Quyết định 2786/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
6
download

Quyết định 2786/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2786/QĐ-BGTVT về duyệt phương án và giao nhiệm vụ thường trực chống va trôi, cứu nạn, các cầu từ Thanh Hoá đến Quảng Nam mùa lũ năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2786/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2786/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C DUY T PHƯƠNG ÁN VÀ GIAO NHI M V THƯ NG TR C CH NG VA TRÔI, C U N N, CÁC C U T THANH HOÁ N QU NG NAM MÙA LŨ NĂM 2009 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 785/Q -BGTVT ngày 9/4/2007 c a B trư ng B GTVT v vi c thành l p Ban Ch o PCLB và TKCN B GTVT; Xét văn b n s 670/C TN -TC ngày 11/5/2009; 845/C TN -QLHT ngày 09/6/2009; 937/C TN - QLHT ngày 25/6/2009; 1430/C TN -QLHT ngày 16/9/2009 c a C c ư ng thu n i a Vi t Nam v vi c xin phê duy t phương án thư ng tr c ch ng va trôi, c u n n các c u tr ng y u thu c tuy n TN qu c gia mùa lũ năm 2009; Theo ngh c a Ban ch o PCLB và TKCN B GTVT. QUY T NNH i u 1. Duy t phương án thư ng tr c ch ng va trôi, c u n n 05 c u trên các tuy n ư ng sông t Thanh Hoá n Qu ng Nam mùa lũ năm 2009 g m: C u Hàm r ng, c u ò Lèn, c u Yên Xuân, c m c u Ch Thư ng-Th Tư ng và c m c u Câu Lâu m i-Câu Lâu cũ b trí thư ng tr c 24/24h t 25/9/2009 n 15/12/2009 (có phương án chi ti t kèm theo). i u 2. - Giao C c ư ng thu n i a Vi t Nam làm ch u tư. - Giao Công ty Qu n lý ư ng sông Thanh Hoá; Công ty C ph n Qu n lý và Xây d ng giao thông thu b Ngh An; Công ty C ph n Qu n lý và Xây d ng công trình giao thông Hà Tĩnh và o n Qu n lý ư ng sông Qu ng Nam th c hi n nhi m v theo phương án t i i u 1. - Giao Ban ch o PCLB và TKCN B ph i h p C c ư ng thu n i a Vi t Nam ki m tra, ôn c th c hiên nhi m v trên báo cáo B . - Ngu n v n: S d ng ngu n d phòng bão lũ và chi t xu t cho ho t ng TKCN c a B GTVT th c hi n. i u 3. Các ông Chánh Văn phòng B , Trư ng Ban ch o PCLB và TKCN B ,V trư ng V Tài chính, C c trư ng C c ư ng thu n i a VN, Th trư ng các ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c ch ng va trôi ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - B trư ng ( b/c); - B Tài chính; - Lưu VT, PCLB&TKCN (Th ng 8 b n). Nguy n H ng Trư ng
  2. PHƯƠNG ÁN B TRÍ PHƯƠNG TI N, THI T BN, NHÂN L C THƯ NG TR C CH NG VA TRÔI, C U N N 05 C U T THANH HOÁ N QU NG NAM MÙA LŨ NĂM 2009 (Kèm Quy t nh s 2786 /Q -BGTVT ngày 25 tháng 9 năm 2009) 1. C u Hàm R ng: Giao Công ty Qu n lý ư ng sông Thanh Hoá th c hi n - u máy công su t 192 CV: 01 chi c. - Xu ng cao t c công xu t 30 CV: 01 chi c. - Nhân l c: 09 ngư i/ca. 2. C u ò Lèn: Giao Công ty Qu n lý ư ng sông Thanh Hoá th c hi n - u máy công su t 192 CV: 01 chi c. - Xu ng cao t c công su t 40 CV: 01 chi c. - Nhân l c: 09 ngư i/ca. 3. C u Yên Xuân: Giao Công ty C ph n Qu n lý và Xây d ng giao thông thu b Ngh An th c hi n - u máy công su t 135 CV: 01 chi c. - Xu ng cao t c công xu t 40 CV: 01 chi c. - Nhân l c: 09 ngư i/ca. 4. C m c u Ch Thư ng-Th Tư ng: Giao Công ty C ph n Qu n lý và Xây d ng công trình giao thông Hà Tĩnh th c hi n - u máy công su t 135 CV: 01 chi c. - Xu ng cao t c công su t 40 CV 01 chi c. - Nhân l c: 09 ngư i/ca. 5. C m c u Câu Lâu cũ và m i: Giao o n QL S Qu ng Nam th c hi n - u máy công su t 130 CV: 01 chi c. - Xu ng cao t c công su t 55 CV: 01 chi c. - Nhân l c: 09 ngư i/ca. Ghi chú: T t c các phương ti n tham gia thư ng tr c ch ng va trôi t i các v trí trên ph i m b o th i gian n máy 3 gi /ngày.
Đồng bộ tài khoản