Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Quang Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT về việc ban hành bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng các trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT) do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2002/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SỐ 27/2002/QĐ-BBCVT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THÔNG TIN VỆ TINH BẰNG CÁC TRẠM VỆ TINH MẶT ĐẤT CỠ NHỎ (VSAT) BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông; Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông; Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Công văn số 5677/GCTT ngày 9/10/2002 về việc điều chỉnh cước dịch vụ VSAT; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng các trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003, thay thế Quyết định số 922/2001/QĐ-TCBĐ ngày 1/11/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng các trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT). Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ bưu chính, Viễn thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. Đặng Đình Lâm (Đã ký) BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THÔNG TIN VỆ TINH BẰNG CÁC TRẠM VỆ TINH MẶT ĐẤT CỠ NHỎ (VSAT) (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2002/BBCVT ngày 18/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông) 1. Cước đàm thoại: a. Đàm thoại từ VSAT thuê bao đến VSAT trong nước, mạng điện thoại công cộng (PSTN), di động và ngược lại: 4000 đồng/phút. Đơn vị thời gian tính cước là một phút, phần lẻ thời gian cuối cùng của một cuộc gọi chưa đến một phút được làm tròn là một phút. b. Đối với các cuộc đàm thoại từ các trạm VSAT mà bưu điện dùng làm phương tiện truyền dẫn cho mạng công cộng ở những nơi xa xôi hẻo lánh đến VSAT, mạng điện thoại cố định, di động và ngược lại: mức cước và phương thức tính cước đàm thoại áp dụng theo bảng cước điện thoại trong nước hoặc di động hiện hành tương ứng. c. Đàm thoại từ VSAT thuê bao và trạm VSAT mà bưu điện dùng làm phương tiện truyền dẫn ra quốc tế, đến các trạm VSAT ở nước ngoài: Mức cước và phương thức tính cước áp dụng bảng cước điện thoại quốc tế hiện hành. 2. Cước thuê bao điện thoại VSAT: 800.000 đồng/kênh/tháng Cước thuê bao điện thoại VSAT trên không bao gồm cước thuê bao và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối trạm VSAT. Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đối với các khách hàng sử dụng thiết bị của Bưu điện theo các quy định tại Điểm 4 của bảng cước này. 3. Cước thuê kênh riêng: a. Thuê kênh VSAT đến VSAT trong nước: Đơn vị tính: 1000 đồng/kênh/tháng Loại kênh Mức cước Kênh 9,6 kbps 42.627 Kênh 19,2 kbps 49.873 Kênh 64 kbps 62.660
  3. Kênh 128 kbps 100.883 Kênh 192 kbps 128.122 Kênh 256 kbps 157.590 Kênh 384 kbps 193.835 Kênh 512 kbps 242.295 Kênh 768 kbps 295.599 Kênh 1024 kbps 360.631 Kênh 2048 kbps 580.616 b. Thuê kênh VSAT đến HUB Đơn vị tính: 1.000 đồng/kênh/tháng Loại kênh Mức cước Kênh 9,6 kbps 28.773 Kênh 19,2 kbps 33.665 Kênh 64 kbps 42.296 Kênh 128 kbps 68.096 Kênh 192 kbps 86.482 Kênh 256 kbps 106.373 Kênh 384 kbps 130.838 Kênh 512 kbps 163.548 Kênh 768 kbps 199.529 Kênh 1024 kbps 243.425 Kênh 2048 kbps 391.915 c. Trường hợp thuê kênh VSAT đến PSTN: mức cước thuê kênh bằng cước thuê kênh VSAT - HUB cộng (+) với cước thuê kênh viễn thông trong nước. d. Trường hợp thuê kênh đi quốc tế qua mạng PSTN, mức cước thuê kênh bằng cước thuê kênh VSAT - HUB cộng (+) với cước thuê kênh quốc tế. e. Trường hợp thuê kênh từ VSAT trong nước đến trạm VSAT ở nước ngoài: e.1. Trường hợp thuê nửa kênh (chỉ thuê đầu phía Việt Nam): Đơn vị tính: USD/nửa kênh/tháng
  4. Loại kênh Mức cước Kênh 9,6 kbps 2.427 Kênh 19,2 kbps 2.891 Kênh 64 kbps 3.566 Kênh 128 kbps 6.480 Kênh 192 kbps 8.173 Kênh 256 kbps 10.141 Kênh 384 kbps 12.619 Kênh 512 kbps 15.649 Kênh 768 kbps 19.247 Kênh 1024 kbps 23.482 Kênh 2048 kbps 37.850 e2. Trường hợp thuê cả kênh (VNPT cung cấp kênh cả hai đầu): Mức cước bằng 2 lần mức cước thuê nửa kênh nêu trên. g. Kênh chuyên thu: g1. Kênh chuyên thu trong nước: - Kênh 9,6 kb/s: 5.000.000 đồng/kênh/tháng - Kênh 64 kb/s: 8.000.000 đồng/kênh/tháng g2. Kênh chuyên thu ngoài nước: - Kênh 9,6 kb/s: 313,5 USD/nửa kênh/tháng 627 USD/cả kênh/tháng - Kênh 64 kb/s: 511,5 USD/nửa kênh/tháng 1023 USD/cả kênh/tháng h. Cước sử dụng mạng VSAT TDM/TDMA để truy nhập Internet và X25.
  5. (Cước tính từ các trạm VSAT đầu cuối qua vệ tinh đến HUB) Tốc độ cổng Mức cước (đồng/cổng/tháng) Dưới 64 kbps 2.667.000 64 kbps 4.467.000 128 kbps 7.230.000 192 kbps 9.116.000 256 kbps 11.312.000 i. Cước thuê cổng Internet qua mạng VSAT TDMA: Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam quy định cước thuê cổng Internet qua mạng VSAT TDMA theo từng tốc độ. j. Truy nhập X25 qua mạng VSAT TDMA: Ngoài cước thuê và bảo dưỡng trạm VSAT, cước sử dụng mạng VAST TDM/TDMA để truy nhập Internet và X25, khách hàng trả cước thông tin của thuê bao X25 trực tiếp theo khối lượng thông tin trao đổi. k. Cước thuê kênh VSAT TDMA kết nối mạng dùng riêng trong nước. Đơn vị tính: 1.000 đồng/kênh/tháng Loại kênh Mức cước Kênh 9,6 kbps 20.141 Kênh 19,2 kbps 23.566 Kênh 64 kbps 29.607 Kênh 128 kbps 47.667 Kênh 192 kbps 60.537 Kênh 256 kbps 74.461 Kênh 384 kbps 91.587 Kênh 512 kbps 114.484 Kênh 768 kbps 139.670
  6. Kênh 1024 kbps 170.398 Kênh 2048 kbps 274.341 Cước thuê kênh VSAT không bao gồm cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối VSAT. 4. Cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối trạm VSAT: Căn cứ vào đặc điểm chủng loại thiết bị đầu cuối trạm VSAT, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định cước thuê và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối VSAT trên nguyên tắc bù đắp chi phí, có lãi hợp lý và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ của Bưu điện. 5. Giá lắp đặt (cước đầu nối hoà mạng trạm VSAT): Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ban hành giá lắp đặt trạm VSAT trên nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi hợp lý. 6. Các quy định khác: a. Đối với các khách hàng thuê bao theo thời hạn hợp đồng dài hạn, khách hàng trả tiền trước, khách hàng thuê nhiều kênh, khách hàng đặc biệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam được xem xét giảm cước thuê kênh quy định mục 2; 3; 4; 5 nêu trên, mức giảm tối đa không quá 20%. b. Các mức cước quy định tại mục 1; 2; 3; 4; 5 nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Đồng bộ tài khoản