intTypePromotion=1

Quyết định 266/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
199
lượt xem
5
download

Quyết định 266/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 266/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 266/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh ®  S è  266/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y  30 th¸ng 7 n¨ m  1999 c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc th V Ò   Ö c ® i Ò u  c h Ø n h  tr Ç n l∙i u Ê t c h o  vay vi  s b » n g   å n g  Vi Ö t N a m  c ñ a c¸c  æ  ch øc  t Ý n d ô n g   ® t ® è i  íi h¸ch h µ n g       v  k                       th è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 3/2/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v    h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ.      quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: 1. Nay    quy  nh  Çn    Êt cho  ®Þ tr l∙su   i vay b»ng  ng  Öt Nam   ña      ®å Vi   c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  i víi td ®è     kh¸ch hµng  µ1,05%/th¸ng;   l     Riªng  Çn  i Êt  tr l∙ su cho    vay  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  c Ng h th m  ph n«ng  th«n,   ü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë  µ  îp      Ýn  ông    Qu t d nh d c s v H t¸cx∙ t d cho vay  µnh  th viªn vÉn  dông    ¸p  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 189/1999/Q§­ NHNN1   ngµy  29/5/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi quy  nh  Çn ®Þ tr   l∙suÊtcho    i   vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è    kh¸ch hµng.     2. L∙isuÊt cho       vay  éc khu  ùc  miÒn  ói    thu   v 3  n  ( khu  ùc  miÒn  óitheo  v 3  n  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   ®Þ 42/UB­   µy  Q§ ng 23/5/1997  Ò   v c«ng  Ën  nh danh  m ôc  khu  ùc  Òn  ói vµ  ïng  3  v mi n  v cao  ña  û   c U ban  ©n  éc vµ  Òn  ói),   d t   mi n  h¶i ®¶o   ïng ®ång  µo  ¬    èng  Ëp  ,v   b Kh me s t trung gi¶m    30%   víi   Êt cho    so    i l∙su   vay cïng lo¹ ;  i 3. C¸c    møc    Êt cho  l∙su   i vay  ®∙itiÕp tôcthùc hiÖn  u         theo  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc; c Th ®è Ng h Nh n 4. L∙isuÊt nî qu¸  ¹n  îc tho¶  Ën        h®  thu trong hîp  ng  Ýn  ông  ÷a      ®å td gi tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch,nhng    kh«ng   qu¸ 150%   møc    Êtcïng lo¹ ghitrong l∙su   i  i      hîp ®ång  Ýn  ông;   td
  2. 2 §i Ò u    Çn    Êt   2: Tr l∙su   quy  nh  ¹i Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi i ®Þ t  Quy ®Þ n c hi l     hµnh  Ó   õ ngµy  k t  1/8/1999.C¸c    quy  nh  íc ®©y   Ò   Çn    Êt cho    ®Þ tr   v tr l∙ su   i vay b»ng  ng  Öt Nam     íiquy  nh  ¹  ®å Vi   tr¸ v   i ®Þ tiQuy Õt  nh  µy  Õt  Öu  ùc thi ®Þ n h hi l     hµnh. §i Ò u    3: C¸c  chøc  Ýn  ông  cø  µo  Çn    Êt quy  nh  ¹i tæ  td c¨n  v tr l∙ su   i ®Þ t  Kho¶n    Òu  Quy Õt  nh  µy    n  nh    1,§i 1  ®Þ n ®Ó Ê ®Þ c¸cmøc    ÊttiÒn göivµ    l∙su   i     l∙ i suÊt cho    vay  ô  Ó, phï hîp  íi®iÒu  Ön  ¹t®éng  ña  õng  chøc  Ýn  c th     v   ki ho   ct tæ  t dông . Sè     î ®∙  d n   cho  vay  µ    îp  ng  Ýn  ông  ∙  ý  Õt  ng  a    v c¸c h ®å td ® k k nh ch gi¶i ng©n  Õt  h hoÆc   a    ©n  n   Õt  µy  ch gi¶ing ®Õ h ng 31/7/1999  chuyÓn  sang  îc ®  tiÕp  ôc thùc  Ön  t  hi theo  møc   i Êt  ∙  l∙ su ® tho¶  Ën  ÷a    thu gi kh¸ch  µng  µ    h v tæ chøc  Ýn  ông  td trong hîp  ng  Ýn  ông. ViÖc    ®å td   xem   Ðt  iÒu  x® chØnh  gi¶m    l∙i suÊt cña      c¸c kho¶n vay  µy  n theo  Çn    Êt míi do  tr l∙ su     Tæng   i gi¸m  ®èc    (Gi¸m  ®èc) tæ    chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh. td quy       §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   ícTrung  ng, 4: Th tr c¸c®¬ v thu Ng h Nh n   ¬  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång  Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  µ  ®è c¸c tæ  td v kh¸ch hµng    cña    chøc  Ýn  ông  Þu  c¸ctæ  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2