  phót. 4. C íc dÞch     êng   vô ® dµi néi tØnh  ®èi    víi thuª bao  Fax     vµ thuª bao  truyÒn   sè  liÖu trong  b¨ng   tho¹i tiªu chuÈn       (truyÒn     sè liÖu qua   êng   ® d©y  thuª bao  ®iÖn   tho¹i) ® îc  dông    ®èi      ¸p  nh víi cíc dÞch     vô ®iÖn  tho¹i ® êng     dµi néi tØnh   ¬ng   t øng   theo  c¸c qui  Þ n h     ® t¹iKho¶n   Kho¶n   Kho¶n   iÒu  cña   uy Õt   Þ n h   1;  2;  3  1  Q ® nµy. §iÒu  2. T¹i c¸c ®iÓ m  c«ng  céng  ngoµi m øc  cíc dÞch  vô  ® îc quy  ® Þ nh  t¹i   §iÒu     1 cña  Quy Õt   Þnh   ® nµy, doanh   nghiÖp   îc  ® quyÒn   thu thªm  cíc phôc     ng   vô nh m øc  thu      tèi ®a kh«ng   qu¸ 454  ®ång/cuéc     vµ kh«ng   îc  ® ph©n  biÖt  ®èi    xö gi÷a  c¸c  dÞch   cña   vô  c¸c doanh  nghiÖp  cung  cÊp  dÞch   t vô  ¬ng  øng. §iÒu  3. C¸c   øc   m cíc quy  ®Þnh   i§iÒu   §iÒu     t¹  1,  2 cña  Quy Õt  ®Þnh   nµy  cha  bao   m   gå thuÕ     gia  gi¸trÞ  t¨ng. §iÒu     æ n g   4. T c«ng   B u  ty  chÝnh  ViÔn  th«ng  ViÖt  m   îc  Na ® quyÒn  qui  Þnh   ® m øc  gi¶m  cíc  dÞch     vô ®iÖn   tho¹i ® êng     dµi néi tØnh  trong c¸c  ngµy  lÔ, ngµy  Chñ   Nh Ët     23   vµ tõ  giê  ngµy   m   íc  Õ n   giê  h« tr ® 7  s¸ng ngµy   m   h« sau  c¸c ngµy  trong tuÇn   tõ thø  Hai ® Õ n  thø  BÈy, nh ng  m øc  gi¶m  tèi ®a  kh«ng  vît qu¸ 30 %  m øc  cíc quy   ® Þnh   ¬ng   t øng     t¹i§iÒu   cña   1  Quy Õt   Þnh   ® nµy. §iÒu  5 . C¸c  quy  ® Þ n h  cña  Q uy Õt  ® Þ n h  nµy  ® îc ¸p dông  ®èi víi êi sö   ng dông  dÞch    ®iÖn  tho¹i êng  dµi néi tØnh  cña  T æ n g   vô  ® c«ng  ty B u  chÝnh  ViÔn   th«ng  ViÖt  m. Na §iÒu    Q uy Õt   Þ n h   6. ® nµy     cã hiÖu  lùc sau     15 ngµy     ngµy   kÓ tõ  ®¨ng  C«ng   b¸o. C¸c qui  Þ n h   íc  © y       uy Õt   Þ n h   ® tr ® tr¸ivíiQ ® nµy   Ò u   îc    ® ® b∙ibá. §iÒu  7 . Ch¸nh  v¨n phßng, Vô  Trëng     Õ   Vô K ho¹ch   Tµi  ­  chÝnh, Thñ   ëng   tr c¸c ® ¬ n  vÞ  thuéc  Bé  B u  chÝnh,  ViÔn  th«ng, T æ n g  C«ng  ty B u  chÝnh  ViÔn   th«ng  ViÖt Na m  vµ  c¸c ® ¬n  vÞ  cã  liªn quan  chÞu  tr¸ch nhiÖ m  thi hµnh  Q uy Õt   ®Þnh   nµy./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản