Quyết định 262/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
8
download

Quyết định 262/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 262/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa một số Điều của Qui chế về nghiệp vụ bảo lãnh của các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-NH14 ngày 16/09/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 262/QĐ-NH14 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  262/Q§­N H 1 4 T N N S N G µ Y  19 T H¸ N G  9 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  S ö A   æ I ® M é T  S è  §I Ò U  C ñ A  Q U Y  C H Õ  V Ò   G HI Ö P  V ô  B ¶ O  L∙N H  C ñ A   C  N G © N   N C¸ H µ N G   A N  H µ N H  K Ì M  T H E O  Q U Y Õ T  ® Þ N H  S è  196/Q§­N H 1 4  N G µ Y  16­9­ B 1994  ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N  H µ N G  N H µ  N í C C THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  5­   cø  l Ng h Nh n   24­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông  ©n  µng  µ   íc.   ®Ò ngh c V tr VT d Ng h Nh n QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1: Söa  ét  è  Òu  ña  m s §i c Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  v b¶o    ña    ©n   l∙nh c c¸c Ng hµng ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè 196/Q§­ NH14  ngµy 16­ 1994 cña  9­ Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n 1.1.Bæ     sung  ô m   õ "(t õnî qu¸  ¹n  ∙  îc phÐp  c t   r    h ®®  khoanh  ¹ ) vµ    l i   sau " cô m   õ"kh«ng  ã  îqu¸ h¹n  t  c n     b»ng  ng  ÖtNam   µ  ¹itÖ"cña  Òu  ®å Vi   v ngo     §i 6. 1.2.Söa  éidung  o¹n    n  ® "Tæng  è  Òn  s ti b¶o    l∙nhcho  ét  m doanh  nghiÖp  kh«ng  qu¸ 10%   µ  v cho  doanh  10  nghiÖp  Òu  Êt  nhi nh kh«ng  qu¸ 30%  tæng  møc   b¶o    ña  ©n   µng  l∙nh c Ng h b¶o l∙nh"cña  Òu  thµnh: "Tæng  è  Òn   §i 13    s ti   b¶o    l∙nh cho  ét  m doanh  nghiÖp  kh«ng  qu¸ 10%   èn  ù cã  ña  ©n   µng  v t   c Ng h nhËn  b¶o l∙nh.Trêng  îp Ng ©n   µng  Ën    h  h nh b¶o    ã  l∙nhc nhu  Çu  c b¶o      l∙nhcao h¬n  10%   èn  ù cã,ph¶icã    v t      v¨n b¶n    Þ  ©n  µng  µ   ícTrung  ng  ®Ò ngh Ng h Nh n   ¬ cho  Ðp  µ  ph v chØ  îc thùc hiÖn    ã  b¶n  Êp  Ën  ña  ©n   µng  ®    khic v¨n  ch thu c Ng h Nhµ   ícTrung  ng". n  ¬ §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý.C¸c    2: Quy ®Þ n c hi l     k t  k  quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i quy  nh  µy  u   û  á. ®Þ n ®Ò hu b §i Ò u 3: Ch¸nh  V¨n phßng,Vô  ëng  ô  Ýn  ông,Vô  ëng  ô    tr VT d   tr V qu¶n  ýngo¹ihèi, l     Vô   ëng  ô  tr V nghiªncøu    kinh tÕ,Vô  ëng  ô  Õ       tr V K to¸n­ µichÝnh,Vô  ëng  ô  T    tr V c¸c§Þnh  Õ   µichÝnh,Ch¸nh    ch t     Thanh    ô  ëng  ô  tra, tr V V Tæng  Óm  ki so¸t,  Gi¸m  ®èc  ë  s giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan    d Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   ë Ng ©n   µng  h Trung  ng; Gi¸m  c    ¬  ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  Ng h Nh n     phè; Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  u   ®è c¸c Ng h th m  h ®Ç tvµ    iÓnchÞu    ph¸ttr   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản