intTypePromotion=1

Quyết định 28/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 28/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi sơn Tỉnh Thanh Hóa quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Tỉnh Thanh Hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. QUY Ế T Đ Ị NH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 28/2006/QĐ-BTM NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2006 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NGHI SƠN TỈNH THANH HÓA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG X U Ấ T N H Ậ P K H Ẩ U VÀ H O Ạ T Đ Ộ N G T H Ư Ơ N G M Ạ I C Ủ A CÁ C D O AN H N G H I Ệ P C Ó V Ố N Đ Ầ U T Ư N Ư Ớ C N G O À I T R O N G K H U K I N H T Ế N G H I S Ơ N VÀ CÁ C K H U C Ô N G N G H I Ệ P T Ỉ N H T H A N H H Ó A BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Thương mại; Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa; Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 3860/UBND- KTTC ngày 13/9/2006, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1: Ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Ban quản lý) quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Đi ề u 2: Ban quản lý xét duyệt kế hoạch nhập khẩu và quản lý hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo nội dung sau: 1. Duyệt kế hoạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.1- Duyệt kế hoạch nhập khẩu và xác nhận miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư xây dựng, phụ tùng để lắp đặt đầu tư tạo tài sản cố định bao gồm cả việc nhập khẩu bằng phương thức thuê mua tài chính. Việc xác nhận miễn thuế nhập khẩu chỉ được thực hiện đối với các dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 1/1/2006. 1.2- Duyệt kế hoạch tạm nhập máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuê của nước ngoài, chưa có trong dây chuyền công nghệ để phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. 1.3- Duyệt kế hoạch nhập khẩu vật tư, nguyên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 01/2005/TT- BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại. 3. Duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để kết hợp với sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  2. 2 Đi ề u 3: Hàng quý Ban quản lý gửi về Bộ Thương mại báo cáo thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Thương mại tại Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại. Đi ề u 4: Bộ Thương mại định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện những quy định trong Quyết định ủy quyền này theo quy định của pháp luật. Đi ề u 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Danh Vĩnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2