intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

140
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 264/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t § Þ NH  cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 264/2003/Q§­TTg  ngµy 16 th¸ng12 n¨m 2003 vÒ mét sè gi¶i ph¸p qu¶n lý,  sö dông ®Êt trong c¸c n«ng, l©m trêng quèc doanh THñ T¦íNG CHÝNH PHñ  C¨n cø LuËt Tæ  chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt §Êt  ®ai ngµy 14 th¸ng 7 n¨m 1993;  LuËt   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   §Êt   ®ai   ngµy   02   th¸ng 12 n¨m 1998; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   LuËt §Êt ®ai ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n   cø   NghÞ   quyÕt   sè   28/NQ­TW  ngµy   16   th¸ng   6   n¨m   2003 cña Bé  ChÝnh trÞ; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Tµi   nguyªn vµ M«i trêng, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Thùc   hiÖn   mét   sè   gi¶i   ph¸p   qu¶n   lý,   sö  dông ®Êt ®èi víi c¸c n«ng l©m trêng quèc doanh theo QuyÕt  ®Þnh nµy nh»m: 1. Bè  trÝ  l¹i  ®Êt  ®ai phï  hîp víi ph¬ng híng, nhiÖm  vô   s¾p   xÕp   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn   n«ng,   l©m   trêng   quèc  doanh; qu¶n lý  chÆt chÏ   ®Êt  ®ai vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ sö  dông ®Êt; t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c n«ng, l©m tr êng quèc doanh  hoµn   thµnh   tèt   nhiÖm   vô   ®îc   giao;   thùc   hiÖn   ®óng   chøc  n¨ng, vai trß cña m×nh  ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙  héi ®Þa ph¬ng vµ ph¸t triÓn ngµnh hµng; gãp phÇn ®Èy m¹nh   c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n; 2.  TiÕp tôc   ®æi míi  c¬  chÕ   qu¶n lý   trong  c¸c n«ng,  l©m trêng quèc doanh; x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh   doanh vµ nhiÖm vô c«ng Ých ®îc gi¶m b¶o vÖ nghiªm ngÆt vµ  ph¸t triÓn rõng phßng hé ®Çu nguån, rõng ®Æc dông. 3.   TiÕp   tôc   ®Çu   t,   ph¸t   triÓn   n«ng,   l©m   trêng   t¹i  vïng   s©u,  vïng   xa,   vïng   biªn   giíi,   vïng   chiÕn  l îc   quèc  phßng, vïng cã   ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ®Æc biÖt khã  kh¨n  ®Ó  lµm h¹t nh©n cho ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh t¹i ®Þa ph¬ng.
  2. 2 § i Ò u   2.  Rµ so¸t hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt vµ x©y dùng  hoÆc  ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña c¸c n«ng, l©m  trêng quèc doanh theo quy ®Þnh sau: 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng, Bé, ngµnh, Tæng c«ng ty nhµ níc chØ ®¹o viÖc rµ so¸t  hiÖn tr¹ng  sö  dông   ®Êt vµ  x©y  dùng  hoÆc  ®iÒu chØnh  quy  ho¹ch   sö   dông   ®Êt   cña   c¸c   n«ng,   l©m   trêng   thuéc   Bé,  ngµnh, tæng c«ng ty vµ ®Þa ph¬ng qu¶n lý. C¸c n«ng, l©m trêng cã  tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc rµ  so¸t l¹i quü   ®Êt  ®ang qu¶n lý  sö  dông vµ  x©y dùng hoÆc  ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña n«ng, l©m trêng  ®Ó  tr×nh Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng phª duyÖt. 2. VÒ  viÖc rµ  so¸t hiÖn tr¹ng quü   ®Êt cña n«ng, l©m  trêng ®ang qu¶n lý, sö dông. a. Ph¶i c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt,   cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña c¬ quan nhµ níc  cã  thÈm quyÒn vµ  kÕt qu¶ tæng kÕt c«ng t¸c qu¶n lý, sö  dông   ®Êt   ®ai   cña   n«ng,   l©m   trêng   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  708/Q§­TTg   ngµy   11   th¸ng   6   n¨m   2001   cña   Thñ   t íng   ChÝnh  phñ; b. KÕt qu¶ rµ  so¸t ph¶i thÓ  hiÖn râ  trªn b¶n  ®å   ®Þa  chÝnh hoÆc b¶n  ®å   ®Þa h×nh (tû  lÖ  tõ  1/5.000 ­ 1/25.000)  vµ  thèng kª quü   ®Êt cña n«ng, l©m trêng  ®ang qu¶n lý, sö  dông bao gåm: ­   Tæng   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng,   l©m   trêng   ®îc   Nhµ   níc  giao, cho thuª sö  dông; DiÖn tÝch  ®Êt n«ng, l©m trêng tù  tæ chøc s¶n xuÊt; ­   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®∙   giao   kho¸n   cho   hé   gia   ®×nh,   c¸  nh©n sö dông; ­ DiÖn tÝch vên c©y  ®∙ b¸n cho tæ chøc, hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n theo NghÞ   ®Þnh sè  12/CP ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 1993  cña ChÝnh phñ; ­   DiÖn   tÝch   ®Êt   liªn   doanh,   liªn   kÕt   víi   c¸c   thµnh  phÇn kinh tÕ kh¸c; ­   DiÖn   tÝch   ®Êt   ®ang   cho   tæ   chøc,   hé   gia   ®×nh,   c¸  nh©n thuª, mîn sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh; ­ DiÖn tÝch ®Êt ®∙ bè trÝ lµm ®Êt ë, khu d©n c cho hé  gia  ®×nh c¸n bé, c«ng nh©n viªn n«ng, l©m trêng  ®ang lµm  viÖc hoÆc ®∙ nghØ hu, nghØ viÖc theo chÕ ®é;  ­ DiÖn tÝch ®Êt n«ng, l©m trêng ®∙ chuyÓn nhîng; ­ DiÖn tÝch  ®Êt cña n«ng, l©m trêng bÞ  lÊn chiÕm, cã  tranh chÊp.
  3. 3 3. VÒ viÖc x©y dùng hoÆc ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông   ®Êt cña n«ng, l©m trêng. a. Ph¶i c¨n cø vµo ph¬ng híng nhiÖm vô  cña n«ng, l©m  trêng  ®îc x¸c  ®Þnh trong  ®Ò  ¸n s¾p xÕp,  ®æi míi vµ  ph¸t  triÓn n«ng, l©m trêng cña ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®∙  ®îc Thñ  t­ íng ChÝnh phñ  phª duyÖt; phï  hîp víi quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch  ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi,   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   ph¸t  triÓn   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp  ë  ®Þa   ph¬ng;   kÕt   qu¶   rµ  so¸t quü ®Êt cña n«ng, l©m trêng ®ang qu¶n lý, sö dông; b. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña n«ng, l©m tr êng  ph¶i x¸c  ®Þnh  râ  diÖn  tÝch  tõng lo¹i  ®Êt cña n«ng,  l©m  trêng  ®îc gi÷  l¹i  ®Ó  sö  dông; diÖn tÝch ph©n bæ cho tõng  môc ®Ých sö dông phï hîp víi nhiÖm vô ®îc giao; biÖn ph¸p  ®Ó b¶o vÖ, c¶i t¹o sö dông ®Êt, b¶o vÖ m«i trêng. 4. §èi víi diÖn tÝch  ®Êt cña n«ng, l©m trêng bÞ  lÊn  chiÕm, cã  tranh chÊp th×  Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chØ  ®¹o gi¶i quyÕt døt  ®iÓm  ®èi víi   tõng trêng hîp cô thÓ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   3.   Thùc   hiÖn   giao   ®Êt,   cho   thuª   ®Êt   vµ   cÊp  giÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   cho   n«ng,   l©m   trêng  theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng   c¨n   cø   vµo   kÕt   qu¶   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   ph¸t   triÓn  n«ng,  l©m  trêng  cña  c¸c  ngµnh,   ®Þa   ph¬ng;   quy   ho¹ch   sö  dông  ®Êt cña n«ng,  l©m trêng   ®∙  ®îc phª duyÖt   ®Ó  quyÕt  ®Þnh viÖc  giao   ®Êt, cho thuª  ®Êt  ®èi víi c¸c n«ng,  l©m  trêng; C¸c n«ng, l©m trêng thµnh lËp míi ë  n¬i cÇn thiÕt ®îc  cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho  thuª  ®Êt theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy vµ  ph¶i lµm  thñ  tôc giao  ®Êt,  thuª   ®Êt theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  cña  ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 2. H×nh thøc giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi n«ng, l©m   trêng quèc doanh bao gåm: a. Nhµ  níc giao  ®Êt kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt cho:  Ban qu¶n lý rõng phßng hé, rõng ®Æc dông, n«ng, l©m tr êng  ho¹t ®éng theo lo¹i h×nh doanh nghiÖp c«ng Ých, sù nghiÖp   cã  thu; lµm dÞch vô  s¶n xuÊt gièng, x©y dùng m« h×nh øng  dông vµ  chuyÓn giao tiÕn bé  kü  thuËt cho n«ng d©n trong  vïng; n«ng, l©m trêng thùc hiÖn nhiÖm vô  ph¸t triÓn kinh  tÕ, x∙ héi kÕt hîp quèc phßng, an ninh t¹i vïng s©u vïng  xa,   vïng   biªn   giíi,   vïng   chiÕn   lîc   quèc   phßng   vïng   cã  ®iÒu kiÖn kinh tÕ  ­ x∙ héi  ®Æc biÖt khã  kh¨n; diÖn tÝch  ®Êt sö  dông vµo môc  ®Ých c«ng  céng  trong c¸c n«ng,  l©m  trêng;
  4. 4 b. Nhµ  níc cho thuª  ®Êt hoÆc giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  ®ông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt cña c¸c n«ng, l©m trêng sö  dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh. 3. ViÖc bµn giao  ®Êt ngoµi thùc  ®Þa ph¶i x¸c  ®Þnh râ  ranh giíi vµ ®ãng cäc mèc ranh giíi sö dông ®Êt cña n«ng,  l©m trêng; lËp biªn b¶n bµn giao ®Êt t¹i thùc ®Þa. 4. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng tæ chøc thùc hiÖn viÖc  ®o  ®¹c, lËp hå  s¬   ®Þa chÝnh  (bao   gåm   c¶   b¶n   ®å   ®Þa   chÝnh)   vµ   cÊp   giÊy   chøng   nhËn  quyÒn   sö   dông   ®Êt   cho   c¸c   n«ng,   l©m   trêng   ®îc   Nhµ   níc  giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thùc hiÖn xong trong n¨m 2005. 5. DiÖn tÝch  ®Êt cña c¸c n«ng, l©m tr êng  ®îc Nhµ  níc  giao hoÆc cho thuª ph¶i qu¶n lý  chÆt chÏ  vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶. a. §èi víi diÖn tÝch ®Êt rõng ®Æc dông, rõng phßng hé   ®Çu nguån (bao gåm rõng trång vµ  rõng tù  nhiªn) Ban qu¶n  lý  khÈn tr¬ng thùc hiÖn viÖc giao kho¸n  ®Ó  ch¨m sãc, b¶o  vÖ vµ ph¸t triÓn;  b.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng,   l©m   tr êng   ®∙   liªn  doanh,  liªn kÕt víi c¸c thµnh  phÇn  kinh tÕ  kh¸c mµ  sau  khi s¾p xÕp l¹i vÉn n»m trong ph¹m vi ranh giíi cña n«ng,  l©m trêng th×  vÉn  ®îc tiÕp tôc liªn doanh, liªn kÕt song   ph¶i thùc  hiÖn   ®óng c¸c thñ  tôc theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt; c.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng,   l©m   tr êng   ®ang   giao  kho¸n  cho  hé  gia  ®×nh,  c¸ nh©n  ngêi lao  ®éng theo NghÞ  ®Þnh sè  01/CP ngµy 04 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ  mµ  thùc hiÖn   ®óng  hîp  ®ång, sö  dông  ®Êt  ®óng  môc   ®Ých  th×  ngêi sö  dông  ®Êt  ®îc tiÕp tôc nhËn kho¸n  víi n«ng, l©m  trêng theo hîp ®ång ®∙ ký kÕt vµ ph¶i ®iÒu chØnh, bæ sung  cho phï hîp víi tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®Êt ®ai cña n«ng, l©m  trêng. §i Ò u   4.   Gi¶i   ph¸p   xö   lý   quü   ®Êt   kh«ng   n»m   trong  quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña n«ng, l©m trêng sau khi  ®∙  ®îc  s¾p xÕp l¹i, bao gåm: 1.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng,   l©m   trêng   kh«ng   sö  dông, sö  dông kh«ng  ®óng môc  ®Ých, sö  dông kh«ng cã  hiÖu  qu¶; diÖn tÝch  ®Êt  ®∙ cho thuª,  ®∙ chuyÓn nhîng,  ®∙ cho  mîn; diÖn tÝch  ®Êt  ®∙ b¸n vên c©y; diÖn tÝch  ®Êt cña c¸c  n«ng,  l©m  trêng  ph¶i   gi¶i   thÓ;   diÖn  tÝch   ®Êt   ph¶i   ®iÒu   chØnh do thu hÑp nhiÖm vô   ®∙  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn xÐt  duyÖt   th×   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thu håi ®Ó qu¶n lý, sö dông theo quy  ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña ®Þa ph¬ng.
  5. 5 C¸c n«ng, l©m trêng cã  diÖn tÝch  ®Êt bÞ  thu håi ph¶i  bµn giao toµn bé  hå  s¬  vÒ  quü   ®Êt bÞ  thu håi cho Uû  ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã ®Êt. 2. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng ph¶i cã kÕ ho¹ch ®a ®Êt ®∙ thu håi vµo sö dông, kh«ng   ®îc bá  hoang hãa vµ  tæ chøc chØ  ®¹o Uû  ban nh©n d©n cÊp  cã  thÈm quyÒn thùc hiÖn giao  ®Êt, cho thuª  ®Êt theo quy  ®Þnh sau: a.  ¦u tiªn viÖc giao  ®Êt  ®Ó  sö  dông æn  ®Þnh vµo môc  ®Ých   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thñy  s¶n cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn   kh«ng  cßn  viÖc  lµm  ë  n«ng,  l©m  trêng do thùc hiÖn viÖc  s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn n«ng, l©m tr êng quèc doanh  vµ   ®ång bµo d©n téc thiÓu sè, hé  n«ng d©n  ®ang sinh sèng  t¹i  ®Þa ph¬ng hiÖn kh«ng cã  hoÆc thiÕu  ®Êt s¶n xuÊt n«ng  nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n; Trêng hîp hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n cã  nguån sèng chñ  yÕu  kh«ng   dùa   vµo   thu   nhËp   tõ   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp,   l©m  nghiÖp,  nu«i trång  thñy s¶n nÕu cã  nhu cÇu th×   ®îc xem  xÐt cho thuª ®Êt ®Ó s¶n xuÊt; Trêng hîp tæ chøc kinh tÕ  cã  nhu cÇu th×   ®îc xem xÐt  giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc thuª ®Êt ®Ó sö dông   vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh. b. Møc  ®Êt giao cho c¸c hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n sö  dông  vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång   thñy s¶n ph¶i phï  hîp víi møc  ®Êt giao cho hé  gia  ®×nh  n«ng d©n t¹i ®Þa ph¬ng. 3.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng,   l©m   tr êng   ®∙   giao  kho¸n cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ c«ng nh©n n«ng, l©m tr­ êng vµ hé n«ng d©n t¹i ®Þa ph¬ng, nÕu kh«ng cã tranh chÊp  vµ  phï  hîp víi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng (®îc  Uû  ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ  trÊn  x¸c  nhËn)  th×  ngêi  ®ang sö  dông  ®Êt  ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn  giao  ®Êt hoÆc cho thuª  ®Êt  ®Ó  tiÕp tôc sö  dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; Trêng   hîp   diÖn   tÝch   ®Êt   ®∙   nhËn   kho¸n   nhiÒu   h¬n   so  víi   møc   ®Êt   giao   cho   hé   n«ng   d©n   ë  ®Þa   ph¬ng   th×   phÇn  diÖn tÝch ®Êt vît møc ®Êt giao ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt. 4.  §èi víi  diÖn tÝch   ®Êt  n«ng,  l©m trêng   ®∙ cho  tæ  chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuª, nÕu ®ang sö dông vµo môc  ®Ých   s¶n   xuÊt   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   nu«i   trång   thñy  s¶n phï  hîp víi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng th×  tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®ã   ® îc Uû  ban nh©n d©n cÊp  cã  thÈm quyÒn tiÕp tôc cho thuª  ®Êt  ®Ó  sö  dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai; thêi h¹n sö  dông  ®Êt  ®îc  tÝnh tõ ngµy thuª ®Êt cña n«ng, l©m trêng.
  6. 6 5.   §èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   n«ng,   l©m   tr êng   ®∙   liªn  doanh,  liªn kÕt víi c¸c thµnh  phÇn  kinh tÕ  kh¸c th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn thùc hiÖn viÖc giao ®Êt cã  thu tiÒn hoÆc cho thuª ®Êt cho thµnh phÇn kinh tÕ ®∙ liªn  doanh, liªn kÕt víi n«ng, l©m trêng; thêi h¹n sö dông ®Êt  ®îc x¸c ®Þnh theo hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt ®∙ ký kÕt  víi n«ng, l©m trêng. 6. Tæ  chøc, hé  gia  ®×nh, c¸ nh©n  ®∙ mua vên c©y cña  n«ng, l©m trêng  ®Ó  tiÕp tôc ph¸t triÓn s¶n xuÊt theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  12/CP ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 1993 cña  ChÝnh   phñ,   nÕu   kh«ng   cã   tranh   chÊp   vµ   phï   hîp   víi   quy  ho¹ch sö  dông  ®Êt cña  ®Þa ph¬ng th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp  cã  thÈm quyÒn lµm thñ  tôc cho tæ chøc, hé  gia  ®×nh, c¸  nh©n thuª  ®Êt; thêi h¹n sö  dông  ®Êt  ®îc tÝnh tõ  ngµy mua  vên c©y. 7. Tæ  chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö ®ông ®Êt quy ®Þnh  t¹i  ®iÒu nµy  ®îc cÊp giÊy  chøng  nhËn quyÒn  sö  dông   ®Êt  sau khi  ®∙ hoµn thµnh c¸c thñ  tôc vÒ  giao  ®Êt cho thuª  ®Êt   vµ   thùc   hiÖn   nghÜa   vô   tµi   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. §i Ò u   5.   §èi víi diÖn tÝch  ®Êt n«ng, l©m trêng  ®∙  bè trÝ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn   n«ng, l©m trêng  ®ang lµm viÖc hoÆc  ®∙ nghØ hu, nghØ viÖc  theo chÕ   ®é   ®Ó  lµm nhµ   ë  (bao gåm c¶ vên, ao kÌm theo)  th×  n«ng, l©m trêng ph¶i bµn giao cho  ®Þa ph¬ng  ®Ó  qu¶n  lý  hoÆc quy ho¹ch l¹i thµnh khu d©n c  tr×nh Uû  ban nh©n  d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i cã   ®Êt phª  duyÖt  ®Ó  thùc hiÖn bè  trÝ  l¹i theo quy ho¹ch vµ  bµn giao  cho ®Þa ph¬ng qu¶n lý. Nghiªm cÊm viÖc c¸c n«ng, l©m trêng lÊy quü   ®Êt  ®îc  giao,  ®îc thuª  ®Ó  bè  trÝ  lµm  ®Êt  ë  cho c¸n bé, c«ng nh©n  viªn cña n«ng, l©m trêng. Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn tiÕp nhËn quü ®Êt ë  (bao   gåm   c¶   vên,   ao   kÌm   theo)   vµ   tiÕn   hµnh   rµ   so¸t   ®Ó  c«ng nhËn møc  ®Êt  ë  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai;  ®èi víi trêng hîp c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña n«ng,  l©m trêng cha  ®îc giao  ®Êt  ë  mµ  cã  nhu cÇu vÒ   ®Êt  ë  th×  Uû  ban nh©n d©n cÊp cã  thÈm quyÒn xem xÐt giao  ®Êt  ë  cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt phï  hîp víi quy ho¹ch sö  dông  ®Êt  cña  ®Þa ph¬ng vµ  phï  hîp víi møc giao  ®Êt  ë  quy  ®Þnh t¹i   ®Þa ph¬ng.
  7. 7 § i Ò u   6.   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   viÖc   cÊp   ph¸t,   sö  dông   kinh   phÝ   ®Ó   thùc   hiÖn   viÖc   rµ   so¸t   hiÖn   tr¹ng   sö  dông  ®Êt vµ  x©y dùng hoÆc   ®iÒu  chØnh quy ho¹ch  sö  dông  ®Êt cña n«ng, l©m trêng quèc doanh vµ  viÖc giao  ®Êt, cho  thuª  ®Êt,  ®o  ®¹c lËp hå  s¬   ®Þa chÝnh (gåm c¶ b¶n  ®å   ®Þa  chÝnh), cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt theo QuyÕt  ®Þnh nµy. §i Ò u   7.   Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn, chØ  ®¹o, kiÓm  tra  viÖc  thùc hiÖn QuyÕt   ®Þnh nµy  ë  tõng   ®Þa  ph¬ng vµ ph¶i hoµn thµnh trong n¨m 2005. §i Ò u   8.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   9.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2