Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành bảng cước dịch vụ thông tin vệ tinh bằng các trạm vệ tinh mặt đất cỡ nhỏ (VSAT)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2002/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® C ñ a  bé  tr n g  b é   u  c h Ý n h, viÔ n  th«ng  ë b sè 27/2002/q®­b b cvt  g µy  18  n th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  viÖc ba n  h µ n h  b ¶ n g   v cíc  d Þ c h  v ô  th«ng  tin v Ö  tinh b » n g  c¸c tr¹m  vÖ   tinh  Æ t   Êt  m ® cì n h á  (VS A T) B é  tr ëng bé bu chÝnh, viÔn th«ng C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  90/2002/N§­   sè  CP ngµy  11/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  vÒ  chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Bu  Bé  chÝnh,  ViÔn th«ng; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 26/05/1998  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  qu¶n      cícbu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh,viÔn    th«ng; C¨n  Th«ng   03/1999/TT­ cø  tsè  TCB§ ngµy 11/5/1999 cña    Tæng  côc Bu  ®iÖn híng dÉn    thùc hiÖn    NghÞ ®Þnh 109/1997/N§­   CP ngµy  12/11/1997 cña  ChÝnh  phñ  Bu  vÒ  chÝnh  ViÔn  vµ  th«ng  QuyÕt  vµ  ®Þnh  99/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy 26/5/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  qu¶n      cícbu  vÒ  lýgi¸vµ    chÝnh  viÔn  th«ng; XÐt    ®Ò nghÞ  cña Tæng gi¸m  ®èc  Tæng  c«ng    chÝnh  tyBu  ViÔn th«ng  ViÖt Nam   i   t¹ C«ng  sè  v¨n  5677/GCTT ngµy 9/10/2002  viÖc  vÒ  ®iÒu chØnh   cícdÞch  VSAT;   vô  Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Vô  ëng  kÕ  Vô  ho¹ch ­      TµichÝnh, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1. Nay ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶ng    cícdÞch vô  th«ng    tinhb»ng      tinhm Æt   tinvÖ    c¸ctr¹m vÖ    ®Êt    cìnhá  (VSAT). §iÒu  2.  QuyÕt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi  hµnh  kÓ  tõ ngµy  01/01/2003, thay    thÕ QuyÕt  ®Þnh   922/2001/Q§­ sè  TCB§  ngµy 1/11/2001  cña Tæng côc  ëng  tr Tæng  côc  ®iÖn  viÖc  Bu  vÒ  ban  hµnh    cícdÞch  th«ng  vô  tinvÖ      tinhb»ng      tinhm Æt   c¸ctr¹m vÖ    ®Êt    cìnhá  (VSAT). §iÒu   3. Ch¸nh    v¨n phßng,Vô  ëng  KÕ     tr Vô  ho¹ch ­ TµichÝnh,Thñ  ­        tr ëng    c¸c ®¬n  thuéc Bé  chÝnh, ViÔn  vÞ    bu    th«ng,Tæng    gi¸m  ®èc Tæng c«ng  ty Bu    chÝnh   ­ ViÔn  th«ng ViÖt Nam   Thñ  ëng      vµ  tr c¸c ®¬n  cã  ªnquan  vÞ  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  2. 2 b ¶ n g  cíc d Þ c h  v ô  th«ng tin v Ö  tinh b » n g   c¸c tr¹m v Ö  tinh m Æ t  ® Êt cì n h á  (V S A T) (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  27/2002/BBCVT  sè  ngµy  18/12/2002  cña  tr Bé  ëng  Bu  Bé  chÝnh,ViÔn    th«ng) 1.C íc®µm       tho¹i: a. §µm     tho¹itõ VSAT       thuª bao    ®Õn  VSAT  trong    níc,m¹ng ®iÖn  tho¹i   c«ng  céng  (PSTN), di ®éng  ngîc l¹       vµ    i 4000  : ®ång/phót.§¬n  thêigian   vÞ      tÝnh      cíc lµ mét phót,phÇn        lÎthêigian cuèicïng    cña mét cuéc    gäi cha ®Õn   mét phót® îclµm          trßnlµmét  phót. b. §èivíi         cuéc  c¸c ®µm   tho¹i       c¸c tr¹m  tõ VSAT     ®iÖn  mµ bu  dïng lµm ph­ ¬ng tiÖn truyÒn dÉn  cho m¹ng  c«ng céng  nh÷ng    x«ihÎo    ë  n¬i xa    l¸nh ®Õn   VSAT,  m¹ng  ®iÖn tho¹i ®Þnh,     cè  di®éng  ngîcl¹   vµ    imøc    ph¬ng  : cícvµ  thøc  tÝnh    cíc®µm   tho¹i     dông  ¸p theo b¶ng    cíc®iÖn  tho¹i  trong níchoÆc         di®éng  hiÖn hµnh ¬ng  t øng. c. §µm     tho¹i     VSAT   tõ thuªbao  tr¹m    vµ  VSAT     ®iÖn  mµ bu  dïng lµm ph­ ¬ng tiÖn truyÒn    dÉn    ra quèc    tÕ,®Õn     c¸c tr¹m  VSAT   nícngoµi:Møc    ë      cícvµ  ph¬ng thøc tÝnh        cíc¸p dông b¶ng    cíc®iÖn  tho¹i  quèc  hiÖn  tÕ  hµnh. 2.C ícthuªbao        ®iÖn  tho¹i  VSAT:  800.000  ®ång/kªnh/th¸ng C íc thuªbao      ®iÖn  tho¹i  VSAT     trªnkh«ng  bao  gåm     cíc thuªbao  b¶o    vµ  dìng thiÕtbÞ      ®Çu   cuèitr¹m    VSAT. Tæng  Gi¸m  ®èc  Tæng  c«ng    chÝnh  tyBu  ViÔn  th«ng  ViÖt Nam   quy ®Þnh     cíc thuª vµ    b¶o  dìng thiÕt bÞ    ®èi      víic¸c kh¸ch hµng  dông    sö  thiÕtbÞ    cña  ®iÖn  Bu  theo    c¸c quy ®Þnh  it¹ §iÓm   cña  4  b¶ng    cícnµy. 3.C ícthuªkªnh        riªng: a.Thuª    kªnh  VSAT  ®Õn   VSAT  trongníc:   §¬n   vÞ   tÝnh:   1000  ®ång/kªnh/th¸ng Lo¹ikªnh   Møc cíc Kªnh    9,6 kbps 42.627 Kªnh 19,2 kbps   49.873 Kªnh  kbps 64  62.660 Kªnh  128  kbps 100.883 Kªnh  192  kbps 128.122 Kªnh  256  kbps 157.590 Kªnh  384  kbps 193.835 Kªnh  512  kbps 242.295 Kªnh  768  kbps 295.599 Kªnh 1024  kbps 360.631 Kªnh 2048  kbps 580.616
  3. 3 b.Thuª    kªnh  VSAT  ®Õn   HUB §¬n  tÝnh:1.000  vÞ    ®ång/kªnh/th¸ng   Lo¹ikªnh   Møc cíc Kªnh    9,6 kbps 28.773 Kªnh 19,2 kbps   33.665 Kªnh  kbps 64  42.296 Kªnh 128 kbps 68.096 Kªnh 192 kbps 86.482 Kªnh 256 kbps 106.373 Kªnh 384 kbps 130.838 Kªnh 512 kbps 163.548 Kªnh 768 kbps 199.529 Kªnh 1024 kbps 243.425 Kªnh 2048 kbps 391.915 c. Trêng    hîp thuª kªnh    VSAT  ®Õn  PSTN: møc     cíc thuª kªnh    b»ng    cíc thuªkªnh    VSAT   ­HUB  céng          (+)víi thuªkªnh  cíc viÔn  th«ng  trongníc.   d. Trêng    hîp thuª kªnh  quèc  qua    ®i  tÕ  m¹ng PSTN, møc     cíc thuª kªnh    b»ng      cícthuªkªnh  VSAT  ­HUB   céng          (+)víi thuªkªnh  cíc quèc  tÕ. e.Trêng        hîp thuªkªnh    tõVSAT  trong níc®Õn         tr¹m VSAT  nícngoµi: ë    e.1.Trêng        hîp thuªnöa  kªnh  (chØ    thuª®Çu   phÝa  ViÖtNam):   §¬n  tÝnh:USD/nöa  vÞ    kªnh/th¸ng Lo¹ikªnh   Møc cíc Kªnh    9,6 kbps 2.427 Kªnh 19,2 kbps   2.891 Kªnh  kbps 64  3.566 Kªnh  128  kbps 6.480 Kªnh  192  kbps 8.173 Kªnh  256  kbps 10.141 Kªnh  384  kbps 12.619 Kªnh  512  kbps 15.649 Kªnh  768  kbps 19.247 Kªnh 1024  kbps 23.482 Kªnh 2048  kbps 37.850 e2. Trêng      hîp thuªc¶    kªnh  (VNPT cung cÊp kªnh  hai®Çu):Møc    c¶      cíc b»ng  lÇn  2  møc     cícthuªnöa kªnh  trªn. nªu  g.Kªnh    chuyªn thu:   g1.Kªnh    chuyªn thu trong níc:      
  4. 4 ­Kªnh      9,6 kb/s:5.000.000 ®ång/kªnh/th¸ng     ­Kªnh  kb/s:8.000.000 ®ång/kªnh/th¸ng   64      g2.Kªnh    chuyªn thu ngoµiníc:       ­Kªnh      9,6 kb/s:   313,5 USD/nöa    kªnh/th¸ng 627  USD/c¶  kªnh/th¸ng ­Kªnh  kb/s:511,5 USD/nöa    64      kªnh/th¸ng 1023  USD/c¶  kªnh/th¸ng h.  íc sö  C   dông m¹ng VSAT  TDM/TDMA     ®Ó truy nhËp    Internetvµ    X25. (CíctÝnh          tõc¸ctr¹m VSAT  ®Çu   cuèiqua  tinh®Õn     vÖ    HUB) Tèc  cæng ®é  Møc    cíc(®ång/cæng/th¸ng) D íi kbps  64  2.667.000 64 kbps 4.467.000 128  kbps 7.230.000 192  kbps 9.116.000 256  kbps 11.312.000 i. ícthuªcæng        C Internetqua    m¹ng  VSAT  TDMA: Tæng  gi¸m ®èc Tæng   c«ng    ty Bu chÝnh viÔn th«ng  ViÖt Nam  quy  ®Þnh      cícthuªcæng Internetqua    m¹ng VSAT TDMA  theo tõng tèc®é.       j.  Truy nhËp    X25  qua  m¹ng  VSAT  TDMA: Ngoµi cíc thuª vµ b¶o dìng tr¹m VSAT, cíc sö dông m¹ng  VAST  TDM/TDMA       ®Ó truy nhËp  Internetvµ    X25, kh¸ch    hµng      tr¶cíc th«ng    tincña  thuªbao    X25    trùctiÕp theo khèil        îng th«ng      tintrao®æi. k.C ícthuªkªnh        VSAT  TDMA   kÕt    nèim¹ng  dïng riªngtrong níc.       §¬n   vÞ   tÝnh:   1.000  ®ång/kªnh/th¸ng Lo¹ikªnh   Møc cíc Kªnh    9,6 kbps 20.141 Kªnh 19,2 kbps   23.566 Kªnh  kbps 64  29.607 Kªnh  128  kbps 47.667 Kªnh  192  kbps 60.537 Kªnh  256  kbps 74.461 Kªnh  384  kbps 91.587 Kªnh  512  kbps 114.484 Kªnh  768  kbps 139.670 Kªnh 1024  kbps 170.398 Kªnh 2048  kbps 274.341
  5. 5 C íc thuªkªnh      VSAT  kh«ng bao gåm     cíc thuªvµ    b¶o dìng thiÕtbÞ      ®Çu   cuèiVSAT.   4.C ícthuªvµ        b¶o  dìng thiÕtbÞ      ®Çu   cuèitr¹m VSAT:     C¨n  vµo  Æc   cø  ® ®iÓm  chñng  i lo¹ thiÕtbÞ    ®Çu   cuèitr¹m    VSAT, Tæng   gi¸m ®èc  Tæng  c«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn  th«ng ViÖt Nam     quy ®Þnh    cíc thuª   vµ b¶o dìng thiÕtbÞ    ®Çu   cuèiVSAT       trªnnguyªn t¾c    bï ®¾p     chiphÝ, cã      l∙ i hîp lývµ      khuyÕn  khÝch kh¸ch hµng  dông    sö  dÞch  cña  ®iÖn. vô  Bu  5.Gi¸l¾p  Æt  íc®Çu         ® (c   nèihoµ  m¹ng    tr¹m VSAT): Tæng  gi¸m ®èc  Tæng   c«ng    chÝnh  ty Bu  ViÔn th«ng ViÖt Nam  ban  hµnh    gi¸l¾p  Æt  ® tr¹m VSAT       trªnnguyªn t¾c    ®¶m   b¶o    bï ®¾p     chiphÝ  cã  vµ  l∙hîp lý.     i 6.C¸c    quy  ®Þnh  kh¸c: a. §èivíic¸c kh¸ch hµng            thuªbao    theo    thêih¹n    hîp ®ång      dµih¹n,kh¸ch  hµng    tr¶tiÒn  íc,kh¸ch hµng  tr     thuªnhiÒu    kªnh,kh¸ch hµng  Æc       ® biÖt,Tæng    gi¸m ®èc  Tæng  c«ng    chÝnh  tyBu  ViÔn  th«ng ViÖtNam   îcxem       ®   xÐt gi¶m  c­ íc thuª kªnh      quy ®Þnh  môc        nªu  2; 3; 4; 5  trªn,møc     gi¶m      tèi®a kh«ng qu¸  20%. b.C¸c    møc    cícquy  ®Þnh  i t¹ môc          nªu      1;2;3;4;5  trªncha  bao  gåm   thuÕ  gi¸trÞgiat¨ng.      

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản