intTypePromotion=1

Quyết định 262/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
2
download

Quyết định 262/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 262/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 262/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  262/Q§­N H 2 1  n g µ y 04  ® n th¸ng 8 n¨ m  1997 v Ò   Ö c q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n vay l¹i ñ a  vi  c N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  trong N k h u « n  kh æ  D ù  ¸n Hi Ö n  ®¹i h o¸ n g © n  h µ n g  v µ h Ö  th è ng thanh to¸n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 531/TTg  µy  ng 12/7/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  u    ù    Ön  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  v vi ®Ç td ¸n Hi ®¹     h v h th thanh  to¸n; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2785 VN,  îcký  ÷a Nhµ   ®   gi   níc Céng  µ     éi chñ    ho x∙ h   nghÜa   Öt  Vi Nam   µ  ©n   µng  Õ   í  µy  v Ng h Th gi ing 16/01/1996; ­ C¨n  B¸o    È m   nh  ù     ña  ©n   µng  Õ   í sè    cø  c¸o Th ®Þ D ¸n c Ng h Th gi   14823­ i VN   µy  ng 25/10/1995; ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 3365 UB/VPT§  µy  ng 30/9/1995  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  È m   nh  Êp  µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Th ®Þ c Nh n     t Ch ph th«ng qua  ù     D ¸n Kh¶    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  µ  Ö   èng  thi hi ®¹     h v H th thanh  to¸n; ­ C¨n  §iÖn  ña  ©n   µng  Õ   í göiThèng  c  ©n   µng  µ     cø  c Ng h Th gi     i ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   µy      ng 25/07/1997  Ò   Öc  ©n      Õtc¸c chiphÝ   éc  v vi ph bæ chiti       thu kho¶n  Ýn  ông  td 2785­VN; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Giao cho  Trung  ©m    äc  ©n  µng  ö  ông  Çn  èn  t tinh Ng h sd ph v vay ¬ng  ¬ng  t ® kh«ng qu¸ 12.714.000 USD   êi hai tr Öu bÈy  (m     i   tr¨m  êi bèn  m  ngµn  laM ü)  §«    trong tæng  è  èn    s v vay  13.200.000 USD   êiba  iÖuhaitr¨m   (m   tr       ngµn  «     ü)  îc ph©n    ® la M ®   bæ cho  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ng h Nh n     theo  Öp  Hi ®Þnh  Ýn  ông  è  td s 2785­     iÓn khai tiÓu  ù  thanh  VN ®Ó tr     d ¸n  to¸n li   ©n     ªnNg hµng. Gi¸m  c  ®è Trung  ©m     äc  ©n  µng  Þu  t tinh ng h ch tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn    sd v vay  ã  Öu  c hi qu¶,®óng  ôc  ch, theo  ng    m ®Ý   ®ó quy  nh  ña  Öp  nh  Ýn  ®Þ c Hi ®Þ t dông    iÓn,Dù     ph¸ttr   ¸n kh¶  , thi Quy Õt  nh  u    ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ    ®Þ ®Ç tc Th t   ph v c¸c v¨n b¶n     ph¸p    Ò   quiv qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng,qu¶n  ývay  µ    î níc l  tv x d   l  v tr¶n     ngoµicña  µ   íc.   Nh n
  2. 2 §i Ò u 2.­Theo  Õ   ¹ch  ótvèn  µ  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc phª    k ho r  v k ho ®Ê th ® ®   duyÖt,Gi¸m  c    ®è Trung  ©m    äc  ©n   µng  ñ  ng  ùc hiÖn  Öc  ót t tinh Ng h ch ®é th   vi r   vèn  th«ng  quan Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  l     ¸n  h theo    c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  ©n   µng  Õ   í vÒ     ©n  c Ng h Th gi   gi¶ing i cho  ù     D ¸n.Gi¸m  c  ®è Trung  ©m   t tinhäc  ©n   µng  Þu    Ng h ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  îp lÖ  ña  n    ótvèn  µ    vt h   c ®¬ xin r   v c¸c chøng  õ kÌm    t  theo.Trëng    Ban qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  Þu  l     ¸n  h ch tr¸ch  nhiÖ m   ùc  Ön    ©n  th hi gi¶ing theo yªu  Çu  ña  c c Gi¸m  c  ®è Trung  ©m     äc  t tinh Ng ©n   µng  h theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  µ  ñ  ôc gi¶ing©n  ña  ©n   µng  ®Þ v th t     c Ng h Th Õ   í . gi i §i Ò u    3.­Giao cho Ban qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  ö  ông  Çn   l     ¸n Ng h sd ph vèn vay ¬ng  ¬ng  t ® 486.000 USD   èn  (b tr¨m  m ¬is¸u ngµn  laM ü)  t¸m      §«    trong  tæng  è  èn  s v vay  13.200.000 USD   êiba  iÖu haitr¨m  µn  laM ü)  îc (m   tr     ng §«    ®  ph©n    bæ cho  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Ng h Nh n     theo  Öp  nh  Ýn  ông    Hi ®Þ td ph¸t tr Ónsè  i   2785­       VN ®Ó thuªchuyªn giatvÊn  ç  î      h tr Ban Qu¶n  ýc¸cdù    ©n   l     ¸n Ng hµng qu¶n  ýDù     l   ¸n tæng  Ó. th Trëng Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  ã  l     ¸n  h c tr¸chnhiÖm   ö  ông  èn    sd v vay  ã  Öu  c hi qu¶,®óng  ôc  ch    m ®Ý theo  ng  ®ó quy  nh  ña  Öp  nh  Ýn  ®Þ c Hi ®Þ T dông  Ph¸ttr Ón,Dù       i   ¸n kh¶  , thi Quy Õt  nh  Çu   ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ    ®Þ § tc Th t   ph v c¸c v¨n    b¶n ph¸p quy  Ò   v qu¶n  ý ®Ç u   vµ  ©y  ùng, qu¶n  ý vµ    î níc l  t x d   l   tr¶ n     ngoµicña  µ   íc.   Nh n §i Ò u  4.­ ô   Õ     µi  Ýnh  Þu   V K to¸n T ch ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  ¹ch      l     ¸n Ng h h to¸nc¸c kho¶n  èn  v vay  Trung  ©m     do  t tin häc  ©n  µng  µ  Ng h v Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  ö  ông  µ  èihîp víi l     ¸n Ng h sd v ph       Ban  Qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng    nh  ån  èn      îNg ©n  µng  l     ¸n Ng h x¸c®Þ ngu v ®Ó tr¶n   h Th Õ   íkho¶n  èn  gi   i v vay  ©n    ph bæ cho  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u 5.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Trëng  Th ®è   Ban qu¶n  ýc¸c dù    ©n   µng,Gi¸m  l     ¸n Ng h   ®èc Trung  ©m    äc  ©n  µng,Vô  ëng  ô  Õ     µichÝnh  µ  ñ  ­ t tinh Ng h   tr V K to¸nT   v Th tr ëng    n   Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc chÞu  c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2