Quyết định 268/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định 268/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 268/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 268/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  268/TTg N G µ Y  26 T H¸ N G  4 N¨ M   1996 V Ò  VI Ö C  P Hª  U Y Ö T  D ù  ¸N ® Ç U  T  X © Y  D ù N G  N H µ   ¸ Y  V Ë T  LI Ö U   D M C H Þ U  L ö A  KI Ò M  T Ý N H  H µ   é I N THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  §iÒu  Ö  cø  l qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv X d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  177/CP  µy  th¸ng10  ng 20    n¨m  1994; X Ðt    Þ  ña  é   ëng  é   ©y  ùng  ¹  ®Ò ngh c B tr BX d tic«ng  sè  v¨n  140/BXD/KH­ DA   µy  th¸ng02  ng 06    n¨m  1996      Öt  ù     u    ©y  ùng  µ    xinphª duy D ¸n ®Ç tx d nh m¸y vËtliÖu chÞu  öakiÒm  Ýnh  µ   éi;    l  t HN X Ðt    Þ  ña  éi ®ång  È m   nh  µ   ícvÒ     ù    u    ¹  ®Ò ngh c H   Th ®Þ Nh n   c¸c d ¸n ®Ç tt i Tê  ×nh sè  tr   11/H§T§  µy  th¸ng3  ng 30    n¨m  1996, QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u  ­ Phª  Öt  ù     u    ©y  ùng  µ  1.   duy D ¸n ®Ç tx d nh m¸y  Ët liÖu chÞu  öa v    l  kiÒm  Ýnh  µ   éi víi   éidung  Ýnh    t H N    n  c¸c ch nh sau: 1.Tªn  ù     µ    D ¸n:"Nh m¸y  ËtliÖu chÞu  öakiÒm  Ýnh  µ   éi". v    l  t HN 2. Chñ   u  :C«ng    Ët liÖu chÞu  öa C Ç u   èng    ®Ç t  tyv     l  §u (Gia L© m,  µ   éi)   HN  thuéc Tæng    C«ng    û tinhvµ  è m   ©y  ùng,Bé  ©y  ùng. tythu     g xd  X d 3.H×nh    thøc ®Ç u  :Nhµ     t  m¸y  u    íi100%   ®Ç tm   b»ng  èn  v vay trong nícvµ     ngoµinícvíi      c«ng  Ö   Ön  i. ngh hi ®¹ 4. §Þa  iÓ m   ù     µ     ® D ¸n:Nh m¸y  îc x©y  ùng  ¹  ®  d tikhu  t  éc    ×nh  ®Ê thu x∙ § Xuyªn, huyÖn    Gia  © m,  µ   éi,víidiÖn  Ých  L H N    t kho¶ng  Çn  v¹n  g 8  m2.  ñ   Ch ®Ç u    Çn  Èn    ¹diÖn  Ých  ô  Ó    Ën  Òn  ö  ông  t. tc chu x¸cl   i t c th khinh quy s d ®Ê   5.C«ng  ÊtthiÕtkÕ   µ  ÕtbÞ, c«ng  Ö:   su     v thi     ngh ­C«ng  Êt:16.500  Ên    su   t s¶n  È m/n¨m. ph ­ C«ng  nghÖ  s¶n xuÊt (phèi Öu,  li  gia c«ng nguyªn liÖu, Ðp, sÊy,     nung... lµc«ng  Ö     Õn trong lÜnh  ùc     ) ngh tiªnti     v s¶n  Êt vËt liÖu chÞu  öa cao  xu       l  cÊp,sö  ông    ÕtbÞ  ng  é  Ön  i, ã   d c¸cthi   ®å b hi ®¹   møc    ù®éng    c ®é t   ho¸ cao. 6.C¬   Êu  µ  ñng  ¹ s¶n  È m:   ¹ch  Þu  öaMa­giªSpinelcho   c v ch lo i   ph ­G ch l       c«ng  nghiÖp    xim¨ng:2.100  Ên/n¨m.   t ­G¹ch  Þu  öaMa­giªCr«m    ch l     cho  c«ng  nghiÖp    xim¨ng:11.200  Ên/n¨m.   t ­G¹ch  Þu  öaMa­giªCr«m    ch l     cho  c«ng  nghiÖp  Ön  luy kim:2.700  Ên/n¨m.­Bét v÷a:500  Ên/n¨m.   t        t C¬   Êu  c s¶n  È m     ã  Ó  ph trªnc th thay ® æi  ú theo  ×nh  ×nh  µ    tu   t h v nhu  Çu  c thÞ  êng. tr 7. ChÊt îng    l s¶n  È m   t tiªuchuÈn  èc  Õ; quy  ph ®¹     qu t   c¸ch s¶n  È m   t ph ®¹   tiªuchuÈn    ISO. 8.Tæng    møc  u    µ  ån  èn: ®Ç tv ngu v
  2. 2 T æng  èn  u    ctÝnh  v ®Ç tí   256,43 tû ®ång  Öt Nam,     Vi   bao  å m     g c¸c kho¶n  vay  íc ngoµi theo  ¬ng  n    ph thøc  Ýn  ông    Ë m     td tr¶ch ®Ó mua   ÕtbÞ   µ    thi   v c¸c kho¶n  vay trong níckh¸c.Tæng  èn  u         v ®Ç tnªu    µ t¹m  Ýnh  trªnl   t (møc  èi®a), t    sÏ ® îc chuÈn    ¹ trong qu¸  ×nh ®µ m      x¸c l i     tr   ph¸n  u   Çu  ®Ê th cung  Êp  ÕtbÞ, c thi     thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ©y  ¾p    k thu   x l c«ng  ×nh. tr 9.Ph¬ng    thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  u  :   l    ®Ç t Chñ   u    ùc tiÕp  ®Ç t tr   qu¶n  ýDù     Þu  l   ¸n,ch tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  µm  l viÖc,®µ m     ph¸n  íiníc ngoµi,vÒ   chøc  u   Çu  v      tæ  ®Ê th trong  µ  µi níc vÒ   v ngo     x©y  ¾p  µ  l v cung  Êp  ÕtbÞ.  c thi   Ban  Qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ù  ph¶i b¶o  l  ® h d ¸n    ®¶m   Õn ®é   ©y  ¾p  µ  Êtl ng c«ng  ×nh. ti   x l v ch  î   tr 10.Thêigian x©y  ùng  µ  êigian hoµn  èn  u  :       d v th     v ®Ç t ­Thêigian chuÈn  Þ  ©y  ùng:5        bx d   th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  u     t  c quy   ®Ç t . ­Thêigian x©y  ùng:12        d   th¸ng. ­Thêigian hoµn  èn:6        v   n¨m  th¸ng,kÓ   thêigian x©y  ùng. 2    c¶      d 11.C¸c    quy  nh  ®Þ kh¸c®èi víi ù        ¸n: d ­ Chñ   u    Çn  Õp tôc lµm  Öc  íic¸c ®èi t¸cnícngoµicã    ®Ç tc ti     vi v             kh¶ n¨ng  cung  Êp  Ýn  ông  ctd b»ng  ÕtbÞ   thi   c«ng  Ö,  µm  â c¸c ®iÒu  Ön  ngh l r     ki vay,yªu    cÇu b¶o  l∙nh;   chøc  u  Çu,cÇn u    Öc  ùa chän  Êtxø  ÕtbÞ,   tæ  khi ®Ê th   l ý vi l   xu   thi     trong ®ã   µm  â  éi dung    l rn  chuyÓn giao c«ng nghÖ,    ¬  ë  Ýnh  Ý     c¸c c s t ph b¶n quyÒn, phÝ    chuyÓn giao c«ng  Ö,  éidung  µ    Ý  ç  î ü  Ët.   ngh n   v chiph h tr  thu k ­ Chñ   u    Çn  Ëp  ¬ng  huy  ng      ®Ç t c l ph ¸n  ®é c¸c kho¶n  èn  v vay  trong níc.    Tæng  c«ng    û    µ  è m   ©y  ùng  ã  Ó  ty thu tinhv g x d c th huy  ng  ®é thªm    ån  c¸c ngu vèn  ùcã  ña    t   c c¸cc«ng    µnh    tyth viªntham    u    µo  ù     µy.N Õ u   Çn, gia®Ç tv D ¸n n   c  Tæng  c«ng    îcphÐp  ty®   huy  ng  èn  ®é v b»ng  c¸ch ph¸thµnh     thªm    Õu. tr¸phi i ­Chñ  u    Çn  Ëp ph¬ng      îcã    v÷ng  ¾c.   ®Ç tc l   ¸n tr¶n   c¨n cø  ch ­ Chñ   u      ®Ç tph¶ihoµn  µnh  c¸o chitiÕtviÖc  ¸nh      ng      th b¸o        ® gi¸t¸c®é m«i tr ng  µ  ×nh duyÖt theo quy  nh  Ön  µnh. ê v tr       ®Þ hi h §i Ò u  ­Tæ   2.   chøc  ùc hiÖn. th   C¸c  é,  µnh  B ng trung  ng  ¬ theo chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  ×nh,  ã    vc m c tr¸ch  nhiÖ m  óp Tæng  gi   c«ng    û tinhvµ  è m   ©y  ùng  µ  ñ  u    ùc hiÖn  tythu     g xd v ch ®Ç tth   tètviÖc  u    ù     ng  êithùc hiÖn    ®Ç t D ¸n,®å th     chøc n¨ng qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íi l  n  v  Dù     u  . ¸n ®Ç t Bé  ©y  ùng  ùctiÕp chØ  o  Öc  iÓnkhai®Ç u    íi ù  èihîp cña  X d tr     ®¹ vi tr     tv   ph     s c¸c bé, ngµnh  ÷u     h quan   ®Ó b¶o  ¶m   ® møc  u    µ  Õn ®é   ©y  ùng. Tríc ®Ç t v ti   x d    m ¾t,  é   ©y  ùng  ¹o®iÒu  Ön  óp  BX d t  ki gi Tæng   c«ng    ty huy  ng  èn  µ  ®é v v chØ   ®¹o  iÓn khaim ét  è  tr     s c«ng  Öc  Èn  Þ   u  ,chÞu  vi chu b ®Ç t  tr¸chnhiÖ m   ícThñ    tr   t ng Ch Ýnh  ñ  «n  c, kiÓm     Öc  ùc hiÖn  Õt  nh  u    ù     í  ph ® ®è   travi th   quy ®Þ ®Ç t D ¸n nµy.Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   µi chÝnh  ©n  i cho  ù     îcvay  èn    K ho v§ tv B T   c ®è   D ¸n ®   v tÝn  ông  ®∙i. d u 
  3. 3 §i Ò u  ­ Bé  ëng    é: K Õ   ¹ch  µ  Çu ,X ©y  ùng,TµichÝnh,T  3.   tr c¸cB   ho v§ t  d      ph¸p,C«ng    nghiÖp,Giao    th«ng  Ën  , v t¶i  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, tr   Th¬ng  ¹i,Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Tæng   ôc  ëng  m  ®è Ng h Nh n   c tr Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh,Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi,Tæng  nh d th ph H N   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    û    µ  è m   ©y  ùng,Gi¸m  c  tythu tinhv g xd   ®è C«ng    Ët liÖu chÞu  öa C Ç u   tyv     l  §uèng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  4. 4
Đồng bộ tài khoản