Quyết định 265/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 265/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 265/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với người bị phơi nhiễm với HIV hoặc bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 265/2003/QĐ-TTg

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 265/2003/Q§­TTg  ngµy 16  th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ chÕ ®é ®èi víi ngêi  bÞ ph¬i nhiÔm víi HIV hoÆc bÞ nhiÔm HIV/AIDS do tai n¹n rñi ro nghÒ nghiÖp  Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø  LuËt Tæ  chøc ChÝnh  phñ  ngµy  25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Phßng, chèng nhiÔm vi rót g©y ra héi   chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i  ë  ngêi (HIV/AIDS) ngµy   31 th¸ng 5 n¨m 1995; C¨n cø  NghÞ   ®Þnh  sè  34/CP  ngµy  01 th¸ng  6 n¨m  1996   cña  ChÝnh  phñ  híng  dÉn  thi  hµnh   Ph¸p  lÖnh  Phßng,  chèng   nhiÔm vi rót g©y ra héi chøng suy gi¶m miÔn dÞch m¾c ph¶i   ë ngêi (HIV/AIDS); Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Y tÕ, Bé  trëng Bé  Tµi   chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh : §i Ò u   1.   QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh chÕ ®é ®èi víi ng­ êi bÞ  ph¬i  nhiÔm víi HIV hoÆc  bÞ  nhiÔm  HIV/AIDS  do tai  n¹n rñi ro nghÒ nghiÖp. 1.  Ngêi  ®îc coi lµ  bÞ  ph¬i nhiÔm víi HIV khi da hoÆc  niªm m¹c cña ngêi  ®ã  bÞ  tiÕp xóc trùc tiÕp víi m¸u hoÆc   dÞch sinh häc cña ngêi bÞ nhiÔm HIV/AIDS. 2.  Ngêi bÞ  nhiÔm HIV/AIDS lµ  ngêi  ®∙  ®îc xÐt nghiÖm  HIV theo quy ®Þnh cña Bé Y tÕ vµ kÕt qu¶ xÐt nghiÖm lµ d­ ¬ng tÝnh. 3. Tai n¹n rñi ro nghÒ  nghiÖp trong QuyÕt ®Þnh nµy lµ  tai n¹n g©y tæn th¬ng cho bÊt kú  bé  phËn hoÆc chøc n¨ng  nµo cña c¬  thÓ  ngêi, dÉn  ®Õn viÖc ngêi  ®ã  bÞ  ph¬i nhiÔm  víi HIV hoÆc bÞ  nhiÔm HIV/AIDS trong khi  ®ang lµm nhiÖm   vô.
  2. 2 § i Ò u   2.   Ngêi bÞ  ph¬i nhiÔm víi HIV hoÆc bÞ  nhiÔm  HIV/AIDS do tai n¹n rñi ro nghÒ nghiÖp thuéc c¸c ®èi t îng  sau   ®©y   ®îc   hëng   chÕ   ®é   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   3   cña  QuyÕt ®Þnh nµy:  1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬  së  y tÕ  d©n y vµ  lùc lîng vò  trang, c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc  thµnh lËp theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh, hoÆc c¬ së cai nghiÖn ma tóy; 2. C¸n bé, chiÕn sÜ  thuéc c¸c lùc lîng vò  trang nh©n  d©n lµm viÖc t¹i tr¹i giam, tr¹i t¹m giam, nhµ  t¹m gi÷,  c¬  së  gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng hoÆc trong khi thi hµnh  c«ng vô theo sù ph©n c«ng cña Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ;  3.  C¸n   bé,  c«ng   chøc   lµ   thµnh   viªn   tæ  c«ng   t¸c  cai   nghiÖn quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña NghÞ   ®Þnh sè  56/2002/N§­ CP ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc cai   nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång;  4. C¸n bé, c«ng chøc chuyªn tr¸ch phßng, chèng tÖ n¹n  x∙ héi; 5. Häc sinh thùc tËp t¹i c¸c c¬  së  y tÕ  do Nhµ  níc  qu¶n lý  vµ  ngêi cã  hîp  ®ång lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ lao ®éng ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2  cña §iÒu nµy. §i Ò u  3. 1. Ngêi bÞ  ph¬i nhiÔm víi HIV do tai n¹n rñi ro nghÒ  nghiÖp: a) §îc xÐt nghiÖm chÈn ®o¸n nhiÔm HIV vµ ®îc ®iÒu trÞ  miÔn   phÝ   c¸c   thuèc   dù   phßng   ph¬i   nhiÔm   chèng   HIV/AIDS  theo chØ ®Þnh cña b¸c sÜ; b) §îc nghØ viÖc  ®Ó   ®iÒu trÞ  dù  phßng trong 20 ngµy  lµm viÖc. Trong thêi gian nghØ viÖc  ® îc hëng nguyªn l¬ng  vµ phô cÊp kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.   Ngêi   bÞ   nhiÔm   HIV/AIDS   do   tai   n¹n   rñi   ro   nghÒ  nghiÖp: a) §îc  ®iÒu trÞ  miÔn phÝ  c¸c bÖnh nhiÔm trïng c¬  héi  do HIV/AIDS g©y nªn. §îc  ®iÒu trÞ  b»ng thuèc  ®Æc hiÖu vµ  thuèc n©ng cao thÓ tr¹ng theo híng dÉn cña Bé Y tÕ; b) §îc nghØ viÖc ®Ó ®iÒu trÞ c¸c bÖnh do HIV/AIDS g©y  nªn,  ®îc hëng  nguyªn  l¬ng  vµ  c¸c phô  cÊp kh¸c  (nÕu  cã)  trong thêi gian ®iÒu trÞ; c) Ngêi bÞ  nhiÔm HIV/AIDS  nÕu cßn kh¶ n¨ng lao  ®éng  th× vÉn tiÕp tôc ®îc bè trÝ lµm c«ng viÖc phï hîp víi søc   kháe;  ®îc hëng l¬ng, n©ng bËc l¬ng vµ  c¸c chÕ   ®é, chÝnh 
  3. 3 s¸ch kh¸c theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh; ngêi cã  tham gia b¶o  hiÓm x∙ héi b¾t buéc  ®îc hëng chÕ   ®é  trî  cÊp bÖnh nghÒ  nghiÖp hµng th¸ng víi møc gi¶m kh¶ n¨ng lao  ®éng lµ  61%  (kh«ng ph¶i gi¸m  ®Þnh kh¶ n¨ng lao  ®éng),  ® îc b¶o hiÓm y  tÕ   thanh   to¸n   100%   chi   phÝ   kh¸m,   ch÷a   c¸c   bÖnh   nhiÔm   trïng  c¬  héi do HIV/AIDS  g©y nªn vµ  thuèc   ®iÒu  trÞ   ®Æc  hiÖu, thuèc n©ng cao thÓ tr¹ng theo híng dÉn cña Bé Y tÕ; d) Ngêi bÞ nhiÔm HIV/AIDS thuéc ®èi tîng tham gia b¶o  hiÓm   x∙   héi   b¾t   buéc   nÕu   kh«ng   cßn   kh¶   n¨ng   lao   ®éng,  ph¶i nghØ viÖc: ­ §îc hëng chÕ ®é trî cÊp bÖnh nghÒ nghiÖp hµng th¸ng  víi   møc   suy   gi¶m   kh¶   n¨ng   lao   ®éng   lµ   61%   (kh«ng   ph¶i  gi¸m ®Þnh kh¶ n¨ng lao ®éng); ­ §îc hëng chÕ   ®é  hu trÝ  nÕu  ®∙  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi   ®ñ  20 n¨m trë  lªn (kh«ng phô  thuéc vµo tuæi  ®êi); kh«ng  ph¶i gi¸m ®Þnh kh¶ n¨ng lao ®éng vµ kh«ng ph¶i gi¶m tû lÖ  hëng l¬ng hu do nghØ viÖc tríc tuæi;  ­   §îc   hëng   chÕ   ®é   trî   cÊp   b¶o   hiÓm   x∙   héi   mét   lÇn  theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ B¶o hiÓm x∙ héi nÕu ch a ®ñ ®iÒu  kiÖn nghØ hu; ­ §îc b¶o hiÓm y tÕ  thanh to¸n 100% chi phÝ  kh¸m vµ  ch÷a   c¸c   bÖnh   nhiÔm   trïng   c¬   héi   do   HIV/AIDS   g©y   nªn,  tiÒn thuèc  ®iÒu trÞ   ®Æc hiÖu vµ  thuèc n©ng cao thÓ  tr¹ng  theo híng dÉn cña Bé Y tÕ. ®) NÕu ngêi nhiÔm HIV/AIDS  bÞ  chÕt, th×  gia ®×nh hoÆc  ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä   ®îc hëng chÕ   ®é  tö  tuÊt vµ  c¸c chÕ ®é kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm x∙  héi. §i Ò u  4. 1.  Thñ   trëng  c¬   quan,   ®¬n  vÞ  hoÆc   ngêi   sö   dông   lao  ®éng cã  tr¸ch nhiÖm b¶o  ®¶m thùc hiÖn chÕ   ®é  cho ngêi bÞ  ph¬i nhiÔm víi HIV theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña  QuyÕt ®Þnh nµy. 2. Quü B¶o hiÓm x∙ héi chi tr¶ cho ngêi ®ãng b¶o hiÓm  x∙ héi bÞ nhiÔm HIV/AIDS khi nghØ viÖc c¸c kho¶n sau: a) Trî cÊp bÖnh nghÒ nghiÖp hµng th¸ng; b) L¬ng hu hµng th¸ng (®èi víi ngêi ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ  hu); c) Trî  cÊp b¶o hiÓm x∙ héi mét lÇn (®èi víi ngêi cha  ®ñ ®iÒu kiÖn nghØ hu); d) ChÕ   ®é  tö  tuÊt theo quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ  B¶o hiÓm   x∙ héi;
  4. 4 ®) ChÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c hoÆc   ®iÓm d kho¶n 2          §iÒu 3 cña QuyÕt ®Þnh nµy. 3. Thñ trëng c¬ quan, ®¬n vÞ hoÆc ngêi sö dông lao ®éng  cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vµ chi tr¶ cho  ngêi bÞ nhiÔm HIV/AIDS nh sau: a)   TiÒn   chi   phÝ   ®iÒu   trÞ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n 2 §iÒu 3 cña QuyÕt ®Þnh nµy; b) Trî  cÊp mét lÇn  Ýt nhÊt b»ng 30 th¸ng l¬ng vµ  phô  cÊp (nÕu cã) khi ngêi lao  ®éng  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh bÞ  nhiÔm  HIV/AIDS do tai n¹n rñi ro nghÒ nghiÖp; c) TiÒn l¬ng vµ phô cÊp trong thêi gian ®iÒu trÞ  bÖnh  cho ngêi nhiÔm HIV/AIDS ®ang cßn kh¶ n¨ng lao ®éng. 4. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh t¹i  c¸c kho¶n 1 vµ  kho¶n 3 §iÒu nµy cña c¸c c¬  së   ®îc ng©n  s¸ch nhµ  níc cÊp th×  do ng©n s¸ch nhµ  níc chi tr¶;  ®èi  víi c¸c c¬ së kh«ng ®îc ng©n s¸ch nhµ níc cÊp th× do ngêi  sö dông lao ®éng chi tr¶.  Trêng   hîp   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ,   c¬   së   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh nµy ®îc s¸p nhËp hoÆc chia t¸ch th×  Thñ  trëng c¬  quan,  ®¬n vÞ, c¬  së  míi cã  tr¸ch nhiÖm chi  tr¶ c¸c chÕ   ®é  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 3 §iÒu  nµy.   Trong   trêng   hîp   doanh   nghiÖp   bÞ   ph¸   s¶n   th×   thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt Ph¸ s¶n vµ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt cã liªn quan. §i Ò u  5. 1.  Bé  trëng   Bé   Y  tÕ  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   quy   ®Þnh   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   x¸c   ®Þnh   ngêi   bÞ   ph¬i   nhiÔm   víi   HIV,   bÞ   nhiÔm  HIV/AIDS do tai n¹n rñi ro nghÒ nghiÖp. 2. Bé  Y tÕ  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh  h íng  dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy. §i Ò u   6.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   7.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch  ñy ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản