intTypePromotion=1

Quyết định 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố 05 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (đợt 4)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è  28/2003/Q§­B T C   n g µ y  14 th¸ng 3 n¨ m  2003 V Ò   Ö c ba n   µ n h  v µ  c«n g  b è   vi h 05  h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n Vi Ö t N a m  ( ®ît c  4) b é   ë ng b é   µi Ý nh tr t  ch ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 05/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v NhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 07/CP  µy  ng 29/1/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Quy  Õ   Óm    c  Ëp trong n Òn  ch ki to¸n®é l     kinh tÕ  èc  ©n;   qu d § Ó   ¸p  ® øng  yªu  Çu  æi  íi c¬  Õ   c ® m   ch qu¶n  ýkinh tÕ, tµichÝnh, n©ng   l         cao  Êt l ng cña  Óm     c  Ëp  ch  î   ki to¸n®é l trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n;  Ó m       qu d Ki tra, kiÓm    Êt l ng ho¹t®éng  Óm    c  Ëp,lµnh m¹nh    so¸tch  î     ki to¸n®é l     ho¸ th«ng    µi tint   chÝnh  trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n;   qu d Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ     Õ   ®Ò ngh c V tr V Ch ®é k to¸n,Ch¸nh    V¨n phßng  é   B TµichÝnh,   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1: Ban  µnh  h n¨m (05)chuÈn  ùc  Óm     Öt Nam   ®ît4)   m ki to¸n Vi   (    cã  è  Öu  µ    äisau  y: s hi v tªng   ®© 1.ChuÈn  ùc  è    m s 220   Ó m     Êtl ng ho¹t®éng  Óm  ­Ki so¸tch  î     ki to¸n; 2.ChuÈn  ùc  è    m s 320   Ýnh  äng yÕu  ­T tr   trong kiÓm    to¸n; 3. ChuÈn   ùc   è  m s 501  B»ng  ­  chøng  Óm   ki to¸n bæ     sung  i  íic¸c ®è v     kho¶n  ôc  µ  ù  Ön  Æc   Öt; m v s ki ® bi 4. ChuÈn  ùc  è    m s 560    ­ C¸c  ù  Ön    s ki ph¸tsinh sau  µy    ng kho¸ sæ   Õ       k to¸n lËp b¸o c¸o tµichÝnh;        5.ChuÈn  ùc  è    m s 600   ö  ông   Öu cña  Óm      ­S d tli   ki to¸nviªnkh¸c. §i Ò u  2: ChuÈn   ùc   Óm     Öt  m ki to¸n Vi Nam   îc ban  µnh  Ìm  ®  h k theo  Quy Õt  nh  µy    ông  i  íikiÓm     c  Ëp  ®Þ n ¸p d ®è v   to¸n®é l b¸o    µichÝnh. D Þch  c¸o t     vô  Óm   ki to¸n c¸c th«ng    µichÝnh     tint   kh¸c vµ  Þch  ô  ªnquan  ña   d v li   c C«ng    ty kiÓm    îc¸p dông  to¸n®     theo quy  nh  ô  Ó  ña  õng chuÈn  ùc.   ®Þ c th c t   m §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  3: Quy ®Þ n c hi l     t  01/4/2003.
 2. 2 §i Ò u 4:  Ó m       µ  Ki to¸n viªnv C«ng    Óm     ¹t®éng  îp  ty ki to¸nho   h ph¸p  ¹ t i ViÖt Nam   ã    c tr¸chnhiÖ m   iÓn khaithùc hiÖn  chuÈn  ùc  Óm    Öt   tr       05  m ki to¸nVi   Nam  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy    ®Þ n trongho¹t®éng  ña  çi C«ng     c m  ty. Vô  ëng  ô  Õ     Õ   tr V Ch ®é k to¸n,   Ch¸nh    v¨n phßng  é  µ  ñ  ëng    n   B v Th tr c¸c®¬ vÞ  ªnquan  éc vµ  ùcthuéc Bé  µichÝnh  ã  li   thu   tr     T  c tr¸chnhiÖ m  íng dÉn, kiÓm     h    travµ    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 3. 3 h Ö  th è ng  C h u È n  m ù c  ki Ó m  to¸n vi Ö t n a m C h u È n   ù c  s è  220 m Ki Ó m  s o¸t h Ê t lî ng h o ¹t ® é n g  ki Ó m  to¸n   c   (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 28/2003/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng3  14    n¨m  2003  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  Q u y  ® Þ n h  c h u n g 01. M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µ qui®Þnh      ®Ý c chu m n l    c¸c nguyªn  ¾c,thñ tôc t    c¬ b¶n  µ  íng dÉn  Ó  vh   th thøc ¸p dông       c¸c nguyªn t¾c  µ  ñ tôc c¬    v th     b¶n  trong  viÖc  Óm    Êtl ng ho¹t®éng  Óm        ¬ng  Ön: ki so¸tch  î     ki to¸ntrªnc¸cph di a. C¸c  Ýnh    ch s¸ch vµ  ñ  ôc cña    th t   c«ng    Óm     ªnquan  n   ¹t ty ki to¸nli   ®Õ ho   ®éng  Óm  ki to¸n; b. Nh÷ng  ñ  ôc li     th t   ªnquan  n   ®Õ c«ng  Öc  îc giao  vi ®   cho  Óm       ki to¸n viªn vµ  î ýkiÓm    tr    l to¸ntrong m ét  éc  Óm    ô  Ó.   cu ki to¸nc th 02. KiÓ m       µ    to¸nviªnv c«ng    Óm     ty ki to¸nph¶ithùc hiÖn    Ýnh      c¸c ch s¸ch  vµ  ñ tôc kiÓm     Êt l ng ®èi víitoµn  é  ¹t®éng  Óm     ña  th     so¸tch  î       b ho   ki to¸nc c«ng  tykiÓm    µ  i víi õng cuéc  Óm    to¸nv ®è     t  ki to¸n. 03.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Óm        µichÝnh  µ  òng  ­ ki to¸nb¸o c¸o t   vc ® îcvËn  ông    d cho  Óm     ki to¸nth«ng    µichÝnh  tint   kh¸c vµ    Þch  ô  ªnquan    c¸c d v li   cña c«ng    Óm  tyki to¸n. KiÓ m       µ  to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶itu©n  ñ nh÷ng    nh  ña    th   qui®Þ c chuÈn  ùc  µy  m n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Óm    µ         ki to¸nv cung  Êp  Þch  ô  ªn cd v li   quan. §¬n  Þ   îc kiÓm   v®  to¸n (kh¸ch hµng)  µ        v c¸c bªn  ö  ông  Õt  sd k qu¶  Óm   ki to¸n ph¶i cã  ÷ng  Óu  Õt cÇn  Õt vÒ       nh hi bi   thi   c¸c  nguyªn  ¾c  µ  ñ  ôc    t v th t qui ®Þnh  trong chuÈn  ùc  µy    ùc hiÖn    m n ®Ó th   tr¸chnhiÖ m   ña  × nh  µ    èi   cm v ®Ó ph   hîp c«ng  Öc  íi Óm      µ    vi v   ki to¸nviªnv c«ng    Óm      Õt    èi  tyki to¸ngi¶iquy c¸cm quan  hÖ   trong qu¸ tr×nh kiÓm       to¸n.  C¸c  Ëtng÷  thu   trong chuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: 04. C«ng    Óm     ty ki to¸n:Lµ    doanh  nghiÖp  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   µnh  Ëp vµ  ¹t®éng      th l   ho   doanh nghiÖp  trong  lÜnh  ùc  v cung  Êp  Þch  ô  Óm    c  Ëp. cd v ki to¸n®é l 05. Gi¸m  c    ®è (hoÆc   êi ® øng  u)  ng   ®Ç c«ng    Óm   ty ki to¸n:Lµ   êi ®¹i   ng     diÖn theo ph¸p luËtcao  Êt cña       nh   c«ng    Óm    µ  Þu  tyki to¸nv ch tr¸chnhiÖ m  èi   cu   cïng ®èi víi      c«ng  Öc  Óm  vi ki to¸n. 06. C¸n  é, nh©n      b  viªnchuyªn nghiÖp:Lµ  Êtc¶    Êp    o, kiÓm       t   c¸c c l∙nh®¹   to¸nviªn, î ýkiÓm    µ         tr l to¸nv chuyªn giatvÊn  ña       c c«ng    Óm  tyki to¸n.
 4. 4 07.  Ó m   Ki to¸n viªn:Lµ   êi cã      ng   chøng  chØ   Óm   ki to¸n viªn do  é   µi     BT  chÝnh  Êp, cã  ¨ng  ý  µnh  Ò   ¹  ét  c ® kh ngh t i m c«ng    Óm   ty ki to¸n ®éc  Ëp,tham     l  gia vµo    ×nh kiÓm    qu¸ tr   to¸n,® îcký  c¸o kiÓm    µ  Þu      b¸o    to¸nv ch tr¸chnhiÖm   ­   tr ícph¸p luËtvµ        Gi¸m  c ®è c«ng    Óm    Ò   éc  Óm  tyki to¸nv cu ki to¸n. 08. Trî lý kiÓm        to¸n:Lµ   êi tham    ng   gia  µo  v qu¸  ×nh  Óm   tr ki to¸n nhng    kh«ng  îcký      Óm  ®   b¸o c¸o ki to¸n. 09.ChÊt îng ho¹t®éng  Óm    l    ki to¸n:Lµ    møc    ®é tho¶ m∙n  ña    i t ng   c c¸c®è  î   sö  ông  Õt  d k qu¶  Óm   ki to¸n vÒ   Ýnh   t kh¸ch quan  µ      Ëy  µo    Õn  v ®é tinc v ý ki kiÓm    ña  Óm    to¸nc ki to¸nviªn; ng  êitho¶ m∙n   ®å th     mong  èn  ña  n  Þ  ­ mu c ®¬ v ® îckiÓm     Ò   ÷ng    Õn  ng  ãp  ña  Óm         to¸nv nh ý ki ®ã g c ki to¸nviªnnh»m   ©ng    n cao hiÖu  qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh,trongthêigian ®Þnh  ícvíi   Ý  îp lý.          tr     ph h   gi¸ n é i d u n g  c h u È n  m ù c C«ng    Ó m   ty ki to¸n 10. C«ng    Óm     ty ki to¸n ph¶i x©y  ùng  µ  ùc  Ön    Ýnh      d v th hi c¸c ch s¸ch  µ  v thñ  ôc kiÓm     Êt l ng ®Ó   ¶m   t  so¸tch  î   ® b¶o  Êtc¶    éc  Óm     u   îc t   c¸c cu ki to¸n®Ò ®   tiÕn hµnh  ïhîp víi   ph       ChuÈn  ùc  Óm    ÖtNam   m ki to¸nVi   hoÆc   Èn  ùc  Óm   chu m ki to¸nquèc  Õ  îc ViÖt Nam   Êp  Ën    t®    ch nh nh»m   kh«ng  õng  ©ng  ng n cao  Êt l ch  ­ îng cña    éc  Óm    c¸ccu ki to¸n. 11. Néi    dung, lÞch  ×nh  µ  ¹m    ña  ÷ng  Ýnh    tr v ph vi c nh ch s¸ch  µ  ñ  ôc v th t   kiÓm     Êt l ng  ña  ét  so¸tch  î c m c«ng    Óm     ô  éc  µo    Õu  è nh  ty ki to¸nph thu v c¸c y t  qui m«,  Ýnh  Êt  ¹t®éng  ña    t ch ho   c c«ng    a   µn  ¹t®éng,  ¬  Êu    ty,®Þ b ho   cc tæ chøc,viÖc  Ýnh      t to¸nxem   Ðt gi÷a chiphÝ   µ  î Ých. Ch Ýnh  x     v l i   s¸ch vµ  ñ tôc   th     kiÓm     Êt l ng  ña  õng  so¸tch  î c t c«ng    ã  Ó  ty c th kh¸c nhau  ng    nh ph¶i ®¶m       b¶o tu©n  ñ    th c¸c quy  nh   Ò   Óm   ®Þ v ki so¸tchÊt îng  ¹t®éng  Óm     l ho   ki to¸n trong     chuÈn  ùc  µy. m n V Ý   ô  Ò   Ýnh  d v ch s¸ch  µ  ñ  ôc kiÓm     Êt îng  v th t   so¸tch l quy  nh   ®Þ trong  Phô  ôcsè  l   01. 12. § Ó   t ® îc m ôc    Óm     Êt l ng  ¹t®éng  Óm     ®¹     tiªuki so¸tch  î ho   ki to¸n,c¸c    c«ng    Óm    êng    ông  Õt  îp c¸cchÝnh  tyki to¸nth ¸p d k h   s¸ch sau:   a.Tu©n  ñ nguyªn t¾c  o  øc  Ò     th     ®¹ ® ngh nghiÖp C¸n  é, nh©n    b  viªnchuyªn nghiÖp  ña  c c«ng    Óm     ty ki to¸n ph¶itu©n  ñ   th   c¸c nguyªn t¾c  o  øc  Ò       ®¹ ® ngh nghiÖp  Óm  ki to¸n,gå m:  c  Ëp,  Ýnh  ùc,   ®é l  ch tr   kh¸ch quan, n¨ng  ùc chuyªn    l  m«n,  Ýnh  Ën  äng, bÝ   Ët, t t th tr  m     c¸ch nghÒ   nghiÖp  µ  ©n  ñ chuÈn  ùc  v tu th   m chuyªn m«n.   b.Kü    n¨ng  µ  v n¨ng  ùcchuyªn m«n l    C¸n  é,nh©n    b  viªnchuyªn nghiÖp  ña    c c«ng    Óm    tyki to¸nph¶icã  ü    k n¨ng  vµ n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n, ph¶i th ng   ê xuyªn duy  ×,cËp  Ët  µ  ©ng    tr   nh v n cao kiÕn thøc ®Ó   µn  µnh  Ö m  ô  îcgiao.   ho th nhi v®  c.Giao  Öc   vi C«ng  Öc  Óm    vi ki to¸nph¶i® îcgiao cho  ÷ng    é, nh©n         nh c¸n b   viªnchuyªn  nghiÖp  îc ®µo  ¹ovµ  ã  y     ü  ®  t   c ®Ç ®ñ k n¨ng  µ  v n¨ng  ùc chuyªn m«n   ¸p    l    ® øng ® îcyªu cÇu  ùc tÕ.    th  
 5. 5 d.H íng dÉn  µ      v gi¸m  s¸t C«ng  Öc  Óm    vi ki to¸nph¶i® îchíng dÉn,gi¸m    ùc hiÖn  y      Êt        s¸tth   ®Ç ®ñ ë t   c¶    Êp  bé, nh©n    c¸c c c¸n    viªnnh»m   ¶m   ® b¶o  µ c«ng  Öc  Óm     ∙  îc l  vi ki to¸n ® ®   thùc hiÖn  ïhîp víi Èn  ùc  Óm    µ      ph       chu m ki to¸nv c¸cquy  nh  ã  ªnquan. ®Þ c li   e.Tham     kh¶o    Õn  ý ki Khi cÇn  Õt,kiÓm     thi   to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i tham      kh¶o    ý kiÕn   Ên  ña  tv c chuyªn giatrong c«ng         tyhoÆc   µic«ng  ngo   ty. f.  Duy  ×vµ  Êp  Ën  tr   ch nh kh¸ch hµng   Trong  qu¸  ×nh  tr duy  × kh¸ch  µng  Ön  ã  µ  ¸nh    tr   h hi c v ® gi¸ kh¸ch  µng  h tiÒm n¨ng, c«ng    Óm     ty ki to¸n ph¶i c©n  ¾c   n   Ýnh  c  Ëp, n¨ng  ùc     nh ®Õ t ®é l   l  phôc  ô  v kh¸ch hµng  ña    c c«ng    Óm    µ  Ýnh  Ýnh  ùccña  tyki to¸nv t ch tr   Ban qu¶n  lýcña    kh¸ch hµng.   g.KiÓ m     tra C«ng    Óm    tyki to¸nph¶ith ng    ê xuyªn theo  âi,kiÓm    Ýnh  y    µ    d  trat ®Ç ®ñ v tÝnh  Öu  hi qu¶  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ýnh         c¸c ch s¸ch vµ  ñ tôc kiÓm      th     so¸t chÊtl ng ho¹t®éng  Óm    ña   î     ki to¸nc c«ng  ty. 13. C¸c  Ýnh    ch s¸ch vµ  ñ  ôc kiÓm     Êt l ng  ¹t®éng  Óm       th t   so¸tch  î ho   ki to¸n cña c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i ® îc phæ   Õn  í  Êt c¶       bi t i   c¸n  é, nh©n    ña  t b  viªn c c«ng      óp hä  Óu  µ  ùc hiÖn  y      Ýnh  ty®Ó gi   hi v th   ®Ç ®ñ c¸cch s¸ch vµ  ñ tôc®ã.    th     Tõng  îp  ng  Ó m   h ®å ki to¸n 14.KiÓ m       µ  î ýkiÓm      to¸nviªnv tr    l to¸nph¶i¸p dông  ÷ng  Ýnh     nh ch s¸ch vµ    thñ tôckiÓm    Êtl ng cña     so¸tch  î   c«ng    tycho  õng  îp ®ång  Óm    ét  t h  ki to¸nm c¸ch   thÝch  îp. h 15. KiÓ m     to¸n viªn cã      tr¸ch nhiÖ m     xem   Ðt  x n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n   ña  c nh÷ng  î ýkiÓm    ang  ùc hiÖn  tr    l to¸n® th   c«ng  Öc  îcgiao ®Ó   íng dÉn, gi¸m  vi ®     h    s¸tvµ  Óm      ki trac«ng  Öc  vi cho  ïhîp víi õng trî ýkiÓm  ph       t      l to¸n. 16. Khi giao  Öc     vi cho  îlýkiÓm   tr    to¸n,ph¶i ®¶m       b¶o  µ c«ng  Öc  îc l  vi ®   giao cho  êicã  y      ng   ®Ç ®ñ n¨ng  ùcchuyªn m«n  Çn  Õt. l    c thi H íng  Én d 17. KiÓ m     to¸n viªn ph¶i híng  Én  îlý kiÓm        d tr    to¸n nh÷ng  éi dung  Çn    n  c thiÕtli     ªnquan  n   éc  Óm    :tr¸chnhiÖ m   ña  ä  i víi ®Õ cu ki to¸nnh     c h ®è     c«ng  Öc  vi ® îcgiao,m ôc    ña  ÷ng  ñ tôcm µ   ä      tiªuc nh th     h ph¶ithùc hiÖn,® Æc   iÓ m,  Ýnh        ® t chÊt ho¹t®éng      s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c kh¸ch  µng  µ  ÷ng  Ên    Õ   h v nh v ®Ò k to¸nhoÆc   Óm    ã  Ó    ki to¸nc th ¶nh  ëng  í néidung,lÞch tr×nh vµ  ¹m    ña  h t    i       ph vic c¸cthñ tôckiÓm    µ   ä  ang  ùc hiÖn.     to¸nm h ® th   18.K Õ   ¹ch kiÓm      ho   to¸ntæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh kiÓm    µm ét  th v ch tr   to¸nl   c«ng  cô quan  äng ®Ó   íng  Én  Óm   tr   h d ki to¸n viªnvµ  î ýkiÓm       tr    l to¸n thùc hiÖn        c¸c thñ tôckiÓm     to¸n. Gi¸m  s¸t 19. Gi¸m    ã  èi  ªnh Ö     s¸tc m li   chÆt  Ïvíi íng dÉn  µ  Óm    µ  ã  Ó  ch     h  v ki trav c th bao  å m   haiyÕu  ènµy. g c¶    t  20. Ng êi cña      c«ng    Óm   ty ki to¸n ® îc giao     gi¸m    Êt l ng  éc  Óm   s¸tch  î cu ki to¸nph¶ithùc hiÖn          c¸cchøc  n¨ng  sau:
 6. 6 a.Gi¸m      ×nh thùc hiÖn  Óm        nh    s¸tqu¸ tr     ki to¸n®Ó x¸c®Þ xem: ­  Ó m   Ki to¸n viªn vµ  îlý kiÓm       tr    to¸n cã  y     ü    ®Ç ®ñ k n¨ng  µ v n¨ng  ùc l  chuyªn m«n  Çn  Õt®Ó   ùc hiÖn    c thi   th   c«ng  Öc  îcgiao hay  vi ®     kh«ng; ­C¸c  î ýkiÓm    ã  Óu    íng dÉn  Óm      tr    l to¸nc hi c¸ch   ki to¸nhay  kh«ng; ­ C«ng  Öc  Óm     ã  îcthùc hiÖn    vi ki to¸nc ®     theo  ng  Õ   ¹ch kiÓm    ®ó k ho   to¸n tæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh kiÓm    th v ch tr   to¸nhay  kh«ng; b. N ¾ m   ¾t  µ    nh    Ên    Õ     µ  Óm       b v x¸c ®Þ c¸c v ®Ò k to¸nv ki to¸nquan  äng tr   ph¸tsinh trongqu¸ tr×nh kiÓm      iÒu           to¸n®Ó ® chØnh  Õ   ¹ch kiÓm    k ho   to¸ntæng  thÓ  µ  ¬ng  ×nh kiÓm    v ch tr   to¸ncho  ïhîp; ph   c.Xö   ýc¸c ý  Õn    l     ki kh¸c nhau  Ò     v chuyªn m«n   ÷a c¸c kiÓm      µ    gi     to¸nviªnv trî ýkiÓm     ïng     l to¸nc tham    µo  éc  Óm     µ  ©n  ¾c  gia v cu ki to¸nv c nh xem   ã  c ph¶i  tham kh¶o    Õn  ña  ý ki c chuyªn giatvÊn       kh«ng; 21. Ng êi ® îc giao       gi¸m    Êt l ng  éc  Óm   s¸tch  î cu ki to¸n ph¶ithùc hiÖn          c¸c tr¸chnhiÖ m    sau: a. N Õ u     Ön  Óm      ph¸thi ki to¸nviªn,trî ýkiÓm      ¹m  o  øc  Ò       l to¸nviph ®¹ ® ngh nghiÖp  Óm     ki to¸nhay  ã  Óu  Ön  Êu  Õt  íikh¸ch hµng  µm    Öch    c bi hi c k v     l sail b¸o c¸o tµichÝnh  × ngêigi¸m       th     s¸tph¶ib¸o    cho  êicã  Èm  Òn    ö  ý; ng   th quy ®Ó x l b. N Õ u   Ðt  Êy  Óm     x th ki to¸n viªn,trî ýkiÓm          l to¸n kh«ng  ¸p    ® øng  îc kü  ®  n¨ng  µ  v n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n   Çn  Õt®Ó   ùc  Ön  éc  Óm   c thi   th hi cu ki to¸n,th×    ph¶i®Ò   Þ   êi cã  Èm   Òn    ngh ng   th quy thay kiÓm     to¸n viªnhay  îlýkiÓm        tr    to¸n ®Ó   ¶m   ® b¶o  Êt l ng  éc  Óm     ch  î cu ki to¸ntheo  ng  Õ   ¹ch  Óm     ®ó k ho ki to¸n tæng  thÓ  µ  ¬ng  ×nh kiÓm    ∙    v ch tr   to¸n® ®Ò ra. KiÓ m   tra 22. C«ng  Öc  kiÓm      µ  î ýkiÓm    Õn hµnh  u     vi do  to¸nviªnv tr    l to¸nti   ®Ò ph¶i   ® îc   êi cã    ng   n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n  b»ng hoÆc  cao  ¬n  Óm   h ki to¸n viªnkiÓm      tral¹®Ó     nh:     x¸c®Þ i a. C«ng  Öc  ã  îc thùc  Ön    vi c ®   hi theo  Õ   ¹ch,ch¬ng  ×nh  Óm     k ho   tr ki to¸n hay  kh«ng; b. C«ng  Öc  îc thùc  Ön  µ  Õt    vi ®   hi v k qu¶  thu  îc ®∙  îc l gi÷ ®Çy     ®   ®  u    ®ñ vµo  å  ¬  Óm    h s ki to¸nhay  kh«ng; c. TÊt  nh÷ng  Ên      c¶  v ®Ò quan  äng  ∙  îc gi¶iquyÕt  tr ®®    hoÆc   ∙  îc ®®  ph¶n    ¸nh trongkÕt  Ën  Óm    a;   lu ki to¸nch d.Nh÷ng  ôc    ña  ñ tôckiÓm    ∙  t® îchay  a;   m tiªuc th     to¸n® ®¹     ch   e.C¸c  Õt  Ën  a      k lu ® ra trong qu¸ tr×nh kiÓm    ã  Êt qu¸n víi Õt         to¸nc nh     k qu¶ cña  c«ng  Öc  ∙  îcthùc hiÖn  µ  ã  ç  î vi ® ®     v c h tr  cho    Õn  Óm    ý ki ki to¸nhay  kh«ng. 23. KiÓ m       µ    to¸n viªnv c«ng    Óm     ty ki to¸n ph¶ith ng    ê xuyªn kiÓm         trac¸c c«ng  Öc  vi sau: a.Thùc  Ön  Õ   ¹ch kiÓm      hi k ho   to¸ntæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh kiÓm  th v ch tr   to¸n; b. ViÖc  ¸nh    Ò   ñiro  Òm  µng  µ  ñiro  Óm     ® gi¸v r   ti t v r   ki so¸t,bao  å m       g c¶ viÖc  ¸nh    Õt  ® gi¸k qu¶  ña    ö  c c¸c th nghiÖ m   Óm     µ  ¸nh    ÷ng  öa  ki so¸tv ® gi¸nh s ® æi  Õu  ã)trong kÕ   ¹ch kiÓm    (n c     ho   to¸ntæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh kiÓm  th v ch tr   to¸n;
 7. 7 c. ViÖc u  µo  å  ¬  Óm     l v h s ki to¸n nh÷ng    b»ng chøng  Óm   ki to¸n thu  îc   ®  bao  å m   ý  Õn  ña  g c¶  ki c chuyªn giatvÊn  µ  ÷ng  Õt  Ën  ótra tõviÖc  Õn      v nh k lu r       ti   hµnh    ö nghiÖ m  ¬  c¸cth   c b¶n;   d. B¸o  tµichÝnh, nh÷ng  ù  Õn  iÒu    c¸o      d ki ® chØnh b¸o  tµichÝnh  µ  c¸o    v dù  th¶o b¸o c¸o kiÓm      to¸n. 24. Trong    Óm    Êt l ng m ét  éc  Óm    khiki trach  î   cu ki to¸n,nhÊt lµnh÷ng  îp      h  ®ång  Óm    ínvµ  ki to¸nl   phøc  ¹p, ã  Ó  t   th ph¶iyªu cÇu    é,nh©n    c    c¸n b   viªnchuyªn  nghiÖp kh«ng  éc nhã m   Óm    Õn hµnh  ét  è  ñ tôc bæ   thu   ki to¸nti   m s th     sung  Êt nh   ®Þnh  íckhiph¸thµnh      Óm  tr       b¸o c¸o ki to¸n. 25.Trêng  îp     h  cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸cnhau  Ò   Êtl ng m ét  éc  Óm      v ch  î   cu ki to¸n th×  Çn  c th¶o  Ën  Ëp  Ó  lu t th trong nhã m   Óm       èng  Êt ®¸nh    µ    ki to¸n®Ó th nh   gi¸v rótkinh nghiÖm.  Õ u       N trong nhã m   Óm      ki to¸nkh«ng  èng  Êt ® îcý  Õn  × th nh     ki th   b¸o c¸o  Gi¸m  c    ö  ý hoÆc   a  cuéc  äp    µnh    ñ  èt ®è ®Ó x l   ® ra  h c¸c th viªn ch ch   trongc«ng    ty.
 8. 8 P h ô  l ô c s è  01 VÝ   ô   Ò   Ý nh   d v Ch s¸ch  µ  ñ   ôc  Ó m   v Th t ki so¸tchÊt îng  ¹t®éng    l ho   kiÓ m   to¸n cña    c«ng    Ó m   ty ki to¸n a ­ tu © n thñ nguyªn  ¾ c  o  ø c   t ®¹ ® ngh Ò  nghi Ö p Ch Ý nh   s¸ch Toµn  é  b c¸n  é, nh©n    b  viªn chuyªn nghiÖp  ña  c c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i     tu©n  ñ  th c¸c  nguyªn  ¾c  o  øc  t ®¹ ® nghÒ  nghiÖp  Óm   ki to¸n,gå m:  éc  Ëp,   § l  chÝnh  ùc, tr  kh¸ch quan,n¨ng  ùcchuyªn m«n,  Ýnh  Ën  äng,bÝ  Ët,tc¸ch     l    t th tr   m      nghÒ   nghiÖp  µ  ©n  ñ chuÈn  ùc  v tu th   m chuyªn m«n.   C¸c  ñ  ôc th t 1. Ph ©n    c«ng cho  ét  êi hoÆc   ét  ã m   êi chÞu  m ng   m nh ng   tr¸chnhiÖm   ­   h íng dÉn  µ    Õt nh÷ng  Ên    Ò   Ýnh  c  Ëp,tÝnh  Ýnh  ùc, Ýnh    v gi¶i quy   v ®Ò v t ®é l   ch tr  t kh¸ch quan  µ  Ýnh  Ý  Ët.   vt bm a. X¸c  nh    êng  îp cÇn    ×nh b»ng      ®Þ c¸ctr h  gi¶itr   v¨n b¶n  Ò   Ýnh  c  Ëp, vt ®é l   tÝnh  Ýnh  ùc, Ýnh  ch tr   t kh¸ch quan  µ  Ýnh  Ý  Ët;   vt bm b. Khi cÇn  Õt,cã  Ó     thi   th tham kh¶o    Õn   Ên  ña  ý ki t v c chuyªn    gia hoÆc   ngêicã  Èm quyÒn.   th   2. Phæ   Õn    Ýnh  bi c¸c ch s¸ch  µ  ñ  ôc li   v th t   ªnquan  n   Ýnh  c  Ëp, ®Õ t ®é l   chÝnh  ùc,kh¸ch   tr   quan, n¨ng  ùc chuyªn    l  m«n,  Ýnh  Ën  äng,bÝ   Ët, t t th tr  m    c¸ch nghÒ  nghiÖp  µ    Èn  ùc  v c¸c chu m chuyªn m«n  cho  Êtc¶  t   c¸n  é, nh©n   b  viªnchuyªn nghiÖp      trongc«ng    ty. a. Th«ng    b¸o  Ò   ÷ng  Ýnh  v nh ch s¸ch,thñ  ôc vµ    t   yªu  Çu  ä  c h ph¶i n ¾ m     v÷ng  ÷ng  Ýnh  nh ch s¸ch vµ  ñ tôcnµy;   th     b. Trong  ¬ng  ×nh  o  ¹ovµ    ch tr ®µ t   qu¸  ×nh  íng  Én, gi¸m    µ  Óm   tr h d   s¸tv ki tram ét  éc  Óm     cu ki to¸n,cÇn  Ên  ¹nh  n   Ýnh  c  Ëp  µ     nh m ®Õ t ®é l v t c¸ch  nghÒ   nghiÖp; c. Th«ng    b¸o  êng  th xuyªn,kÞp  êidanh    th   s¸ch kh¸ch hµng      ph¶i¸p  ông   d tÝnh  c  Ëp. ®é l ­  Danh s¸ch kh¸ch  µng  ña  h c c«ng    ty ph¶i ¸p  ông  Ýnh  c  Ëp     d t ®é l bao gå m   chinh¸nh,c«ng    Ñ,  µ  c¶      tym v c«ng    ªndoanh,li   Õt; tyli     ªnk ­    Th«ng b¸o danh s¸ch    í tÊtc¶  ®ã t i   c¸n    ©n      b«, nh viªn chuyªn nghiÖp  trongc«ng      ä    nh  îctÝnh  c  Ëp cña  ä;   ty®Ó h x¸c®Þ ®  ®é l   h ­  ThiÕt lËp    ñ  ôc ®Ó       c¸c th t   th«ng b¸o  Ò   ÷ng  v nh thay  æi  ® trong danh  s¸ch nµy.   3. Theo  âi,kiÓm     Öc  ùc hiÖn  ÷ng  Ýnh    d  travi th   nh ch s¸ch  µ  ñ  ôc li   v th t   ªn quan  n   Öc  ©n  ñ    ®Õ vi tu th c¸c nguyªn  ¾c  o  øc  t ®¹ ® nghÒ  nghiÖp: ®éc  Ëp,   l  chÝnh  ùc, tr   kh¸ch quan,n¨ng  ùcchuyªn m«n,  Ýnh  Ën  äng,bÝ  Ët,tc¸ch     l    t th tr   m      nghÒ   nghiÖp  µ  ©n  ñ chuÈn  ùc  v tu th   m chuyªn m«n.    a. Hµng    n¨m, yªu  Çu  c c¸n  é, nh©n    b  viªn chuyªn nghiÖp  ép  n b¶n    gi¶i tr×nh víi éidung:     n
 9. 9 ­ C¸n  é, nh©n      b  viªnchuyªn nghiÖp  ∙  ¾ m   ÷ng  Ýnh    ®n v ch s¸ch vµ  ñ tôc   th     cña  c«ng  ty; ­ HiÖn  ¹  µ    t i trong n¨m  v   b¸o c¸o  µichÝnh  îc kiÓm   t  ®  to¸n,c¸n  é, nh©n     b  viªnchuyªn nghiÖp      kh«ng  ã  Êt kú  c b   kho¶n  u    µo  Þ  Ê m; ®Ç tn b c ­ Kh«ng      ph¸tsinh c¸cm èi     quan  Ö   µ  h v nghiÖp  ô  µ   Ýnh  v m ch s¸ch c«ng      ty ®∙  Ê m. c b. Ph ©n     c«ng cho  ét  êi hoÆc   ét  ã m   êi cã    Èm   Òn  m ng   m nh ng   ®ñ th quy ®Ó   Óm     Ýnh  y    ña  å  ¬  Ò   Öc  ©n  ñ tÝnh  c  Ëp  µ    ki trat ®Ç ®ñ c h s v vi tu th   ®é l v gi¶i quyÕt nh÷ng  êng  îp ngo¹ilÖ;   tr h    c.§Þnh  ú    k xem  Ðt m èi  x  quan  Ö   ÷a c«ng    íi h gi   tyv   kh¸ch hµng  Ò     Ên    v c¸cv ®Ò   ã  Ó  µm  c th l ¶nh  ëng  n   Ýnh  c  Ëp cña  h ®Õ t ®é l   c«ng    Óm  tyki to¸n. b. K ü  n¨ng v µ n¨ng lùc chuyªn m « n Ch Ý nh   s¸ch C¸n  é,nh©n    b  viªnchuyªn nghiÖp  ña    c c«ng    Óm    tyki to¸nph¶icã  ü    k n¨ng  vµ n¨ng  ùc chuyªn  l  m«n, ph¶i th ng   ê xuyªn duy  ×,cËp  Ët  µ  ©ng    tr   nh v n cao kiÕn thøc ®Ó   µn  µnh  Ö m  ô  îcgiao.   ho th nhi v®  C¸c  ñ  ôc th t TuyÓn  ©n  nh viªn: C«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i duy  × m ét      tr   quy  ×nh  Ón  ông  ©n    tr tuy d nh viªn chuyªn nghiªpb»ng  Öc  Ëp  Õ   ¹ch    vi l k ho nhu  Çu  ©n  c nh viªn,® Æt   m ôc      ra  tiªu tuyÓn  ông  ©n  d nh viªn;yªu  Çu  Ò   ×nh ®é   µ    c v tr   v n¨ng  ùc cña  êi thùc hiÖn  l  ng     chøc n¨ng  Ón  ông. tuy d a. LËp  Õ   ¹ch    k ho nhu  Çu  ©n        c nh viªnë c¸c chøc danh  µ    nh  ôc   v x¸c ®Þ m tiªutuyÓn  ông  ùa    è îng kh¸ch hµng  Ön  ã,møc    ëng  ù  Ýnh    d d trªns l     hi c   t¨ng tr dt vµ  è  ©n    ã  Ó  s nh viªnc th gi¶m. b.§ Ó   t® îcm ôc    Ón  ông,cÇn    ®¹     tiªutuy d   ph¶ilËp m ét  ¬ng  ×nh tuyÓn     ch tr   dông  å m     éidung  g c¸cn   sau: ­X¸c  nh  ån  ©n    Òm    ®Þ ngu nh viªnti n¨ng; ­Ph¬ng    ph¸p li   Ö   íi ©n    Òm    ªnh v   nh viªnti n¨ng; ­Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh     th«ng    ô  Ó  Ò   õng nh©n    Òm  tinc th v t   viªnti n¨ng; ­ Ph¬ng    ph¸p    ót nh©n    Òm  thu h   viªnti n¨ng  µ  v th«ng    tincho  ä  Ò   h v c«ng  ty; ­ Ph¬ng    ph¸p  ¸nh    µ  än  ùa nh©n    Òm  ® gi¸v ch l   viªnti n¨ng    ã  îcsè ­ ®Ó c ®   l îng   ©n      Ón  Çn  Õt.  nh viªnthituy c thi c. Th«ng    b¸o cho  ÷ng  êi li   nh ng   ªnquan  n   Öc  Ón  ông  Ò     ®Õ vi tuy d v nhu cÇu  ©n    ña  nh viªnc c«ng    µ  ôc    Ón  ông. tyv m tiªutuy d d.Ph ©n    c«ng  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  Ò   Ón  ông. ng   th quy quy   v tuy d e.KiÓ m     Ýnh  Öu    trat hi qu¶  ña  ¬ng  ×nh tuyÓn  ông: c ch tr   d
 10. 10 ­ §Þnh  ú  ¸nh    ¬ng  ×nh tuyÓn  ông      nh    k® gi¸ch tr   d ®Ó x¸c ®Þ xem  c«ng    ty cã  ©n  ñ  Ýnh  tu th ch s¸ch  µ  ñ  ôc tuyÓn  ông  ©n    t tr×nh      v th t   d nh viªn ®¹   ®é hay kh«ng; ­ §Þnh  ú    k xem   Ðt  Õt  x k qu¶  Ón  ông      nh  Öu c«ng    ã  tuy d ®Ó x¸c ®Þ li   ty c ®¹t® îcm ôc    µ     tiªuv nhu  Çu  Ón  ông  ©n    c tuy d nh viªnhay kh«ng. 2. ThiÕtlËp    Èn  µ  íng dÉn  Öc  ¸nh    ©n    ù  Ón        tiªuchu v h   vi ® gi¸nh viªnd tuy ë tõng chøc    danh. a. X¸c  nh  ÷ng  Æc   iÓ m   Çn  ã    ©n    ù  Ón; VÝ   ô:   ®Þ nh ® ® c c ë nh viªn d tuy   d   Th«ng  minh, chÝnh  ùc,trung  ùc, n¨ng  ng  µ    tr   th   ®é v kh¶  n¨ng chuyªn m«n   nghÒ   nghiÖp. b. X¸c  nh  µnh  Ých  µ    ®Þ th t v kinh nghiÖ m   µ     m c«ng    Óm     cÇu  tyki to¸nyªu  cÇn  ã    ÷ng  êi dù  Ón  íi tètnghiÖp  c ë nh ng   tuy m     hoÆc   ∙  ã  ® c kinh nghiÖ m;  Ý     V dô: ­Häc  Ên  ¬    v c b¶n; ­Thµnh  Ých    ©n;   t c¸nh ­Kinh    nghiÖm  µm  Öc; l vi ­Së  Ých    ©n.   th c¸nh c. LËp    b¶n  íng  Én  Ò   Ón  ông  ©n    h d v tuy d nh viªn trong  ÷ng  êng  îp nh tr h  riªngbiÖt:   ­ TuyÓn  ÷ng  êith©n  ña    é, nh©n    ña    nh ng   c c¸n b   viªnc c«ng    Óm   tyki to¸n,   ngêicã    quan  Ö   Ët  ÕthoÆc   êith©n  ña  h m thi   ng   c kh¸ch hµng;   ­TuyÓn  ¹nh©n    ò;   l  i viªnc ­TuyÓn  ©n    ña    nh viªnc kh¸ch hµng;   ­TuyÓn  ©n    ña    nh viªnc c«ng    ¹nh tranh. tyc   d. Thu  Ëp  th th«ng    ¬  tin c b¶n  Ò   ×nh    ña  êi dù   Ón  v tr ®é c ng   tuy b»ng  nh÷ng  c¸ch thÝch  îp,nh:   h  ­S¬  Õu  ýlÞch;  y l  ­§¬n    Öc;   xinvi ­V¨n    b»ng  ×nh ®é   äc  Ên; tr   h v ­Tham   Õu    Õn    ©n;   chi ý ki c¸nh ­Tham   Õu    Õn  ña  ¬    chi ý ki c c quan  ò; c ­Pháng  Ên...   v e. §¸nh    ×nh    ña  ©n   gi¸ tr ®é c nh viªn míi,kÓ   nh÷ng  êi ® îc nhËn     c¶  ng     kh«ng  theo quy  ×nh tuyÓn  ông  tr   d th«ng  êng  Ý  ô: Nh÷ng  êi tham    th (V d   ng   gia vµo c«ng    íi   tyv   c¸ch ngêigi¸m    Ón  ông  t     s¸t;tuy d qua    Ëp  s¸tnh hoÆc  mua c«ng  ty,qua  ªndoanh) ®Ó     nh  µ hä  ã  ¸p    li     x¸c ®Þ l   c ® øng  îc yªu  Çu  ña  ®  c c c«ng   ty hay kh«ng. 3. Th«ng  cho  ÷ng  êidù  Ón  µ  ©n    íivÒ   Ýnh    b¸o  nh ng   tuy v nh viªnm   ch s¸ch  vµ  ñ tôccña  th     c«ng    ªnquan  n   ä. tyli   ®Õ h   a. Sö   ông  µiliÖu gií thiÖu   d t   i   hoÆc   ÷ng  nh c¸ch thøc    kh¸c ®Ó   í thiÖu    gi i   vÒ   c«ng    tycho  ÷ng  êidù  Ón  µ  ©n    íi; nh ng   tuy v nh viªnm
 11. 11 b. ChuÈn  Þ   µiliÖu  íng  Én  Ò   ÷ng  Ýnh  b t  h d v nh ch s¸ch  µ  ñ  ôc  ña  v th t c c«ng        ty®Ó ph¸tcho  Êtc¶    é,nh©n  t   c¸n b   viªn; c.Thùc  Ön  ¬ng  ×nh ®Þnh  íng nghÒ     hi ch tr   h  nghiÖp  cho  ©n    íi. nh viªnm §µo  ¹ochuyªn  t  m«n: 4. ThiÕtlËp  ÷ng  íng dÉn  µ  cÇu  Õp tôc båidìng nghiÖp  ô  µ      nh h  v yªu  ti         vv th«ng    b¸o cho  Êtc¶    é  ©n    t   c¸n b nh viªntrong c«ng    Óm    tyki to¸n. a. Ph ©n    c«ng  ét  êihoÆc   ét  ã m   êichÞu  m ng   m nh ng   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc    v vi ph¸ttr ÓnnghÒ    i   nghiÖp  cho    é,nh©n  c¸n b   viªn; b. Ch ¬ng  ×nh  o  ¹o cña    tr ®µ t   c«ng    ty ph¶i ® îc nh÷ng  êi cã  ×nh       ng   tr ®é chuyªn m«n   Óm     ki tra,so¸txÐt.Ch ¬ng  ×nh      tr ph¶i ®Ò   m ôc     o   ¹o,   ra  tiªu®µ t   tr×nh ®é   µ    v kinhnghiÖ m  Çn  ã;   cc c. §a  ®Þnh  íng    ra  h ph¸ttr Ón c«ng    µ   i   ty v nghÒ  nghiÖp cho  ©n    nh viªn míi. ChuÈn  Þ  µiliÖu vÒ   nh  íng ph¸ttr Ónc«ng    µ  Ò   b t     ®Þ h    i   tyv ngh nghiÖp    ®Ó th«ng    b¸o cho  ©n    íivÒ   nh viªnm   tr¸chnhiÖ m  µ  ¬  éinghÒ     vch  nghiÖp  ña  ä; ch Ph ©n c«ng  ùc hiÖn  ÷ng  th   nh buæi  éith¶o  ã  Ýnh  nh  íng ®Ó   h  ct ®Þ h  phæ   biÕn  tr¸chnhiÖ m  Ò     ngh nghiÖp  µ  Ýnh  v ch s¸ch cña    c«ng ty. d. ThiÕt lËp  ¬ng  ×nh ®µo  ¹o,cËp  Ët vÒ       ch tr   t  nh   chuyªn m«n  cho  Êtc¶  t  c¸n bé,nh©n      õng cÊp       viªnë t   ®é trong c«ng    ty: ­ KhilËp ch¬ng  ×nh ®µo  ¹o, Ëp  Ët vÒ       tr   t  c nh   chuyªn m«n,  Çn  ©n  ¾c     c c nh tí nh÷ng    nh  ¾t  éc  µ  ÷ng  íng  Én  i   qui ®Þ b bu v nh h d kh«ng  ¾t  éc  ña  b bu c ph¸p   luËtvµ  ña      c Tæ chøc  Ò  ngh nghiÖp; ­ KhuyÕn  Ých  kh tham gia  µo    ¬ng  ×nh  o   ¹o nghÒ   v c¸c ch tr ®µ t   nghiÖp  ngoµic«ng    Ó   h×nh    ty,k c¶  thøc tùhäc;    ­ KhuyÕn  Ých    kh tham    µo    chøc  gia v c¸c tæ  nghÒ  nghiÖp  µ    nh   v x¸c ®Þ c«ng      µn  é  tytr¶to b hay  ét  Çn    Ý; m ph chiph ­ KhuyÕn  Ých  kh c¸n  é, nh©n    b  viªn tham    µo    gia v c¸c Ban chuyªn m«n   cña    Tæ chøc  Ò   ngh nghiÖp;viÕtbµi,viÕts¸ch vµ         tham    µo    ¹t®éng  gia v c¸cho   chuyªn ngµnh    kh¸c. e. KiÓ m     nh  ú    ¬ng  ×nh ®µo  ¹ochuyªn m«n   µ u  ÷ hå    tra®Þ k c¸c ch tr   t    v l gi   s¬  Ò   ×nh  ×nh  o  ¹ocña  µn  vt h ®µ t   to c«ng    µ  õng c¸nh©n. tyv t     ­ Xem   Ðt ®Þnh  ú  Ò   ×nh  ×nh    x  kvt h tham    ña  õng  ©n    µo  ­ gia c t nh viªnv ch ¬ng  ×nh ®µo  ¹o®Ó     nh  Öc  ©n  ñ c¸cyªu cÇu  c«ng    Æt  tr   t   x¸c®Þ vi tu th       do  ty® ra; ­ Xem   Ðt ®Þnh  ú  c¸o ®¸nh    µ  ÷ng    Ðp    x  k b¸o    gi¸v nh ghich kh¸c vÒ     ­   c¸c ch ¬ng  ×nh  o  ¹on©ng  tr ®µ t   cao    ¸nh    ®Ó ® gi¸xem   Öu nh÷ng  ¬ng  ×nh  o   li   ch tr ®µ t¹o nµy  ã  Öu    c hi qu¶, ®¹t ® îc m ôc       cña      tiªu®Ò ra  c«ng    ty hay kh«ng. C © n     nh ¾c  nhu  Çu  Çn  ã  ¬ng  ×nh ®µo  ¹omíivµ  öa  æi  ¹ ch¬ng  ×nh cò  c c c ch tr   t    s ® l i tr   hoÆc   ¹ bá  ÷ng  ¬ng  ×nh ®µo  ¹okh«ng  Öu  lo i nh   ch tr   t  hi qu¶. 5. Cung  Êp  Þp  êicho  Êtc¶  bé, nh©n    ÷ng    c k th   t   c¸n    viªnnh th«ng    Ò   tinv chuÈn  ùc  ü  ËtnghiÖp  ô  µ  ÷ng  µiliÖu vÒ   Ýnh  m k thu   v v nh t     ch s¸ch vµ  ñ tôckü    th     thuËt cña    c«ng    ty.KhuyÕn  Ých  ©n    kh nh viªn tham    µo    ¹t®éng  ù gia v c¸c ho   t  n©ng  cao  ×nh ®é   tr   nghiÖp  ô.v
 12. 12 a. Cung  Êp  Þp  êicho  Êt c¶    c k th   t   c¸n  é, nh©n    ÷ng  µiliÖu  Ò   b  viªn nh t  v chuyªn m«n    nghiÖp  ô,kÓ   nh÷ng  v   c¶  thay ® æi,gå m:.     ­ Tµi liÖu chuyªn  µnh  ña  èc    µ  èc  Õ  Ò   Õ        ng c qu gia v qu t v k to¸n vµ  Óm     ki to¸n; ­ V¨n    b¶n  Ò   Ët®Þnh  Ön  µnh  v lu   hi h trong nh÷ng  Ünh  ùc  ô  Ó    l v c th cho    c¸c nh©n    Þu  viªnch tr¸chnhiÖ m  Ò   ÷ng  Ünh  ùc  ;   v nh l v ®ã ­TµiliÖu vÒ   Ýnh        ch s¸ch vµ  ñ tôccña    th     c«ng    Ò   ü  Ët, tyv k thu   nghiÖp  ô. v  b.§èivíi ¬ng  ×nh ®µo  ¹odo       ch tr   t   c«ng    ©y  ùng,chuÈn  Þ  µiliÖu vµ  tyx d   b t    lùachän  êihíng dÉn:   ng     ­ Trong  ¬ng  ×nh ®µo  ¹ocÇn    ch tr   t  nªu  â  ôc    cÇu  Ò   ×nh ®é   rm tiªu,yªu  v tr   vµ  kinhnghiÖm  ña  êitham    c ng   gia; ­ Ng êihíng dÉn        kho¸ ®µo  ¹oph¶in ¾ m   ÷ng  éidung, ch¬ng  ×nh vµ    t    v n    tr   ph¬ng ph¸p s  ¹m;   ph ­ Tæ     chøc  cho  äc    ¸nh    éidung  h viªn® gi¸n   kho¸®µo  ¹o, ¸nh    Ò   êi   t  ® gi¸v ng   híng dÉn    kho¸häc  µ    iÒu  Ön  äc  Ëp;   v c¸c® ki h t ­ Trong  ¬ng  ×nh  o   ¹o ph¶i cã  Çn  Óm     µ  ¸nh    ña  ch tr ®µ t     ph ki tra v ® gi¸c gi¶ng    Ò   éi dung  viªn v n   kho¸ ®µo  ¹o , ph¬ng    t    ph¸p gi¶ng  ¹y  µ  Ò     äc  d v v c¸c h viªn; ­ Ch ¬ng  ×nh ®µo  ¹oph¶i® îccËp  Ët phïhîp víi ù    iÓnvµ  æi    tr   t     nh         ph¸ttr   ® s míicòng          ¸nh    ªnquan;   nh c¸cb¸o c¸o ® gi¸li   ­ Tæ     chøc u  ÷ vµ  ¹o®iÒu  Ön  l gi   t   ki khaith¸cc¸c tµiliÖu chuyªn m«n   ü             k thuËtvÒ   ÷ng    nh  ña    nh qui®Þ c c«ng    ªnquan  n   ü  Ëtchuyªn m«n. tyli   ®Õ k thu     6.  Ó   o  ¹o®éi ngò   § ®µ t     chuyªn giathuéc lÜnh  ùc  µ       v v chuyªn ngµnh  Ñp,   h   c«ng    typh¶i: a. Tù  chøc    ¬ng  ×nh ®µo  ¹ochuyªn ngµnh  Ñp    Óm       tæ  c¸c ch tr   t    h nh ki to¸n lÜnh  ùc  ©n  µng,kiÓm    v ng h   to¸nb»ng  m¸y    Ýnh,ph¬ng  vit   ph¸p chän  É u,..   m . b. KhuyÕn  Ých    kh c¸n  é, nh©n    b  viªn tham      ¬ng  ×nh  o  ¹o gia c¸c ch tr ®µ t   bªn  µi,   éith¶o ®Ó   ©ng  ngo   h   c¸c  n cao  ×nh ®é   tr   chuyªn m«n;  c. KhuyÕn   Ých    kh c¸n  é, nh©n  b  viªn tham    gia  µo  v c¸c  chøc  tæ  nghÒ   nghiÖp  ªnquan  n     Ünh  ùc  µ  li   ®Õ c¸cl v v chuyªn ngµnh  Ñp;   h d. Cung  Êp  µiliÖu  ã  ªnquan  n     Ünh  ùc  µ    c t  c li   ®Õ c¸c l v v chuyªn  µnh  ng hÑp. 7. C«ng    Óm      tyki to¸nph¶iph©n    c«ng  êitheo  âitÊtc¶  Óm      ng   d     ki to¸nviªn cña  c«ng    ùc hiÖn  ¬ng  ×nh båidìng cËp  Ët kiÕn  tyth   ch tr       nh   thøc hµng    n¨m    do Bé  µichÝnh  T  hoÆc   chøc  îcBé  µichÝnh  û  Òn  ùc hiÖn. tæ  ®  T  u quy th     C¬   éi th¨ng  Õn: h  ti 8. C«ng    Óm       tyki to¸nph¶ithiÕtlËp  nh÷ng    Èn       tiªuchu cho  õng  Êp    t c c¸n bé,nh©n      viªntrong c«ng    ty: a.Qui ®Þnh  Ò      v tr¸chnhiÖ m  µ  ×nh ®é     v tr   cho  çi cÊp    é,nh©n  m  c¸n b   viªn,   gå m: ­Chøc    danh  µ  v tr¸chnhiÖ m  ña  õng chøc    ct  danh;
 13. 13 ­ TiªuchuÈn  Ò   ×nh ®é   µ     v tr   v kinh nghiÖ m    (hoÆc  êigian c«ng    ña  th     t¸c)c tõng chøc    danh. b. X¸c  nh      Èn  Ò   ×nh ®é   µm  cø      ®Þ c¸c tiªuchu v tr   l c¨n  ®Ó xem   Ðt,®¸nh x  gi¸kÕt    qu¶  ¹t®éng  µ  ho   v n¨ng  ùclµm  Öc  ùc tÕ  ña  çi cÊp;VÝ   ô: l  vi th   c m    d ­KiÕn    thøc chuyªn m«n;     ­Kh¶    n¨ng  ©n  Ých  µ  ¸nh  ph t v® gi¸; ­Kh¶    n¨ng  giao tiÕp;   ­Kü    n¨ng  o  ¹o; ®µ t ­Ph¬ng    ph¸p l∙nh®¹o;    ­M èi    quan  Ö   íi h v  kh¸ch hµng;   ­ Th¸i®é     ©n  µ      c¸ nh v t¸cphong  nghÒ  nghiÖp   tÝnh  (nh c¸ch,møc       ®é th«ng minh,kh¶    n¨ng  Ðt ®o¸n  µ  Ýnh  x  vt n¨ng  ng); ®é ­Kh¶    n¨ng    Ðt. so¸tx c. X ©y  ùng        ©n    d sæ tay c¸ nh hoÆc     ¬ng  Ön  c¸c ph ti kh¸c ®Ó     phæ   Õn  bi cho  Êtc¶    é,nh©n    Ò   ñ tôcvµ  Ýnh  t   c¸n b   viªnv th     ch s¸ch th¨ngtiÕn cña        c«ng ty. 9. Tæ     chøc  ¸nh    Õt  ® gi¸k qu¶ c«ng    ña  Êtc¶  bé, nh©n    µ  t¸cc t   c¸n    viªnv th«ng    b¸o cho  ä  Õt. h bi a.Thu  Ëp    th th«ng    µ  ¸nh    Õt  tinv ® gi¸k qu¶  c«ng  t¸c: ­ X¸c  nh    ®Þ tr¸chnhiÖm   µ    Çu  ¸nh      çi cÊp,chØ      µngêi   v yªu c ® gi¸ë m     ra ail     thùc hiÖn  ¸nh    µy  µ    µo  a    Õt    ® gi¸n v khin ® ra k qu¶  ¸nh ® gi¸; ­H íng dÉn  Ò   ÷ng  ôc    ¸nh      v nh m tiªu® gi¸; ­ Sö  ông  Óu  É u   Èn    ¸nh    Õt   d bi m chu ®Ó ® gi¸k qu¶ c«ng    t¸cb»ng  c¸ch c¸n    bé, nh©n    ù ®¸nh      viªnt   gi¸theo  Óu  É u,  bi m xong  êicã  Èm  Òn  ng   th quy cao  ¬n  h kiÓm    ¹ ; tral i ­KiÓ m     ¹nh÷ng  ¸nh    íc®©y  ña  õng c¸n bé,nh©n    tral   i ® gi¸tr   ct    viªn; ­ViÖc    xem  Ðt,®¸nh    ©n    x  gi¸nh viªnph¶i® îcnhiÒu  êithùc hiÖn;    ng     ­X¸c  nh    ®Þ c«ng  Öc  ¸nh    îchoµn  µnh  ng  ú  ¹n; vi ® gi¸®   th ®ó k h ­Lu  ÷c¸cb¶n  ¸nh      gi     ® gi¸trong hå  ¬    ©n;   s c¸nh ­ Trêng  îp ®¸nh      é    o    h  gi¸c¸n b l∙nh®¹ ph¶itham    kh¶o    Õn  ña    é, ý ki c c¸n b   nh©n    íi viªnd   Òn      nh  quy ®Ó x¸c®Þ xem  ÷ng    é    nh c¸n b ®ã cßn    ×nh ®é     ®ñ tr   ®Ó hoµn  µnh  th tr¸chnhiÖ m  ña  × nh    cm kh«ng. b.   Þnh  ú   § k th«ng b¸o cho  Êtc¶  bé, nh©n    Õt nh÷ng  Õn  é  t   c¸n    viªnbi   ti b vµ  iÓnväng  Ò   tr   ngh nghiÖp  ña  õng ngêi,trong®ã   ct      ph¶inãirâ:    ­K Õt    qu¶  ¹t®éng; ho   ­TriÓn  äng    ©n  µ  Ò     v c¸nh v ngh nghiÖp; ­C¬   éith¨ngtiÕn cña  õng ngêi.   h      t  c. §Þnh  ú  ùc  Ön    ¹tvµ    k th hi ®Ò b   th¨ng tiÕn    c¸n  é, nh©n    b  viªn theo  Õt  k qu¶  ¸nh  ® gi¸.
 14. 14 c­ giao vi Ö c Ch Ý nh   s¸ch  C«ng  Öc  Óm    vi ki to¸nph¶i® îcgiao cho  ÷ng    é, nh©n         nh c¸n b   viªnchuyªn  nghiÖp  îc ®µo  ¹ovµ  ã  y     ü  ®  t   c ®Ç ®ñ k n¨ng  µ  v n¨ng  ùc chuyªn m«n   ¸p    l    ® øng ® îcyªu cÇu  ùc tÕ.    th   C¸c  ñ  ôc  th t 1.Ph ©n    c«ng  c«ng  Öc  vi cho  ©n  nh viªn: a.LËp  Õ   ¹ch nhu  Çu  ©n      k ho   c nh viªncho  õng bé  Ën  t   ph trong c«ng    ty; b.X¸c  nh    ®Þ nhu  Çu  ©n    c nh viªncho  ÷ng  îp ®ång  Óm    ô  Ó; nh h  ki to¸nc th c.Bè  Ýnh©n    µ  êigian cho  õng hîp ®ång  Óm    tr   viªnv th     t   ki to¸n; d.Khiph©n     c«ng  c«ng  Öc  vi cho  ©n    nh viªnph¶ic©n  ¾c    Õu  è:   nh c¸cy t ­Qui m«   µ  Ýnh      vt phøc  ¹pcña  éc  Óm  t  cu ki to¸n; ­Sè îng nh©n    Ön  ã;  l  viªnhi c ­Kh¶    n¨ng  µ    Çu  v yªu c chuyªn m«n  Æc   ÖtcÇn  ã;   ® bi   c ­LÞch  ×nh thùc hiÖn    tr     c«ng  Öc; vi ­TÝnh  ªntôcvµ  ©n    li     lu phiªnnh©n      viªntheo ®Þnh  ú;   k ­TriÓn  äng  ña  Öc  o  ¹ot¹ chç.   v c vi ®µ t     i 2. Ph ©n    c«ng c«ng  Öc  vi cho  ét  êi hoÆc   ét  ã m   êi trong m ét  m ng   m nh ng     cuéc  Óm    ô  Ó. ki to¸nc th a.Ng êicã      tr¸chnhiÖm  ©n    ph c«ng  ph¶ixem  Ðt c¸cyÕu  èsau:   x   t  ­Yªu  Çu  Ò   ©n    µ  êigian cña  îp ®ång  Óm    c v nh viªnv th     h  ki to¸n; ­ Tr×nh      ®é chuyªn m«n,    kinh nghiÖ m,  a  Þ, häc  Ên  ¬    ®Þ v   v c b¶n,vµ    n¨ng  lùc® Æc   Ötcña  ©n    bi   nh viªn; ­K Õ   ¹ch tham    ña  êi® îcgiao tr¸chnhiÖm    ho   giac ng         gi¸m  s¸t; ­Dù   Õn  êigian cña  õng c¸nh©n;   ki th     t    ­ Nh÷ng  ×nh  èng    t hu ¶nh  ëng  n   Ýnh  c  Ëp;V Ý   ô: Ph ©n   h ®Õ t ®é l   d   c«ng  cho    é, nh©n    c¸n b   viªnchuyªn nghiÖp  ã    c quan  Ö   h kinh tÕ    hoÆc   quan  Ö   ä  hh hµng  íi v  ban    o  n  Þ  îckiÓm  l∙nh®¹ ®¬ v ®   to¸n. b. Khi ph©n     c«ng c«ng  Öc,cÇn  ©n  ¾c  n   Ýnh  ªntôc vµ  Ýnh  vi   c nh ®Õ t li     t lu©n phiªn ®Ó   ©n    ã  Ó  ùc  Ön    nh viªn c th th hi c«ng  Öc  ña  ×nh   ét  vi c m m c¸ch  hiÖu qu¶  µ  òng  vc ph¶i xem   Ðt  í kh¶    x ti   n¨ng,tr×nh    µ    ®é v kinh nghiÖ m   ña    c nh÷ng  ©n    nh viªnkh¸c. 3. K Õ   ¹ch  êigian vµ  ©n  ù    ho th     nh s cho  ét  éc  Óm     m cu ki to¸nph¶i® îcphª     duyÖt tr ckhithùc hiÖn.   í     
 15. 15 d­  íng d É n  v µ gi¸m s¸t h Ch Ý nh   s¸ch C«ng  Öc  Óm    vi ki to¸nph¶i® îchíng dÉn,gi¸m    ùc hiÖn  y      Êt        s¸tth   ®Ç ®ñ ë t   c¶    Êp    é, nh©n    c¸c c c¸n b   viªnnh»m   ¶m   ® b¶o  µ c«ng  Öc  Óm     ®∙  îc l  vi ki to¸n   ®   thùc hiÖn  ïhîp víi Èn  ùc  Óm    µ      ph       chu m ki to¸nv c¸cquy  nh  ã  ªnquan. ®Þ c li   C¸c  ñ  ôc th t 1.Thñ  ôclËp kÕ   ¹ch kiÓm    t     ho   to¸n. a.Ph ©n    c«ng  tr¸chnhiÖ m  Ëp kÕ   ¹ch kiÓm    l   ho   to¸n;   b. Xem   Ðt l¹ th«ng      îctõ lÇn  Óm     ícvµ  Ëp  Ët th«ng    x    i tinthu ®     ki to¸ntr   c nh   tinmíi;   c.LËp  Õ   ¹ch kiÓm      k ho   to¸ntæng  Ó  µ  ¬ng  ×nh kiÓm  th v ch tr   to¸n. 2.Thñ  ôcduy  ×tiªuchuÈn  Êtl ng:   t  tr     ch  î a.Thùc  Ön    hi gi¸m      äi  Êp;xem  Ðt qu¸ tr×nh ®µo  ¹o, s¸të m c   x     t  kh¶  n¨ng  µ  v kinhnghiÖm  ña  ©n    îcgiao viÖc;   c nh viªn®     b.§a    íng dÉn  Ò   É u   µ  éidung  Êy têlµm  Öc;   ra h   vm vn  gi     vi c. Sö   ông  É u   Èn, danh  ôc   d m chu   m ph¶ikiÓm       tra,b¶ng  ©u  áiphï hîp c h      ®Ó   ç  î h tr  cho  c«ng  Öc  Óm  vi ki to¸n; d.§a    ñ tôcgi¶i   ra th       Õt khicã  ¸nh    quy     ® gi¸chuyªn m«n    kh¸cnhau.   3.  ùc  Ön  o  ¹ot¹ chç   Th hi ®µ t     i trong qu¸ tr×nh thùc hµnh  Óm         ki to¸n. a. Thêng    xuyªn th¶o  Ën  íitrî ýkiÓm     Ò   èi    lu v       l to¸nv m quan  Ö   ÷a c«ng  h gi   viÖc  ña  õng  êi víitoµn  é  éc  Óm   ct ng     b cu ki to¸n vµ  ¾p   Õp   s x cho  îlý kiÓm   tr    to¸ntham    µo  Òu  Çn  µnh  Óm    giav nhi ph h ki to¸n; b. §a  éidung  ü n¨ng    n  "k   qu¶n  ýnh©n  l  viªn"vµo  ¬ng  ×nh ®µo  ¹ocña    ch tr   t  c«ng  ty; c. KhuyÕn  Ých  ©n      kh nh viªntham    µo  ¬ng  ×nh ®µo  ¹ovµ    gia v "ch tr   t   ph¸t tr Ónc¸n bé  Õ   Ën"; i    k c d.KiÓ m       trac«ng  Öc  îcgiao ®Ó     nh  vi ®     x¸c®Þ xem   ©n    ∙  ¾ m   ­ nh viªn® n ® îcchuyªn m«n      nghiÖp  ô  µ  v v kinhnghiÖm  Óm    éc tõng lÜnh  ùc.   ki to¸nthu     v e.Tham     kh¶o    Õn ý ki Ch Ý nh   s¸ch Khi cÇn  Õt,kiÓm     thi   to¸n viªn vµ      c«ng    Óm   ty ki to¸n ph¶i tham      kh¶o    ý kiÕn   Ên  ña  tv c chuyªn giatrong c«ng         tyhoÆc   µic«ng  ngo   ty. C¸c  ñ  ôc th t 1. X¸c  nh  ÷ng  Ünh  ùc  µ  ×nh  èng  ô  Ó  Çn    ®Þ nh l v vt hu c th c ph¶itham    kh¶o  ý  Õn   vÊn  ki t hoÆc  khuyÕn  Ých  ©n    kh nh viªn tham kh¶o    Õn   vÊn  ña  ý ki t c chuyªn giahoÆc   ÷ng  êicã  Èm  Òn.    nh ng   th quy a.Th«ng  cho    é,nh©n    Ò   Ýnh    b¸o  c¸n b   viªnv ch s¸ch vµ  ñ tôctham    th     kh¶o  ý  Õn   Ên  ña  ki tv c c«ng  ty; b. Nh÷ng  Ünh  ùc  ô  Ó    l v c th hay  ÷ng  ×nh  èng  nh t hu chuyªn m«n     phøc  ¹p t  ® ßi  áicÇn  h  ph¶itvÊn,nh:     
 16. 16 ­ ¸ dông  ÷ng     p  nh v¨n b¶n    ¹m  quiph ph¸p luËtmíiban  µnh  ªnquan  n        h li   ®Õ chuyªn m«n  Ò     ngh nghiÖp; ­ Nh÷ng  µnh, nghÒ     ng   kinh doanh  ã  ÷ng  c nh yªu  Çu  Æc   Öt vÒ   Õ   c ® bi   k to¸n, Óm    µ     ki to¸nv b¸o c¸o; ­Nh÷ng  Ên    íiph¸tsinh;   v ®Ò m     ­  ÷ng  Nh yªu  Çu  ña  Ët  c c Lu ph¸p  µ    nh  ña  ¬  v qui ®Þ c c quan chøc n¨ng,   ® Æc   Ötlµnh÷ng    Çu  ña  Ëtph¸p quèc  Õ. bi     yªu c c lu     t c.Duy  ×ho¹t®éng  ña  é  Ën u  ÷vµ    tr     c b ph l tr   tham kh¶o trang web    hoÆc   c¸cph¬ng  Ön,nh:   ti   ­Tham     kh¶o  µiliÖu ë  t     phßng ban,hoÆc     c«ng  ty; ­ Thµnh  Ëp  èn        l cu sæ tay chuyªn  m«n   µ u  v l chuyÓn v¨n b¶n  íng  Én  h d chuyªn  m«n,  Ó   v¨n  k c¶  b¶n  ªnquan  n   ÷ng  µnh, nghÒ   li   ®Õ nh ng   kinh doanh  ® Æc   ïvµ  ÷ng  th  nh chuyªn m«n    kh¸c; ­Duy  ×viÖc    tr   tham  kh¶o    Õn   Ên  ña    ý ki tv c c¸cc«ng    µ    ©n  tyv c¸nh kh¸c; ­ Khi cã  Ên        v ®Ò phøc  ¹p,cÇn  t  tham kh¶o    Õn    Ên  ña  ét  ã m   ý ki t v c m nh chuyªn gia.   2. Ph ©n     c«ng  êi chuyªn  ng   tr¸ch vµ    nh  Òn  ¹n  ña  ä    x¸c ®Þ quy h c h trong   lÜnh  ùc   Ên. v tv a.Ph ©n    c«ng  êil tr÷hå  ¬  µm  Öc  íi ¬  ng  u    s l vi v   quan ph¸p luËt; c     b.Ph ©n    c«ng    é  c¸n b theo dâitõng ngµnh,nghÒ   ô  Ó;        c th c.  Th«ng  b¸o cho  Êt c¶  t   c¸n  é,  ©n   b nh viªn vÒ     quyÒn   ¹n  ña  êi hc ng   chuyªn tr¸chvµ  ñ tôcgi¶i     th       Õt khicã    Õn  quy     ý ki kh¸cnhau.   3. Qui  nh  ô  Ó  Öc u  ÷  Ò   µiliÖu kÕt    ®Þ c th vi l tr   v t     qu¶ tham kh¶o    Õn   ý ki t vÊn: +  Tr¸chnhiÖm u  ÷tµiliÖu;   l tr     +  ¬i l tr÷vµ  iÒu  Ön  ö  ông  µi Öu l tr÷; N  u    ® ki s d t    u  li +  u  å  ¬  ªnquan  n   Õt  L h s li   ®Õ k qu¶   vÊn    ôc  ô  t ®Ó ph v cho  ôc  ch  m ®Ý tham  kh¶o  µ  v nghiªncøu.   f­  duy tr× v µ  ch Ê p  Ë n kh¸ch h µ ng nh Ch Ý nh   s¸ch Trong  qu¸  ×nh  tr duy  × kh¸ch  µng  Ön  ã  µ  ¸nh    tr   h hi c v ® gi¸ kh¸ch  µng  h tiÒm n¨ng, c«ng    Óm     ty ki to¸n ph¶i c©n  ¾c   n   Ýnh  c  Ëp, n¨ng  ùc     nh ®Õ t ®é l   l  phôc  ô  v kh¸ch hµng  ña    c c«ng    Óm    µ  Ýnh  Ýnh  ùccña  tyki to¸nv t ch tr   Ban qu¶n  lýcña    kh¸ch hµng.   C¸c  ñ  ôc th t 1.ThiÕtlËp c¸cthñ tôc®¸nh    µ  Êp  Ën          gi¸v ch nh kh¸ch hµng  Òm    ti n¨ng. a.Thñ  ôc®¸nh      t  gi¸kh¸ch hµng  Òm    ti n¨ng,gå m:   ­ Thu  Ëp  µ    th v xem   Ðt    µiliÖu  Ön  ã  ªnquan  n   x c¸c t   hi c li   ®Õ kh¸ch  µng  h tiÒm  n¨ng,nh  c¸o tµichÝnh,têkhainép  Õ;   b¸o           thu
 17. 17 ­ Trao  æi  íibªn  ® v  thø  c¸c th«ng    Ò   ba    tinv kh¸ch  µng  Òm  h ti n¨ng, vÒ     Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u)  µ    é,nh©n    ñ  ètcña  ä; ng   ®Ç v c¸n b   viªnch ch   h ­Trao  æi  íi Óm        ® v ki to¸nviªnn¨m  ícvÒ     Ên    ªnquan  n   Ýnh  tr   c¸cv ®Ò li   ®Õ t trung thùc cña      Ban gi¸m  c; vÒ   ÷ng  Êt ®ång  ÷a Ban  ®è   nh b  gi   Gi¸m  c  Ò     ®è v c¸c chÝnh  s¸ch  Õ   k to¸n,c¸c thñ  ôc kiÓm       t  to¸n,hoÆc   ÷ng  Ên      nh v ®Ò quan  äng tr   kh¸cvµ  ýdo    l   thay ® æi  Óm      ki to¸nviªn;   ­ C © n   ¾c  ÷ng  ×nh  èng  Æc   ÖthoÆc     nh nh t hu ® bi   kh¶  n¨ng  ñiro cña  îp r   h  ®ång; ­ §¸nh    Ýnh  c  Ëp  µ    gi¸t ®é l v kh¶  n¨ng  ña  c c«ng    Óm   ty ki to¸n trong  Öc    vi phôc  ô  v kh¸ch hµng  Òm    ti n¨ng  ña  c c«ng ty; ­ Ph¶i x¸c ®Þnh  Öc  Êp  Ën       vi ch nh kh¸ch  µng  µ kh«ng    ¹m  h l  viph nguyªn  t¾c  o  øc  Ò   ®¹ ® ngh nghiÖp  Óm  ki to¸n.   b.Ph ©n    c«ng  ét  êihay  ét  ã m   êië  Êp  m ng   m nh ng   c qu¶n  ýthÝch  îp thùc l  h    hiÖn  ¸nh    ® gi¸th«ng    µ  a  quyÕt  nh   ã  tinv ® ra  ®Þ c hoÆc  kh«ng  Êp  Ën  ch nh kh¸ch hµng.   c.Th«ng  cho  ©n    Ò   Ýnh    b¸o  nh viªnv ch s¸ch vµ  ñ tôc chÊp  Ën    th     nh kh¸ch  hµng  ña  c c«ng  ty. d.  ©n   Ph c«ng  êi chÞu  ng   tr¸ch nhiÖm   Óm     µ    ki tra v gi¸m    Öc  Êp  s¸tvi ch hµnh    Ýnh  c¸cch s¸ch vµ  ñ tôcchÊp  Ën    th     nh kh¸ch hµng  ña    c c«ng  ty. 2. §¸nh      gi¸kh¸ch hµng      khix¶y      ù  Ön  Æc   Öt®Ó   Õt  nh   ra c¸c s ki ® bi   quy ®Þ xem   Öu cã  duy  ×m èi  li   nªn  tr   quan  Ö   íi h v  kh¸ch hµng  µy    n hay  kh«ng.   a.Nh÷ng  ù  Ön  Æc   ÖtcÇn  ¸nh      s ki ® bi   ® gi¸kh¸ch hµng,gå m:     ­KhikÕt  óc m ét     th   kho¶ng  êigian nhÊt ®Þnh; th       ­Khicã      thay ® æi  ínvÒ   ét    l   m hoÆc   ét  è  Õu  è: m sy t +  éi ®ång  H  qu¶n  Þ; tr +  Gi¸m  c  ®è (hoÆc  êi® øng  u); ng   ®Ç +  ñ  ë  ÷u  èn; Ch s h v +  Chuyªn     Ên  giatv ph¸p luËt;   +  ×nh  ×nh  µi Ýnh; T h t  ch +  ×nh  ¹ngkiÖn  ông,tranhchÊp; T tr   t     +    ¹m  îp ®ång; Vi ph h   +  Ýnh  Êtngµnh,nghÒ   T ch     kinhdoanh  ña    c kh¸ch hµng.   b. Ph ©n    c«ng  ét  m hoÆc   ét  ã m   êi ë  Êp  m nh ng   c qu¶n  ýthÝch  îp,thùc l  h    hiÖn  ¸nh    ® gi¸th«ng    µ  a  quyÕt  nh   ã  tinv ® ra  ®Þ c hay kh«ng duy  × kh¸ch tr     hµng  µy. n c. Th«ng    b¸o cho  ©n  nh viªn vÒ   Ýnh    ch s¸ch  µ  ñ  ôc  v th t duy  × kh¸ch tr     hµng  ña  c c«ng  ty. d.  ©n   Ph c«ng  êi chÞu  ng   tr¸ch nhiÖm   Óm     µ    ki tra v gi¸m    Öc  Êp  s¸tvi ch hµnh    Ýnh  c¸cch s¸ch vµ  ñ tôcduy  ×kh¸ch hµng  ña    th     tr     c c«ng  ty.
 18. 18 g ­ ki Ó m  tra Ch Ý nh   s¸ch C«ng    Óm    tyki to¸nph¶ith ng    ê xuyªn theo  âi,kiÓm    Ýnh  y    µ    d  trat ®Ç ®ñ v tÝnh  Öu  hi qu¶  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Ýnh         c¸c ch s¸ch vµ  ñ tôc kiÓm      th     so¸t chÊtl ng ho¹t®éng  Óm    ña   î     ki to¸nc c«ng  ty. C¸c  ñ  ôc th t 1.ThiÕtlËp thñ tôc,néidung,ch¬ng  ×nh kiÓm    ña            tr   trac c«ng  ty. a.Thñ  ôckiÓm    å m:   t  trag ­X¸c  nh  ôc    µ  Ëp ch¬ng  ×nh kiÓm    ®Þ m tiªuv l   tr   tra; ­§a    íng dÉn  Ò   ¹m      ra h   v ph vic«ng  Öc  µ    Èn    ùachän  ÷ng  vi v tiªuchu ®Ó l   nh néidung  Çn  Óm    c ki tra; ­§Þnh      ra chu  ú  µ  êigian kiÓm  k v th     tra; ­ThiÕtlËp quichÕ     Õt khicã  Êt ®ång  ra.       gi¶iquy     b   x¶y  b. §Æt      Çu  Ò   ×nh ®é,    ra yªu c v tr   n¨ng  ùcchuyªn m«n    ùa chän  ©n  l    ®Ó l   nh viªnkiÓm    tra. c.TiÕn  µnh  ¹t®éng  Óm    h ho   ki tra: ­  µ     µ  Óm     Öc  ©n  ñ  Ýnh  R so¸tv ki tra vi tu th ch s¸ch  µ  ñ  ôc kiÓm     v th t   so¸t chÊtl ng ho¹t®éng  Óm    ña   î     ki to¸nc c«ng  ty; ­ Rµ     µ  Óm    Ò   Ýnh  ©n  ñ chuÈn  ùc  Ò     so¸tv ki trav t tu th   m ngh nghiÖp  µ  ñ  v th tôc kiÓm     Êt îng  ña    so¸tch l c c«ng    i  íim ét  îp  ng  Óm   ty ®è v   h ®å ki to¸n ®∙  ùa   l  chän. 2.Qui ®Þnh  Öc  c¸o nh÷ng    Ön     vi b¸o    ph¸thi trong kiÓm    íi Êp    trav   c qu¶n  ýl  thÝch  îp,qui®Þnh  Öc  Óm     ÷ng  ¹t®éng  îcthùc hiÖn  h   vi ki tranh ho   ®    hoÆc   ù  d kiÕn  ùc  Ön  µ    nh  i  íiviÖc  µ    ¹ toµn  é  Ö   èng  Óm   th hi v qui ®Þ ®è v   r so¸tl i   b h th ki so¸tchÊtl ng ho¹t®éng  Óm    ña     î     ki to¸nc c«ng  ty. a. Th¶o  Ën    Ên      Ön  îctrong qu¸ tr×nh kiÓm    íi êi   lu c¸c v ®Ò ph¸thi ®        trav  ng   chÞu  tr¸chnhiÖ m;   b. Th¶o  Ën  Ò     Ên      Ön  îctrong qu¸ tr×nh kiÓm         lu v c¸c v ®Ò ph¸thi ®        trac¸c hîp  ng  Óm   ®å ki to¸n ®∙  îc lùa chän  íingêi chÞu   ®   v    tr¸chnhiÖ m     gi¸m    ña  s¸tc c«ng ty; c. B¸o    c¸o  Ò   ÷ng  v nh ph¸thiÖn  ãi chung  µ  ÷ng    n  v nh ph¸thiÖn  ãi riªng   n    cña    îp ®ång  Óm    ∙  îclùa chän  µ    Êt víi c¸c h   ki to¸n® ®     v ®Ò xu     ban gi¸m  c    ®è c¸c biÖn ph¸p ®∙  îcthùc hiÖn   ®    hay  ù  Õn  ùc hiÖn; d ki th   d. X¸c  nh    ®Þ nhu  Çu  Çn  Õtph¶isöa  æi    Ýnh  c c thi     ® c¸c ch s¸ch vµ  ñ tôc   th     kiÓm     Êt l ng ho¹t®éng  Óm     Êt ph¸ttõ kÕt  so¸tch  î     ki to¸nxu       qu¶  Óm     µ  õ ki trav t   nh÷ng  Ên    ªnquan  v ®Ò li   kh¸c.     
 19. 19 C h u È n   ù c  s è  320 m T Ý n h  trä ng y Õ u  trong ki Ó m  to¸n  (Ban  µnh theo Quy Õt  nh  è  h     ®Þ s 28/2003/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng3 n¨m  14     2003  ña  é  ëng  é  µichÝnh) c B tr BT  Q ui ® Þ n h  c h u n g 01. M ôc  ch  ña  Èn  ùc  µy  µquy  nh      ®Ý c chu m n l  ®Þ c¸c nguyªn t¾c,thñ tôc       c¬ b¶n  µ  íng dÉn  Ó  vh   th thøc ¸p dông       c¸cnguyªn t¾c,thñ tôcc¬          b¶n  ªnquan  li   ®Õ n   tr¸chnhiÖ m   ña  Óm      µ    c ki to¸nviªnv c«ng    Óm        nh  Ýnh  tyki to¸nkhix¸c ®Þ t träng yÕu    trong kiÓm    c¸o tµichÝnh  µ  èi    to¸nb¸o      v m quan  Ö   ÷a tÝnh  äng h gi   tr   yÕu  íi ñiro kiÓm  v      r to¸n. 02. Khi tiÕn  µnh  ét  éc  Óm      h m cu ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn ph¶i quan  ©m        t ®Õ n   Ýnh  äng  Õu  ña  t tr y c th«ng    µ  èi  tinv m quan  Ö   ña  ã  íirñiro  Óm   h c n v     ki to¸n. 03.ChuÈn  ùc  µy    ông    m n ¸p d cho  Óm        µichÝnh  µ  òng  ­ ki to¸nb¸o c¸o t   vc ® îcvËn  ông    d cho  Óm    ki to¸nth«ng    µichÝnh  tint   kh¸ccña    c«ng    Óm  tyki to¸n. KiÓ m       µ  to¸nviªnv c«ng    Óm    tyki to¸nph¶itu©n  ñ nh÷ng    nh  ña    th   qui®Þ c chuÈn  ùc  µy  m n trong qu¸ tr×nh kiÓm    c¸o tµichÝnh.      to¸nb¸o      §¬n  Þ   îc kiÓm   v®  to¸n (kh¸ch hµng)  µ        v c¸c bªn  ö  ông  Õt  sd k qu¶  Óm   ki to¸nph¶icã  ÷ng  Óu  ÕtcÇn  ÕtvÒ   Èn  ùc  µy    èihîp c«ng      nh hi bi   thi   chu m n ®Ó ph     viÖc  µ  ö  ýc¸c m èi  v x l    quan  Ö   ªnquan  n   Öc    nh  h li   ®Õ vi x¸c ®Þ møc   äng yÕu   tr   cña    c¸cth«ng    ∙  îckiÓm  tin® ®   to¸n. C¸c  Ëtng÷  thu   trong chuÈn  ùc  µy  îchiÓu      m n ®  nh sau: 04.Träng  Õu: Lµ  Ëtng÷  ïng    Ó  Ön  Çm    y   thu   d ®Ó th hi t quan  äng cña  ét  tr   m th«ng    étsè  Öu kÕ   tin(m   li   to¸n)trong b¸o c¸o tµichÝnh.            Th«ng    îc coi lµ träng  Õu   ã  tin ®       y c nghÜa  µ n Õu   Õu  l  thi th«ng     tin ®ã hoÆc   Õu  Ýnh  Ýnh    ña  thi t ch x¸c c th«ng      Ï ¶nh  ëng  n     tin®ã s   h ®Õ c¸c quyÕt   ®Þnh  ña  êisö  ông  c¸o tµichÝnh. Møc  äng yÕu  ú thuéc vµo  Çm   c ng   d b¸o        tr   tu     t quan  äng vµ  Ýnh  Êtcña  tr   t ch   th«ng    tinhay  ña    ãt® îc®¸nh    c sais     gi¸tronghoµn    c¶nh  ô  Ó. Møc   äng  Õu  µ m ét  ìng,m ét  iÓ m   c th   tr y l  ng   ® chia c ¾t    chø  kh«ng  ph¶ilµnéidung  ña       c th«ng    Çn  tinc ph¶icã.TÝnh  äng yÕu  ña     tr   c th«ng    tinph¶i   xem   Ðt c¶    ¬ng  Ön  nh îng vµ ®Þnh  Ýnh. x   trªnph di ®Þ l   t N é i d u n g  c h u È n  m ù c TÝnh  äng  Õu tr y 05. M ôc    ña  Óm     tiªuc ki to¸n b¸o    c¸o  µichÝnh  µ ®Ó   Óm   t  l  ki to¸n viªn vµ     c«ng    Óm   ty ki to¸n ® a  ý  Õn    Ën    ra  ki x¸c nh xem  b¸o  tµichÝnh  ã  îc lËp c¸o    c®    trªnc¬  ë  Èn  ùc  µ  Õ     Õ     Ön  µnh    s chu m v ch ®é k to¸nhi h (hoÆc  îcchÊp  Ën), ®  nh   cã  ©n  ñ  tu th ph¸p  Ëtli   lu   ªnquan  µ  ã  v c ph¶n  ¸nh trung thùc  µ  îp  ýtrªnc¸c   v h l     
 20. 20 khÝa  ¹nh  äng yÕu  c tr   hay  kh«ng.ViÖc    nh    x¸c ®Þ møc  äng yÕu  µc«ng  Öc  tr   l  vi xÐt ®o¸n    mang  Ýnh  Ò   t ngh nghiÖp  ña  Óm    c ki to¸nviªn. 06.KhilËp kÕ   ¹ch kiÓm        ho   to¸n, Óm        ki to¸nviªnph¶ix¸c®Þnh     møc  äng tr   yÕu  ã  Ó  Êp  Ën  îc ®Ó   µm    Èn  c th ch nh ®  l tiªuchu ph¸thiÖn  nh÷ng    ãt   ra  sai s   träng yÕu  Ò   Æt   nh îng.Tuy    vm ®Þ l  nhiªn,   ¸nh    ÷ng    ãt® îccoilµ  ® ®Ó gi¸nh sais         träng yÕu, kiÓm           to¸nviªncßn ph¶ixem   xÐt c¶    Æt   nh îng vµ  nh         haim ®Þ l   ®Þ tÝnh  ña    ãt.VÝ   ô: ViÖc  c sais   d   kh«ng  Êp  µnh  Õ     Õ     Ön  µnh  ch h ch ®é k to¸nhi h cã  Ó  îccoilµsaisãtträng yÕu  Õu  Én  n   Öc  ×nh bµy      th ®             n d ®Õ vi tr   saic¸c chØ   tiªutrªnb¸o    µichÝnh  µm     c¸o t   l cho  êi sö  ông  ng   d th«ng    µichÝnh  Óu    tint   hi sai b¶n  Êt  ña  Ên  ;  ch c v ®Ò hoÆc   trong b¸o c¸o  µichÝnh  t  kh«ng thuyÕt minh  nh÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   ¹t®éng  v ®Ò c li   ®Õ ho   kh«ng  ªntôccña  li     doanh  nghiÖp. 07.KiÓ m       Çn  Ðt tí kh¶    to¸nviªnc x     i n¨ng  ã  Òu    ãtlµt ng  i nhá  c nhi sais    ¬ ®è   nhng tæng  îp l¹ cã  h     ¶nh  ëng  äng yÕu  n   c¸o tµichÝnh, nh:m ét    i h tr   ®Õ b¸o         sai sãttrong thñ tôc h¹ch    èith¸ng cã  Ó  ëthµnh  ét    ãtträng yÕu,       to¸ncu     th tr   m sais       tiÒm  µng  Õu      ãt®ã   tiÕp tôct¸ diÔn  µo  çi th¸ng. t n nh sais   cø       i v m  08.KiÓ m       Çn    to¸nviªnc xem   Ðt tÝnh  äng yÕu    ph¬ng  Ön  x  tr   trªnc¶  di møc   ®é     ãttæng  Ó  ña  c¸o tµichÝnh  sais   th c b¸o      trong m èi    quan  Ö   íi h v  møc      ®é sai sãt chitiÕtcña  è      µikho¶n, cña        s d c¸c t     c¸c giao  Þch  µ    d v c¸c th«ng    ×nh tintr   bµy    trªnb¸o    µichÝnh. TÝnh  äng yÕu  òng  ã  Ó  Þu  c¸o t     tr   c c th ch ¶nh  ëng  ña  h c c¸c nh©n  è kh¸c nh      t    c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ýhoÆc     Ên    ªnquan  n   l  c¸c v ®Ò li   ®Õ c¸ckho¶n  ôc    m kh¸cnhau  ña  c¸o tµichÝnh  µ  èi  ªnh Ö   ÷a c¸ckho¶n    c b¸o      v m li   gi     m ôc  .  ®ã Qu¸  ×nh  tr xem   Ðt  ã  Ó  x c th ph¸thiÖn  nhiÒu    ra  møc   äng yÕu  tr   kh¸c  nhau  ú theo  Ýnh  Êt cña    Ên    îc® Æt    tu   t ch   c¸c v ®Ò ®   ra trong b¸o    µichÝnh    c¸o t   ® îckiÓm    to¸n. 09.KiÓ m         to¸nviªnph¶ix¸c®Þnh  Ýnh  äng yÕu     t tr   khi: a.X¸c  nh  éidung,lÞch tr×nh vµ  ¹m    ña    ñ tôckiÓm    ®Þ n        ph vic c¸cth     to¸n; b.§¸nh      gi¸¶nh  ëng  ña  ÷ng    ãt. h c nh sais M èi  quan  Ö   ÷a  äng  Õu   µ  ñiro  Ó m   h gi tr y v r   ki to¸n 10. Khi lËp  Õ   ¹ch  Óm      k ho ki to¸n,kiÓm     to¸n viªn ph¶i xem   Ðt  n          x ®Õ c¸c nh©n  ècã  Ó  µm    t   th l ph¸tsinh nh÷ng    ãtträng yÕu    sais     trong b¸o c¸o tµichÝnh.          §¸nh    ña  Óm   gi¸c ki to¸n viªn vÒ       møc   äng  Õu  ªnquan  n   è   c¸c tµi tr y li   ®Õ s d    kho¶n  µ    ¹  v c¸c lo igiao dÞch  ñ  Õu  Ïgióp kiÓm         nh  îcc¸c   ch y s    to¸nviªnx¸c ®Þ ®   kho¶n  ôc  Çn  îc kiÓm     µ  Õt  nh  m c ®  trav quy ®Þ nªn  dông  ñ  ôc chän  É u   ¸p  th t   m hay  ñ tôc ph©n  Ých.ViÖc  ¸nh    th     t   ® gi¸møc  äng yÕu  ªnquan  n   è      tr   li   ®Õ s d c¸c tµikho¶n  µ    ¹    v c¸c lo i giao  Þch  ñ  Õu  Ï gióp  Óm   d ch y s  ki to¸n viªnlùa chän  îc     ®  nh÷ng  ñ  ôc  Óm   th t ki to¸n thÝch  îp  µ  Öc  Õt  îp    h v vi k h c¸c  ñ  ôc  Óm   th t ki to¸n  thÝch  îp    íinhau  Ï lµm  h ®ã v   s  gi¶m  îc rñiro  Óm   ®     ki to¸n tí   i møc     ã  Ó  ®é c th chÊp  Ën  îc. nh ® 11. Trong  ét  éc  Óm     m cu ki to¸n,møc   äng  Õu  µ  ñiro  Óm     tr y v r   ki to¸n cã    m èi  quan  Ö   û lÖ  Þch  íi h t   ngh v nhau:møc  äng yÕu  µng    tr   c cao  × rñiro kiÓm   th       to¸ncµng  Êp  µ  îc l¹   Ó m         th v ng   iKi . to¸nviªnph¶ic©n  ¾c  n   èi    nh ®Õ m quan  Ö  h nµy      nh  éi dung, lÞch  ×nh vµ  ¹m    ña    ñ  ôc kiÓm     khix¸c ®Þ n    tr   ph vic c¸c th t   to¸n m ét c¸ch thÝch  îp,nh: khilËp  Õ   ¹ch  Óm     h    k ho ki to¸n,n Õu  Óm           ki to¸n viªnx¸c ®Þnh  møc   äng yÕu  ã  Ó  Êp  Ën  îc lµ thÊp  ×  ñiro  Óm   tr   c th ch nh ®    th r   ki to¸n sÏ    t¨nglªn. êng  îp nµy  Óm      ã  Ó:    Tr h  ki to¸nviªnc th
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2