intTypePromotion=1

Quyết định 272/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
121
lượt xem
14
download

Quyết định 272/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 272/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đồng Đô la Mỹ của Pháp nhân tại tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 272/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. q uy Õ t  ®Þ nh cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc viÖt nam  sè 272/2005/Q§­NHNN ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2005 vÒ viÖc  ®iÒu chØnh l∙i suÊt tiÒn göi tèi ®a b»ng §« la Mü  cña ph¸p nh©n t¹i tæ chøc tÝn dông Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­ C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam n¨m 1997;   LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam 2003; ­ C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997; LuËt söa   ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông   n¨m 2004; ­ C¨n cø LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m   1996; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ban hµnh   v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 2002; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  52/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt   Nam; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Quy  ®Þnh møc l∙i suÊt tiÒn göi b»ng §« la  Mü cña ph¸p nh©n t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông nh sau: ­ TiÒn göi kh«ng kú h¹n tèi ®a lµ:  0,3%/n¨m ­ TiÒn göi cã kú h¹n ®Õn 6 th¸ng tèi ®a lµ: 0,7%/n¨m ­ TiÒn göi cã kú h¹n trªn 6 th¸ng tèi ®a lµ: 1,0%/n¨m Ph¸p nh©n nªu t¹i §iÒu nµy bao gåm: Tæ chøc kinh tÕ,  trõ   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông;   c¬   quan   nhµ   níc;   ®¬n   vÞ   vò  trang; tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi; tæ  chøc x∙ héi; tæ chøc x∙ héi nghÒ  nghiÖp; quü  x∙ héi; quü  tõ  thiÖn; c¸c tæ chøc kh¸c cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 94 Bé luËt D©n sù; c¸c ph¸p nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng  t¹i ViÖt Nam.
  2. 2 § i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau m­ êi l¨m ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng c«ng b¸o vµ  thay thÕ  QuyÕt  ®Þnh   sè   834/2003/Q§­NHNN   ngµy   30   th¸ng   7   n¨m   2003   cña  Thèng  ®èc ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc  ®iÒu chØnh l∙i suÊt  tiÒn göi tèi  ®a b»ng §« la Mü  cña ph¸p nh©n t¹i c¸c tæ  chøc tÝn dông. §i Ò u   3.   Ch¸nh V¨n phßng, Vô  trëng Vô  Ph¸p chÕ  vµ  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc  chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; Héi  ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn  dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2