intTypePromotion=1

Quyết định 265/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
112
lượt xem
4
download

Quyết định 265/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 265/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam trong khuôn khổ Dự án hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 265/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m  s è  265/Q§­N H 2 1  n g µ y 04  ® n th¸ng 8 n¨ m  1997 v Ò   Ö c q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  v è n vay l¹i ñ a  vi  c N g © n  h µ n g  T h ¬ n g   ¹ i  æ  p h Ç n  X u Ê t  h Ë p  kh È u  Vi Ö t N a m  trong  m c n k h u « n  kh æ  D ù  ¸n Hi Ö n  ®¹i h o¸ n g © n  h µ n g  v µ   Ö  th è ng thanh  h to¸n Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy    cø  l Ng h Nh n   23/5/1990; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 531/TTg  µy  ng 12/7/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  u    ù    Ön  iho¸ ng©n  µng  µ  Ö   èng  v vi ®Ç td ¸n Hi ®¹     h v h th thanh  to¸n; ­ C¨n  HiÖp  nh  Ýn  ông    cø  ®Þ T d Ph¸ttr Ón sè    i   2785 VN,  îcký  ÷a Nhµ   ®   gi   níc Céng  µ     éi chñ    ho x∙ h   nghÜa   Öt  Vi Nam   µ  ©n   µng  Õ   í  µy  v Ng h Th gi ing 16/01/1996; ­ C¨n  B¸o    È m   nh  ù     ña  ©n   µng  Õ   í sè    cø  c¸o Th ®Þ D ¸n c Ng h Th gi   14823­ i VN   µy  ng 25/10/1995; ­ C¨n  C«ng    è    cø  v¨n s 3365 UB/VPT§  µy  ng 30/9/1995  ña  ñ   Þch  éi  c Ch t H ®ång  È m   nh  Êp  µ   íc tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Th ®Þ c Nh n     t Ch ph th«ng qua  ù     D ¸n Kh¶    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  µ  Ö   èng  thi hi ®¹     h v H th thanh  to¸n; ­ C¨n  §iÖn  ña  ©n   µng  Õ   í göiThèng  c  ©n   µng  µ     cø  c Ng h Th gi     i ®è Ng h Nh níc ViÖt Nam   µy      ng 25/07/1997  Ò   Öc  ©n      Õtc¸c chiphÝ   éc  v vi ph bæ chiti       thu kho¶n  Ýn  ông  td 2785­VN; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Giao  Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iCæ   Çn  Êt  Ëp  Èu  cho  h Th m  ph Xu nh kh ViÖt Nam   îc phÐp    ®  vay  ¹ m ét  li  kho¶n  Ýn  ông  íitæng  è  Òn ¬ng  ¬ng  td v  s ti t ® kh«ng  qu¸ 2.600.000 USD     iÖu s¸u  (haitr   tr¨m  µn  la M ü)  õ nguån  èn  ng §«    t  v vay  ña  ©n  µng  Õ   í trong khu«n  c Ng h Th gi   i   khæ   ù    Ön  iho¸ ng©n  µng  d ¸n Hi ®¹     h vµ  Ö   èng  h th thanh      u    Óu dù    Ön  iho¸ Ng ©n  µng  ¬ng  to¸n®Ó ®Ç tti   ¸n Hi ®¹     h Th m¹iCæ   Çn  Êt  Ëp  Èu  ÖtNam.   ph Xu Nh kh Vi  
  2. 2 §i Ò u 2.­Theo  Õ   ¹ch  ótvèn  µ  Õ   ¹ch  u   Çu  ∙  îc phª    k ho r  v k ho ®Ê th ® ®   duyÖt,Tæng    gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹iCæ   Çn  Êt  Ëp  Èu  Öt ®è Ng h th m  ph Xu nh kh Vi   Nam   ñ  ng  ùc  Ön  Öc  ót vèn  ch ®é th hi vi r   th«ng qua  Ban  Qu¶n  ý c¸c  ù     l  D ¸n Ng ©n   µng  h theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  Õ   í vÒ     ®Þ hi h c Ng h Th gi i gi¶i   ng©n   cho  ù     D ¸n. Tæng   Gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn   Êt ®è Ng h Th m Cæ ph Xu   nhËp  Èu  Öt Nam   Þu  kh Vi   ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  îp  Ö  ña  n    ótvèn    vt h l c ®¬ xin r   vµ    c¸cchøng  õkÌm  t  theo.Trëng    Ban qu¶n  ýc¸cDù     ©n  µng  Þu  l     ¸n Ng h ch tr¸ch   nhiÖ m   ùc hiÖn    ©n  th   gi¶ing theo    Çu  ña  yªu c c Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  ­ ®è Ng h Th ¬ng  ¹iCæ   Çn  Êt  Ëp  Èu  ÖtNam   m  ph Xu nh kh Vi   theo  ng    ®ó c¸cquy  nh  µ  ñ ®Þ v th   tôcgi¶i ©n  ña  ©n  µng  Õ   í .    ng c Ng h Th gi i §i Ò u  3.­ ©n   µng  ¬ng  ¹i   phÇn   Êt  Ëp  Èu ViÖt  Ng h Th m Cæ Xu nh kh   Nam   Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   ng  ãp  ét    ®ã g m kho¶n  kinh  Ý   ¬ng  ¬ng  ph t ® 32.600  USD   (ba  ¬i hai ngµn  m   s¸u tr¨m  la M ü)  õ nguån  èn  §«    t  v vay  ¹ quy  nh  ¹  li  ®Þ ti §iÒu  nãitrªncho  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     1      Ng h Nh n     ®Ó thuªchuyªn gia t vÊn         hç  î tr cho  Ban  Qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng  l     ¸n  h qu¶n  ýdù  tæng  Ó. Trëng  l   ¸n  th   Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù   Ng ©n   µng  Þu  l     ¸n  h ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý,sö  ông  Çn  l  d ph kinh phÝ   ng  ãp  ãitrªntheo  ng    ®ã g n    ®ó quy  nh  ña  Öp  nh  Ýn  ông  ®Þ c Hi ®Þ T d Ph¸ttr Ón.Dù   kh¶  ,   i   ¸n  thi  Quy Õt  nh  Çu   ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ    ®Þ § t c Th t   ph v c¸c v¨n b¶n  ph¸p  quy  Ò   v qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng, qu¶n  ý vay  µ    î níc l  tv x d   l  v tr¶n     ngoµicña  µ   íc.   Nh n §i Ò u  4.­ ô   Õ     µi  Ýnh  Þu   V K to¸n T ch ch tr¸ch nhiÖm   íng  Én    h d Ban  Qu¶n  ýc¸c Dù     ©n  µng  ¹ch to¸nviÖc  ùc hiÖn  l     ¸n Ng h h   th   cho vay  ¹     î,thu  l ithu n   , l∙vµ    îNg ©n  µng  Õ   í .   tr¶n   i h Th gi i §i Ò u 5.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Ch¸nh V¨n phßng  èng  c, Trëng  Th ®è   Ban  qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   µng, Chñ  l     ¸n  h   tÞch  éi  ng  H ®å Qu¶n  Þ Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Cæ   Çn  Êt  Ëp  Èu  tr   h Th m  ph Xu nh kh ViÖtNam,    Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹iCæ   Çn  Êt  Ëp  Èu  ®è Ng h Th m  ph Xu nh kh ViÖt Nam   µ  ñ   ëng    n   Þ   ùc thuéc  ©n   µng  µ   íc cã  ªn v Th tr c¸c ®¬ v tr   Ng h Nh n   li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2