Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH DƯƠNG c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 26/2008/Q -UBND Th D u M t, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ HO T NG NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân - y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t khoa h c và công ngh , ngày 09/06/2000; Căn c Ngh nh 81/2002/N -CP, ngày 17/10/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t khoa h c và công ngh ; Căn c Thông tư 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 c a liên t ch B Tài chính - B Khoa h c và Công ngh , hư ng d n ch khoán kinh phí c a tài, d án khoa h c và công ngh s d ng ngân sách nhà nư c; Căn c Thông tư liên t ch s 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 07/5/2007 c a B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh v vi c hư ng d n nh m c xây d ng và phân b d toán kinh phí i v i các tài, d án khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c; Theo ngh c a S Khoa h c và Công ngh t i t trình s 36/TT-SKHCN ngày 23/7/2008. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này quy ch qu n lý ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trên a bàn t nh Bình Dương. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 44/2007/Q -UBND ngày 21/5/2007 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy ch qu n lý ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; giám c S Khoa h c và Công ngh , th trư ng các s ban ngành, ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và các ơn v có liên quan, các t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ch u trách nhi m thi hành quy t nh. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - B KHCN (V Pháp ch ); - B Tư pháp (C c KTVB); - TT.TU, TT.H ND t nh; - CT, PCT.UBND t nh; - Văn phòng T nh y, H ND t nh; Nguy n Hoàng Sơn - Các s , ban, ngành, oàn th t nh - UBND các huy n, th xã; - Như i u 3; - L VP, P, TT Công báo t nh, TH; HCTC; - Lưu VT.
 2. QUY CH QU N LÝ HO T NG NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2008/Q -UBND ngày 31/7/2008 c a y ban nhân dân t nh) Chương I. QUY NNH CHUNG. i u 1. Gi i thích t ng . 1. Nhi m v khoa h c và công ngh là nh ng v n khoa h c và công ngh c n ư c gi i quy t, ư c t ch c th c hi n dư i hình th c tài, d án ho c chương trình khoa h c và công ngh . 2. tài khoa h c và công ngh có n i dung ch y u nghiên c u v m t ch khoa h c và công ngh . tài có th c l p ho c thu c d án, chương trình khoa h c và công ngh . 3. D án khoa h c và công ngh có m c ích ng d ng, phát tri n công ngh ; áp d ng, th nghi m các gi i pháp, phương pháp khoa h c và công ngh , mô hình qu n lý v i n i dung nh hư ng ch y u vào gi i quy t m t yêu c u kinh t - xã h i, khoa h c và công ngh c th . D án có th c l p ho c thu c chương trình khoa h c và công ngh . 4. Chương trình khoa h c và công ngh bao g m m t nhóm các tài, d án khoa h c và công ngh , ư c t p h p theo m t m c ích xác nh nh m th c hi n m c tiêu phát tri n khoa h c và công ngh c th ho c ng d ng trong th c ti n. 5. Trong trư ng h p không c n phân bi t m t nhi m v khoa h c và công ngh là tài hay d án, thì tài và d án ư c g i chung là tài. i u 2. i tư ng áp d ng. 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . 2. Các h i ng tư v n khoa h c và công ngh do y ban nhân dân t nh, các s ngành, huy n, th xã quy t nh thành l p. 3. Các t ch c, cá nhân xu t, ăng ký, tri n khai th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có s d ng m t ph n ho c toàn b kinh phí t ngân sách nhà nư c. Chương II. TRÌNH T VÀ TH T C XÁC NNH NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH . i u 3. Xác nh nhi m v khoa h c và công ngh . 1. Yêu c u chung khi xác nh nhi m v khoa h c và công ngh : a) iv i tài: - Ph i xu t phát t yêu c u c a nh hư ng, quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, khoa h c và công ngh c a t nh; - Ph i xu t phát t yêu c u gi i quy t nh ng v n c p thi t c a t nh;
 3. - áp ng nhu c u s n xu t và i s ng, góp ph n phát tri n khoa h c và công ngh và kinh t - xã h i c a t nh; - T o ra s n phNm có giá tr khoa h c và công ngh , có tính m i, sáng t o, tiên ti n, kh thi; - Có kh năng ng d ng và nhân r ng k t qu nghiên c u. b) i v i d án: - Ph i xu t phát t nh hư ng, quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, khoa h c và công ngh c a t nh, t p trung vào các nh hư ng khoa h c và công ngh ưu tiên và nh ng hư ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n các ngành kinh t quan tr ng; - T o ra quy trình công ngh và s n phNm có ch t lư ng; - Có hi u qu kinh t - xã h i; - Có th trư ng tiêu th s n phNm; - Xu t x c a d án là k t qu th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ã ư c công nh n; các sáng ch , s n phNm khoa h c t gi i thư ng h i thi sáng t o. N u là k t qu khoa h c và công ngh t nư c ngoài ph i ư c t ch c có thNm quy n công nh n. 2. L a ch n n i dung nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . Là vi c xác nh hư ng ch cho nhi m v khoa h c và công ngh . Các căn c l a ch n n i dung nghiên c u: a) ánh giá nh ng ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ã qua trong lĩnh v c có liên quan n nhi m v s t ra nghiên c u. Phân tích tình hình th c ti n rút ra nh ng v n c n nghiên c u trong th i gian t i. Nh ng t n t i, nh ng v n có mâu thu n, nh ng v n th hi n kh năng khai thác ti m năng cho phát tri n là nh ng hư ng ch có th l a ch n; b) D a vào các ngh quy t, quy t nh, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, quy ho ch phát tri n ngành trong kỳ k ho ch, ư c i h i t nh ng b thông qua, H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh quy t nh. Trong nh ng nhi m v ư c t ra, ch cho nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , thư ng hư ng vào nh ng nhi m v tr ng tâm và c n có cơ s khoa h c và công ngh và th c ti n gi i quy t; c) Hư ng d n xây d ng k ho ch khoa h c và công ngh hàng năm c a B Khoa h c và Công ngh , b , ngành ch qu n và S Khoa h c và Công ngh ; d) D a vào các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m c a nhà nư c, l a ch n nh ng n i dung sát th c v i yêu c u và i u ki n c a a phương; ) T nh ng xu t c a cơ s , l a ch n nh ng v n thích h p, có kh năng th c hi n. 3. L a ch n hình th c th c hi n. l a ch n hình th c th c hi n thích h p (dư i d ng là tài, d án, chương trình hay ch i u tra kh o sát, ho c h i th o khoa h c), c n ư c xác nh c th các v n : a) M c tiêu, yêu c u v n c n gi i quy t, kh năng và a ch áp d ng k t qu nghiên c u; b) Các n i dung nghiên c u c n gi i quy t;
 4. c) M c gi i quy t; d) Th i gian ti n hành; ) D toán kinh phí th c hi n, các ngu n v n. 4. D ki n cá nhân và t ch c ch trì th c hi n. a) M i ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , c n t p h p l c lư ng g m m t s cá nhân các t ch c khác nhau th c hi n. C n xác nh ngư i làm ch nhi m và t ch c ch trì th c hi n. b) Yêu c u c a ch nhi m tài ph i có ki n th c chuyên môn phù h p v i lĩnh v c khoa h c và công ngh c a tài nghiên c u, hi u rõ v n ư c t ra, n m ư c yêu c u và phương pháp th c hi n tài có hi u qu . Ch nhi m tài ăng ký tham gia tuy n ch n ph i có chuyên môn cùng lĩnh v c khoa h c và công ngh v i tài tuy n ch n. c) Tùy theo n i dung c a nhi m v nghiên c u mà l a ch n t ch c ch trì th c hi n tài. T ch c ư c ch n ch trì th c hi n tài ph i có nhi u thu n l i nh t v t ch c, l c lư ng cán b , phương ti n k thu t, cơ s v t ch t tham gia th c hi n tài. 5. D trù nhu c u kinh phí. a) D trù kinh phí th c hi n tài, c n căn c vào quy nh tài chính hi n hành có liên quan n ho t ng khoa h c và công ngh do Trung ương và a phương ban hành. b) Ngoài ph n d ki n kinh phí h tr t ngân sách s nghi p khoa h c, c n d ki n kh năng kinh phí t các ngu n khác (kinh phí t có, kinh phí s nghi p chuyên ngành c a doanh nghi p, kinh phí tài tr , kinh phí h p tác). i u 4. xu t, ăng ký th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh hàng năm. 1. Vào quý m t hàng năm, S Khoa h c và Công ngh thông báo nh hư ng, nhi m v , các lĩnh v c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh tr ng tâm và t ch c hư ng d n tri n khai k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong năm k ho ch t i. 2. Các t ch c, cá nhân xu t, ăng ký th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh trong năm k ho ch t i theo hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh . i u 5. Trình t xác nh danh m c nhi m v khoa h c và công ngh hàng năm. 1. Tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh . a) Sơ tuy n nhi m v khoa h c và công ngh : Trên cơ s t ng h p xu t, ăng ký th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c a các t ch c, cá nhân, ư c phân nhóm theo các lĩnh v c khoa h c và công ngh do S Khoa h c và Công ngh cung c p, các h i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành sơ tuy n, nh hư ng các nhi m v có kh năng tri n khai trong năm k ho ch t i. b) Tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh c a h i ng khoa h c và công ngh t nh. H i ng khoa h c và công ngh t nh h p xem xét, l a ch n các nhi m v khoa h c và công ngh phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, khoa h c và công ngh c a t nh và do các h i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành ngh , th ng nh t các nhi m v ưa vào k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , phương th c th c hi n i v i t ng nhi m v
 5. (phương th c xét ch n ho c tuy n ch n) và th ng nh t t ng d toán kinh phí c n thi t th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh trong năm k ho ch t i. c) Công b danh sách tuy n ch n, xét ch n ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . - Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh công b danh sách nhi m v khoa h c và công ngh ưa vào k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong năm k ho ch t i, cùng v i phương th c th c hi n các t ch c, cá nhân xây d ng, hoàn ch nh h sơ ăng ký tuy n ch n, xét ch n ch trì th c hi n; - Danh sách nhi m v khoa h c và công ngh th c hi n theo phương th c tuy n ch n ư c công b t i các t ch c, cá nhân có kh năng th c hi n ho c ư c công b r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng Trung ương và a phương, các t ch c, cá nhân có i u ki n l p h sơ tham gia tuy n ch n. 2. Tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài. a) Các t ch c, cá nhân ăng ký th c hi n tài có tên trong danh sách tài ư c S Khoa h c và Công ngh công b ưa vào k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong năm k ho ch t i, xây d ng, hoàn ch nh h sơ ăng ký tuy n ch n, xét ch n ch trì th c hi n tài theo hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh ; b) Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh thành l p h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n, xét ch n ch trì th c hi n tài. c) Phương th c ho t ng c a h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n ho c xét ch n ch trì th c hi n tài ư c quy nh t i Quy t nh s 08/2008/Q -UBND ngày 10/3/2008 c a U ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh tuy n ch n, xét ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . d) H i ng khoa h c và công ngh tư v n tuy n ch n, xét ch n có nhi m v tư v n v n i dung khoa h c và công ngh c a tài, ng th i xác nh và th ng nh t t ng m c kinh phí c n thi t th c hi n tài, trên nguyên t c b o m d toán kinh phí phù h p v i n i dung, quy mô nghiên c u; b trí kinh phí th c hi n có hi u qu tài và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong ho t ng khoa h c và công ngh . Kinh phí ư c h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n ho c xét ch n ch trì th c hi n tài ngh là cơ s thNm nh kinh phí th c hi n tài. i u 6. t hàng tr c ti p th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . 1. i u ki n t hàng tr c ti p th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . Th c hi n phương th c t hàng tr c ti p i v i nhà khoa h c ho c cơ quan nghiên c u và phát tri n th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có m t trong các c i m sau: a) Có n i dung khoa h c và công ngh ch y u là tri n khai ng d ng ti n b khoa h c và công ngh vào th c t s n xu t và i s ng. b) Mang tính c p thi t, c n s m ư c tri n khai t o cơ s khoa h c và th c ti n gi i quy t v n phát sinh t th c t , òi h i tính khNn trương v th i gian. c) K th a, s d ng, nhân r ng k t qu nghiên c u ã ư c ánh giá công nh n ho c áp d ng công ngh , k thu t ã áp d ng thành công nơi khác. d) Xây d ng cương d án c p nhà nư c ăng ký tham gia các chương trình khoa h c và công ngh c p nhà nư c do các b ngành Trung ương ch trì.
 6. 2. Xét ch n n i dung, kinh phí và phê duy t th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh th c hi n theo phương th c t hàng tr c ti p. a) Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh thành l p h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký xét ch n ch trì th c hi n tài, g m i di n các ngành có liên quan, có th m i thêm các nhà khoa h c, qu n lý, cơ quan nghiên c u và phát tri n có liên quan v i n i dung tài ph n bi n, xét ch n h sơ ăng ký ch trì th c hi n tài. b) S Khoa h c và Công ngh t ch c thNm nh kinh phí th c hi n (không phân bi t m c d toán kinh phí do t ch c ăng ký ch trì th c hi n xu t). c) S Khoa h c và Công ngh trình U ban nhân dân t nh phê duy t ho c phê duy t theo phân c p t i kho n 1 i u 11 nhi m v khoa h c và công ngh th c hi n theo phương th c t hàng tr c ti p. 3. t hàng xây d ng thuy t minh cương d án c p nhà nư c. a) Th c hi n phương th c t hàng tr c ti p i v i nhà khoa h c ho c cơ quan nghiên c u và phát tri n xây d ng thuy t minh cương d án c p nhà nư c th c hi n trên a bàn t nh, ăng ký tham gia các chương trình khoa h c và công ngh c p nhà nư c, do các b ngành Trung ương ch trì. b) N i dung t hàng xây d ng cương d án c p nhà nư c: - i u tra, kh o sát, thu th p thông tin, phân tích, x lý s li u bư c u làm cơ s xây d ng thuy t minh cương d án; - Vi t thuy t minh cương d án theo m u quy nh. c) Vi c t hàng th c hi n thông qua h p ng gi a S Khoa h c và Công ngh và t ch c, cá nhân xây d ng thuy t minh cương d án. d) H p ng xây d ng thuy t minh cương d án, ư c nghi m thu và thanh lý khi cương ư c h i ng xét ch n cương c p t nh và c p nhà nư c thông qua. ) Trong trư ng h p d án ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n phê duy t cho phép tri n khai, thì chi phí xây d ng thuy t minh cương d án ư c hoàn tr ngân sách s nghi p khoa h c c a t nh. Th t c hoàn tr kinh phí theo quy nh tài chính hi n hành. e) Trong trư ng h p cương không ư c h i ng xét ch n cương c p t nh ho c c p nhà nư c thông qua, thì x lý như tài không hoàn thành ư c quy nh t i kho n 3, i u 27 c a Quy ch này. Chương III. CH C NĂNG, NHI M V C A H I NG TƯ V N XÁC NNH NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH CHUYÊN NGÀNH. i u 7. Ch c năng, nhi m v . 1. Ch c năng: H i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành là t ch c tư v n giúp h i ng khoa h c và công ngh t nh xác nh nhi m v khoa h c và công ngh hàng năm trên các lĩnh v c khoa h c và công ngh có liên quan n lĩnh v c tư v n c a h i ng. H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . 2. Nhi m v :
 7. a) Xem xét, phân tích và ph n bi n các nhi m v khoa h c và công ngh trong lĩnh v c tư v n c a h i ng, ư c S Khoa h c và Công ngh t ng h p và cung c p. b) Sơ tuy n danh sách nhi m v khoa h c và công ngh ngh h i ng khoa h c và công ngh t nh ưa vào k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a năm k ho ch t i. c) i v i các nhi m v khoa h c và công ngh phù h p v i nh hư ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a t nh, c n thi t ph i tri n khai trong năm k ho ch t i, nhưng n i dung do các t ch c, cá nhân xu t ho c ăng ký chưa hoàn ch nh, thì H i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành nh hư ng các t ch c, cá nhân s a i, hoàn ch nh cương nghiên c u. d) xu t v i h i ng khoa h c và công ngh t nh các nhi m v khoa h c và công ngh c n thi t tri n khai ph c v s n xu t và i s ng cùng phương th c th c hi n trong năm k ho ch t i, nhưng chưa có t ch c, cá nhân nào xu t, ho c ăng ký th c hi n. 3. ThNm quy n thành l p: H i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành do Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh thành l p. i u 8. Thành ph n c a h i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành. 1. H i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành có thành ph n g m: 1 ch t ch h i ng, 1 phó ch t ch h i ng, 2 – 3 u viên ph n bi n, 1 y viên thư ký và m t s u viên khác. a) Ch t ch, phó ch t ch h i ng là lãnh o s , ngành ho c nhà khoa h c có uy tín và chuyên môn sâu trong lĩnh v c khoa h c và công ngh có liên quan n lĩnh v c tư v n c a h i ng; b) U viên h i ng là i di n m t s s ngành, ơn v có liên quan, m t s nhà khoa h c và cán b qu n lý có uy tín và chuyên môn phù h p. c) U viên ph n bi n là nhà khoa h c, chuyên gia trong ho c ngoài t nh, có chuyên môn sâu và uy tín trong lĩnh v c khoa h c và công ngh có liên quan n lĩnh v c tư v n c a h i ng. 2. Nhi m v c a ch t ch h i ng. a) Ch trì cu c h p h i ng; b) Lãnh oh i ng ho t ng theo các qui nh t i quy ch này; c) T ng k t ý ki n c a các thành viên và k t lu n v n i dung cu c h p c a h i ng. 3. Nhi m v c a thành viên h i ng. a) Tham d các cu c h p c a h i ng; b) Nghiên c u, óng góp ý ki n và ánh giá v các nhi m v khoa h c và công ngh trong ph m vi tư v n c a h i ng. 4. Nhi m v c a thư ký h i ng. a) ChuNn b chương trình và i u ki n làm vi c cho các bu i h p c a h i ng;
 8. b) Ghi biên b n cu c h p; c) Hoàn ch nh h sơ g i cho S Khoa h c và Công ngh t ng h p, trình h i ng khoa h c và công ngh t nh. H sơ g m có: - Quy t nh thành l p h i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành; - Danh sách nhi m v khoa h c và công ngh ư c sơ tuy n theo các lĩnh v c tư v n c a h i ng; - Biên b n h p h i ng. 5. Ch b i dư ng trách nhi m. Thành viên c a h i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành, ư c hư ng ch b i dư ng trách nhi m khi tham gia các cu c h p c a h i ng theo quy nh. i u 9. Chương trình làm vi c c a h i ng tư v n xác nh nhi m v khoa h c và công ngh chuyên ngành. 1. Thư ký công b quy t nh thành l p h i ng; 2. Ch t ch h i ng nêu n i dung, yêu c u và chương trình làm vi c; 3. H i ng th o lu n, ánh giá các nhi m v khoa h c và công ngh theo các n i dung: a) S c n thi t ph i th c hi n nhi m v ; b) M c tiêu nghiên c u; c) N i dung nghiên c u; d) S n phNm d ki n và kh năng áp d ng k t qu vào th c t ; ) S phù h p c a kinh phí ư c d trù th c hi n nhi m v ; e) H i ng th o lu n và cho ý ki n v các n i dung liên quan n nhi m v c a h i ng, ư c quy nh t i các i m c và d, kho n 2, i u 7. 4. H i ng b phi u ánh giá theo hai m c ng ý th c hi n và không ng ý th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . Trong trư ng h p nhi m v có s lư ng phi u ánh giá m c ng ý th c hi n và không ng ý th c hi n b ng nhau, thì quy n quy t nh thu c v ch t ch h i ng. 5. Thư ký t ng h p danh sách nhi m v khoa h c và công ngh ư c sơ tuy n ngh h i ng khoa h c và công ngh t nh ưa vào k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a năm k ho ch t i. Chương IV. L PD TOÁN, XÉT DUY T, TH M NNH KINH PHÍ VÀ KÝ K T H P NG TH C HI N TÀI. i u 10. L p d toán kinh phí th c hi n tài. 1. Căn c l p d toán:
 9. a) Các n i dung nghiên c u c a tài ã ư c h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n, xét ch n ch trì th c hi n tài thông qua; b) Các nh m c kinh t - k thu t do các b , ngành ch c năng ban hành, ch chi tiêu hi n hành c a nhà nư c. Trư ng h p không có nh m c kinh t - k thu t thì ph i thuy t minh chi ti t căn c l p d toán; c) D toán kinh phí c a tài ph i g n v i các n i dung và s n phNm nghiên c u c th ; có thuy t minh rõ cơ s xây d ng d toán theo các n i dung công vi c. 2. Ch nhi m tài l p d toán chi ti t kinh phí c a tài theo các n i dung chi giao khoán và chi không giao khoán, báo cáo t ch c ch trì trình cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 11. Th m tra và phê duy t d toán c a tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh. Sau khi n i dung nghiên c u và d toán kinh phí c a tài, d án ã ư c ch nh s a theo k t lu n c a h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n ho c xét ch n ch trì th c hi n tài, d án, i v i các tài, d án khoa h c và công ngh c p t nh có d toán kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c: 1. T 300 tri u ng tr xu ng ( i v i tài thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn) và t 600 tri u ng tr xu ng ( i v i tài, d án thu c lĩnh v c khoa h c t nhiên và khoa h c - công ngh ), thì U ban nhân dân t nh u quy n cho S Khoa h c và Công ngh phê duy t n i dung và kinh phí th c hi n tài, d án. 2. T hơn 300 tri u ng tr lên ( i v i tài thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn) và t hơn 600 tri u ng tr lên ( i v i các tài, d án thu c lĩnh v c khoa h c t nhiên và khoa h c - công ngh ) ho c các tài, d án có n i dung ph c t p, căn c xây d ng d toán chưa rõ, thì S Khoa h c và Công ngh thành l p T thNm nh d toán kinh phí c a tài, d án (sau ây g i t t là T thNm nh) thNm nh kinh phí c n thi t th c hi n tài, d án, tính kh thi v th trư ng, hi u qu d ki n i v i s n phNm t o ra c a tài, d án tư v n cho S Khoa h c và Công ngh trình U ban nhân dân t nh phê duy t n i dung và kinh phí th c hi n tài, d án. i u 12. T ch c và ho t ng c a T th m nh. 1. Thành l p T thNm nh. a) Giám c S Khoa h c và Công ngh quy t nh thành l p T thNm nh i v i t ng tài, d án. b) Thành ph n T thNm nh g m i di n lãnh o S Khoa h c và Công ngh làm t trư ng, i di n S Tài chính, k toán S Khoa h c và Công ngh , i di n phòng và chuyên viên phòng Qu n lý khoa h c (S Khoa h c và Công ngh ) theo dõi tài, d án làm nhi m v thư ký cu c h p. Khi c n thi t có th m i thêm i di n các s , ngành, nhà khoa h c, qu n lý, chuyên gia (chuyên gia am hi u sâu v lĩnh v c khoa h c và công ngh c a tài, d án, chuyên gia kinh t , tài chính, nhà doanh nghi p có kinh nghi m và am hi u v lĩnh v c liên quan n tài, d án c n thNm nh) có liên quan làm thành viên T thNm nh. c) T thNm nh ư c hư ng ch trách nhi m theo quy nh hi n hành. 2. Nhi m v c a T thNm nh Tư v n cho S Khoa h c và Công ngh v t ng kinh phí c n thi t tri n khai tài, d án phù h p v i các n i dung c a tài, d án ư c h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n ho c xét ch n ch trì th c hi n tài, d án thông qua, s kinh phí c n thi t h tr t ngân sách nhà nư c, tính kh thi v th trư ng, hi u qu d ki n i v i s n phNm t o ra c a tài, d án. Trên cơ s ó, S Khoa h c và Công ngh trình U ban nhân dân t nh phê duy t th c hi n tài, d án. Khi th c hi n nhi m v tư v n, T thNm nh căn c vào:
 10. a) K t qu làm vi c c a h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n ho c xét ch n ch trì th c hi n tài, d án. b) Các n i dung nghiên c u, kh i lư ng công vi c c n tri n khai t ư c m c tiêu và s n phNm c a tài, d án ã ư c h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá h sơ ăng ký tuy n ch n ho c xét ch n ch trì th c hi n tài, d án thông qua. c) Các nh m c kinh t - k thu t có liên quan t i n i dung th c hi n tài, d án do các b , ngành ch c năng ho c t nh ban hành. Trong trư ng h p các kho n chi v v t tư, hóa ch t, nguyên nhiên v t li u ho c các kho n chi khác không có các nh m c kinh t - k thu t do các b , ngành ch c năng ho c t nh ban hành, thì T thNm nh xem xét, thNm nh d toán chi cho các n i dung này và ch u trách nhi m v vi c thNm nh c a mình. d) Các ch , chính sách tài chính hi n hành. 3. Cu c h p c a T thNm nh. a) Trong th i h n ch m nh t là 7 ngày k t ngày S Khoa h c và Công ngh quy t nh thành l p T thNm nh, t trư ng T thNm nh có trách nhi m t ch c cu c h p thNm nh kinh phí th c hi n tài, d án. b) Cu c h p thNm nh do t trư ng T thNm nh tri u t p và ch trì. Cu c h p thNm nh ch ư c ti n hành trong trư ng h p có m t ít nh t 2/3 (hai ph n ba) t ng s thành viên c a T thNm nh. c) Tài li u cu c h p ph i g i t i thành viên T thNm nh trư c cu c h p ít nh t 5 ngày. d) Trong các cu c h p c a T thNm nh, m i i di n lãnh o, k toán c a t ch c ăng ký ch trì th c hi n tài, d án và ch nhi m tài, d án tham d thuy t minh v d toán kinh phí c a tài, d án. 4. Cu c h p thNm nh ư c ti n hành theo trình t sau ây: a) Ch nhi m tài, d án trình bày d toán kinh phí, các căn c l p d toán, ngh phương th c thanh quy t toán và cung c p thêm thông tin có liên quan t i d toán kinh phí th c hi n tài, d án. b) Thành viên T thNm nh th o lu n t p th v nh ng v n có liên quan n d trù kinh phí th c hi n tài, d án. Thư ký cu c h p c ý ki n thNm nh b ng văn b n (n u có) c a thành viên v ng m t. c) Trong trư ng h p các thành viên c a T thNm nh có ý ki n khác nhau, thì t trư ng xem xét, k t lu n và ch u trách nhi m v k t lu n c a mình. i u 13. Phân c p qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí. Vi c qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí cho các nhi m v khoa h c công ngh ph i ư c th c hi n theo các quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, ch tài chính hi n hành, k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh hàng năm ã ư c U ban nhân dân t nh phê duy t và các quy nh qu n lý ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh c a t nh, trong ó: 1. Giao cho S Khoa h c và Công ngh qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí các ho t ng ph c v công tác qu n lý i v i tài, d án, chương trình khoa h c công ngh c p t nh. 2. Giao cho t ch c và cá nhân ch trì th c hi n tài, d án, chương trình khoa h c công ngh c p t nh qu n lý, s d ng và thanh quy t toán kinh phí th c hi n các nhi m v khoa h c công ngh ã ư c phê duy t.
 11. i u 14. Ký k t h p ng th c hi n tài. 1. S Khoa h c và Công ngh i di n cơ quan qu n lý ký k t h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh v i t ch c ch trì và ch nhi m tài. 2. H p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh có các n i dung ch y u như sau: a) Tên, a ch , tài kho n c a các bên tham gia h p ng; b) Tên nhi m v khoa h c và công ngh , phương pháp nghiên c u, n i dung ch y u và k t qu ph i t; c) a i m, th i h n, phương th c th c hi n h p ng; d) Quy d nh vi c s d ng k t qu nghiên c u và chia s l i ích khi s d ng k t qu ; ) Phương pháp ánh giá k t qu , nghi m thu; e) Quy n s h u trí tu ; f) Chi phí th c hi n, phương th c thanh toán; g) Trách nhi m do vi ph m h p ng và gi i quy t tranh ch p; h) Các th a thu n khác. Chương V. T CH C, QU N LÝ CHƯƠNG TRÌNH KHOA H C VÀ CÔNG NGH . i u 15. Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ban ch nhi m chương trình khoa h c và công ngh . 1. Ch c năng: a) Ban ch nhi m chương trình khoa h c và công ngh là t ch c tư v n, tham mưu giúp giám c S Khoa h c và Công ngh th c hi n công tác qu n lý các nhi m v khoa h c và công ngh thu c ph m vi chương trình; b) Giám c S Khoa h c và Công ngh ra quy t nh thành l p và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ban ch nhi m các chương trình khoa h c và công ngh c a t nh. 2. Nhi m v : a) Căn c nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, khoa h c và công ngh c a t nh, xây d ng m c tiêu, n i dung và k ho ch ho t ng c a chương trình và báo cáo v i S Khoa h c và Công ngh ; b) T ch c theo dõi tình hình th c hi n tài trong ph m vi chương trình; l p k ho ch tri n khai ng d ng, nhân r ng các ti n b khoa h c và công ngh trong lĩnh v c ho t ng c a chương trình vào s n xu t và i s ng; c) Giúp giám c S Khoa h c và Công ngh i u hành các ho t ng c a chương trình. 3. Quy n h n:
 12. a) ư c tham gia tư v n xét ch n, tuy n ch n, ph n bi n, ánh giá nghi m thu tài thu c ph m vi chương trình; b) ư c ngh các tài c n ti p t c, m r ng ph m vi nghiên c u, ng d ng ho c ình ch vi c nghiên c u ti p n u xét th y không có hi u qu ho c không m b o i u ki n tri n khai; c) Các thành viên ban ch nhi m ư c hư ng ch b i dư ng trách nhi m theo quy nh hi n hành khi tham gia các cu c h p c a ban ch nhi m chương trình. i v i các chương trình có quy mô l n, bao g m nhi u tài, d án thành ph n, thì áp d ng ch b i dư ng trách nhi m ư c quy nh t i i m 2, m c I c a Thông tư liên t ch B Tài chính và B Khoa h c và Công ngh s 39/2005/TTLT/BTC-BKHCN ngày 23/5/2005 v vi c hư ng d n qu n lý tài chính c a chương trình xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i nông thôn và mi n núi giai o n t nay n năm 2010 và các quy nh khác có liên quan; d) Th i gian ho t ng c a ban ch nhi m chương trình tương ng v i th i gian ho t ng c a chương trình. i u 16: T ch c và phân công nhi m v c a ban ch nhi m chương trình. 1. T ch c c a ban ch nhi m: a) M i chương trình khoa h c và công ngh có ban ch nhi m. M i ban ch nhi m có t 7 n 11 thành viên, bao g m ch nhi m, phó ch nhi m, các y viên và y viên thư ký; b) Ch nhi m chương trình là cán b khoa h c, qu n lý có uy tín, ư c tín nhi m trong gi i chuyên môn, có i u ki n m ương nhi m v ch o ho t ng c a chương trình; c) Các thành viên khác c a ban ch nhi m bao g m các nhà khoa h c, các nhà qu n lý có chuyên môn phù h p; d) U viên thư ký là chuyên viên c a phòng Qu n lý Khoa h c thu c S Khoa h c và Công ngh . U viên thư ký c a chương trình giúp ch nhi m chương trình m b o các th t c và ch c n thi t cho công tác qu n lý c a chương trình phù h p v i quy nh c a nhà nư c. 2. Phân công nhi m v c a các thành viên ban ch nhi m chương trình. a) Ch nhi m chương trình: - Tri u t p và ch trì các phiên h p c a ban ch nhi m; - Ch o chuNn b n i dung các v n ưa ra th o lu n t i các phiên h p c a ban ch nhi m, t ng h p và th ng nh t ý ki n c a các thành viên trong ban ch nhi m, xây d ng các báo cáo v tình hình ho t ng c a chương trình theo nh kỳ. Khi c n thi t ch nhi m chương trình có th t ch c h p m r ng v i s tham gia c a các nhà khoa h c, các nhà s n xu t kinh doanh và i di n các cơ quan qu n lý óng góp ý ki n cho vi c xây d ng nhi m v và tri n khai chương trình; - Ch nhi m chương trình có quy n ngh v i giám c S Khoa h c và Công ngh khen thư ng các thành viên trong ban ch nhi m chương trình làm t t nhi m v c a mình. b) Phó ch nhi m chương trình: Giúp ch nhi m chương trình i u hành các ho t ng chung c a ban ch nhi m, thay m t ch nhi m ch trì các phiên h p ban ch nhi m khi ch nhi m v ng m t, ph i h p cùng các thành viên trong ban ch nhi m t ch c tri n khai các ho t ng c a chương trình. c) U viên thư ký c a chương trình:
 13. - Giúp ch nhi m chương trình m b o các th t c và ch c n thi t cho công tác qu n lý c a chương trình phù h p v i quy nh c a nhà nư c; - Giúp ch nhi m chương trình chuNn b n i dung, i u ki n và phương ti n làm vi c cho các cu c h p và ho t ng c a ban ch nhi m, ghi biên b n các cu c h p; - Giúp ch nhi m chương trình t ng h p và xây d ng các báo cáo theo ch c năng nhi m v c a ban ch nhi m chương trình. d) Các u viên ban ch nhi m chương trình: Th c hi n nhi m v theo s phân công c a ch nhi m chương trình và thư ng xuyên cung c p thông tin, báo cáo trong ban ch nhi m chương trình. i u 17. Ch làm vi c và quan h công tác c a ban ch nhi m chương trình. 1. Ch làm vi c: a) Ban ch nhi m chương trình làm vi c theo ch kiêm nhi m, m i thành viên ban ch nhi m có trách nhi m tham d y các phiên h p và th c hi n các công vi c do ch nhi m chương trình phân công; b) Ban ch nhi m chương trình h p nh kỳ theo quy ch t ch c và ho t ng c a chương trình. 2. Quan h công tác: a) Ban ch nhi m ch u s lãnh o, ch o tr c ti p c a giám c S Khoa h c và Công ngh ; b) Ban ch nhi m chương trình ph i h p cùng phòng Qu n lý Khoa h c (thu c S Khoa h c và Công ngh ) tri n khai các ho t ng qu n lý tài khoa h c và công ngh trong ph m vi chương trình; c) Các ban ch nhi m chương trình có th ph i h p v i nhau nh m tư v n, h tr S Khoa h c và Công ngh trong vi c gi i quy t các v n mang tính ch t liên ngành, liên vùng. Chương VI. QU N LÝ TÀI C P NGÀNH, HUY N, THN XÃ. i u 18. Yêu c u chung c a tài c p ngành, huy n, th xã. 1. tài, d án c p s , ban, ngành, huy n, th xã (sau ây ư c g i chung là tài c p cơ s ) ch y u t p trung gi i quy t nh ng nhi m v chuyên môn tr ng tâm c a ngành, huy n, th xã c n có s tác ng, h tr tích c c c a khoa h c và công ngh , trong ó ưu tiên ng d ng ti n b khoa h c và công ngh vào qu n lý, s n xu t và i s ng. 2. tài c p cơ s có th i gian th c hi n t i a 24 tháng (k t khi tài ư c c p qu n lý có thNm quy n phê duy t cho phép tri n khai). i v i các d án tr ng các lo i cây lâu năm, tr ng r ng, phát tri n vùng nguyên li u k t h p v i ch bi n và m t s trư ng h p c bi t khác, th i gian th c hi n có th kéo dài hơn, nhưng không vư t quá 36 tháng. 3. Căn c vào ngu n kinh phí s nghi p khoa h c ư c phân b hàng năm cho ngành, huy n, th xã, xác nh s lư ng, tính ch t, quy mô tài phù h p. i u 19. Quy trình xác nh tài c p cơ s .
 14. 1. Vào quý m t hàng năm, cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã thông báo t i các phòng ban, ơn v s n xu t - kinh doanh tr c thu c ngành, huy n, th xã ho c óng trên a bàn do ngành, huy n, th xã qu n lý, các t ch c nghiên c u và phát tri n, nhà khoa h c, qu n lý trong và ngoài ngành, huy n, th xã v vi c xu t và ăng ký th c hi n tài c p cơ s cho năm k ho ch t i. 2. Các t ch c, cá nhân xu t, ăng ký th c hi n tài c p cơ s theo hư ng d n c a cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã. 3. Cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã t ng h p danh sách tài do các t ch c và cá nhân xu t ho c ăng ký th c hi n trong năm k ho ch t i, trình h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã. 4. H i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã h p sơ tuy n, l a ch n các tài phù h p v i nh hư ng phát tri n c a ngành, huy n, th xã và yêu c u c a tài c p cơ s , th ng nh t các tài c p cơ s ưa vào k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong năm k ho ch t i. 5. Cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã tham mưu cho th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã l p h sơ ngh S Khoa h c và Công ngh th a thu n danh m c tài c p cơ s th c hi n trong k ho ch năm t i c a ngành, huy n, th xã. H sơ ngh S Khoa h c và Công ngh th a thu n danh m c tài, g m có: a) Công văn c a th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã ngh S Khoa h c và Công ngh th a thu n danh m c tài c p cơ s th c hi n trong năm k ho ch t i c a ngành, huy n, th xã; b) Biên b n h p h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã tư v n v k ho ch nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong năm t i c a ngành, huy n, th xã; c) T ng h p danh m c tài c p cơ s ư c h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã sơ tuy n th c hi n trong năm k ho ch t i; d) Các phi u xu t, thuy t minh cương tài c p cơ s do các t ch c, cá nhân xu t, ăng ký. 6. S Khoa h c và Công ngh th a thu n b ng văn b n danh m c tài c p cơ s th c hi n trong năm k ho ch t i c a ngành, huy n, th xã. i u 20. Xét ch n n i dung, th m nh kinh phí và phê duy t th c hi n tài c p cơ s . 1. Trên cơ s danh m c tài ã th a thu n v i S Khoa h c và Công ngh , cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã hư ng d n các t ch c, cá nhân xây d ng, hoàn ch nh thuy t minh cương nghiên c u và d toán kinh phí th c hi n tài, d án trên cơ s các quy nh, ch tài chính hi n hành. 2. Cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã tham mưu cho th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã thành l p h i ng khoa h c và công ngh tư v n xét ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài c p cơ s , g m xét ch n n i dung và thNm nh kinh phí th c hi n tài. a) T ch c và ho t ng c a h i ng khoa h c và công ngh tư v n xét ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài c p cơ s theo hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh . b) K t qu làm vi c c a h i ng là cơ s cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã tham mưu cho th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã phê duy t cho phép th c hi n tài.
 15. 3. Th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã ký ho c y quy n cho th trư ng cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành ký k t h p ng khoa h c và công ngh th c hi n tài. 4. Trong quá trình th c hi n, n u có thay i v m c tiêu, n i dung chính c a tài, phát sinh v kinh phí th c hi n tài, thì cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã tham mưu cho th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã báo cáo v i S Khoa h c và Công ngh và ch ư c th c hi n s thay i v m c tiêu, n i dung, phát sinh v kinh phí khi có ý ki n th ng nh t c a S Khoa h c và Công ngh . i u 21. Qu n lý tài chính tài c p cơ s . 1. L p và phân b d toán: a) Hàng năm theo th i gian quy nh, các ngành, huy n, th xã có nhu c u th c hi n tài c p cơ s l p d toán kinh phí th c hi n tài (kinh phí s nghi p khoa h c) g i v S Khoa h c và Công ngh xem xét, t ng h p và th ng nh t v i S Tài chính trình U ban nhân dân t nh ưa vào d toán ngân sách s nghi p khoa h c trong năm k ho ch t i c a ngành, huy n, th xã trong t ng s ngân sách s nghi p khoa h c c a t nh. b) Căn c vào quy t nh giao d toán chi ngân sách s nghi p khoa h c ư c U ban nhân dân t nh phê duy t, cơ quan tài chính thông báo d toán chi t ngu n ngân sách nhà nư c ngành, huy n, th xã phân b chi ti t theo nhi m v chi và m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. c) Vi c phân b chi ti t d toán kinh phí t ngu n ngân sách s nghi p khoa h c hàng năm cho các tài c p cơ s ph i căn c vào ch , nh m c nhà nư c quy nh. 2. C p phát kinh phí: a) Căn c vào kinh phí s nghi p khoa h c phân c p cho các ngành, huy n, th xã hàng năm ư c U ban nhân dân t nh phê duy t, cơ quan tài chính tham mưu U ban nhân dân t nh thông báo d toán cho các ngành, huy n, th xã cùng v i quy t nh giao d toán ngân sách nhà nư c hàng năm c a các ngành, huy n, th xã. b) Căn c vào danh m c và d toán kinh phí t ng tài ã ư c phê duy t và ti n th c hi n t ng tài, các ơn v ư c giao qu n lý kinh phí tài ã ư c phân c p, ch u trách nhi m c p, ng kinh phí cho các t ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài theo h p ng. 3. Qu n lý chi tiêu và thanh quy t toán kinh phí: Công tác qu n lý chi tiêu và thanh quy t toán kinh phí iv i tài c p cơ s th c hi n theo các quy nh c a Lu t ngân sách, ch tài chính hi n hành. i u 22. Ki m tra, thanh tra và ch báo cáo th c hi n tài. 1. Công tác ki m tra. a) Ngành, huy n, th xã qu n lý tài ư c phân c p có trách nhi m t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t tình hình th c hi n n i dung khoa h c, ti n và s d ng kinh phí c a tài thu c thNm quy n qu n lý. oàn ki m tra do th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã thành l p. Thành ph n oàn ki m tra g m: i di n ngành, huy n, th xã ư c phân c p qu n lý tài, S Khoa h c và Công ngh và m t s ngành có liên quan. b) S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ch c ki m tra nh kỳ ho c t xu t v quy trình qu n lý các tài c p cơ s ư c phân c p; tình hình th c hi n các n i dung khoa h c, ti n và s d ng kinh phí c a tài. oàn ki m tra do Giám c S Khoa h c và Công ngh thành l p.
 16. c) T ch c, cá nhân ch trì th c hi n tài c p cơ s có trách nhi m chuNn b và cung c p y thông tin liên quan n tài ang th c hi n và t o i u ki n thu n l i cho vi c ki m tra. 2. Công tác thanh tra. tài c p cơ s ch u s thanh tra như m i tài khoa h c và công ngh khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch báo cáo th c hi n tài c p cơ s . Cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã tham mưu cho th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã, báo cáo tình hình th c hi n tài c p cơ s v i S Khoa h c và Công ngh và các cơ quan ch c năng theo nh kỳ ho c t xu t khi có yêu c u. i u 23. T ch c nghi m thu và s d ng k t qu khoa h c và công ngh c a tài. 1. Cơ quan thư ng tr c c a h i ng khoa h c và công ngh ngành, huy n, th xã tham mưu cho th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã thành l p h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n tài c p cơ s theo h p ng khoa h c và công ngh ã ư c ký k t. 2. T ch c và ho t ng c a h i ng khoa h c và công ngh tư v n ánh giá nghi m thu tài c p cơ s theo hư ng d n c a S Khoa h c và Công ngh . 3. Th trư ng ngành, ch t ch u ban nhân dân huy n, th xã có trách nhi m t ch c ph bi n, áp d ng k p th i k t qu khoa h c và công ngh c a tài vào qu n lý, s n xu t và i s ng. Báo cáo k t qu nghiên c u khoa h c c a tài ư c lưu tr t i S Khoa h c và Công ngh và các t ch c khác theo quy nh v lưu tr tài li u khoa h c và công ngh hi n hành. Chương VII. QU N LÝ TRI N KHAI TÀI. i u 24. Ki m tra, theo dõi ti n th c hi n. 1. T ch c ch trì và ch nhi m tài có trách nhi m báo cáo v i S Khoa h c và Công ngh v ti n th c hi n tài nh kỳ ho c t xu t và báo cáo quy t toán kinh phí trư c m i l n c p kinh phí t ti p theo. 2. Theo ch c năng qu n lý, S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n ki m tra v vi c th c hi n n i dung nghiên c u, vi c s d ng kinh phí nh kỳ ho c t xu t, xác nh n ti n và k t qu th c hi n tài, trên cơ s ó có bi n pháp ch o ti p t c th c hi n ho c ình ch th c hi n tài. i u 25. Gi i quy t các phát sinh v n i dung và kinh phí. 1. Trong trư ng h p ph i thay i m c tiêu, n i dung nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ch y u c a tài cho phù h p v i tình hình th c t , ho c theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n phê duy t tài, t ó làm thay i cơ b n d toán kinh phí c a tài, thì ch nhi m tài và th trư ng t ch c ch trì l p d toán kinh phí i u ch nh c a tài theo các m c tiêu, n i dung c a tài c n ph i thay i, trình c p có thNm quy n phê duy t, qu n lý tài quy t nh. 2. T ch c ch trì tài, ch nhi m tài ch ư c th c hi n các thay i v n i dung, phát sinh v kinh phí khi có văn b n ch p thu n c a S Khoa h c và Công ngh . Vi c chi tiêu kinh phí gi i quy t các phát sinh ph i tuân th các quy nh tài chính hi n hành.
 17. 3. Khi phát sinh n i dung mà làm thay i m c tiêu c a tài, thì S Khoa h c và Công ngh trình y ban nhân dân t nh xin ý ki n ch o. Trên cơ s ý ki n ch o c a y ban nhân dân t nh, S Khoa h c và Công ngh và S Tài chính ph i h p gi i quy t theo ch c năng, nhi m v c a mình. 4. Khi phát sinh n i dung không làm thay i m c tiêu c a tài, thì S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m xem xét, gi i quy t. 5. N u vi c thay i n i dung có làm thay i cơ c u kinh phí, thì: a) N u trong ph m vi t ng kinh phí c a tài ã ư c duy t, S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho S Tài chính bi t ph i h p qu n lý; b) N u vư t t ng kinh phí c a tài ã ư c duy t dư i 20 tri u ng, thì S Tài chính xem xét, gi i quy t theo thNm quy n; c) N u vư t t ng kinh phí c a tài ã ư c duy t t 20 tri u ng tr lên, thì S Khoa h c và Công ngh có văn b n ngh S Tài chính xem xét v kinh phí và cùng trình y ban nhân dân t nh quy t nh. Chương VIII. ÁNH GIÁ NGHI M THU K T QU NGHIÊN C U. i u 26. ánh giá nghi m thu c p t nh. Vi c ánh giá nghi m thu tài c p t nh ph i căn c vào thuy t minh cương tài ư c duy t, h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ã ký k t gi a S Khoa h c và Công ngh và t ch c ch trì, ch nhi m tài và k t qu ánh giá nghi m thu cơ s (n u có), ti n hành úng quy trình, b o m nghiêm túc, trung th c, khách quan, chính xác và công b ng, trong ó: 1. ánh giá nghi m thu tài thu c lĩnh v c khoa h c xã h i và nhân văn, th c hi n theo quy nh ánh giá nghi m thu tài khoa h c xã h i và nhân văn hi n hành c a t nh. 2. ánh giá nghi m thu tài thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh th c hi n theo quy nh ánh giá nghi m thu tài khoa h c và công ngh hi n hành c a t nh. i u 27. Ch tài x lý i v i các tài không hoàn thành. 1. tài không hoàn thành là tài thu c m t trong các lo i sau ây: a) B ình ch trong quá trình th c hi n theo quy t nh c a cơ quan qu n lý có thNm quy n phê duy t tài, do sai ph m ho c không có kh năng hoàn thành; b) Có k t qu ư c ánh giá nghi m thu m c “không t” t i h i ng ánh giá nghi m thu tài và không ư c cơ quan qu n lý có thNm quy n phê duy t tài cho phép gia h n th i gian th c hi n hoàn ch nh k t qu . 2. Xác nh nguyên nhân tài không hoàn thành. a) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c văn b n xác nh tài không hoàn thành c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n, ch nhi m tài, t ch c ch trì l p báo cáo chi ti t toàn b quá trình th c hi n (n i dung ho t ng và s d ng kinh phí) c a tài; xác nh rõ các nguyên nhân ch quan và khách quan, g i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t, qu n lý tài.
 18. b) Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo c a t ch c ch trì và ch nhi m tài, cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t, qu n lý tài ch u trách nhi m ki m tra, xác nh nguyên nhân d n n vi c tài không hoàn thành. 3. Hình th c x lý tài không hoàn thành. Cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n tùy theo nguyên nhân khách quan ho c ch quan d n n vi c tài không hoàn thành ra quy t nh x lý c th như sau: a) N p hoàn tr ngân sách nhà nư c toàn b kinh phí c a tài ã ư c c p nhưng chưa s d ng. b) i v i ph n kinh phí c a ngân sách nhà nư c ã s d ng, ư c x lý như sau: - Trư ng h p do nguyên nhân ch quan, ph i quy rõ trách nhi m c a t ng cá nhân thu h i t i a kinh phí cho ngân sách nhà nư c. T ng m c thu h i t i thi u không th p hơn 30% kinh phí ngân sách nhà nư c c p ã s d ng cho tài. - Trư ng h p do nguyên nhân khách quan: T ng m c thu h i t i a không quá 10% kinh phí ngân sách nhà nư c c p ã s d ng cho tài. - M c thu h i c th do cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t tài xem xét quy t nh. Ngu n kinh phí n p tr ngân sách nhà nư c: 50% do ch nhi m tài ch u trách nhi m n p tr ; 50% t các qu và các ngu n kinh phí t có khác c a t ch c ch trì. c) Trong th i h n 60 ngày k t ngày cơ quan có thNm quy n phê duy t tài có quy t nh v vi c n p hoàn tr kinh phí cho ngân sách nhà nư c, t ch c ch trì và ch nhi m tài có trách nhi m n p hoàn tr kinh phí cho ngân sách nhà nư c theo phân c p qu n lý ngân sách hi n hành. d) Trong trư ng h p ngu n các qu và các ngu n t có khác hi n có c a t ch c ch trì không n p hoàn tr ngân sách, thì ư c chuy n ph n còn thi u sang năm sau ti p t c hoàn tr ngân sách nhà nư c. ) Các t ch c ch trì tài t ng h p tình hình th c hi n vi c thu h i kinh phí hoàn tr ngân sách nhà nư c vào báo cáo quy t toán hàng năm c a ơn v mình g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p g i cơ quan tài chính cùng c p theo quy nh. e) Các hình th c x lý khác i v i các t ch c ch trì và ch nhi m tài không hoàn thành theo các quy nh khác do B Khoa h c và Công ngh ban hành. i u 28. S d ng s n ph m, x lý tài s n và thanh lý h p ng th c hi n tài. 1. S d ng s n phNm c a tài: a) S n phNm c a tài là tài s n trí tu , vi c s d ng s n phNm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v s h u trí tu , pháp lu t v chuy n giao công ngh và các quy nh pháp lu t khác có liên quan; b) S n phNm c a tài là s n phNm v t ch t s d ng kinh phí c a ngân sách nhà nư c, khi các s n phNm này ư c tiêu th trên th trư ng thì ngu n thu sau khi tr các kho n chi phí c n thi t, h p l , ư c phân ph i như sau: - 40% n p ngân sách nhà nư c theo phân c p ngân sách hi n hành; - 30% trích l p qu phát tri n s nghi p c a t ch c ch trì. Trư ng h p t ch c ch trì không có qu phát tri n s nghi p thì n p ngân sách nhà nư c theo phân c p ngân sách hi n hành;
 19. - 30% dùng khen thư ng cho t p th , cá nhân tr c ti p th c hi n tài và t ng m c ti n thư ng không vư t quá 100 tri u ng i v i 01 tài. Ph n ti n thư ng vư t quá m c 100 tri u ng ư c trích vào qu khen thư ng và phúc l i c a t ch c ch trì. c) Trư ng h p h p ng nghiên c u s n phNm tài quy nh ph n kinh phí c a nhà nư c h tr thì s n phNm c a tài thu c s h u c a t ch c ch trì; t ch c ch trì ph i t ch c theo dõi h ch toán, qu n lý s n phNm tài theo quy nh c a nhà nư c hi n hành. 2. X lý tài s n ư c mua s m b ng ngu n kinh phí c a ngân sách nhà nư c c a tài: a) i v i tài s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c, thì tài s n ư c mua s m là tài s n nhà nư c. Sau khi tài hoàn thành, nghi m thu và quy t toán kinh phí, tài s n này ư c x lý theo các quy nh hi n hành v qu n lý tài s n c a nhà nư c, c th như sau: - Trư ng h p ch trì tài là t ch c thu c nhà nư c và có nhu c u s d ng thì cơ quan ch qu n c a tài xem xét quy t nh ghi tăng tài s n cho t ch c ch trì; - i u chuy n cho các cơ quan, ơn v c a nhà nư c còn thi u tài s n có nhu c u s d ng ho c còn thi u so v i tiêu chuNn, nh m c s d ng tài s n do nhà nư c quy nh; - T ch c bán u giá thu ti n n p ngân sách nhà nư c i v i các tài s n v n còn s d ng ư c. Trư ng h p t ch c ch trì tài không ph i là cơ quan, ơn v , t ch c c a nhà nư c, n u có nhu c u thì ư c ưu tiên mua theo giá th trư ng c a tài s n t i th i i m bán; - Thanh lý tài s n i v i các tài s n không còn s d ng ư c. Vi c t ch c bán u giá, thanh lý tài s n ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. b) Trư ng h p kinh phí c a nhà nư c có tính ch t h tr ho c t ch c ch trì tài ã n p ngân sách nhà nư c kinh phí thu h i t các d án s n xu t th nghi m, chuy n giao công ngh theo quy nh, thì tài s n ư c hình thành t ngu n kinh phí h tr c a ngân sách nhà nư c thu c quy n qu n lý c a ơn t ch c ch trì. Vi c qu n lý và s d ng tài s n ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. 3. Thanh lý h p ng. ây là vi c k t thúc quá trình qu n lý i v i tài. S Khoa h c và Công ngh ph i h p v i các cơ quan qu n lý có liên quan, cùng v i ch nhi m tài và t ch c ch trì ánh giá toàn b quá trình tri n khai tài, vi c t ch c nghi m thu k t qu , th c hi n ch thanh quy t toán kinh phí, xem xét thanh lý tài s n n u có. Sau khi ã th ng nh t hoàn t t m i vi c, s ký biên b n thanh lý h p ng gi a các bên ã tham gia ký h p ng th c hi n tài. i u 29. Công nh n, ăng ký và công khai k t qu th c hi n tài. 1. Công nh n k t qu nghiên c u. iv i tài ư c h i ng nghi m thu c p t nh ánh giá, nghi m thu t lo i t yêu c u tr lên, thì giám c S Khoa h c và Công ngh ban hành quy t nh giao t ch c ch trì, ph i h p v i các t ch c, ơn v có liên quan tri n khai vi c ng d ng, nhân r ng k t qu khoa h c và công ngh c a tài vào th c t qu n lý, s n xu t và i s ng. 2. ăng ký k t qu nghiên c u. Ch nhi m tài ph i làm th t c ăng ký k t qu nghiên c u t i S Khoa h c và Công ngh . N u là tài c p nhà nư c, vi c ăng ký k t qu nghiên c u ư c th c hi n theo quy nh c a B Khoa h c và Công ngh . M c ích c a vi c ăng ký k t qu nghiên c u nh m b o m quy n l i c a các tác gi công trình khoa h c, và ph c v cho qu n lý khoa h c và công ngh tránh trùng l p n i dung nghiên c u c a tài.
 20. 3. Công khai th c hi n tài. Các t ch c ch trì tài có trách nhi m th c hi n vi c công khai tài chính theo quy nh hi n hành; ng th i th c hi n vi c công khai n i dung tài (tr các tài có n i dung c n b o m t, do cơ quan có thNm quy n quy nh), c th như sau: a) Công khai t i t ch c ch trì: - N i dung công khai: + Tên tài ư c giao; + Tên ch nhi m tài và các thành viên chính tham gia th c hi n tài; + M c tiêu c a tài; + Các n i dung nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh chính ph i th c hi n; + Th i gian th c hi n tài; + Các k t qu chính ph i t ư c sau khi tài k t thúc; + T ng s kinh phí th c hi n tài, trong ó t ng kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c và có ghi chi ti t theo các n i dung chi ch y u ư c c p có thNm quy n phê duy t; + Các k t qu th c hi n tài ã ư c c p có thNm quy n nghi m thu, ánh giá và công nh n; + Quy t toán kinh phí ã chi th c hi n tài và chi ti t theo các n i dung chi ch y u; + T ng kinh phí ti t ki m c a tài. - Phương th c công khai: + Niêm y t t i nơi d nh n bi t; + Công khai t i các cu c h p thư ng niên c a t ch c ch trì. - Th i gian công khai: Ch m nh t là 30 ngày sau khi tài ư c c p có thNm quy n phê duy t và vi c công khai ph i ư c duy trì trong su t th i gian th c hi n. Riêng v quy t toán kinh phí sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, các k t qu th c hi n tài ã ư c c p có thNm quy n ánh giá, nghi m thu và công nh n ph i th c hi n công khai ngay sau khi ư c phê duy t và ư c duy trì trong th i h n 90 ngày. b) Công khai ngoài ph m vi t ch c ch trì: - N i dung công khai: + Tên tài ư c giao; + Tên ch nhi m tài; + M c tiêu c a tài; + Các n i dung nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh chính ph i th c hi n;
Đồng bộ tài khoản