intTypePromotion=1

Quyết đinh 275/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
86
lượt xem
6
download

Quyết đinh 275/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết đinh 275/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng Thăng Long sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết đinh 275/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 275/2006/QĐ-TTg NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xây dựng Thăng Long sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với những nội dung chính như sau: 1. Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long là công ty nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty khác; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty mẹ và vốn đầu tư vào các công ty khác. Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Xây dựng Thăng Long và các đơn vị hạch toán phụ thuộc, đơn vị sự nghiệp: Công ty Cầu 1 Thăng Long, Công ty Xây dựng và Phát triển công nghệ Thăng Long, Công ty Tư vấn xây dựng Thăng Long, Trung tâm Xuất nhập khẩu đầu tư xây dựng và lao động Thăng Long, Trung tâm Quản lý dự án, Chi nhánh Tổng công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công trình Thăng Long, Bệnh viện Nam Thăng Long. Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long. Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. 2. Các công ty con là công ty cổ phần, Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối: - Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long; - Công ty cổ phần Cầu 5 Thăng Long; - Công ty cổ phần Xây dựng số 9 Thăng Long;
  2. 2 - Công ty cổ phần Cầu 11 Thăng Long; - Công ty cổ phần Xây dựng số 12 Thăng Long; - Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long; - Công ty cổ phần Thí nghiệm và Xây dựng Thăng Long. 3. Công ty liên kết: a) Các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty liên doanh có cổ phần hoặc vốn góp của Công ty mẹ dưới 50% vốn điều lệ: - Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Thăng Long; - Công ty cổ phần Xây dựng số 4 Thăng Long; - Công ty cổ phần Xây dựng số 6 Thăng Long; - Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng số 10 Thăng Long; - Công ty cổ phần Xây dựng số 16 Thăng Long; - Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Thăng Long; - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông; - Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Yên Lãnh; - Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT đường 188; - Công ty trách nhiệm hữu hạn Bê tông Thăng Long - Mê Kông; - Công ty trách nhiệm hữu hạn Kết cấu thép Mitsui - Thăng Long. b) Các công ty thực hiện cổ phần hoá năm 2006, Công ty mẹ giữ dưới 50% vốn điều lệ: - Công ty Cơ khí và Xây dựng Thăng Long (hoàn thành trong năm 2006); - Công ty Xây dựng số 8 Thăng Long (hoàn thành trong năm 2006); - Công ty Cầu 7 Thăng Long. 4. Mối quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các công ty con, công ty liên kết được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ. Điều 2. Tổ chức thực hiện: 1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: - Chỉ đạo và theo dõi thực hiện Quyết định này; - Quyết định thành lập Công ty mẹ và chuyển các công ty nói tại điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định này thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Những công ty không đủ điều kiện cổ phần hóa thì thực hiện bán, giải thể hoặc phá sản trong năm 2007; - Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long; - Chỉ đạo Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thăng Long thực hiện cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Thăng Long vào quý I năm 2008.
  3. 3 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thăng Long tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản