intTypePromotion=1

Quyết định 271/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
80
lượt xem
5
download

Quyết định 271/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 271/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 271/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh   cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 271/2003/Q§­TTg  n g µ y   3 1   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 3   v Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   g i ¸ m  s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ n­ íc thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc sè  14/2003/QH11 ngµy   26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp sè  13/1999/QH10 ngµy 12 th¸ng   6 n¨m 1999; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp  nhµ níc. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   3.  Bé trëng Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng c¸c Bé,  ngµnh liªn quan híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ  ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch  ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n   trÞ,  Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc  doanh   nghiÖp   nhµ   n íc  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
 2. 2 q uy ch Õ   gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng  cña doanh nghiÖp nhµ níc (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 271/2003/Q§­TTg  ngµy 31/12/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ). I. Quy ®Þnh chung §i Ò u   1.   Môc   ®Ých   gi¸m   s¸t   vµ   ®¸nh   gi¸   hiÖu   qu¶  ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nhµ níc 1.   Gi¸m   s¸t   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   (sau   ®©y   gäi   lµ  doanh nghiÖp) nh»m n¾m b¾t kÞp thêi thùc tr¹ng, hiÖu qu¶  ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó gióp doanh nghiÖp kh¾c phôc   tån   t¹i,   hoµn   thµnh   môc   tiªu   vµ   kÕ   ho¹ch   kinh   doanh,   nhiÖm vô c«ng Ých, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh   vµ  kh¶ n¨ng c¹nh tranh;  ®ång thêi gãp phÇn hoµn thiÖn c¬  chÕ, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt. 2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp nh»m  ph©n lo¹i doanh nghiÖp vµ  cã  c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch   ®éng   viªn   vÒ   vËt   chÊt,   tinh   thÇn   ®èi   víi   nh÷ng   doanh   nghiÖp vµ  ngêi qu¶n lý,  ®iÒu hµnh doanh nghiÖp ho¹t  ®éng  cã hiÖu qu¶; xö lý kÞp thêi ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp vµ  ngêi qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp yÕu kÐm. §i Ò u   2.   C¨n cø  ®Ó  thùc hiÖn gi¸m s¸t vµ   ®¸nh gi¸  hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 1. Gi¸m s¸t doanh nghiÖp  ®îc thùc hiÖn theo Quy chÕ  nµy vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp  ®îc  thùc hiÖn theo c¸c tiªu chÝ quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy. §i Ò u   3.   §èi tîng gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp 1. C«ng ty nhµ níc; 2. C«ng ty cæ phÇn nhµ níc; 3. Doanh nghiÖp cã cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña Nhµ n ­ íc; 4. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh viªn;
 3. 3 5. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  n íc cã  hai thµnh  viªn trë lªn; C¸c doanh nghiÖp ho¹t  ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh,   ng©n hµng, b¶o hiÓm kh«ng thuéc  ®èi t îng ¸p dông Quy chÕ  nµy. §i Ò u  4.  Gi¶i thÝch tõ ng÷  1. "Gi¸m s¸t doanh nghiÖp" lµ viÖc theo dâi, kiÓm tra   doanh nghiÖp trong ho¹t  ®éng kinh doanh, ho¹t  ®éng c«ng  Ých, chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt. 2. "§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp" lµ  viÖc sö  dông tiªu chÝ   ®Ó  x¸c  ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng vµ  ph©n lo¹i doanh nghiÖp. 3. "Tiªu chÝ ®¸nh gi¸" lµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu, chuÈn   mùc dïng ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ ph©n lo¹i doanh   nghiÖp mét c¸ch toµn diÖn, kh¸ch quan.  II. gi¸m s¸t doanh nghiÖp §i Ò u  5.  Doanh nghiÖp tù gi¸m s¸t 1. Chñ thÓ tù gi¸m s¸t  Chñ thÓ tù gi¸m s¸t trong néi bé doanh nghiÖp lµ ng êi  qu¶n lý,  ®iÒu hµnh vµ  ngêi lao  ®éng trong doanh nghiÖp.  C¸c   chñ   thÓ   nµy   sö   dông   kiÓm   to¸n   néi   bé,   c¸c   bé   phËn  chuyªn m«n vµ  nghiÖp vô  cña doanh nghiÖp, thanh tra nh©n  d©n, tæ chøc c«ng   ®oµn,   ®¹i héi c«ng nh©n  viªn  chøc  ®Ó  gi¸m s¸t. Gi¸m s¸t néi bé doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo  c¸c quy  ®Þnh trong LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc, LuËt Doanh  nghiÖp,  Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh doanh nghiÖp, Quy chÕ  thùc hiÖn d©n chñ   ë  doanh nghiÖp, Quy chÕ  kiÓm to¸n néi  bé,   §iÒu   lÖ   doanh   nghiÖp   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p  luËt kh¸c. 2. Môc ®Ých gi¸m s¸t  Doanh nghiÖp tù  gi¸m s¸t diÔn biÕn vÒ  ho¹t  ®éng cña   doanh  nghiÖp   ®Ó   ph¸t   hiÖn  kÞp  thêi   nh÷ng   tån   t¹i,  v íng  m¾c vµ  ng¨n chÆn, kh¾c phôc nh÷ng vi ph¹m, rñi ro trong  s¶n xuÊt, kinh doanh;  ®a ra c¸c quyÕt    ®Þnh vÒ  qu¶n lý  ®iÒu hµnh, c¸c biÖn ph¸p xö lý, hoÆc kiÕn nghÞ víi chñ së  h÷u, víi c¬  quan chøc n¨ng cña Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh nh÷ng  vÊn ®Ò kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña doanh nghiÖp. 3. Néi dung gi¸m s¸t 
 4. 4 a) Gi¸m s¸t viÖc huy  ®éng, sö  dông vµ  ph©n phèi c¸c  nguån lùc cña doanh nghiÖp bao gåm: tµi s¶n, vËt t  hµng  hãa, tiÒn vèn, lao  ®éng, doanh thu, lîi nhuËn, ph©n phèi  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ  c¸c nguån lùc  kh¸c trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; b) Gi¸m s¸t viÖc tuyÓn dông, sö  dông vµ  tr¶ l ¬ng cho  ngêi lao ®éng; viÖc sö dông Quü khen th ëng, Quü phóc lîi,  Quü  dù  phßng vÒ  trî  cÊp mÊt viÖc lµm vµ  quyÒn lîi kh¸c  cña ngêi lao ®éng; c) KiÓm tra ®é tin cËy cña sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh,  b¸o c¸o kh¸c vµ  c¸c th«ng tin kinh tÕ  ­ tµi chÝnh theo  quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh.   Ph¸t   hiÖn   nh÷ng   tån   t¹i,   yÕu   kÐm   trong   hÖ   thèng   qu¶n   lý,   ®iÒu   hµnh   ho¹t   ®éng   cña   doanh  nghiÖp; d)   Gi¸m   s¸t   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt;  nghÞ   quyÕt,  quyÕt   ®Þnh   cña   chñ   së   h÷u,   ng êi   qu¶n  lý,  ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ vÒ  tÝnh hiÖu lùc vµ  hiÖu   qu¶   c¸c   nghÞ   quyÕt,   quyÕt   ®Þnh   cña   ngêi   qu¶n   lý,  ®iÒu   hµnh   doanh   nghiÖp   vµ   hiÖu   qu¶   ho¹t   ®éng   qu¶n   lý,  ®iÒu hµnh cña hä; n¨ng lùc vµ  hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c  bé  phËn qu¶n lý, s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp;   hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §i Ò u  6.  Gi¸m s¸t cña chñ së h÷u 1. Chñ thÓ gi¸m s¸t  a)  §èi víi C«ng ty nhµ  níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n nhµ níc mét thµnh viªn: C¸c tæ chøc  ®îc ChÝnh phñ  ph©n cÊp hoÆc  ñy quyÒn lµ  chñ  së  h÷u cña doanh nghiÖp  thùc hiÖn  viÖc  gi¸m s¸t vµ  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ doanh nghiÖp theo chøc n¨ng, nhiÖm vô,  quyÒn h¹n cña m×nh. Cô thÓ nh sau: ­ Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty  mÑ  thùc hiÖn chøc  n¨ng  gi¸m s¸t theo néi dung  quy   ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy  ®èi víi c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n nhµ  níc mét thµnh viªn, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n   ®éc lËp thuéc Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty mÑ; ­ ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t theo néi dung quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy ®èi víi Tæng c«ng ty, c«ng ty nhµ n ­ íc   ®éc   lËp   thuéc  ñy   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc Trung ¬ng; C¸c Bé, c¬  quan  ë  Trung ¬ng thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m  s¸t theo néi dung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b, c kho¶n 3 §iÒu   nµy ®èi víi c¸c Tæng c«ng ty nhµ níc, c«ng ty nhµ níc ®éc  lËp   do   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   hoÆc   Bé,   c¬   quan   Trung  ¬ng  quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 
 5. 5 Riªng ®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ n íc mét  thµnh viªn mµ  c¸c Bé, c¬  quan Trung  ¬ng lµ   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u th×  thùc hiÖn gi¸m s¸t theo c¸c néi dung quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. ­ Bé  Tµi chÝnh thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m s¸t theo néi  dung   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   d   kho¶n   3   §iÒu   nµy   ®èi   víi   c¸c  Tæng c«ng  ty nhµ  níc,  doanh  nghiÖp   ®éc lËp do Thñ  tíng  ChÝnh phñ hoÆc c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh  lËp. b)   §èi   víi   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   kh¸c   theo   quy   ®Þnh  cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc: C¸c   thµnh   viªn   gãp   vèn   hoÆc   cæ   ®«ng   thùc   hiÖn   chøc  n¨ng gi¸m s¸t cña chñ  së  h÷u theo néi dung quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu nµy, c¸c quy  ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp vµ  §iÒu lÖ doanh nghiÖp. 2. Môc ®Ých gi¸m s¸t  Chñ së h÷u thùc hiÖn gi¸m s¸t thêng xuyªn, cã hÖ thèng  c¸c ho¹t ®éng vµ qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®Ó n¾m   b¾t kÞp thêi,  ®Çy ®ñ  nh÷ng thuËn lîi, khã  kh¨n, nh÷ng tån  t¹i cña doanh nghiÖp vµ  cã  gi¶i ph¸p kh¾c phôc, n©ng cao  kh¶   n¨ng   c¹nh   tranh   vµ   hiÖu   qu¶   sö   dông   vèn   cña   doanh   nghiÖp. 3. Néi dung gi¸m s¸t  a)   ViÖc   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   vµ   thùc   hiÖn  nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp;  b) ViÖc thùc hiÖn môc tiªu, chiÕn lîc, kÕ  ho¹ch s¶n  xuÊt, kinh doanh hµng n¨m vµ dµi h¹n cña doanh nghiÖp;  c) ViÖc chÊp hµnh c¸c nghÞ  quyÕt, quyÕt  ®Þnh cña chñ  së h÷u, Héi ®ång qu¶n trÞ, §iÒu lÖ cña doanh nghiÖp. §¸nh   gi¸ hiÖu qu¶ c¸c nghÞ  quyÕt,  quyÕt   ®Þnh cña chñ  së  h÷u  liªn   quan   ®Õn   quyÒn   chñ   së   h÷u   ®èi   víi   ho¹t   ®éng   cña  doanh nghiÖp; d) KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ sö dông vèn   vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®èi víi doanh nghiÖp. §i Ò u  7.  Gi¸m s¸t cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc 1. Chñ thÓ gi¸m s¸t  C¸c Bé, c¬  quan Trung ¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng gi¸m s¸t doanh nghiÖp theo  nhiÖm vô, chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc cña m×nh, kh«ng chång  chÐo, g©y phiÒn hµ cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.  2. Môc ®Ých gi¸m s¸t  C¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc thùc hiÖn gi¸m s¸t doanh  nghiÖp nh»m ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng víng m¾c vµ 
 6. 6 sai ph¹m trong viÖc chÊp hµnh c¸c chñ  tr¬ng, chÝnh s¸ch,  ph¸p   luËt   cña   Nhµ   níc   t¹i   doanh   nghiÖp;   ®ång   thêi   söa  ®æi, bæ sung hoÆc kiÕn nghÞ c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  söa ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc.  3. Néi dung gi¸m s¸t  Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chñ  tr¬ng, chÝnh s¸ch, ph¸p  luËt   cña   Nhµ   níc   t¹i   doanh   nghiÖp   vµ   ®¸nh   gi¸   vÒ   t×nh  h×nh, hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c doanh nghiÖp theo chøc  n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. §i Ò u  8.  C¸c h×nh thøc gi¸m s¸t doanh nghiÖp 1. Gi¸m s¸t tõ bªn trong doanh nghiÖp lµ gi¸m s¸t néi   bé do doanh nghiÖp tù tæ chøc thùc hiÖn. 2. Gi¸m s¸t tõ bªn ngoµi lµ gi¸m s¸t do chñ së h÷u vµ   c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc tæ chøc thùc hiÖn. ViÖc gi¸m s¸t  tõ bªn ngoµi ®îc thùc hiÖn díi hai h×nh thøc:  a)  Gi¸m s¸t  gi¸n  tiÕp lµ   viÖc theo  dâi  vµ  kiÓm  tra  ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   th«ng   qua   c¸c   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh,  thèng kª vµ  b¸o c¸o kh¸c theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt vµ cña chñ së h÷u; b) Gi¸m s¸t trùc tiÕp lµ viÖc kiÓm tra, n¾m t×nh h×nh   trùc tiÕp t¹i doanh nghiÖp. ViÖc   gi¸m   s¸t   trùc   tiÕp   t¹i   doanh   nghiÖp   ®îc   thùc  hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ c«ng t¸c kiÓm tra ®èi  víi doanh nghiÖp. C¸c chñ thÓ gi¸m s¸t cã thÓ sö dông c¸c c«ng ty t  vÊn  nh  c«ng ty t  vÊn tµi chÝnh kÕ  to¸n, thuÕ, c«ng ty kiÓm  to¸n  ®éc lËp,  c«ng  ty  ®¸nh  gi¸ tµi s¶n...   ®Ó  thùc  hiÖn  viÖc gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp. 3.   Gi¸m   s¸t   tríc,   trong   vµ   sau  ho¹t   ®éng   cña   doanh  nghiÖp: a) Gi¸m s¸t tríc ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp lµ  viÖc  kiÓm tra tÝnh kh¶ thi cña c¸c kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n;  c¸c dù  ¸n  ®Çu t, x©y dùng,  ®Çu t  ra ngoµi doanh nghiÖp,  ph¬ng ¸n huy ®éng vèn vµ c¸c dù ¸n, ph¬ng ¸n kh¸c; b) Gi¸m s¸t trong ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp lµ  viÖc  theo dâi, kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c kÕ  ho¹ch, dù  ¸n   cña   doanh   nghiÖp,   thùc   hiÖn     c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vµ cña chñ së h÷u; c)  Gi¸m   s¸t   sau   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp   lµ  viÖc  kiÓm tra kÕt qu¶ ho¹t   ®éng  cña doanh nghiÖp  trªn c¬  së  c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú; kÕt qu¶ chÊp hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña  chñ  së  h÷u hoÆc §iÒu lÖ  doanh nghiÖp; viÖc tu©n thñ  c¸c  quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 7. 7 § i Ò u   9.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp trong qu¸  tr×nh gi¸m s¸t 1. QuyÒn cña doanh nghiÖp  a) X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, kÕ ho¹ch tµi  chÝnh hµng n¨m lµm c¨n cø  ®Ó  gi¸m s¸t,  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶  qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; b) §Ò  nghÞ  chñ  së  h÷u, c¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc  thùc hiÖn  ®óng quy chÕ  gi¸m s¸t  ®èi víi doanh nghiÖp; tõ  chèi c¸c cuéc kiÓm tra kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c)   KiÕn   nghÞ   hoÆc   khiÕu   n¹i   víi   c¬   quan   thùc   hiÖn  gi¸m s¸t vÒ  nh÷ng  kÕt  luËn  gi¸m s¸t,  ®¸nh  gi¸  vµ  nh÷ng  gi¶i ph¸p do c¸c c¬  quan nµy nªu ra nÕu thÊy kh«ng phï  hîp vµ  ¶nh hëng tíi kÕt qu¶  ®¸nh gi¸ hoÆc ho¹t  ®éng cña  doanh nghiÖp; d) KiÕn nghÞ c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, c¬ quan chñ tr×  so¹n th¶o chÝnh s¸ch, chÕ ®é bæ sung, söa ®æi, hoµn thiÖn   c¸c   chÝnh  s¸ch,   ph¸p   luËt   ®èi  víi  doanh   nghiÖp   phï   hîp   víi thùc tÕ, t¹o  ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn,   n©ng cao chÊt lîng qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng; ®) Thuª c¸c tæ chøc dÞch vô  t vÊn tµi chÝnh kÕ  to¸n,  kiÓm to¸n ®éc lËp ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng tù gi¸m s¸t; e)   Thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 2. NghÜa vô cña doanh nghiÖp  a) Gi¶i tr×nh qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng, c«ng t¸c qu¶n lý  tµi chÝnh vµ chÊp hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n íc;  cung cÊp trung thùc,  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi cho chñ  së  h÷u, c¬  quan qu¶n  lý  nhµ  níc c¸c th«ng tin kinh  tÕ,  tµi  chÝnh,  chØ   tiªu   kÕ   ho¹ch,   b¸o   c¸o   ®Þnh   kú,   ®ét   xuÊt   theo   quy  ®Þnh hiÖn hµnh phôc vô  cho viÖc gi¸m s¸t cña c¸c c¬  quan  nµy. T¹o mäi  ®iÒu  kiÖn  thuËn lîi cho viÖc  gi¸m  s¸t cña  chñ së h÷u, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc; b) ChÊp hµnh c¸c yªu cÇu, kÕt luËn gi¸m s¸t cuèi cïng   cña chñ  së  h÷u, c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vµ  b¸o c¸o t×nh  h×nh thùc hiÖn c¸c yªu cÇu, kÕt luËn ®ã; c) Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt.
 8. 8 § i Ò u   10.   NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña chñ së h÷u trong  ho¹t ®éng gi¸m s¸t 1. NhiÖm vô  vµ  quyÒn h¹n cña chñ  së  h÷u  ®èi víi c«ng  ty nhµ níc, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ níc mét thµnh  viªn: a) Tæ chøc gi¸m s¸t chÆt chÏ, thêng xuyªn tõng doanh  nghiÖp   thuéc   quyÒn   qu¶n   lý   cña   m×nh   nh»m   ph¸t  hiÖn   kÞp   thêi nh÷ng  tån t¹i vµ  khã  kh¨n  cña doanh nghiÖp   ®Ó  chØ  ®¹o   doanh   nghiÖp   t×m   gi¶i   ph¸p   hoÆc   cã   gi¶i   ph¸p   gióp  doanh nghiÖp kh¾c phôc; b) Yªu cÇu doanh nghiÖp nép  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi c¸c kÕ  ho¹ch, b¸o c¸o  ®Þnh kú  vµ  c¸c b¸o c¸o  ®ét xuÊt  ®Ó  nghiªn  cøu, ph©n tÝch, tæng hîp phôc vô cho viÖc gi¸m s¸t; c) Tæ chøc kiÓm tra theo kÕ  ho¹ch hoÆc  ®ét xuÊt khi  cÇn   thiÕt.   ViÖc   kiÓm   tra   ®îc   thùc   hiÖn   theo   chuyªn   ®Ò  hoÆc   toµn  diÖn   ho¹t   ®éng   cña   doanh   nghiÖp  vµ   theo   ®óng   quy tr×nh kiÓm tra do ph¸p luËt quy ®Þnh; d)   §a   ra   nh÷ng   nhËn   xÐt,   ®¸nh   gi¸   vµ   kÕt   luËn   vÒ  nh÷ng néi dung gi¸m s¸t; yªu cÇu doanh nghiÖp  ®a ra c¸c  gi¶i ph¸p hoÆc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc theo kÕt   luËn gi¸m s¸t; ®) Hµng n¨m tæ chøc ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ toµn diÖn ho¹t   ®éng cña doanh nghiÖp; ®ång thêi, tæng hîp kÕt qu¶ ®¸nh gi¸  doanh nghiÖp b¸o c¸o c¬ quan chøc n¨ng cña Nhµ níc cã liªn  quan. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é b¸o c¸o nµy.  2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña chñ së h÷u ®èi víi doanh  nghiÖp nhµ  níc kh¸c theo quy  ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp  nhµ níc: Chñ  së  h÷u doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nghÜa  vô  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, §iÒu lÖ  c«ng ty  ®Ó  gi¸m  s¸t theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy. §i Ò u   11.  NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan qu¶n lý  nhµ níc trong ho¹t ®éng gi¸m s¸t. 1.   TiÕp   nhËn   c¸c   b¸o   c¸o,   ý   kiÕn   cña   doanh   nghiÖp   ph¶n ¸nh vÒ  chÝnh s¸ch, ph¸p luËt  ®èi víi doanh nghiÖp;   tæ chøc kh¶o s¸t,   ®¸nh  gi¸ vÒ  t¸c   ®éng  cña chÝnh s¸ch,  ph¸p luËt cña Nhµ níc ®èi víi doanh nghiÖp. 2.   Tæ   chøc   gi¸m   s¸t   doanh   nghiÖp   theo   chøc   n¨ng   vµ  nhiÖm vô  cña m×nh, híng dÉn doanh nghiÖp hiÓu vµ thùc hiÖn  tèt chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc. 3.   Yªu   cÇu   doanh   nghiÖp   kh¾c   phôc   kÞp   thêi   nh÷ng   thiÕu   sãt,   tån   t¹i,   thùc   hiÖn   nghiªm   chÝnh   s¸ch,   ph¸p  luËt cña Nhµ níc. 
 9. 9 4.  Th«ng  qua kÕt  qu¶ gi¸m  s¸t  ®Ó   söa  ®æi,  bæ sung,  ban hµnh hoÆc tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn ban hµnh c¸c chÝnh  s¸ch, chÕ ®é ®èi víi doanh nghiÖp. 5. Tæng hîp b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  t×nh h×nh  thùc hiÖn  vµ  sù  t¸c  ®éng cña chÝnh  s¸ch, ph¸p  luËt  cña  Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.  6. Gi÷ bÝ mËt th«ng tin cña doanh nghiÖp theo ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. III. ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp §i Ò u   12.   HÖ  thèng ChØ tiªu  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp 1. ViÖc  ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh nghiÖp  c¨n cø vµo c¸c chØ tiªu sau ®©y: a)   Doanh   thu   vµ   thu   nhËp   kh¸c.   §èi   víi   nh÷ng   doanh  nghiÖp   s¶n   xuÊt   s¶n   phÈm   chñ   yÕu   cña   nÒn   kinh   tÕ   gåm:  ®iÖn, than, dÇu khÝ, xi m¨ng th×  ¸p dông chØ tiªu s¶n l­ îng s¶n phÈm tiªu thô trong kú; b) Lîi nhuËn thùc hiÖn vµ tû suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn   trªn vèn nhµ níc; c) Nî  ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ  kh¶ n¨ng thanh to¸n nî   ®Õn  h¹n; d) T×nh h×nh chÊp hµnh chÕ   ®é, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt  vÒ: thuÕ  vµ  c¸c kho¶n  thu  nép  ng©n  s¸ch, tÝn dông,  b¶o  hiÓm, b¶o vÖ  m«i trêng, lao  ®éng, tiÒn l¬ng, chÕ   ®é  tµi  chÝnh,  kÕ  to¸n,  kiÓm to¸n,  chÕ   ®é  b¸o  c¸o  tµi  chÝnh  vµ  b¸o c¸o kh¸c; ®) T×nh h×nh thùc hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých. 2. C¸c chØ tiªu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc x¸c  ®Þnh vµ tÝnh to¸n tõ sè liÖu trong c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh,  b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c chØ  tiªu a, b, d,  ®  khi tÝnh to¸n  ® îc xem xÐt lo¹i trõ  nh÷ng  yÕu tè lµm ¶nh hëng ®Õn c¸c chØ tiªu nµy bao gåm:  a) Do nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng; b) Do  ®Çu t më  réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt lµm ¶nh hëng  ®Õn lîi nhuËn trong hai n¨m  ®Çu kÓ  tõ  n¨m  ®a c«ng tr×nh  ®Çu t vµo sö dông; c) Do Nhµ níc ®iÒu chØnh gi¸ (®èi víi s¶n phÈm do nhµ  níc   ®Þnh   gi¸)   lµm   ¶nh   hëng   ®Õn   doanh   thu   cña   doanh  nghiÖp.  
 10. 10 § i Ò u  13.  Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 1. ChØ tiªu 1: Doanh thu vµ  thu nhËp kh¸c so víi n¨m  tríc ®èi víi tõng ngµnh nh sau: a)   Ngµnh   n«ng   nghiÖp,   l©m   nghiÖp,   thñy   s¶n,   c«ng  nghiÖp khai th¸c má  (trõ  khai th¸c dÇu khÝ), c«ng nghiÖp  c¬  khÝ  (s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tõ  kim lo¹i, s¶n xuÊt m¸y  mãc, thiÕt bÞ): T¨ng tõ 5% trë lªn: xÕp lo¹i A; T¨ng, gi¶m díi 5%: xÕp lo¹i B; Gi¶m tõ 5% trë lªn: xÕp lo¹i C. b) Ngµnh c«ng nghiÖp chÕ  biÕn, s¶n xuÊt vµ  ph©n phèi  ®iÖn, khÝ ®èt, níc s¹ch, x©y dùng, khai th¸c dÇu khÝ, vËn   t¶i, kho b∙i, th«ng tin liªn l¹c, th¬ng nghiÖp, du lÞch,  kh¸ch s¹n vµ c¸c ngµnh kh¸c: T¨ng tõ 7% trë lªn: xÕp lo¹i A;  T¨ng díi 7%, gi¶m díi 3%: xÕp lo¹i B;  Gi¶m tõ 3% trë lªn: xÕp lo¹i C. 2.   ChØ   tiªu   2:   Lîi   nhuËn   thùc   hiÖn   vµ   tû   suÊt   lîi  nhuËn thùc hiÖn trªn vèn nhµ níc: a) C¸c doanh nghiÖp cã l∙i vµ: ­ Tû  suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn trªn vèn nhµ  níc t¨ng  h¬n so víi n¨m tríc: xÕp lo¹i A; ­ Tû  suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn trªn vèn nhµ  níc b»ng  hoÆc thÊp h¬n n¨m tríc: xÕp lo¹i B; b) C¸c doanh nghiÖp bÞ lç: xÕp lo¹i C; c) §èi víi doanh nghiÖp cã  lç  kÕ  ho¹ch, Bé  Tµi chÝnh  cã híng dÉn riªng. 3. ChØ tiªu 3: Nî  ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ  kh¶ n¨ng thanh  to¸n nî ®Õn h¹n: a) Doanh nghiÖp kh«ng cã nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ cã hÖ  sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n lín h¬n 1: xÕp lo¹i A; b) Doanh nghiÖp kh«ng cã nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n vµ cã hÖ  sè  kh¶ n¨ng thanh to¸n nî   ®Õn h¹n tõ  0,5  ®Õn 1: xÕp lo¹i   B; c) Doanh nghiÖp cã nî ph¶i tr¶ qu¸ h¹n hoÆc hÖ sè kh¶  n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n nhá h¬n 0,5: xÕp lo¹i C. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp   lµ  kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng tæng  gi¸ trÞ  tµi s¶n lu  ®éng vµ   ®Çu t ng¾n h¹n so víi tæng sè  nî ng¾n h¹n gåm c¶ nî dµi h¹n ®∙ ®Õn h¹n.
 11. 11 4. ChØ tiªu 4: T×nh h×nh chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh ph¸p  luËt hiÖn hµnh: a)   Doanh   nghiÖp   kh«ng   cã   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt hiÖn  hµnh: xÕp lo¹i A; b) Doanh nghiÖp cã kÕt luËn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn   vÒ  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh nhng cha  ®Õn møc bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh: xÕp lo¹i B; c) Doanh nghiÖp bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   viÖc chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc ng êi qu¶n  lý   ®iÒu hµnh doanh  nghiÖp  cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt  trong  qu¸  tr×nh   thùc   thi   nhiÖm   vô  cña  doanh   nghiÖp   ®Õn   møc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù: xÕp lo¹i C. 5. ChØ tiªu 5:  T×nh h×nh thùc hiÖn s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng Ých:  a) Hoµn thµnh vît møc vÒ  s¶n lîng víi chÊt lîng s¶n  phÈm hoÆc dÞch vô  b¶o  ®¶m tiªu chuÈn quy  ®Þnh: xÕp lo¹i  A; b)   Hoµn   thµnh   vÒ   s¶n   lîng   víi   chÊt   lîng   s¶n   phÈm,  dÞch vô b¶o ®¶m tiªu chuÈn quy ®Þnh: xÕp lo¹i B; c) Kh«ng hoµn thµnh s¶n lîng hoÆc chÊt lîng s¶n phÈm,  dÞch vô kh«ng b¶o ®¶m tiªu chuÈn quy ®Þnh: xÕp lo¹i C. §i Ò u  14.  XÕp lo¹i doanh nghiÖp 1. §èi víi doanh nghiÖp ho¹t  ®éng kinh doanh, c¨n cø  kÕt qu¶ ph©n lo¹i cho tõng chØ tiªu 1, 2, 3 vµ 4 quy ®Þnh  t¹i   §iÒu   13   Quy   chÕ   nµy   ®Ó   xÕp   lo¹i   A,   B,   C   cho   tõng  doanh nghiÖp nh sau: a) Doanh nghiÖp xÕp lo¹i A lµ  doanh nghiÖp kh«ng cã  chØ tiªu xÕp lo¹i C, trong ®ã chØ tiªu 2 vµ chØ tiªu 4 ®­ îc xÕp lo¹i A; b)   Doanh   nghiÖp   xÕp   lo¹i   C   lµ   doanh   nghiÖp   cã   chØ  tiªu 2 hoÆc cã 3 chØ tiªu cßn l¹i xÕp lo¹i C; c)   Doanh   nghiÖp   xÕp   lo¹i   B   lµ   doanh   nghiÖp   cßn   l¹i  kh«ng ®îc xÕp lo¹i A hoÆc lo¹i C. 2. §èi víi doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp vµ thùc tÕ ho¹t  ®éng   thêng   xuyªn,   æn   ®Þnh   vµ   chñ   yÕu   lµ   cung   cÊp   s¶n  phÈm,  dÞch   vô  c«ng   Ých,   c¨n   cø     kÕt   qu¶   xÕp     lo¹i  cho  tõng chØ tiªu 3, 4 vµ  5 quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 Quy chÕ  nµy   ®Ó xÕp  lo¹i A, B, C cho tõng doanh nghiÖp nh sau: a) Doanh nghiÖp xÕp lo¹i A lµ  doanh nghiÖp kh«ng cã  chØ tiªu xÕp lo¹i C vµ cã chØ tiªu 5 xÕp lo¹i A;
 12. 12 b)   Doanh   nghiÖp   xÕp   lo¹i   C   lµ   doanh   nghiÖp   cã   chØ  tiªu 5 xÕp lo¹i C hoÆc cã  chØ tiªu 5 xÕp lo¹i B vµ  chØ  tiªu 3, 4 xÕp lo¹i C; c)   Doanh   nghiÖp   xÕp   lo¹i   B   lµ   doanh   nghiÖp   cßn   l¹i  kh«ng ®îc xÕp lo¹i A hoÆc lo¹i C. 3. §èi víi Tæng c«ng ty nhµ  níc, c¨n cø kÕt qu¶ xÕp  lo¹i cña c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ®Ó xÕp lo¹i nh sau: a)   Tæng   c«ng   ty   xÕp   lo¹i   A   lµ   Tæng   c«ng   ty   cã   c¸c  doanh   nghiÖp   thµnh   viªn   ®îc   xÕp   lo¹i   A   chiÕm   trªn   50%  doanh thu cña toµn Tæng c«ng ty; b)   Tæng   c«ng   ty   xÕp   lo¹i   C   lµ   Tæng   c«ng   ty   cã   c¸c  doanh nghiÖp thµnh viªn xÕp lo¹i C chiÕm  trªn 50% doanh  thu cña toµn Tæng c«ng ty; c) Tæng c«ng ty xÕp lo¹i B lµ  c¸c Tæng c«ng ty cßn  l¹i. §i Ò u   15.  Híng dÉn vµ c«ng bè xÕp lo¹i doanh nghiÖp   nhµ níc 1. Bé Tµi chÝnh chñ tr× híng dÉn cô thÓ ph¬ng ph¸p vµ  ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu nãi t¹i §iÒu 13 Quy chÕ  nµy. C¸c  Bé, c¬   quan Trung  ¬ng  vµ  ñy ban nh©n  d©n  tØnh,  thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng   thùc   hiÖn  ph©n   lo¹i   c¸c  doanh  nghiÖp   thuéc   ph¹m   vi   qu¶n   lý   cña   m×nh   theo   ngµnh   kinh tÕ   ®Ó  ¸p dông chØ tiªu 1 quy  ®Þnh t¹i   §iÒu 13 Quy  chÕ nµy. 2. C¨n cø vµo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy vµ c¸c v¨n b¶n  híng dÉn cña c¸c Bé, c¬ quan, tæ chøc, hµng n¨m c¸c doanh  nghiÖp tù   ®¸nh gi¸ vµ  xÕp lo¹i; b¸o c¸o c¸c c¬  quan theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy ®Ó thÈm ®Þnh vµ c«ng bè kÕt   qu¶ xÕp lo¹i doanh nghiÖp. B¸o c¸o nµy  ®îc göi cïng víi  b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh   hiÖn hµnh. 3. Trong quý  II cña n¨m sau, c¸c Bé, c¬  quan trung ­ ¬ng, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng, Héi  ®ång qu¶n trÞ  c¸c Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty  mÑ  tiÕn hµnh thÈm  ®Þnh vµ  c«ng bè  kÕt qu¶ xÕp lo¹i n¨m  tríc cña c¸c doanh nghiÖp thuéc thÈm quyÒn qu¶n lý. ViÖc  xÕp   lo¹i   c¸c   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   hoÆc   c«ng   ty   mÑ   ®îc  c«ng bè sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Bé Tµi chÝnh. 4. C¸c c¬ quan, tæ chøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy  b¸o c¸o kÕt qu¶ xÕp lo¹i doanh nghiÖp hµng n¨m vÒ  Bé  Tµi  chÝnh ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ.
 13. 13 § i Ò u  16.  Khen thëng vµ kû luËt C¨n cø kÕt qu¶ xÕp lo¹i doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc   khen thëng vµ kû luËt nh sau: 1. Doanh nghiÖp xÕp lo¹i A, lo¹i B th×  Ban qu¶n lý,  ®iÒu   hµnh   ®îc   khen   thëng   theo   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   kinh  doanh cña doanh nghiÖp  nh sau: a) §èi víi c«ng ty nhµ níc: ­ Bé, c¬  quan Trung ¬ng,  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   quyÕt   ®Þnh   møc   thëng   cho   Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp vµ  Gi¸m  ®èc c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp trùc thuéc kh«ng cã  Héi ®ång qu¶n trÞ. ­ Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty, c«ng ty nhµ níc ®éc  lËp quyÕt ®Þnh møc thëng cho Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc,  Phã   Tæng   gi¸m   ®èc     hoÆc   Phã   gi¸m   ®èc   vµ   KÕ   to¸n   trëng  Tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp; Gi¸m  ®èc c«ng  ty nhµ  níc  ®éc lËp kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ  quyÕt  ®Þnh  møc thëng cho Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng C«ng ty. ­ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh møc th ëng cho  Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn. ­ TiÒn thëng cho ban qu¶n lý,  ®iÒu hµnh doanh nghiÖp  lÊy tõ Quü khen thëng cña doanh nghiÖp.  §èi víi Tæng c«ng ty kh«ng cã lîi nhuËn do kh«ng trùc   tiÕp kinh doanh  hoÆc kinh doanh nhng kh«ng  ®ñ  nguån th×  tiÒn   thëng   Ban   qu¶n   lý,   ®iÒu   hµnh   ®îc   lÊy   tõ   kinh   phÝ  qu¶n lý cÊp trªn do c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn nép lªn. b)  §èi víi  c«ng ty  tr¸ch  nhiÖm  h÷u h¹n  nhµ  níc  mét  thµnh viªn: §¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh møc th ëng cho Héi ®ång  qu¶n trÞ c«ng ty hoÆc Chñ tÞch c«ng ty. Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   hoÆc   Chñ   tÞch   c«ng   ty   quyÕt   ®Þnh  møc thëng cho Gi¸m  ®èc, Phã    gi¸m  ®èc vµ  kÕ  to¸n trëng  c«ng ty TiÒn thëng lÊy tõ Quü khen thëng doanh nghiÖp. c)   Doanh   nghiÖp   2   n¨m   liÒn   ®îc   xÕp   lo¹i   A   th×   Chñ  tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   Tæng   gi¸m   ®èc   hoÆc   Gi¸m   ®èc  doanh nghiÖp ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt tÆng danh hiÖu   "Nhµ qu¶n lý giái" vµ xÐt t¨ng l¬ng tríc thêi h¹n.  2. Doanh nghiÖp xÕp lo¹i C th× Ban qu¶n lý, ®iÒu hµnh   doanh nghiÖp kh«ng ®îc khen thëng Doanh nghiÖp 2 n¨m liÒn bÞ  xÕp lo¹i C th×  c¨n cø t×nh   h×nh thùc tÕ  cña doanh nghiÖp, c¬  quan cã  thÈm quyÒn thùc  hiÖn c¸c biÖn ph¸p s¾p xÕp l¹i c¸c chøc danh Chñ  tÞch Héi  
 14. 14 ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp;  thùc hiÖn cñng cè, tæ chøc vµ s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp theo   quy ®Þnh. 3. §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c  Chñ  së  h÷u vËn dông c¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu 15 nµy,  ®Ó  khen thëng vµ xö ph¹t ®èi víi Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp. IV. Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  17.  Tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn 1. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×  cïng c¸c Bé, c¬  quan qu¶n lý  ngµnh kinh tÕ  ­ kü  thuËt híng dÉn vµ  kiÓm tra viÖc thùc  hiÖn Quy chÕ nµy. Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×  cïng c¸c Bé, c¬  quan liªn quan  híng dÉn riªng vÒ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ  xÕp   lo¹i   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   thuéc   lÜnh   vùc   ng©n  hµng, b¶o hiÓm, tµi chÝnh. 2. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè, tæ chøc  ®îc giao nhiÖm vô   ®¹i diÖn chñ  së  h÷u doanh nghiÖp nhµ  níc, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ,  Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc doanh nghiÖp nhµ  níc chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh Quy chÕ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2