Quyết định 27/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Quyết định 27/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều tra lao động - việc làm hàng năm (giai đoạn 2001-2005)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quyÕt ®Þnh cña thñ tíng chÝnh phñ Sè:27 / 2001/Q§-TTg ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2001 VÒ ®iÒu tra lao ®éng - viÖc lµm hµng n¨m (giai ®o¹n 2001-2005) thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø Bé LuËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994; §Ó triÓn khai thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p vÒ lao ®éng - viÖc lµm giai ®o¹n 2001 - 2005 vµ cung cÊp c¨n cø cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m, 5 n¨m vÒ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i quyÕt viÖc lµm giai ®o¹n 2001-2005; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, quyÕt ®Þnh : §iÒu 1. TiÕn hµnh ®iÒu tra mÉu hµng n¨m (giai ®o¹n 2001-2005) vÒ lao ®éng- viÖc lµm ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n trªn ph¹m vi c¶ níc. Néi dung ®iÒu tra gåm: 1. C¸c ®Æc trng c¬ b¶n vÒ nh©n khÈu, tr×nh ®é v¨n hãa, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt cña lùc lîng lao ®éng. 2. Thùc tr¹ng viÖc lµm, c¬ cÊu viÖc lµm cña lùc lîng lao ®éng. 3. Thùc tr¹ng thÊt nghiÖp, c¬ cÊu cña lao ®éng thÊt nghiÖp. 4. Thùc tr¹ng thiÕu viÖc lµm, c¬ cÊu cña lao ®éng thiÕu viÖc lµm. 5. T¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p vÒ lao ®éng - viÖc lµm. §iÒu 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi Tæng côc Thèng kª chÞu tr¸ch nhiÖm x©y dùng ph¬ng ¸n, tæ chøc thùc hiÖn cuéc ®iÒu tra vµ c«ng bè kÕt qu¶ vµo quý IV hµng n¨m. §iÒu 3. Kinh phÝ cho cuéc ®iÒu tra lao ®éng - viÖc lµm hµng n¨m ®îc trÝch tõ Quü cña Ch¬ng tr×nh quèc gia vÒ viÖc lµm. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký.
  2. 2 § iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản