Quyết định 27/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định 27/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ña bé  tr n g  b é    c h Ý n h  S è  27/2003/Q§/BT C   ë tµi n g µy  13 th¸ng 3 n¨ m  2003 V Ò   viÖc söa ® æ i  thu Õ   u Êt  s thu Õ  n h Ë p   h È u   ña m ét  k c sè m Æ t  h µ n g  thuéc n h ã m  2710 trong Bi Ó u  thu Õ  thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i bé  ëng bé   chÝnh tr tµi C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  86/2002/N§­   sè  CP ngµy 05/11/2002 cña    ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  c¬  vµ  cÊu  chøc  tæ  cña Bé, c¬  quan ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu  thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  10/10/1998 cña      Uû ban  êng  Quèc    th vô  héikhãa  X; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  thuÕ;    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Söa ®æi møc  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙icña  u    mét sè  m Æt  hµng  thuéc nhãm       2710 quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  20/2003/Q§/BTC  sè  ngµy  17/2/2003 cña  tr   Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh  møc thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙imíinh  u      sau:
  2. 2 M∙  sè M«     t¶nhãm,  Æt   m hµng ThuÕ   suÊt(%)   Nhãm Ph©n  nhãm 1 2 3 4 5 2710 DÇu     c¸c lo¹  má vµ    i dÇu  ® îc tõ c¸c kho¸ng thu          bi­tum, trõd¹ng          th«;c¸c chÕ  phÈm   cha  îcchi ®     tiÕthoÆc     n¬i kh¸c cã    ghië      chøa    tõ 70%   khèi   l         îng trëlªnlµdÇu    má hoÆc     i c¸clo¹  dÇu    ­ thu ® îc tõ c¸c kho¸ng  tum, nh÷ng  i       bi­   lo¹ dÇu  nµy    lµ thµnh  phÇn  b¶n  c¬  cña  c¸c  chÕ  phÈm;  dÇu  th¶i ­ DÇu     c¸c lo¹    má vµ    i dÇu    îctõ c¸c kho¸ng thu ®         bi­tum    (trõd¹ng    c¸c chÕ  th«)vµ    phÈm   cha  îc ®   chitiÕthoÆc     n¬i kh¸c,cã      ghi ë      chøa    tõ 70%   khèi l trë lªnlµ dÇu     îng        má hoÆc     i c¸c lo¹  dÇu  thu  îc tõ  ®   c¸c  kho¸ng  bitum, nh÷ng  idÇu    lo¹  nµy   lµ thµnh  phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸c chÕ  phÈm,  trõdÇu    th¶i: 2710 11 ­­DÇu      nhÑ  c¸cchÕ  vµ    phÈm: 2710 11 11 ­­­X¨ng      ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ cao    i   cÊp 0 2710 11 12 ­­­X¨ng      ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×,lo¹ cao    i   cÊp 0 2710 11 13 ­­ ­     X¨ng  ®éng  cã  c¬  pha  ch×,lo¹ th«ng    i   dông  0 2710 11 14 ­ ­ ­ X¨ng      ®éng  kh«ng  c¬  pha  ch×, lo¹    ith«ng  0 dông 2710 11 15 ­­­X¨ng      ®éng  kh¸c,cã  c¬    pha  ch× 0 2710 11 16 ­­­X¨ng      ®éng  kh¸c,kh«ng  c¬    pha  ch×  0 2710 11 17 ­­­X¨ng      m¸y  bay 15 2710 11 21 ­­­Dung      m«i  whitespir     it 10 2710 11 22 ­ ­ ­ Dung      m«i  hµm  îng chÊt th¬m  cã  l     thÊp,díi     1%   10 2710 11 23 ­­­Dung      m«i  kh¸c 10 2710 11 24 ­ ­ ­ Naptha,Reformate vµ            c¸c chÕ  phÈm   kh¸c  ®Ó   pha  chÕ  x¨ng 0 2710 11 25 ­­­DÇu       nhÑ  kh¸c 0 2710 11 29 ­­­Lo¹ikh¸c       0 2710 19 ­­Lo¹ikh¸c:      ­ ­ ­ DÇu       trung (cã    kho¶ng    s«itrung b×nh) vµ      c¸cchÕ    phÈm:  2710 19 11 ­­­­DÇu         ho¶  th¾p  s¸ng 0 2710 19 12 ­­­­DÇu         ho¶  kh¸ckÓ  dÇu      c¶  ho¸ h¬i 0 2710 19 13 ­  ­  Nhiªn  ­  ­  liÖu  ®éng  tuèc  c¬  bin  dïng  cho  hµng  kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n    ®é   lùc)cã  chíp   ch¸ytõ23oC         trëlªn 20 2710 19 14 ­  ­  Nhiªn  ­  ­  liÖu  ®éng  tuèc  c¬  bin  dïng  cho  hµng  kh«ng  (nhiªn liÖu    ph¶n    ®é   lùc)cã  chíp   ch¸ydíi     20 23oC 2710 19 15 ­­­­Paraphinm¹ch          th¼ng 10 2710 19 19 ­­­­DÇu         trung kh¸cvµ        c¸cchÕ  phÈm   10 ­­­Lo¹ikh¸c:      
  3. 3 2710 19 21 ­­­­DÇu         gèc    ®Ó pha  chÕ  dÇu nhên 10 2710 19 22 ­­­­DÇu             b«itr¬ndïng cho    ®éng  m¸y  c¬  bay 5 2710 19 23 ­­­­DÇu             b«itr¬nkh¸c 20 2710 19 24 ­­­­Mì         b«itr¬n 10 2710 19 25 ­  ­  DÇu   ­  ­  dïng  trong  h∙m  bé  thuû    lùc (dÇu  3 phanh) 2710 19 26 ­  ­  DÇu   ­  ­  biÕn  thÕ hoÆc   dÇu dïng  cho bé  phËn  ng¾t  m¹ch  10 2710 19 27 ­ ­ ­ ­ Nhiªn liÖu diezen           dïng cho ®éng  tèc c¬    ®é  cao 0 2710 19 28 ­­­­NhiªnliÖu diezen kh¸c               0 2710 19 29 ­­­­NhiªnliÖu ®èt            kh¸c 0 2710 19 30 ­­­­Lo¹ikh¸c         10 ­DÇu     th¶i: 2710 91 00 ­ ­ Chøa  biphenyl  ®∙ polyclo  ho¸ (PCBs),   terphenyl ®∙  polyclo ho¸  (PCTs)  hoÆc   biphenyl®∙    polybrom   ho¸ (PBBs) 20 2710 99 00 ­­Lo¹ikh¸c      20   §iÒu    2: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho    c¸c Tê  khai hµng    nhËp  khÈu ®∙ nép  cho  quan  c¬  H¶i quan  ngµy  tõ  17/3/2003.  Nh÷ng quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quyÕt ®Þnh    nµy ®Òu       b∙ibá.
Đồng bộ tài khoản