Quyết định 260/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:73

0
75
lượt xem
8
download

Quyết định 260/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 260/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 260/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g   ôc tr g  t æ n g  côc h ¶i  u a n  S è  260/1999/Q§­T C H Q  n g µy  26  t c ën q th¸ng 7 n¨ m  1999 v Ò   viÖc B a n  h µ n h  b¶ n g  gi¸ tÝnh thu Õ  tèi    thiÓu ¸p  d ô n g  ® èi víi m Æ t   µ n g  n h Ë p  k h È u  k h« n g  thuéc c¸c n h ã m  m Æ t  h µ n g    h n h µ  n íc q u ¶ n  lý gi¸  tÝnh thu Õ T æ n g  côc  ëng t æng côc h¶i tr  quan ­ C¨n  thÈm    cø  quyÒn  nguyªn t¾c    vµ    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ hµng  xuÊt  khÈu,hµng    nhËp khÈu quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 7  ®Þnh  54/CP ngµy  th¸ng  28  8 n¨m 1993  cña  ChÝnh  phñ quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,    thuÕ nhËp  khÈu; ­ C¨n  Th«ng     cø  t172/1998/TT/BTC  ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh   54/CP  sè  ngµy 28/8/1993, NghÞ     ®Þnh  sè  94/1998/N§­   CP ngµy  17/11/1998 cña    ChÝnh phñ; ­ C¨n  Th«ng     cø  t 82/1997/TT/BTC ngµy  11/11/1997 cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ Th«ng   92/1999/TT/BTC  tsè  ngµy 24/07/1999 cña  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  híng dÉn    thùc hiÖn        ¸p gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu theo hîp ®ång      ngo¹ith   ¬ng; ­ C¨n  ý  cø  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  iC«ng  t¹  v¨n sè  143/TB­VPCP   ngµy  th¸ng07  23    n¨m  1999 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   1: Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy "B¶ng    gi¸mua    tèithiÓu  ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng nhËp  khÈu kh«ng thuéc danh môc  Æt   m hµng  Nhµ  nícqu¶n        lýgi¸tÝnh  thuÕ"        ®Ó ¸p gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu trong c¸ctr     êng   hîp sau: 1. Hµng  nhËp khÈu  theo ph¬ng thøc kh«ng ph¶i lµ    mua  b¸n hoÆc   kh«ng  hîp ®éng  cã    mua  ngo¹ith b¸n    ¬ng. 2. Hµng    nhËp  khÈu  theo    hîp ®ång mua  b¸n ngo¹ith   ¬ng  nhng    hîp ®ång  kh«ng    ®ñ ®iÓu  kiÖn quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm    ITh«ng   92/1999/TT/BTC  t sè  ngµy  24 th¸ng 7    n¨m  1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    hoÆc   hîp    ®ång  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn  theo  quy  ®Þnh nµy nhng          gi¸ghitrªnhîp ®ång thÊp h¬n  70%       gi¸tèithiÓu quy  ®Þnh    t¹ b¶ng      i gi¸tèithiÓu do    Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan ban  hµnh ­ §èivíi   Æt         mc¸c hµng  gi¸ghitrªnhîp ®ång  cã          cao  h¬n      gi¸tèithiÓu  quy  ®Þnh  i t¹ b¶ng    gi¸nµy th×    gi¸tÝnh thuÕ          ®ång  lµ gi¸ghi trªnhîp  bao gåm  c¶  phÝ  vËn    phÝ  t¶ivµ  b¶o hiÓm.
 2. 2 §iÒu 2: Nh÷ng  Æt   m hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc  Æt   m hµng  Nhµ     níc qu¶n      lý gi¸tÝnh thuÕ nhng cha  îc quy  ®   ®Þnh       gi¸tèithiÓu  trong b¶ng      gi¸kÌm theo  QuyÕt ®Þnh nµy  gi¸tÝnh  th×    thuÕ  îcx¸c ®Þnh  ®     nh sau: 1. M Æt     hµng  thuÕ  cã  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  theo  BiÓu  thuÕ  ®∙itõ 5%   u      trëxuèng      gi¸tÝnh thuÕ  îc x¸c ®Þnh  ®     theo  ®éng  hîp  hoÆc   khaicña  kª    chñ  hµng. 2. M Æt     hµng  thuÕ  cã  suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo BiÓu thuÕ  ®∙itrªn u      5%   th×: ­ Trêng  hîp  gi¸ghi trªn hîp  cã        ®ång thÊp h¬n  70%       gi¸tèithiÓu  Æt   m hµng ¬ng    ® îc quy  t tù ®∙    ®Þnh  i  t¹  b¶ng    gi¸th×    x¸c ®Þnh      gi¸tèithiÓu theo  møc    gi¸cña  Æt   m hµng ¬ng    t tù®ã. ­ Trêng hîp b¶ng    gi¸kh«ng  m Æt   cã  hµng  ¬ng  ®Ó   s¸nh  t tù  so  th×    ¸p dông    gi¸tÝnh thuÕ theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  hoÆc       gi¸kª khaicña    chñ  hµng  ®ång    thêiCôc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè b¸o c¸o  ®Ò   vµ  xuÊt vÒ     Tæng  côc    h¶iquan    ®Ó x©y  dùng    bæ sung  vµo b¶ng      gi¸tèi thiÓu. §iÒu        3: Gi¸tèithiÓu    îcxem     sÏ®   xÐt ®iÒu  chØnh  khi: ­ Gi¸nhËp      khÈu thùc tÕ    cöa  khÈu  sù  cã  biÕn  ®éng    tõ 30%       víi trëlªnso    b¶ng      gi¸tèithiÓu giao cho    Côc    H¶i quan ®Þa  ph¬ng theo    b¸o      dâivµ  c¸o ®Ó xuÊt kÞp        thêivÒ Tæng  côc    H¶i quan xem  xÐt    ®Ó ®iÒu chØnh  møc       gi¸tèi thiÓu. ­ Chñ hµng  khiÕu    cã  n¹i,kiÕn nghÞ    bÊt  vÒ sù  hîp    lý cña møc       gi¸tèi thiÓu  Tæng   côc    do    H¶i quan quy ®Þnh th× còng  îc nghiªn cøu    ®     ®Ó ®iÒu  chØnh  cho    hîp lý. ­ Trong    êng      c¸c tr hîp nªu    trªnTæng côc    H¶i quan    sÏxem       xÐt gi¶iquyÕt   cô thÓ  ®èi      víil« hµng  nhËp  khÈu    tËp  söa  æi    ®ã vµ  hîp  ® bæ sung  thªm    c¸c møc    gi¸trongb¶ng    ban    gi¸®∙  hµnh. §iÒu 4: Gi¸ tÝnh    thuÕ hµng  qua  dông  îc phÐp  ®∙  sö  ®   nhËp khÈu  tÝnh  b»ng 70%   (b¶y m ¬iphÇn      tr¨m)gi¸hµng      cïng chñng  i   lo¹ . §iÒu  5: §èi víic¸c  Æt       m hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc danh môc  m Æt   hµng  nhµ   qu¶n      níc  lýgi¸tÝnh thuÕ nhng    lµnguyªn liÖu,vËt ttrùctiÕp            ® a  vµo  s¶n  xuÊt l¾p      r¸pnÕu  ®ñ    cã  c¸c ®iÒu  kiÖn theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm       II môc     C Th«ng   82/1997/TT/BTC  t ngµy 11/11/1997  ®iÓm     vµ  IITh«ng   sè  t 92/1999/BTC  ngµy  th¸ng 7  24    n¨m  1999 cña  Tµi ChÝnh  Bé    th×  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ  theo gi¸ghitrªnhîp ®ång              (Gi¸CIF). §iÒu  QuyÕt  6:  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  tõ ngµy  th¸ng kÓ    01    08 n¨m 1999  thay  vµ  thÕ c¸c QuyÕt ®Þnh   62/1999/Q§­ sè  TCHQ  ngµy 30  th¸ng01    n¨m 1999;QuyÕt    ®Þnh  97/1999/Q§­ sè  TCHQ  ngµy  th¸ng03  23    n¨m  1999 cña Tæng côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan.
 3. 3 B ¶ n g  gi¸  tÝnh thu Õ  c¸c m Æ t  h µ n g  n h µ  n íc  k h « n g  q u ¶ n  lý gi¸ tÝn h thu Õ  n h Ë p  k h È u (Ban hµnh kÌm  theoQquyÕt ®Þnh  260/1999/Q§/TCHQ     sè  ngµy  th¸ng7  26    n¨m  1999  cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan) Tªn  hµng §¬n vÞ  Gi¸tÝnh    tÝnh      thuÕ  (USD)  Ch ¬ng 2: * ThÞt cõu ¬i®«ng      t   l¹nh kg 4,00 * ThÞt gµ  t       t©y ¬i®«ng  l¹nh kg 2,50 * ThÞt bß ¬i®«ng      t   l¹nh kg 4,00 * C¸c  i  ¬i®«ng      lo¹ thÞtt     l¹nhkh¸c kg 2,50 Ch ¬ng 3: * C¸ ¬i®«ng      t   l¹nhnguyªn con:   ­C¸            håi, thu,c¸chim,c¸nhu c¸     kg 2,00 ­C¸    ngõ,c¸nôc  c¸clo¹ c¸t¹pkh¸c     vµ    i      kg 0,35 *  kh«  C¸  tÝnh  b»ng  200%     ¬i ®«ng    c¸ t   l¹nh nguyªn  con  cïng lo¹   i * T«m,  cua    i®∙  lý íp  c¸c lo¹  xö    ®«ng,  l¹nh,sÊy  íp    kh«,  muèi hoÆc     ng©m     nícmuèi,hÊp    chÝn,luécchÝn:     kg 4,00 * §éng      vËtth©n  m     i   mÒ c¸clo¹ (sß,®iÖp... íp     ) kg 3,00 Ch ¬ng 4: * S÷a ¬ikh«ng  êng    t   ® kh«ng  pha  h¬ng  liÖu lÝt 0,50 * S÷a ¬ikh«ng  êng  pha    t   ® cã  h¬ng  liÖu lÝt 0,60 * S÷a ¬icã  êng    t   ® kh«ng  pha  h¬ng  liÖu lÝt 0,60 * S÷a ¬icã  êng  pha    t   ® cã  h¬ng  liÖu lÝt 0,75 * S÷a    chua  uèng lÝt 0,8 * S÷a  Æc   ® êng    ® cã  ®ãng  hép (lon) kg 1,10 * S÷a      bét®ãng  hép  (lon) kg 3,50 * S÷a    bét nguyªn  liÖu cha  pha  thªm  êng  ® hoÆc   chÊt     ngätkh¸c(Spray,Whole          MilkPowder)25   kg/bao tÊn 1.500,00 * Pho    m¸t kg 2,50 * B¬    i   c¸clo¹ ­B¬    (mÆn,  nh¹t) ®ãng      kg    gãitõ1  trëxuèng kg 2,00
 4. 4 ­ B¬    kh¸cdïng    trong s¶n    xuÊt b¸nh    kÑo    (lo¹ ®ãng    i gãi25  kg/khèi) kg 1,70 * S÷a    kem kg 2,00 * Bét kem     kg 3,00 * MËt    ong kg 1,00 * Trøng  Trung    gµ  Quèc  s¶n  xuÊt kg 1,50 Ch ¬ng  5: * V¶y      ®åi måi kg 7,00 * L«ng    heo  lµm  bµn    ch¶i®¸nh  r¨ng kg 3,00 * L«ng    vò kg 2,00 * L«ng    ®u«icon    c«ng cäng  0,09 * Vá  xµ  d¹ng    èc  cõ  th« kg 0,50 Ch ¬ng  6: * Hoa ¬ic¾t    t   cµnh:hoa       lan   cµnh 0,15 * Hoa ¬ic¾t    t   cµnh kh¸c(trõhoa       lan) cµnh 0,10 Ch ¬ng  7: * Cµ    chua ¬iTrung  t   Quèc kg 0,08 * Táikh«      Trung  Quèc  s¶n  xuÊt kg 0,15 * Khoait©y,khoaisä          Trung  Quèc  s¶n xuÊt kg 0,05 * Hµnh  Trung    t©y  Quèc kg 0,15 * M¨ng ¬iTrung    t   Quèc  s¶n xuÊt kg 0,20 * M¨ng    kh«  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt  kg 1,50 * §Ëu    xanh    h¹tkh« +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt   kg 0,20 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 0,30 * NÊm     kh«  Trung  Quèc  s¶n  xuÊt  kg 3,00 * Méc    nhÜ kg 1,50 * Rau, cñ,tr¸(®ùng          i trongc¸clo¹ bao  ):     i   b×  ­D a    chuét, c¶i  da  kg 1,50 ­B¾p     non kg 2,00 ­B¹ch    hoa kg 2,00 ­Tr¸i     olive kg 4,00 ­§ç ¬ng    t (®Ëu  nµnh) kg 0,15 Ch ¬ng  8: * Hoa    qu¶  Trung  do  Quèc  s¶n  xuÊt   ­Cam,    quýt,       lª, t¸o, hång,chanh,mËn  ¬i     t kg 0,20 ­D a    hÊu kg 0,07 ­ThÇu    dÇu ¬it kg 0,40 ­C¸c      lo¹ qu¶ ¬ikh¸c i t   kg 0,20 ­H¹tda      kh« kg 0,20 ­H¹tbÝ      kh« kg 0,25
 5. 5 ­T¸o      tµu kh« kg 1,00 ­Qu¶        lah¸n kh« kg 1,00 ­C¸c      lo¹ qu¶  i kh«  kh¸c kg 1,00 * Hoa    qu¶  c¸cníckh¸cs¶n  do        xuÊt   ­Nho ¬i   t kg 1,20 ­Cam,    quýt,     mËn,  lª, kiwi,     ®µo ¬i t¸o, t kg 0,70 ­Hång ¬i,anh    t   ®µo ¬it kg 1,50 ­Chµ   ¬i   lµt kg 0,50 ­C¸c      lo¹ qu¶ ¬ikh¸c i t   kg 0,80 ­Me     kh«  i lét ®ãng  lo¹ ®∙      vá  bµnh kg 0,15 ­Nho    kh« kg 2,20 ­Chµ      lµkh« kg 0,80 ­C¸c      lo¹ qu¶  i kh«  kh¸c kg 1,20 Ch ¬ng  9: * Va      ni(Vanil ) in +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt   kg 10,00 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 12,00 * Cµ    phª: ­Cµ      phª hoµ  tan kg 8,00 ­Cµ      rang   phª hét®∙  kg 4,50 ­Cµ      phª bét kg 6,00 ­Hçn    phª s÷a        hîp cµ    (3 in1) kg 0,70 * Trµ    (chÌ) : ­Trµ          tói c¸chiÖu  läc Lipton,Dilma   kg 3,50 ­ Trµ    uèng   liÒn (instant)Trµ    : cóc,trµ®µo, trµchanh,trµ             kg 2,00 gõng Ch ¬ng  10: * Lóa    m¹ch  tÊn 210,00 * YÕn     m¹ch tÊn 235,00 Ch ¬ng  11: * Maltbia     tÊn 250,00 * Bét mú     tÊn 170,00 * Bét chiªn(dïng®Ó           bäc  t«m,c¸..   tréngiavÞ     .cã      ) kg 0,60 * Tinh bétkh¸c       tÊn  150,00 Ch ¬ng12: * L¹c nh©n     kg 0,25 * Võng    h¹t kg 0,50 * H¹thíng d¬ng,h¹tmïikh«             kg 0,20 * H¹tc¶igièng       kg 10,00 * H¹tda      hÊu  gièng kg 4,00 * Cñ    tam    thÊtTrung  Quèc  s¶n  xuÊt: ­Lo¹iI(d   cñ/0,1kg)      íi 9    kg 32,00
 6. 6 ­Lo¹iII(tõ9   cñ/0,1kg)         ­12    kg 25,00 ­Lo¹iII    ­20      I 13   cñ/0,1kg) (tõ   kg 18,00 ­Lo¹i  (tõ21   cñ/0,1kg)    IV    ­50    kg 10,00 ­Lo¹ikh¸c     kg 5,00 * Gõng ¬i   t kg 0,50 * Hublon   ­Lo¹it    ¬i kg 2,00 ­Lo¹ikh«     kg 4,00 ­Lo¹ibétviªn       kg 5,00 * Rong  (t¶o)biÓn    ®ãng   gãi (agar),phæ   tai      , trong bao    kg 0,50 (hép) Ch ¬ng  13: * Cao    hoa  bia kg 10,00 * C¸nh    kiÕn  d¹ng  láng lÝt 8,00 * Gum     cho  kÑo  cao  su kg 3,50 Ch ¬ng  14: * M©y   läcvá   ®∙    tÊn 400,00 * Song    m©y   bét tÊn 240,00 Ch ¬ng  15: * DÇu   Oleinth« (Crude    cä      palm  Olein) tÊn 490,00 * DÇu   Stearin(RBD    cä    palm  stearin) tÊn 400,00 * DÇu     võng    tinhluyÖn tÊn 1.800,00 * Shortening®«ng  Æc     ® tÊn 500,00 * DÇu       ¨n thùc vËt   lÝt 1,00 * DÇu     ®Ëu ¬ng    khö  t th« ®∙  gum tÊn 540,00 * DÇu     ®Ëu ¬ng  tinhchÕ t ®∙    tÊn 750,00 * DÇu   magarinetõdÇu    b¬      thùc vËt(gèc thùc vËt)         tÊn 990,00 * DÇu         h¹tc¶ikh«  khö  ®∙  gum tÊn 550,00 * DÇu     hµo  (dÇu  chÕ  biÕn    tõcon  hµo) lÝt 0,60 Ch ¬ng  16: * ThÞt hép    i     c¸clo¹ kg 1,20 * C¸    hép    i c¸clo¹ kg 1,00 * Xóc    xÝch,gi¨m    b«ng kg 3,00 * PatÐ   kg 4,00 * Cua    hép kg 3,00 Ch ¬ng  17: * Møt    hoa  qu¶  :ít ­§ùng    trong hép    s¾t,läthuû tinh       kg 2,50 ­§ùng    trong bao  kh¸c   b×  kg 2,00 * Møt    hoa  qu¶  kh«: ­§ùng    trong hép    s¾t,läthuû tinh       kg 1,80 ­§ùng    trong bao  kh¸c   b×  kg 1,20
 7. 7 Ch ¬ng  18 * Bét cacao      nh∙o kg 0,80 * Bét cacao      cha  pha  thªm  êng  chÊtngätkh¸c ® vµ      kg 0,70 Ch ¬ng  19 * Bét dinh dìng cho                trÎ c¸chiÖu em kg 1,00 * Hçn  hîp  cacao  êng  ® s÷a  (thøc  uèng   bæ dìng  hiÖu  Milo,Ovalt   c¸cd¹ng ¬ng    inevµ    t tù) kg 2,50 * Hçn  hîp   bét b¾p   c¸c bét ngò  vµ      cèc kh¸c ®ùng    trong  bÞch  nilon kg 1,20 * Mú         ¨n liÒn ®ãng    gãi, ®ãng    t«(giÊy) kg 1,00 * Bét (béttrén,bétnh∙o)®Ó               chÕ  biÕn  b¸nh kg 0,60 * Bón    kh«,(bón    tµu),     kh«    i mú c¸clo¹ +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt   kg 0,50 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 1,80 * Nguyªn  liÖu  s¶n  xuÊt b¸nh    Snack  (bétmú,    h¬ng liÖu  kg 1,20 vµ    giavÞ) Ch ¬ng  20 *    Tr¸ic©y  ®ãng  hép    i   i     c¸c lo¹ (trõlo¹  tr¸ c©y, nícqu¶  níc i     Ðp  ®ãng  hép) kg 1,50 * Cµ    chua  ®ãng  hép kg 0,30 * §Ëu    ®ãng  hép +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt   kg 0,50 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 1,00 * NÊm     ®ãng  hép kg 1,50 * Ng«    (b¾p) ®ãng    hép kg 0,60 * Qu¶    cheri   ng©m   (®ãng    lä,®ãng  hép) kg 1,00 * XÝ    muéi (« mai)Trung        Quèc  s¶n xuÊt   kg 0,50 * Khoai t©y    chÕ   biÕn  d¹ng  t l¸  ®ãng  hép, gãi (trõkhoai         t©y chiªn) kg 1,50 * Khoait©y      chiªn(®ãng      gãi, hép  giÊy d¹ng  t   l¸ ) kg 2,00 * C¸c  i   qua    lo¹ h¹t®∙    chÕ  biÕn  ®ãng  hép  hoÆc   gãi ­H¹t®iÒu,h¹tdÎ         kg 2,00 ­L¹c (®Ëu      phéng) kg 1,40 ­§Ëu    thËp cÈm  kg 2,00 * §Ëu    nµnh  muèi kg 2,50 * C¸c  i   muèi (kÓ  kim    lo¹ da,cñ      c¶  chi) kg 1,50 * Rau      c¶imuèi (®ãng      lon,lä) kg 0,80 * Thùc    phÈm   chay  lµm  b»ng     rau ,®Ëu  nµnh: ­ThÞt bét     kg 0,90 ­ThÞt bétviªn       kg 0,90 ­TuyÕt    hoa  bét kg 0,90 ­Bét viªntãctiªn         kg 0,90 ­Sên    heo  bét kg 0,90
 8. 8 * Bét  hoÆc   chÊt  ® Æc     c«  tõ hoa  qu¶    idïng    kg c¸c lo¹  ®Ó 2,00 pha  chÕ  uèng ®å  * Bét cam        c¸chiÖu kg 0,50 Ch ¬ng  21: * Mú     chÝnh    (bétngät)®∙   ®ãng  gãi tÊn 1.250,00 *    Mú chÝnh  (bét ngät) lo¹      idïng  lµm  nguyªn  liÖu cho  c«ng  nghiÖp  thùc phÈm     tÝnh  b»ng  80%   i lo¹ thµnh    phÈm   ®∙ ®ãng  gãi * N ícsètMayonnaise®ãng          lä lÝt 1,20 * N ícsètBarbeoue       lÝt 1,10 * N ícsètcµ        chua  (®ãng  chai,    lä) lÝt 0,60 * N íct    ¬ng  (magi) lÝt 0,30 * Mï  t¹t  ®ãng  trong èng  tuýp nhá  (lo¹ 85gr/tube­ lè i 2,00 12tube/lè) * Gia  bét(gõng,h¹ttiªu, . .   vÞ          .) ít kg 2,00 * Bét sóp  ¬ng        (h gµ,t«m, cua.. )   . +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt kg 0,50 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 2,50 * Bét në     +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt kg 3,00 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt   kg 3,20 * Kem       ¨n thµnh  phÈm   kg 2,00 * ChÊt    lµm  sÖt  dïng trong c«ng      nghiÖp s¶n xuÊtkem       ¨n, §an  M¹ch  s¶n  xuÊt kg 23,00 * Bét mµu       dïng  trong c«ng    nghiÖp  chÕ biÕn  thùc phÈm,    trõmµu    Caramen kg 4,20 * Mµu    Caramen kg 0,60 * Thuèc      bæ chÕ  biÕn    s©m   tõcñ  100ml 0,40 * Trµ    s©m   (®ãng  gãi) kg 21,00 * Cao    s©m   (hép  ®á  50gr) hép  11,00 * S©m     chiÕtsuÊt(hép  gr)     30  hép 6,00 * S©m   tÈm    cñ  mËt  ong  (hép  300  gr) hép 35,00 * ViªnngËm       s©m   (hép  165gr) hép 1,70 * Men      biakh«  Safiager923   kg 50,00 * Men    kh«,lo¹ Ýt  êng    i ®  dïng lµm    b¸nh kg 3,00 Ch ¬ng  22: * DÊm       ¨n ®ãng  chai lÝt 0,80 Ch ¬ng  23: * Kh«    dÇu: ­Kh«    dÇu  ®Ëu ¬ng  t tÊn 170,00 ­Kh«    dÇu      c¸clo¹ kh¸c i tÊn 110,00 * Bét thÞtlµm        thøc ¨n giasóc       tÊn 150,00 * Thøc        ¨n giasóc  d¹ng  c¸m tÊn 200,00
 9. 9 * Nguyªn  liÖu s¶n  xuÊt thøc  gia sóc    ¨n    (Mixed calcium  Phosphate) tÊn 250,00 * Trøng  bµo    chÕ  x¸c ®∙  biÕn  dïng  lµm  thøc  cho  ¨n  thuû  tÊn 2000,00 s¶n Ch ¬ng   24:   * Thuèc        l¸ cha    l¸ t¸chcäng,do   Trung  Quèc  s¶n xuÊt: ­Lo¹il¸mµu       vµng tÊn 600,00 ­Lo¹il¸mµu       n©u  ®en tÊn 350,00 * Thuèc        l¸ cha    l¸ t¸chcäng,do        c¸cníckh¸cs¶n    xuÊt: ­Lo¹il¸mµu       vµng tÊn 1.400,00 ­Lo¹il¸mµu       n©u  ®en tÊn 700,00 * Thuèc      t¸chcäng   l¸ ®∙    l¸ tÊn 3.500,00 * Thuèc        i   l¸ c¸clo¹ sîi tÊn 5.000,00 * Thuèc          l¸ lo¹ vôn  sîi i tÝnh  b»ng  60%     lo¹ trªn i Ch ¬ng  25: * V÷a    chèng  thÊm  d¹ng  bét tÊn 220,00 * PhÊn      viÕtb¶ng  kh«ng   bôi(100viªn/hép) hép 1,50 * Bét trî         dïng cho  läc   m¸y        läcbiaG7 s¶n  xuÊt: ­Lo¹iPerl te     i tÊn 940,00 ­Lo¹iFW       14 tÊn 890,00 * Cao    lanh dïng trong s¶n        xuÊtgèm     sø tÊn 110,00 * Xi­   m¨ng: ­Xi­   m¨ng  ®en/x¸m  ®ãng  ®∙  bao: ­    ­Lo¹iP500  (PC  40) tÊn 40,00 ­    ­Lo¹iP400  (PC  30) tÊn 35,00 ­Xi m¨ng      tr¾ng  ®ãng  ®∙  bao: ­    ­Lo¹iP500  (PC  40) tÊn 80,00 ­    ­Lo¹iP400  (PC  30) tÊn 70,00 ­  m¨ng    Xi­ rêi tÝnh  b»ng  85%       gi¸ xi m¨ng  cïng  i®∙  lo¹  ®ãng  bao b× * Clinker(cê­     lanh­ ke) tÊn 24,00 Ch ¬ng  27: * DÇu  gèc nguyªn liÖu  dïng ®Ó  pha  chÕ  dÇu  nhên  (nhít ) ­Lo¹iSN       500 tÊn 230,00 ­Lo¹iSN       150 tÊn 220,00 ­Lo¹iJ500     tÊn 230,00 ­Lo¹iSN       50 tÊn 180,00 ­Lo¹iBS      150 tÊn 260,00 ­Lo¹i80      SN tÊn 190,00 ­Lo¹ikh¸c     tÊn 180,00 Ch ¬ng    28,29: * Ho¸    chÊtngµnh    s¬n
 10. 10 ­Toluene   tÊn 330,00 ­Xylene   tÊn 335,00 ­Acetone   tÊn 445,00 ­Butylacetate     tÊn 650,00 ­N­ButylAcetate     tÊn 550,00 * Ho¸    chÊtlµm    kh«  dïng trong s¶n      xuÊts¬n   ­O/S    COBACT   (D60) 10  tÊn 6.400,00 ­O/S    LEAD   32/33 tÊn 1.200,00 ­O/S    CALCIUM   10 tÊn 1.350,00 ­BORCHIGEL    D8 tÊn 11.500,00 * Hçn      hîp Bitum  chèng  thÊm tÊn 650,00 * Calbonat canxi  cã tÈm  axit  bÐo  dïng trong c«ng  nghiÖp  s¶n  xuÊtnhùa,s¬n     tÊn 80,00 * Calcium    Carbonate(CaCO3)   tÊn 70,00 * Ho¸    chÊth÷u  VinylAcetate   c¬    tÊn 800,00 * Acidcit       ie Mono  BP88 tÊn 840,00 * Nguyªn      liÖu s¶n  xuÊtnhùa    xèp  Polyurethane ­Tolylenedisocyante     tÊn 1.700,00 * Nguyªn      §é    liÖu dîcÊn  s¶n  xuÊt ­Ampici i    ln TrihydrateBP    93 kg 39,50 ­Amoxil     inTrihydrateBP   93 kg 39,50 Ch ¬ng  30: * Cao    xoa gr 0,02 * DÇu     xoa ml 0,02 * T©n        dîcG7 s¶n  xuÊt ­Campofort 10      , èng/hép hép 2,00 ­Nidac   viªn 0,03 ­Feldene    Cap  mg,  20  15viªn/hép ­Novo    Salmol2    mg,  1000  viªn/chai chai 8,00 * T©n      dîcPh¸p  s¶n  xuÊt ­Clamoxyl500mg/viªn, viªn/hép       12  hép 2,50 ­Diamicron80mg/viªn     viªn 0,05 ­Adalate20      mg/viªn viªn 0,10 ­Tilcot    i20mg/viªn l viªn 0,20 ­Voltaneme    100  mg/viªn viªn 0,05 ­Panamax    500  mg/viªn viªn 0,05 ­Pepcil    20mg/viªn viªn 0,05 ­Doliprane500mg/viªn     viªn 0,05 ­MagnÐ     36500mg/viªn viªn 0,05 ­Opticron5ml/chai(nhá  ¾t)       m viªn 0,50 ­Doliprance125mg/viªn     viªn 0,02 ­Elocon    45gr/tuýp tuýp 4,00
 11. 11 ­Cerevoxan    50mg/viªn viªn 0,05 ­Duxil    40mg/viªn viªn 0,10 ­Azantac150mg/viªn       viªn 0,20 ­Panadol500mg/viªn     viªn 0,02 ­Alkaxlt rsñibät,500    je       , mg viªn 0,05 ­Augmetine500mg/viªn     viªn 0,20 ­Zoxirax200mg/viªn     viªn 0,20 ­Mopral20mg/viªn     viªn 0,30 ­Augmentin50mg,  viªn/hép     12  hép 6,80 ­DÇu       c¸400  mg/viªn viªn 0,02 ­Thuèc    nhá  mòi  Rino  ml 15  chai 1,50 * Thuèc    t©n   dîcSalonpas NhËt    s¶n xuÊt: ­Lo¹i120      ml/chai chai 5,00 ­Lo¹i10      miÕng/hép hép 0,50 * T©n    s¶n    dîcóc  xuÊt ­Gastrogel100viªn/hép     hép 2,00 ­Clamoxyl250mg,  gãi/hép     12  hép 2,00 ­Zandol10      viªn/vØ vØ 0,48 * T©n      dîcCanada  s¶n  xuÊt ­APO     Acetamimophen  325 mg, 1000viªn/chai chai 9,00 ­Novo­   pen  300  VK  mg,  1000 viªn/chai, chai 30,00 ­AP    Ranit ine150  id   mg,  100 viªn/chai chai 8,80 * T©n    §é    dîcÊn  s¶n  xuÊt ­Vemorex    viªn/vØ,24    tab,6    vØ/hép hép 1,50 ­Metrogyl250mg,      10viªn/vØ,10    vØ/hép hép 0,70 ­Lamoxy    500  mg,  100viªn/hép hép 2,80 ­Subsyde       ­P, 100  viªn/hép hép 2,10 * T©n     dîc Bisepol480­   500 mg,  viªn/vØ,Ba  20    Lan s¶n  vØ 0,70 xuÊt * Thuèc    asean,§µiLoan,Hµn        Quèc s¶n  xuÊt ­Ceng      FuiYen, 30   viªn/hép hép 1,50 ­Seng    Yong  wan, 20    viªn/hép 0,70 ­Dexamethasone    0,5mg,50viªn/hép   hép 2,00 ­Garamycincream      15gr/tuýp tuýp 2,40 ­Nevramin,10      viªn/vØ,30    vØ/hép hép 25,00 ­Nevramin tiªm,5        èng/hép hép 3,40 ­Sangobion cap,250        viªn/hép hép 11,00 ­Hemobion    cap,100    viªn/hép hép 5,60 ­Becombion    Syrup,110ml/chai   chai 0,80 ­Bocombion        tiªm lo¹ 2ml/èng,6èng/hép i   hép 1,05 ­SeptrinSusp  ml/chai     50  chai 0,37 Ch ¬ng  32
 12. 12 * Ho¸    chÊtdïng trongs¶n        xuÊtthuèc nhuém     ­Sodium    Benzo  ATR  BP93 tÊn 780,00 ­Sodium    Ben  zoateBP    93 tÊn 760,00 * Men    mµu    inchaithuû tinh     tÊn 4.500,00 * Men    mµu  dïng ®Ó     s¶n  xuÊtg¹ch men:     ­Mµu    n©u kg 9,61 ­Mµu    hång kg 14,68 * Bét mµu      dïng trong s¶n      xuÊts¬n   kg 10,00 * Bét b¶      s¬n êng t kg 0,25 * MatÝttr¸ t      êng t kg 0,20 * Mùc          bótbic¸cmµu: ­Lo¹icã        mïith¬m kg 14,00 ­Lo¹ikh«ng  mïith¬m     cã    kg 10,00 * Mùc      innhò    i c¸clo¹ kg 10,00 * Mùc    ­nª     inR«   ­« kg 10,00 * Mùc    photocopy kg 10,00 * Bét tõm¸y        photocopy kg 4,00 * B¨ng    mùc  cña  m¸y ch÷  ch¹y®iÖn   c¸i 0,80 * Mùc    êng    inth kh«ng  nhò kg 3,00 Ch ¬ng  33: 1.Tinh dÇu, h¬ng        liÖu ­Tinh dÇu      xoµi kg 5,00 ­Tinh dÇu      chanh kg 8,00 ­Tinh dÇu        tr¸c©y  i kh¸c kg 7,00 ­Tinh dÇu      lµm  dÇu    giã,dÇu  xoa d¹ng láng kg 6,00 ­Tinh dÇu          b¹c hµ d¹ng   tinhthÓ kg 14,00 ­H ¬ng    thuèc l¸   kg 7,00 ­H ¬ng    gµ kg 4,00 ­H ¬ng    xoµi kg 5,00 ­H ¬ng    v¶i kg 3,50 ­H ¬ng  phª   cµ  kg 14,00 ­H ¬ng dõa     kg 13,00 ­H ¬ng    d©u kg 4,00 ­H ¬ng    S«c«la kg 4,00 ­H ¬ng    nhµi kg 5,00 ­H ¬ng îuWhisky   r   kg 10,00 ­Glyxerindïng trongs¶n          xuÊtmü     phÈm kg 1,40 2.ChÕ     phÈm   dïng cho  sinh   vÖ  ­DÇu     th¬m    xÞtphßng  (d¹ngníc)   lÝt 2,00 ­N ícth¬m        ®Ó trong phßng,trong xe        «t« lÝt 1,00 ­DÇu         xÞt,l¨nn¸ch d¹ng    láng khö      mïi(dïngcho    ngêi) lÝt 6,00 ­S¸p    khö mïi kg 7,7
 13. 13 3.Kem       c¹o r©u,kem    ®¸nh r¨ng ­Kem       c¹o r©u 100gr 0,4 ­Kem     ®¸nh    Trung  r¨ngdo  Quèc  s¶n  xuÊt ­    ­Lo¹i60gr/tuýp tuýp 0,08 ­    ­Lo¹i100   gr ®Õn   120 gr/tuýp tuýp 0,12 ­Kem     ®¸nh    c¸cníckh¸cs¶n  r¨ngdo        xuÊt 100gr 0,25 4.Mü     phÈm a.Mü     phÈm   DEBON ­Nh∙n    hiÖu  Lacvert ­  ­Son  m«i hép 4,7 ­  ­PhÊn  trang®iÓm   gr 0,5 ­  ­Kem   nÒn lÝt 15,25 ­  ­Kem   chèng  n¾ng 100 gr 72,5 ­  ­S÷a  dìng da   lÝt 42,00 ­  ­Dung  dÞch  lµm  s¹ch da   lÝt 35,00 ­  ­Dung  dÞch  lµm    s¨n da lÝt 42,00 ­  ­DÇu  dìng da   lÝt 141 ­  ­Kem     lãttrang ®iÓm   lÝt 152,5 ­Nh∙n    hiÖu  ESSANCE ­  ­Son  m«i hép 1,39 ­  ­Kem   lãt gr 0,043 ­  ­Kem   dìng da   gr 0,027 ­  ­Kem   massage  lµm  vµ  s¹ch da   gr 0,011 ­  ­S÷a  dìng da   lÝt 11,5 ­  ­S÷a    Æt röa m gr 0,013 ­  ­S÷a    tÈy trang lÝt 8,00 ­  ­Ch×    kÎch©n  mµy c©y 0,85 ­  ­PhÊn  trang®iÓm   gr 0,16 ­  ­DÇu  dìng da   lÝt 64,00 ­   íclµm    ­N   m¸t da lÝt 10,00 ­  ­Dung  dÞch  lµm  s¹ch da   lÝt 35,00 ­  ­Dung  dÞch  lµm    s¨n da lÝt 42,00 ­Nh∙n    hiÖu  E.Z.UP ­  ­Thuèc   ch¶il«ng mi   ml 0,75 ­  ­S÷a  Massage lÝt 17 ­  ­S÷a    Æt röa m 100 gr 2,6 ­  ­Dung  dÞch  lµm    m¸tda lÝt 24,00 ­  ­PhÊn  hång gr 0,213 ­Nh∙n    hiÖu  E.Z.UP  SILKY ­  ­Ch×  viÒn  m«i  (ch×    kÎm«i) c©y 1,71 ­  ­Son  m«i c©y 2,35 ­  ­Kem     lãttrang ®iÓm   lÝt 85,4
 14. 14 ­  ­PhÊn  ¾t m gr 0,53 ­  ­Kem   nÒn  trang®iÓm   lÝt 110 ­Nh∙n    hiÖu  OPSY ­   Æt   ­M n¹ gr 0,12 ­  ­Kem   chèng  nh∙n ® Æc     biÖt gr 0,36 ­  ­S÷a    Æt röa m gr 0,012 ­Kem     chèng  nh¨n ® Æc     biÖthiÖu    AGING  SPECIAL gr 0,33 ­S÷a    t¾m   hiÖu  EAU     DE VIE gr 0,012 b.Mü     phÈm   Shiseido ­DÇu       géi®Çu   nícx¶    i vµ    c¸clo¹ lÝt 2,00 ­N íclµm  m       mÒ da lÝt 3,00 ­Kem     dìng tãc   lÝt 2,00 ­DÇu     vuèttãc   lÝt 2,5 ­S¬n    mãng  tay ml 0,03 ­N ícröa      mãng  tay lÝt 12,5 c.Mü     phÈm     c¸cnh∙n hiÖu    kh¸ccha  îccô    ®   thÓ  trªn ë  ­Kem     thoa da,thoa m Æt       gr 0,07 ­S÷a,kem,    m Æt     nícröa  lÝt 10,00 ­Kem       lét da lÝt 20,00 ­Kem,    s÷a  dìng da   lÝt 3,00 ­Vaselinethoa da       lÝt 2,00 ­Son    m«i c©y 0,20 ­Son    bãng  dìng m«i   c©y 0,20 ­PhÊn    trang ®iÓm   gr 0,05 ­Bót ch×    ¾t      kÎm c©y 0,1 ­Mascara   c©y 0,80 ­Mü     phÈm   dìng tãc,g«      (keo),  gel kg 2,00 ­Thuèc    nhuém    tãc(hép=60ml x  lä)   2  hép 0,7 ­Kem     nhuém   tãc 100 gr 2,00 ­Thuèc    uèn  tãc lÝt 3,5 ­S¬n    mãng  tay ml 0,07 ­N ícsóc      miÖng 100ml 0,60 ­DÇu     t¾m,  s÷a t¾m lÝt 2,8 ­N íc,dÇu        géi®Çu   d¹ng  cha  ®ãng  bao  ®Ó     b×  b¸n lÎ lÝt 1,7 ­N íc,dÇu        géi®Çu   ®ãng  ®∙  trong c¸clo¹ bao  ®Ó       i   b×  b¸n  lÝt 2,8 lÎ ­N íchoa     ml 0,14 ­    ­Lo¹iEau  Cologne de  ml 0,14 ­    ­Lo¹iEau  Parfume de  ml 0,07 ­      ­Lo¹iSalome  Perfume  toi t de  le ml 0,03 ­      ­Lo¹iRose  Perfume  toi t de  le ml 0,03 ­PhÊn    r«m    trÎem 100  gr 0,45
 15. 15 5.Xµ    phßng ­Xµ    phßng  (Savon)th¬m   kg 1,80 ­Xµ    phßng  giÆt  (bét) kg 1,20 ­Xµ    phßng  giÆt  (b¸nh) kg 0,9 Ch ¬ng  34: 1.ChÊt      tÈy röa * ChÊt      tÈy,khö    mïibån  cÇu    (lo¹®ãng        ) i gãi®Ó b¸n lÎ kg 3,00 * ChÊt    khö    mïihiÖu  Elite kg 3,50 * N íctÈy c¸clo¹ (lo¹®ãng        )         i     i gãi®Ó b¸n lÎ lÝt 0,20 *  íclµm  Ò m   N   m quÇn   ¸o sau    khigiÆt    (lo¹ ®ãng      i gãi®Ó lÝt 0,30 b¸n lÎ   ) * N íclau®Çu         tõ lÝt 0,30 * ChÊt        tÈy röa dÇu  c¸clo¹ mì    i kg 1,80 * ChÊt        tÈy röa gØ,      i sÐt c¸clo¹ kg 1,50 2.S¸p    ®¸nh  bãng,xi,     nÕn * S¸p    ®¸nh  bãng  nÒn  nhµ lÝt 3,00 * S¸p    Paraphin tÊn 250,00 * Xi ®¸nh      giÇy  d¹ng    níc(d¹ngláng)   lÝt 7,00 * Xi ®¸nh      giÇy  d¹ng  kh¸c kg 5,00 * DÇu     bãng  d¹ng  láng lÝt 6,00 * ChÊt    ®¸nh  bãng  kim  i lo¹ kg 1,50 * Kem     ®¸nh  bãng  xe kg 2,00 * NÕn     c©y    i c¸clo¹ * Lo¹idµitrªn15          cm c©y 0,04 ­Lo¹idµitõ10            cm ®Õn   cm 15  c©y 0,03 ­Lo¹idµidíi cm         10  c©y 0,01 3.ChÊt      b«itr¬n * Mì          b«itr¬n(lo¹chÞu  i nhiÖt) kg 1,50 * Mì          b«itr¬n(lo¹kh«ng  i chÞu  nhiÖt) kg 0,85 * ChÊt          b«itr¬nsîi dÖt  (dÇu  tÈm  ) sîi kg 0,65 * S¸p        b«itr¬nkhu«n  ®óc  nhùa kg 2,40 4.DÇu     nhên: * DÇu     nhên  ®éng  haith× c¬    lÝt 0,70 * DÇu     nhên  ®éng  bèn  c¬  th× lÝt 0,80 * DÇu     thuû lùc   lÝt 1,20 * DÇu     hép  sè lÝt 1,20 * DÇu     c¾t  gät lÝt 1,20 * DÇu     th¾ng  (phanh) lÝt 1,20 * DÇu     b¶o  qu¶n lÝt 0,80 * DÇu     biÕn  thÕ lÝt 0,70 * NÕu   ®ãng  trong  thïng (200    lÝt/ ïng)th×  th   tÝnh b»ng  70%   khung    gi¸trªn
 16. 16 Ch ¬ng  35 * Keo      d¸n Trung  Quèc  s¶n  xuÊt kg 0,30 * Keo    n¨ng   d¸n ®a  ­Lo¹i®ãng      vØ, tuýp díi     20gr kg 15,00 ­Lo¹i®ãng      vØ, tuýp tõ20gr ®Õn         120gr kg 8,00 ­Lo¹i®ãng      vØ, tuýp trªn120      gr kg 3,00 ­Lo¹icha      ®ãng  vØ,  tuýp kg 1,50 * Keo      d¸n ®¬n  n¨ng ­Lo¹i®ãng      vØ, tuýp kg 2,50 ­Lo¹icha      ®ãng  vØ, tuýp   kg 1,00 * MiÕng      v¸cao  dïng ®Ó       su    v¸ruétxe kg 1,50 Ch ¬ng  36 * X¨ng    th¬m  dïng cho      bËt löa lÝt 3,00 * §¸ löa     kg 7,00 * S¸p    dïng ®Ó     lµm  chÊt®èt   kg 2,00 * Diªm    bao 10 bao 0,02 Ch ¬ng  37 1.Phim    chôp  ¶nh * Phim    mµu    Kodak  Gold ­Lo¹iNegative(dïngchôp          th«ng  êng) th ­    ­Lo¹i100  ASA    ­135/24   cuén 1,20 ­    ­Lo¹i100  ASA    ­135/36   cuén 1,40 ­    ­Lo¹i200  ASA    ­135/36 cuén 1,60 ­    ­Lo¹i200  ASA    ­135/24 cuén 1,30 ­    ­Lo¹i400  ASA    ­135/36   cuén 1,70 ­    ­Lo¹i400  ASA    ­135/24   cuén 1,40 ­    ­Lo¹ikh¸c cuén 1,20 ­Lo¹iChrome      Slide(dïngchôp      chuyªn dông)   ­    ­Lo¹i135   ­36/25 ASA     cuén 2,80 ­    ­Lo¹i135   ­36/64 ASA   cuén 3,20 ­    ­Lo¹i135   ­36/100  ASA   cuén 3,00 ­    ­Lo¹i135   ­36/200  ASA   cuén 3,60 ­    ­Lo¹i135   ­36/400  ASA   cuén 4,00 ­    ­Lo¹iEktraChroma   120      cuén 2,80 ­    ­Lo¹ikh¸c cuén 1,60 ­Phim    mµu  hiÖu  Kodak  Kadakrome ­     PU   ­Lo¹i64  IncludingProccssingKR       135/36 cuén 3,20 ­    ­Lo¹i200  PUIncludingProccssingKR       135/36 cuén 3,60 ­    ­Lo¹ikh¸c cuén 2,00 ­Phim    mµu  hiÖu  Kodak    GB 135/36 Gold    200GEN4 cuén 1,60 ­ Phim  mµu   hiÖu  Kodak  Funsuc  English for cxport24        kiÓu
 17. 17 ­  ­CAT   o  N 400584 cuén 3,20 ­  ­CAT   o  N 400733 cuén 7,30 ­Phim    mµu  hiÖu Konica ­    ­Lo¹iSuper SR     100  135/36 cuén 1,20 ­    ­Lo¹iSuper SR     100  135/36 cuén 1,30 ­    ­Lo¹iSuper SR     400  135/24 cuén 1,20 ­    ­Lo¹i100 ASA   135/36   cuén 1,20 ­    ­Lo¹i100 ASA   135/24 cuén 0,80 ­    ­Lo¹i200 ASA   135/36   cuén 1,30 ­    ­Lo¹i200 ASA   135/24 cuén 1,20 ­    ­Lo¹i400 ASA   135/36 cuén 1,60 ­    ­Lo¹iChrome     R ­100  135/36 cuén 1,40 ­    ­Lo¹ikh¸c cuén 1,20 * Phim    mµu hiÖu  Mitsubishi cuén 1,00 * Phim    mµu hiÖu  agfa ­Lo¹iNegative       135/36 ­     ASA      ­Lo¹i50    cuén 2,40 ­    ­Lo¹i100   135/12 ASA     cuén 0,40 ­    ASA   135/24 ­Lo¹i100        cuén 0,80 ­    ­Lo¹i100    135/36 ASA        cuén 1,00 ­    ­Lo¹i200    135/36 ASA        cuén 1,20 ­    ASA   135/24 ­Lo¹i400        cuén 1,20 ­    ­Lo¹i400    135/36 ASA      cuén 1,30   160 ­    PortraiXPS      ­Lo¹i    t cuén 1,80 ­    ­Lo¹iUltra50/120   cuén 2,00 ­    ­Lo¹ikh¸c cuén 1,20 ­Lo¹iChrome      RSX cuén 2,40 * Phim    mµu  hiÖu Fuji ­Lo¹iNegative135/36       cuén 1,20 ­Lo¹iNegativeB/W         120  PAN cuén 0,60 ­Lo¹iProvia400        120/12 cuén 1,50 ­Lo¹iProvia100 120/12         cuén 1,40 ­Lo¹iVelviaVRP   120/12       50  cuén 2,20 ­Lo¹iProfNHG         400 120/12   cuén 1,70 ­Lo¹iReala CS         100  120 cuén 1,20 ­Lo¹ikh¸c     cuén 0,80 * Phim    mµu  hiÖu Polaroid,       i ¶nh  lo¹ lÊy ngay tÊm 0,60 * Phim    mµu    c¸chiÖu  kh¸ctÝnh ¬ng  ¬ng  i   t ® lo¹ phim    agfa * Phim    chôp  ¶nh ®en tr¾ng ­HiÖu    orwo  135/36 cuén 0,80 ­HiÖu    Kodak  135/36 cuén 1,60
 18. 18 ­HiÖu    agfa 120/16   cuén 1,20 ­HiÖu    kh¸c cuén 0,80 * Phim    nhùa  mµu  dïng cho    ®iÖn  ¶nh    (®∙ghi) mÐt 0,50 ­ Phim  chuyªn  dïng  ngµnh   in dïng  cho  chÕ  b¶n mµu   ®iÖn    phñ    tö ®∙  lípnh¹y s¸ng    cha  ph¬is¸ng    khæ  460mm   cuén 144,00 x 60m * Phim    X­quang    c¸chiÖu tÊm 0,10 2.GiÊy    ¶nh * GiÊy    mµu  vµng ­D¹ng    cuén ­    ­Lo¹ikhæ  8,9cm  175mÐt/cuén x  cuén 24,50 ­    ­Lo¹ikhæ  12,7cm  175mÐt/cuén x  cuén 36,50 ­    ­Lo¹ikhæ  15,2cm  (tõ84  x    mÐt  ®Õn     díi175 mÐt)/cuén cuén 33,60 ­    ­Lo¹ikhæ  12,5cm  175  x  mÐt    trëlªn/cuén cuén 38,00 ­    ­Lo¹ikhæ  10,2 cm   150    x  mÐt/cuén  cuén 25,00 ­    ­Lo¹ikhæ  101,6 cm   30    x  mÐt/cuén  cuén 67,00 ­    ­Lo¹ikhæ  50,8 cm   84    x  mÐt/cuén  cuén 91,00 ­    ­Lo¹ikhæ  20,3 cm   84    x  mÐt/cuén  cuén 38,50 ­    ­Lo¹ikhæ  25,4 cm   84    x  mÐt/cuén  cuén 45,50 ­    ­Lo¹ikhæ  30,5 cm   84    x  mÐt/cuén  cuén 43,50 ­    ­Lo¹ikhæ  105cm  50  x  mÐt/cuén  cuén 145,60 ­    ­Lo¹ikhæ  50,8 cm   30,5 mÐt/cuén    x    cuén 45,00 ­  ­NÕu  kh¸cchiÒu        dµith× tÝnh  theo tûlÖ        tuú theo khæ     ­D¹ng    tê ­    ­Lo¹ikhæ  50,8 cm   76,2 cm/tê(50    x      tê/hép) hép 56,00 ­    ­Lo¹ikhæ  50,8 cm   61    x  cm/tê(50 tê/hép)     hép 45,00 ­    ­Lo¹ikhæ  20,8 cm   25,4 cm/tê(100    x      tê/hép) hép 13,50 * GiÊy    ¶nh ®en, tr¾ng      (lo¹100  i tê/hép) ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 9  12  hép 2,80 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 10  15  hép 4,50 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 13  18  hép 11,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 18  24  hép 13,50 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 20  25  hép 19,50 ­    ­Lo¹ikhæ   x  25  30cm hép 25,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 30  40  hép 30,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 40  50  hép 84,00 ­    ­Lo¹ikhæ   x  cm 50  60  hép 123,00 * GiÊy ¶nh  d¹ng    tê nÕu  ®ãng    gãi kh¸c sè îng    l th×  tÝnh  theo tûlÖ  tê     sè  Ch ¬ng  38: * B×nh      xÞtmuçi,gi¸n(600ml/b×nh)     b×nh 0,80 * B×nh  dung    cã  tÝch kh¸cquy    ®æi ¬ng  ¬ng    t ® ®Ó tÝnh * Thuèc    diÖtchuétc¸clo¹       i tÊn 400,00
 19. 19 * ChÊt  sîi v¶i   hå    , tÊn 800,00 * ChÊt    lµm  m   mÒ sîi tÊn 1.000,00 * ChÕ     phÈm   chèng  ­xiho¸ cao  «       su tÊn 2.000.00 * Bét nhùa      d¹ng hçn    hîp (nhùa  Melamine) tÊn 1.100,00 * Bét dËp      löa tÊn 200,00 * Bét chÞu      i     löac¸clo¹ tÊn 560,00 * DÇu     chÕ  biÕn  cao  lo¹ P  su  i 140   lÝt 0,26 * DÇu         ho¸ dÎo cao  "FLEXON   su  112" tÊn 300,00 * DÇu         ho¸ dÎo DOP  dïng trong s¶n      xuÊtnhùa   tÊn 500,00 * AcidbÐo  l     (tal ) tÊn 250,00 * AcidCitr     ic tÊn 1.000,00 * AcidOleic     tÊn 600,00 * AcidStearic     tÊn 600,00 Ch ¬ng 39: 1.èng    nèib»ng    níc,co    nhùa: * Co      nèinhùa kg 3,00 * èng    nhùa  PVC   dÉn chÊtláng:   ­Phidíi m m       16  mÐt 0,10 ­Phi16  m       m ®Õn     m m díi25  mÐt 0,15 ­Phi25  m       m ®Õn     m m díi30  mÐt 0,25 ­Phi30  m       m ®Õn     m m díi50  mÐt 0,35 ­Phi50  m       m ®Õn     m m díi60  mÐt 0,65 ­Phi60  m       m ®Õn     m m díi80  mÐt 0,75 ­Phi80  m       m ®Õn     díi100  m m mÐt 1,00 ­Phi100  m       m ®Õn     díi125  m m mÐt 1,40 ­Phi125  m       m ®Õn     díi150  m m mÐt 2,00 ­Phi150  m       m mÐt 3,20 ­Phitrªn150  m       m mÐt 3,50 * èng    PVC   luån d©y    ®iÖn    i c¸clo¹ : ­D íi   m m     18  phi mÐt 0,10 ­Phitõ18  m         m ®Õn   m m 22  mÐt 0,15 ­Trªnphi22mm         ®Õn     m m phi26  mÐt 0,25 ­Trªnphi26  m         m ®Õn     m mphi34  mÐt 0,40 ­Trªnphi34  m         m ®Õn     m mphi42  mÐt 0,60 ­Trªnphi42  m         m ®Õn     m mphi48  mÐt 0,65 ­Trªnphi48  m       m mÐt 0,80 * Van      nícb»ng  nhùa ­D íi   m m     22  phi chiÕc 0,50 ­Phi22  m       m ®Õn     m m díi26  chiÕc 0,80 ­Phi26  m       m ®Õn     m m díi34  chiÕc 1,00 ­Phi34  m       m ®Õn     m m díi42  chiÕc 1,60
 20. 20 ­Phi42  m     m chiÕc 2,20 ­Phitrªn42  m       m chiÕc 2,50 * Thanh    nhùa    i c¸clo¹ kg 3,00 2.C¸c    s¶n  phÈm   nhùa  kh¸c: * B¨ng    keo  PVC: ­Lo¹idÝnh    Æt     haim kg 1,30 ­Lo¹idÝnh      mét  Æt m kg 0,80 * B¨ng    chØ  bao  thuèc l¸ xР b×    kg 10,00 * Phoãc    mica  mµu +  Trung  Do  Quèc  s¶n  xuÊt m2 0,60 +  c¸cníckh¸cs¶n  Do        xuÊt m2 1,00 * Vá      tiv b»ng  i nhùa    íc+  sau): (vá tr   vá  ­Lo¹i14      inch bé 7,00 ­Lo¹i21      inch bé 10,00 ­ C¸c  i nhùa      lo¹  vá  cìkh¸c quy    theo inch ®Ó     tÝnh ¬ng  ­ t ® ¬ng * B×nh    nhùa  ®ùng      níc(trõchaiPET):   ­Lo¹idíi         lÝt0,5 chiÕc 0,30 ­Lo¹itõ0,5 lÝt®Õn                 díi lÝt 1,3 chiÕc 0,50 ­Lo¹itõ1,3 lÝt®Õn                 díi lÝt 1,8 chiÕc 0,70 ­Lo¹itõ1,8 lÝt®Õn     lÝt           díi2  chiÕc 0,90 ­Lo¹itõ2          lÝt®Õn   lÝt 3  chiÕc 1,10 * Thïng  ®ùng    n¾p   r¸ccã  ®Ëy,  cÇn  cã  ®¹p   bËt n¾p,  i lo¹  chiÕc 0,80 5 ®Õn   lÝt 10  * Gi¸(kÖ) ®Ó         giÇy,dÐp    i   c¸clo¹ : ­Lo¹i3      ng¨n (56 x  x      22  110) cm   chiÕc 2,00 ­Lo¹ibèn      ng¨n (56 x  x      22  140) cm   chiÕc 3,50 ­Lo¹i5      ng¨n (56 x  x      22  170) cm   chiÕc 5,00 * B×a    kÑp  s¬  hå  b»ng  nhùa,cã    kÑp    25)cm (35 x  chiÕc 0,50 * NÑp     nhùa  dïng kÑp  s¬,khæ     30) cm   hå    (1 x    chiÕc 0,02 * Tói®ùng  s¬      hå  b»ng  nhùa    c¸ccì chiÕc 0,05 * Hép    ®ùng  phßng    xµ  c¸ccì chiÕc 0,15 * Ca,      lÝttrëxuèng   g¸o,tõ2      chiÕc 0,15 * PhÔu      c¸ccì chiÕc 0,05 * Giá      c¸ccì chiÕc 0,20 * §Üa:   ­Lo¹iphinhá        h¬n  cm 15  chiÕc 0,10 ­Lo¹iphitõ15          ®Õn     cm díi25  chiÕc 0,25 ­Lo¹iphitõ25  trëlªn         cm    chiÕc 0,50 * B¸t(lo¹phi10              cm trëxuèng) i chiÕc 0,08 * C Æp     lång lo¹ gi÷nhiÖtdung    i      tÝch    1,5 lÝt chiÕc 0,40 * §òa    nhùa  Trung  do  Quèc  s¶n  xuÊt(1000    ®«i/thïng) thïng 10,00
Đồng bộ tài khoản