Quyết định 264/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
136
lượt xem
10
download

Quyết định 264/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 264/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 264/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM __________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 264/QĐ-BTC ______________________ Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ______________________ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ Thông tư số 28/TT-BTC ngày 3/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); THỨ TRƯỞNG - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Như Điều 3; - Lưu: VT, TCT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản