intTypePromotion=1

Quyết định 263/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
75
lượt xem
3
download

Quyết định 263/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 263/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trong khuôn khổ dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 263/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  263/Q§­N H 2 1  n g µ y 04  ® n th¸ng 8 n¨ m  1997 v Ò   Ö c q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n vay l¹i ñ a  vi  c N g © n  h µ n g  § Ç u  t v µ  P h¸t tri Ó n Vi Ö t N a m  trong  h u « n  kh æ  D ù  ¸n Hi Ö n   k ®¹i  o¸ n g © n  h µ n g  v µ h h Ö  th è ng thanh to¸n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 531/TTg  µy  ng 12/7/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  u    ù    Ön  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  v vi ®Ç td ¸n Hi ®¹     h v h th thanh  to¸n; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2785 VN,  îcký  ÷a Nhµ   ®   gi   níc Céng  µ     éi chñ    ho x∙ h   nghÜa   Öt  Vi Nam   µ  ©n   µng  Õ   í  µy  v Ng h Th gi ing 16/01/1996; ­ C¨n  B¸o    È m   nh  ù     ña  ©n   µng  Õ   í sè    cø  c¸o Th ®Þ D ¸n c Ng h Th gi   14823­ i VN   µy  ng 25/10/1995; ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 3365 UB/VPT§  µy  ng 30/9/1995  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  È m   nh  Êp  µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Th ®Þ c Nh n     t Ch ph th«ng qua  ù     D ¸n Kh¶    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  µ  Ö   èng  thi hi ®¹     h v H th thanh  to¸n; ­ C¨n  §iÖn  ña  ©n   µng  Õ   í göiThèng  c  ©n   µng  µ     cø  c Ng h Th gi     i ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   µy      ng 25/07/1997  Ò   Öc  ©n      Õtc¸c chiphÝ   éc  v vi ph bæ chiti       thu kho¶n  Ýn  ông  td 2785­VN; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1.­  Giao cho  ©n   µng  Çu    vµ  Ng h § t Ph¸t tr Ón  Öt    i Vi Nam   îc ®  phÐp   vay  ¹  ét  l im kho¶n  Ýn  ông  íitæng  è  Òn  ¬ng  ¬ng  td v  s ti t ® kh«ng    qu¸ 7.750.000 USD     (b¶y tr Öub¶y     i   tr¨m n¨m  ¬ingµn  laM ü)  õnguån  èn    m  §«    t  v vay cña  ©n   µng  Õ   í trong khu«n  Ng h Th gi   i   khæ   ù  HiÖn  iho¸ ng©n  µng  µ  d ¸n  ®¹     h v h Ö   èng  th thanh      u    Óu  ù  HiÖn  iho¸ Ng ©n   µng  Çu   µ  to¸n®Ó ®Ç tti d ¸n  ®¹     h § tv Ph¸ttr ÓnViÖtNam.  i    
  2. 2 §i Ò u 2.­Theo  Õ   ¹ch  ótvèn  µ  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc phª    k ho r  v k ho ®Ê th ® ®   duyÖt,Tæng     gi¸m  c  ©n   µng  Çu   µ  ®è Ng h § t v Ph¸ttr Ón ViÖt Nam   ñ  ng   i     ch ®é thùc hiÖn  Öc  ótvèn    vi r   th«ng qua  Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  l     ¸n Ng h theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  Õ   í vÒ     ©n  ®Þ hi h c Ng h Th gi   gi¶ing i cho  ù     D ¸n.Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  Çu   vµ  ®è Ng h § t Ph¸t tr Ón ViÖt Nam   Þu   i     ch tr¸ch nhiÖm   Ò     v tÝnh  îp lÖ  ña  n    ótvèn  µ    h   c ®¬ xinr   v c¸c chøng  õ kÌm  t  theo.Trëng    Ban  qu¶n  ý l  c¸cDù     ©n  µng  Þu    ¸n Ng h ch tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn    ©n    th   gi¶ing theo yªu cÇu  ña     c Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  Çu   µ  ®è Ng h § tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam    i     theo  ng      ®ó c¸cquy ®Þnh  µ  ñ tôcgi¶i ©n  ña  ©n  µng  Õ   í . v th       ng c Ng h Th gi i §i Ò u    ©n  µng  Çu   µ    iÓnViÖtNam   Þu  3.­Ng h § tv Ph¸ttr     ch tr¸chnhiÖ m     ®ãng  ãp  ét  g m kho¶n  kinh phÝ  ¬ng  ¬ng    t ® 65.300 USD     ¬i l¨m  µn    (s¸um   ng ba tr¨m  la M ü)  õ nguån  èn  §«    t  v vay  ¹ quy  nh  ¹  Òu  nãi trªncho  ©n   li   ®Þ ti §i 1      Ng hµng  µ   ícViÖt Nam       Nh n     ®Ó thuªchuyªn gia tvÊn  ç  î      h tr  cho Ban  Qu¶n  ýc¸c l    dù    ©n  µng  ¸n Ng h qu¶n  ýdù    l   ¸n tæng  Ó. th Trëng Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n   µng  Þu  l     ¸n Ng h ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  l  dông  Çn  ph kinh phÝ  ng  ãp  ãitrªntheo  ng    ®ã g n    ®ó quy  nh  ña  Öp  nh   ®Þ c Hi ®Þ TÝn  ông  d Ph¸ttr Ón,Dù   kh¶  ,   i   ¸n  thi Quy Õt  nh  Çu    ña  ñ íng  Ýnh  ®Þ § t c Th t Ch phñ  µ    b¶n  v c¸c v¨n  ph¸p quy  Ò   v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, qu¶n  ývay  µ  l  tv x d   l  v tr¶nînícngoµicña  µ   íc.        Nh n §i Ò u  4.­ ô   Õ     µi  Ýnh  Þu   V K to¸n T ch ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n  µng  ¹ch to¸nviÖc  ùc hiÖn  l     ¸n Ng h h   th   cho vay  ¹     î,thu  l ithu n   , l∙vµ    îNg ©n  µng  Õ   í .   tr¶n   i h Th gi i §i Ò u 5.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Trëng  Th ®è   Ban qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng, Chñ  l     ¸n  h   tÞch  éi  ng  H ®å Qu¶n  Þ Ng ©n   µng  Çu   vµ  tr   h § t Ph¸t tr Ón ViÖt Nam,   i     Tæng   Gi¸m  c  ©n  µng  Çu   µ  ®è Ng h § tv Ph¸ttr Ón ViÖt Nam   µ  ñ  ëng    n  Þ   i     v Th tr c¸c ®¬ v trùcthuéc Ng ©n  µng  µ   íccã  ªnquan  Þu      h Nh n   li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2