Quyết định 28/2005/QĐ-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 28/2005/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2005/QĐ-BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2005/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2005/Q -BNV Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 2005 QUY T NNH C A BÔ TRƯ NG B N I V S 28/2005/Q -BNV NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2005 V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C Y T CÔNG C NG BÔ TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi ctuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B N i v ; Căn c ngh c a B Y t t i công văn s 766/YT-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2005; Xét ngh c a V trư ng V Công ch c Viên ch c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c y t công c ng (có b n tiêu chuNn nghi p v kèm theo) g m: 1. Y t công c ng - Mã s ng ch 16a.198. 2. Y t công c ng chính - Mã s ng ch 16a.197. i u 2. Tiêu chuNn nghi p v c a các ng ch trên là căn c các B , ngành và a phương th c hi n vi ctuy n d ng, s d ng và qu n lý i ngũ viên ch c trong lĩnh v c y t công c ng. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quang Trung ( ã ký)
  2. TIÊU CHU N NGHI P V CÁC NG CH VIÊN CH C Y T CÔNG C NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 28/2005/Q -BNV ngày 25 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B N i v ) Y T CÔNG C NG 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn kĩ thu t c a ngành Y t th c hi n phòng b nh, phòng ch ng d ch, chNn oán tình tr ng s c kho c a c ng ng; xác nh ư c nh ng nguyên nhân và các y u t nguy cơ liên quan t i tình tr ng s c kho b nh t t c a c ng ng; tham gia xây d ng phương hư ng và tham gia xu t các gi i pháp b o v và nâng cao s c kho cho c ng ng. Nhi m v c th : a) ChNn oán s c kho c a c ng ng: - Tham gia xây d ng và tri n khai các nghiên c u D ch t h c cơ b n nh m xác nh nh ng nguyên nhân và các y u t nguy cơ tác ng n s c kho c a c ng ng. - Tham gia th o lu n nhóm cùng v i các i di n c a c ng ng và ti n hành các bư c chNn oán s c kho c ng ng, xác nh nh ng v n s c kho ưu tiên gi i quy t. - Tham gia xây d ng h th ng giám sát liên t c v tình tr ng s c kho c a c ng ng, ánh giá nh ng i m m nh, y u c a m t h th ng giám sát phát hi n ư c nh ng kh năng gây sai s chính c a h th ng giám sát ó. - Phân tích nh ng tư li u thu th p ư c qua h th ng giám sát rút ra nh ng k t lu n có ý nghĩa, ph c v cho vi c l p k ho ch chăm sóc và b o v s c kho c ng ng. b) L p k ho ch x lý các v n s c kho ưu tiên ã ư c chNn oán: - T ng h p nh ng k t qu nghiên c u và các s li u t h th ng giám sát xác nh nh ng gi i pháp nh m gi i quy t nh ng v n s c kho ưu tiên ã ư c xác nh. - Tham gia xây d ng k ho ch x lý các v n s c kho ưu tiên d a trên cơ s nh ng ngu n l c s n có trong c ng ng và s tham gia c a c ng ng, xu t nh ng gi i pháp thích h p nh m gi i quy t có hi u qu nh t các v n s c kho ưu tiên c a c ng ng. - Tham gia xây d ng k ho ch giám sát h tr trong quá trình tri n khai th c hi n k ho ch x lý các v n s c kho c ng ng.
  3. - ưa ra các xu t làm căn c cho vi c ho ch nh chính sách trên cơ s nh ng b ng ch ng nghiên c u khoa h c chính xác và d a trên nh ng giá tr công c ng cũng như nh ng ý ki n c a c ng ng. c) Th c hi n k ho ch ra và ánh giá hi u qu : - T ch c i u ph i và tham gia th c hi n các gi i pháp theo k ho ch ã ra. - T ch c th c hi n vi c huy ng các ngu n l c c a c ng ng cùng tham gia th c hi n các gi i pháp theo k ho ch ra. - Th c hi n thông tin, giáo d c, truy n thông v b o v và nâng cao s c kho , hư ng d n các bi n pháp thích h p qu n lý s c kho cho các i tư ng trong c ng ng, tham gia công tác ch o tuy n trư c và chăm sóc s c kho ban u khi có yêu c u. - Tham gia giám sát, ánh giá ti n , hi u qu vi c th c hi n k ho ch ra và xu t b sung, s a i k ho ch khi c n thi t. - Th c hi n vi c th ng kê, báo cáo v i các c p có liên quan ti n trình th c hi n k ho ch và nh ng nhu c u n y sinh. - Tham gia xu t các bi n pháp duy trì và m r ng các k ho ch chăm sóc s c kho c ng ng. d) Ch trì ho c tham gia các tài nghiên c u khoa h c c p cơ s , tham gia các tài nghiên c u khoa h c c p ngành, c p t nh. ) Hư ng d n v chuyên môn kĩ thu t chuyên ngành cho viên ch c các ng ch th p hơn thu c chuyên ngành khác ho c h c sinh và sinh viên n th c t p. e) Qu n lí các ngu n l c thu c ph m vi ư c phân công ph trách. 2. Hi u bi t: - Ch c năng, nhi m v c a viên ch c ho t ng trong lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kho c ng ng. - Có các ki n th c v khoa h c xã h i - hành vi và giáo d c s c kho , khoa h c cơ b n, y h c cơ s , khoa h c qu n lí y t , khoa h c v s c kho c ng ng, khoa h c v s c kho môi trư ng - v sinh lao ng và b nh ngh nghi p. - Lu t B o v s c kho nhân dân và các văn b n quy ph m pháp lu t co liên quan, các ch trương chính sách c a Nhà nư c, c a ngành y t và phương hư ng phát tri n chuyên môn kĩ thu t c a chuyên ngành Y t công c ng Vi t Nam. - Th c ti n s n xu t, xã h i và i s ng liên quan n ho t ng c a nhi m v ư c giao. - Phương pháp nghiên c u khoa h c v Y t công c ng.
  4. 3. Yêu c u trình : - T t nghi p i h c thu c các chuyên ngành Y t công c ng. - S d ng ư c m t ngo i ng trình A; trư ng h p công tác t i vùng có ngư i dân t c thi u s n u s d ng ư c m t th ti ng dân t c trong ho t ng chuyên môn thì ư c thay th ngo i ng trình A. - t trình cơ b n v tin h c, s d ng ư c m t s ph n m m phân tích s li u trong Y t . Y T CÔNG C NG CHÍNH 1. Ch c trách: Là viên ch c chuyên môn k thu t c a ngành Y t , ch trì t ch c và th c hi n công tác phòng b nh, phòng ch ng d ch, chNn oán tình tr ng s c kh e c a c ng ng; xác nh ư c nh ng nguyên nhân và các y u t nguy cơ liên quan n tình tr ng s c kh e, b nh t t c a c ng ng; xác nh ư c phương hư ng và xu t các gi i pháp nh m b o v và nâng cao s c kh e cho c ng ng. Nhi m v c th : a) ChNn oán s c kho c a c ng ng: - Ch trì xây d ng và t ch c tri n khai các nghiên c u khoa h c xác nh nh ng nguyên nhân và các y u t nguy cơ tác ng n nh ng v n s c kh e ưu tiên c a c ng ng. - Ch trì t ch c xây d ng m t h th ng giám sát liên t c v tình tr ng s c kho c a c ng ng và t ch c th c hi n các bi n pháp h n ch ư c nh ng kh năng gây sai s chính c a h th ng giám sát ó. - Ch trì t ch c xác nh v n s c kho và nh ng v n s c kho ưu tiên c a c ng ng d a trên nh ng k t lu n rút ra t nh ng tư li u thu th p ư c thông qua h th ng giám sát. - Ch trì t ch c và i u hành nhóm làm vi c cùng th o lu n v i nh ng i i n c a c ng ng nh m ti n hành chNn oán s c kho c ng ng, xác nh nh ng v n s c kho ưu tiên gi i quy t. b) L p k ho ch x lí nh ng v n s c kho ưu tiên ã ư c chNn oán: - Ch trì vi c l p k ho ch và t ch c i u hành quá trình tri n khai th c hi n k ho ch v chăm sóc b o v s c kh e cho c ng ng. - Ch trì t ch c l a ch n, cân nh c nh ng gi i pháp có hi u qu cao nh t trong vi c gi i quy t các v n s c kho ưu tiên c a c ng ng d a trên cơ s nh ng ngu n l c s n có trong c ng ng và s tham gia c a c ng ng.
  5. - Ch trì t ch c xây d ng k ho ch giám sát h tr và k ho ch ánh giá quá trình tri n khai th c hi n k ho ch khi ư c phân công. - T ng h p và phân tích các xu t cho vàho ch nh xây d ng chính sách v s c kho c ng ng d a trên nh ng b ng ch ng nghiên c u khoa h c chính xác và nh ng giá tr công c ng cũng như nh ng ý ki n c a c ng ng. c) Th c hi n k ho ch ra và ánh giá hi u qu : - Ch trì i u ph i và t ch c th c hi n t t k ho ch ã ra. - Ch trì t ch c th c hi n vi c huy ng các ngu n l c c a c ng ng cùng tham gia th c hi n các gi i pháp theo k ho ch ra. - Ch trì t ch c th c hi n công tác thông tin giáo d c và truy n thông b o v và nâng cao s c kh e c ng ng; xác nh và t ch c th c hi n các bi n pháp thích h p qu n lí s c kh e c a c ng ng. - Ch trì t ch c giám sát, ánh giá ti n , hi u qu vi c th c hi n k ho ch ra và b sung, s a i k ho ch khi c n thi t. - T ch c th c hi n vi c thông báo thư ng xuyên v i các c p co liên quan ti n trình th c hi n k ho ch và nh ng nhu c u n y sinh. - Ch trì vi c xu t và t ch c th c hi n các bi n pháp duy trì và m r ng các k ho ch chăm sóc s c kho c ng ng. d) Ch trì các tài nghiên c u khoa h c c p t nh, c p ngành, tham gia các tài nghiên c u khoa h c c p qu c gia. ) Tr c ti p tham gia b i dư ng chuyên môn kĩ thu t chuyên ngành cho viên ch c Y t công c ng ng ch th p hơn ho c h c sinh, sinh viên th c t p. e) T ch c ho c tr c ti p tham gia ch o tuy n trư c v chuyên môn k thu t thu c chuyên ngành Y t công c ng. g) Tham gia ánh giá, phê duy t k ho ch chăm sóc b o v s c kh e c ng ng khi có yêu c u. 2. Hi u bi t: - Ch c năng, nhi m v c a viên ch c ho t ng trong lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kho c ng ng. - Nh ng ki n th c cơ b n c a các môn h c v khoa h c xã h i - hànhvi và giáo d c s c kho , khoa h c cơ b n, y h c cơ s , khoa h c qu n lí y t , khoa h c v s c kho c ng ng, khoa h c v s c kho môi trư ng - v sinh lao ng và b nhngh nghi p; ng d ng vào công tác phòng b nh, v sinh phòng d ch, b o v và nâng cao s c kh e cho nhân dân.
  6. - Lu t B o v s c kho nhân dân và các lu t co liên quan, cũng như các văn b n hư ng d n nh ng ch trương chính sách c a Nhà nư c, c a ngành Y t . - Am hi u th c ti n s n xu t, xã h i và i s ng liên quan n các nhi m v ư c giao. - Phương hư ng phát tri n chuyên môn kĩ thu t c a chuyên ngành Y t công c ng trong nư c và trên th gi i. - Phương pháp nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c Y t công c ng. 3. Yêu c u trình : - Là viên ch c ng ch Y t c ng c ng có thâm niên t i thi u là 9 năm, t nh ng tiêu chuNn trên. - T t nghi p th c sĩ chuyên ngành Y t công c ng ho c Chuyên khoa c p I. - S d ng ư c m t ngo i ng trình B; trư ngh p công tác t i vùng có ngư i dân t c thi u s n u s d ng thành th o ư c m t th ti ng dân t c trong ho t ng chuyên môn thì ư c thay th ngo i ng trình B. - S d ng thành th o các ph n m m tin h c ng d ng trong vi c phân tích các s li u trong y t . - Có ít nh t m t án sáng t o ho c công trình nghiên c u khoa h c ư c H i ng khoa h c c p ngành ho c c p t nh th a nh n và áp d ng có hi u qu ./.
Đồng bộ tài khoản