Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
68
lượt xem
2
download

Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập- khẩu năm 1997

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q uy Õt  Þ nh ® c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ  sè 28/TTg  n g µy  13 th¸ng  01 n¨ m  1997 v Ò   c h Ý n h  s¸ch m Æ t  h µ n g  vµ ®i Ò u  h µ n h  c« n g  t¸c x u Êt  h Ë p  k h È u  n¨ m  1997 ­ n Thñ tíng C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  33/CP  ngµy  th¸ng 4  19    n¨m  1994 cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n    lýNhµ          níc®èi víiho¹t®éng xuÊt­nhËp     khÈu; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  ëng  KÕ   Bé  m¹ivµ  tr Bé  ho¹ch vµ    §Çu , t Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    duyÖt  1.­Phª  danh môc  hµng    ho¸ xuÊt ­ nhËp     khÈu  trong n¨m    1997  theo c¸cphô        lôckÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  nµy: ­Danh    môc  hµng    ho¸ cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu  (phô    lôc1). ­Danh    môc  hµng    ho¸ qu¶n    lýb»ng    h¹n ng¹ch (phô      lôc2). ­ Danh  môc  hµng  ho¸ xuÊt  nhËp  ­  khÈu theo c¸c Quy  chÕ  qu¶n    lý chuyªn ngµnh    (phô    lôc3). ­ Danh    môc hµng    li   ho¸ cã  ªnquan  ®Õn     c¸c c©n      ®èi líncña  nÒn  kinh tÕ    quèc  d©n  (phô    lôc4). §iÒu 2.­Phª    duyÖt h¹n ng¹ch  c¬  vµ  chÕ ®iÒu hµnh    Æt   c¸c m hµng  thuéc danh    môc  hµng    ho¸ qu¶n    lýb»ng    h¹n ng¹ch n¨m    1997    díi®©y: 1. Hµng  dÖt, may     xuÊt khÈu  theo HiÖp ®Þnh  ViÖt Nam   víiEU,  ký    Canada, Nauy  Thæ     vµ  NhÜ     Kú: ViÖc ph©n    ng¹ch  bæ h¹n  thùc hiÖn    theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªnBé  tli   Th¬ng    Bé  m¹i vµ  C«ng  nghiÖp  13­ sè  TTLB/TM­ CN   ngµy  th¸ng9  19    n¨m  1996. 2.VÒ       g¹o xuÊtkhÈu.   Bé Th¬ng    m¹i thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c ®iÒu hµnh    díi®©y     ®Ó b¶o  ®¶m   xuÊtkhÈu    iÖutÊn    2,5 tr   g¹o: ­H¹n    ng¹ch xuÊtg¹o ® îcgiao lµm        nhÊt,tõ®Çu             hai®ît: thø  ®ît     n¨m  ®Õn   th¸ng 9    n¨m  1997 kho¶ng    iÖu tÊn;sè  2,0 tr     cßn  ituú t×nh  l¹     , h×nh mïa    vô,Bé  Th¬ng   m¹i bµn    N«ng  víiBé  nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n    ®Ó ph©n    bæ tiÕp. ­ VÒ   chÕ,  chøc    c¬  tæ  xuÊt khÈu  íc m ¾t    tr   thùc hiÖn  ®∙  nh  quy ®Þnh  cho  n¨m  1996,khicã      thay ®æi    Thñ íng ChÝnh  t   phñ    quyÕt ®Þnh  sÏcã    riªng.
  2. 2 §iÒu    3.­§iÒu hµnh nhËp khÈu    Æt   c¸c m hµng chñ yÕu  li   cã  ªnquan  ®Õn     c¸cc©n      ®èi líncña  nÒn  kinh tÕ    quèc  d©n: 1.VÒ     x¨ng dÇu      (trõdÇu  nhên): ­  Th¬ng    Bé  m¹i ®iÒu  hµnh, b¶o    ®¶m  nhËp  kho¶ng  6,5  iÖu tÊn  tr   s¶n  phÈm  x¨ng dÇu (kh«ng  phÇn  nhËp  i kÓ  t¹m  t¸ xuÊt);    giao mét  tõ ®Çu     lÇn    n¨m  toµn  chØ    bé  tiªux¨ng dÇu nhËp khÈu  cho    c¸c doanh nghiÖp  chuyªn doanh,  trong®ã    Tæng  c«ng    tyx¨ng dÇu    nhËp kho¶ng  60%  nhu cÇu. ­ Trêng      hîp cÇn  ®iÒu chØnh  møc  h¹n  nhËp khÈu, Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu  ttr×nh Thñ íng ChÝnh      t   phñ  xem    xÐt,quyÕt ®Þnh.   ­ Giao    Ban      vËt gi¸ChÝnh  phñ  chñ    tr×cïng c¸c Bé, ngµnh  ªnquan        li   theo  dâis¸tt×nh      h×nh thÞ  êng  tr x¨ng dÇu  tr×nh Thñ íng ChÝnh  vµ    t   phñ  xem     xÐt, ®iÒu chØnh   gi¸trÇn b¸n    lÎx¨ng dÇu trong tr   êng  cÇn  hîp  thiÕt®Ó       æn ®Þnh  gi¸c¶    x¨ng dÇu    tr   trªnthÞ  êng. 2.VÒ     ph©n  bãn. Bé  Th¬ng    m¹ichÞu  tr¸chnhiÖm    ®iÒu  hµnh  theo nguyªn t¾c:     ­ B¶o ®¶m  nhËp    ®ñ kho¶ng 1,5  iÖu  tr tÊn    urª;c¸c  iph©n  lo¹  ho¸ häc  kh¸c,nhËp    theo c©n      ®èi cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n. ­  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn  n«ng th«n sau    khi thèng nhÊt    víiBé  C«ng  nghiÖp   îng  vÒ l ph©n  bãn    i c¸c lo¹ s¶n xuÊt trong    tr¸ch nhiÖm    níc,cã    th«ng  cho  Th¬ng    l   b¸o  Bé  m¹isè îng ph©n  bãn    i c¸clo¹ cÇn    nhËp cho tõng mïa    vô,tõng khu      vùc    Th¬ng    c¬  ®iÒu  ®Ó Bé  m¹icã  së  hµnh. ­ Giao    Tæng  c«ng       tyvËt tn«ng  nghiÖp  C«ng    vµ  tyxuÊt nhËp    khÈu ngò  cèc thuéc  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n nhËp  kho¶ng  50%  nhu  cÇu  ph©n    ph©n  urªvµ  bãn    ikÓ  phÇn  tr÷theo  c¸c lo¹   c¶  , dù    quyÕt ®Þnh  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ;haidoanh      nghiÖp  nµy  ph¶ib¶o    ®¶m  nhËp    trùctiÕp ®ñ    sè îng ® îcgiao,kh«ng  l       chuyÓn  giao h¹n ng¹ch cho        doanh  nghiÖp  kh¸c.Trêng    hîp n¶y sinh khã    kh¨n trong viÖc    thùc  hiÖn  h¹n ng¹ch  ® îc ph©n  ®∙    bæ,    hai doanh  nghiÖp  ph¶i b¸o    c¸o  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  Bé  vµ  Th¬ng      biÖn  m¹i®Ó cã  ph¸p xö      lýtiÕp. ­ §èivíi       nhu cÇu ph©n  bãn    c¸clo¹ cßn  ic¨n cø  urªvµ    i   l¹     vµo  , kh¶ n¨ng    tµi chÝnh  n¨ng    chøc  vµ  lùctæ  nhËp  khÈu  khèil      îng líncña    c¸c doanh nghiÖp ®∙  trùc tiÕp    nhËp  trong n¨m  1996, Bé    Th¬ng   m¹i giao chØ     thÓ  tiªucô  cho    c¸c doanh  nghiÖp nµy nhËp, b¶o    ®¶m  ®iÒu phèihµihoµ      trong tõng    khu vùc.Bé    Th¬ng   m¹ic«ng  ngay    bè  tõ®Çu   n¨m danh s¸ch c¸cdoanh      nghiÖp  nµy. ­ Ng©n  hµng Nhµ     níc ViÖt Nam     chØ  ®¹o    c¸c Ng©n  hµng Th¬ng    m¹i, trong  êng  tr hîp cÇn  thiÕt,chØ     b¶o    l∙nh viÖc vay nhËp    tr¶ chËm  cho    c¸c doanh  nghiÖp      thùc hiÖn  nãitrªnvµ    theo ®óng  quy ®Þnh hiÖn hµnh  vay  vÒ  vµ        tr¶nînícngoµi.
  3. 3 §iÒu 4.­ §èivíinh÷ng   , hµng    xim¨ng, clinker,® êng          vËt t  ho¸ nh        ¨n, s¾t, thÐp, ph«i thÐp, kÝnh          x©y  dùng, giÊy    i .® îc ®¸p    c¸c lo¹ .    . øng  chñ yÕu  b»ng nguån  s¶n xuÊttrong níc,giao Bé            KÕ ho¹ch vµ    §Çu   tchñ    tr×bµn      víic¸c Bé, ngµnh  qu¶n    lýs¶n  xuÊt vµ  Th¬ng        Bé  m¹i ®Ó c©n  ®èi      víikÕ ho¹ch s¶n  xuÊt trong níc x¸c ®Þnh          nhu cÇu  nhËp    bæ sung, trªnc¬  ®ã       së  giao  Th­ Bé  ¬ng    m¹i cïng  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   vµ    qu¶n    vµ  t c¸c Bé  lý s¶n xuÊt x©y dùng  nguyªn t¾c    ®iÒu  hµnh viÖc nhËp khÈu. Trong  êng      thÞ  êng  biÕn  tr hîp gi¸c¶  tr cã  ®éng, Ban    VËt    gi¸ChÝnh phñ  chñ    tr× bµn      víic¸c Bé, ngµnh h÷u quan    ®Ó tr×nh  Thñ íng  t ChÝnh  phñ xem  xÐt  dông    ¸p  c¸c biÖn  ph¸p nh»m     æn ®Þnh  thÞ  êng  tr nh viÖc  ®iÒu chØnh  thuÕ,c¸cbiÖn      ph¸p vÒ      tµi chÝnh   dông  sö  ­tÝn  vµ  dông  tr÷l th«ng. dù   u  §iÒu      5.­VÒ nhËp  khÈu  hµng    tiªudïng: 1. XuÊt        ph¸ttõ quan ®iÓm  b¶o  s¶n  hé  xuÊt trong níc,sö        dông  hiÖu  cã  qu¶ ngo¹itÖ,h¹n      chÕ  nhËp nh÷ng  Æt   m hµng kh«ng thiÕtyÕu, hµng  xØ,      xa  kh«ng  phï hîp    víimøc  sèng    nãi chung  hiÖn nay, hoÆc     nh÷ng  Æt   m hµng  trong níc®∙      s¶n  xuÊt ®ñ;    giao Bé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu   tcïng c¸cBé      qu¶n    lýs¶n  xuÊt,  Th¬ng m¹i x¸c ®Þnh  danh môc  hµng ho¸ cÇn  h¹n chÕ, kh«ng   Bé khuyÕn  khÝch  nhËp khÈu; trªnc¬  ®ã  TµichÝnh      së  Bé    kÞp    thêi®iÒu chØnh  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  cho      phï hîp,h¹n chÕ      tèi®a viÖc cÊp  giÊy phÐp  nhËp  khÈu. 2. Ng©n    hµng Nhµ    nícViÖt Nam,    Tæng  côc    H¶i quan,Bé    Th¬ng    m¹ivµ  Bé    TµichÝnh u  tr   l ý  iÓnkhaic¸cvÊn        ®Ò sau: a) H¹n chÕ  ®Õn  møc       tèi®a viÖc  cho  phÐp  nhËp  hµng    tiªudïng theo  ph¬ng thøc vay nhËp    tr¶chËm, kiÓm     tra,kiÓm     so¸tchÆt          chÏ c¸c ®¹ilýb¸n  hµng    tiªudïng cho    níc ngoµi,nhÊt        lµ ®å uèng, r         îu bia,mü phÈm   c¸c lo¹  vµ    i hµng    ho¸ cÇn    h¹n chÕ nhËp khÈu. b) Bé      TµichÝnh  êng  th xuyªn phèihîp víi         Tæng côc    H¶i quan trong viÖc    kiÓm     ®iÒu  travµ  chØnh thuÕ suÊt vµ      gi¸tÝnh  thuÕ    ®Ó tr¸nh thÊtthu      cho  ng©n  s¸ch. c) Bé    Th¬ng    m¹i chØ ®¹o  ngµnh qu¶n    lýthÞ  êng  tr kiÓm    tra,gi¸m      s¸tgi¸ b¸n hµng    cña        hµnh  c¸c®¹ilýb¸n  cho    nícngoµi(kÓ  cho    ªndoanh      c¶  c¸cli   víin­ ícngoµit¹ ViÖt Nam)        Æt       i     ®èi víi m c¸c hµng cïng lo¹  nhËp    i cã  khÈu, ®Ó     kiÕn  nghÞ  TµichÝnh  Bé    ®iÒu      i tiÕtc¸clo¹ thuÕ  ªnquan      li   ®èi víingêiuû          th¸c®¹ilý vµ ngêinhËp    khÈu hµng ho¸. §iÒu      6.­VÒ viÖc nhËp khÈu    haib¸nh  «t«,xe    g¾n  m¸y  linhkiÖn  vµ    xe    i c¸clo¹ l¾p    r¸p. 1.¤t« c¸clo¹ nguyªn chiÕc:         i   a)      t¶i  kh¸ch  c¸c  ixe  §èi víixe  ,xe  vµ  lo¹  kh¸c:C¨n  NghÞ     cø  ®Þnh   sè  36/CP  ngµy  th¸ng 5  29    n¨m  1995  nhu cÇu thùc  trong  tÕ  n¨m  1996, Bé      KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  t chñ    tr× bµn    Giao  víiBé  th«ng vËn    Bé  t¶ivµ  Th¬ng      m¹i ®Ó ®Þnh  híng nhu  cÇu nhËp  khÈu; trªnc¬  ®ã   Th¬ng        së  Bé  m¹i ®iÒu hµnh  cô  thÓ.
  4. 4 b) ¤t«    chç  díi12  ngåi ® îc ®iÒu      hµnh nhËp khÈu    l kho¶ng  víisè îng  3.000 chiÕc. 2.Xe      haib¸nh  g¾n  m¸y  nguyªn chiÕc:350.000      chiÕc. 3.Linh kiÖn        ®Ó l¾p      haib¸nh  r¸p«t«,xe    g¾n  m¸y: a) Kh«ng  chÕ  l     h¹n  sè îng nhËp  khÈu        ®èi víilinhkiÖn  îcnhËp  ®   vµo  ViÖt  Nam         l¸pr¸p®Ó xuÊtkhÈu.   b)        §èi víilinh kiÖn nhËp khÈu    ®Ó l¾p      r¸p tiªuthô trong    îc quy  níc ®   ®Þnh  sau: nh  ­ Kh«ng  h¹n chÕ   l «t«  sè îng  l¾p    r¸p theo    tiªuchuÈn  CKD2         trë lªn (cã hµn, s¬n    tÜnh ®iÖn  i t¹ ViÖt Nam)  xe    vµ  g¾n   m¸y    haib¸nh  l¾p    r¸pd¹ng  IKD.   Bé    KÕ ho¹ch  §Çu   vµ  tph¶ikiÓm     thóc ®Èy    ªndoanh    travµ    c¸c li   l¾p      r¸p«t«, xe g¾n   m¸y, thùc    hiÖn theo ®óng  giÊy phÐp ®Çu    ®∙  îc cÊp  LuËn  t ®   vµ  chøng  kinh tÕ  thuËt®∙      kü    phª duyÖt. ­ §èivíixe        g¾n   m¸y  c¸c xÝ  do    nghiÖp  trong níc®Çu        tl¾p    r¸p,giao Bé    C«ng  nghiÖp  kiÓm     i tra l¹ t×nh    h×nh  theo QuyÕt  ®Þnh  5397/KTTH  sè  ngµy  30 th¸ng 9    n¨m  1994  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  cã  vµ  kiÕn  nghÞ  thÓ,tr×nh cô      Thñ íng  t ChÝnh  phñ quyÕt  ®Þnh  trong th¸ng 02      n¨m  1997; tr   êng  c¸c xÝ  hîp    nghiÖp  nµy  îc tiÕp    ®   tôc l¾p    sè îng  nhËp  r¸p th×  l xe  khÈu    îc tÝnh  sÏ ®   trong  h¹n møc  m¸y    xe  nguyªn chiÕc  do  Th¬ng      vµ  Bé  m¹iquyÕt ®Þnh  thÓ.   cô  §iÒu    7.­ViÖc  nhËp khÈu  thiÕtbÞ    toµn   bé,m¸y mãc  thiÕtbÞ      lÎ b»ng  nguån vèn ng©n  s¸ch;nhËp    khÈu  c«ng nghÖ,  m¸y mãc, thiÕtbÞ, xe      m¸y    thi c«ng  qua  dông; nhËp  ®∙  sö    hµng  ho¸ trong danh  môc  hµng qu¶n    lý theo  chuyªn ngµnh, thùc hiÖn        theo    c¸c quy ®Þnh hiÖn  hµnh cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  c¸c quy  vµ    ®Þnh  hiÖn hµnh  ªnquan  li   kh¸c do        c¸c Bé, ngµnh  qu¶n    lýban  hµnh. Bé Th¬ng    tr¸chnhiÖm   so¸tc¸c quy  m¹i cã    rµ      ®Þnh,    v¨n b¶n  cña      c¸c Bé, ngµnh  li   cã  ªnquan  ®Õn  ®iÒu hµnh    ho¹t®éng xuÊt nhËp    khÈu    ®Ó b¶o ®¶m   sù qu¶n    lýthèng nhÊt vµ    kh«ng  g©y phiÒn  cho    hµ  c¸c doanh nghiÖp.Trêng    hîp cã    víng m ¾c,  Th¬ng      Bé  m¹ibµn        víi Bé, ngµnh  c¸c hoÆc   c¸o Thñ íng b¸o    t   ChÝnh  phñ    ®Ó quyÕt ®Þnh.   §iÒu        8.­§Ó t¨ngnhanh  ng¹ch  kim  xuÊt khÈu,uû      quyÒn  tr Bé  ëng  Bé  Th¬ng      m¹itrao ®æi thèng  nhÊt víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan,thùc hiÖn          li       mét sè  chÝnh  s¸ch díi     ®©y: a) KhuyÕn  khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi lo¹ h×nh (s¶n xuÊt i   hoÆc  kinh doanh) thuéc c¸c thµnh phÇn  kinh    tÕ, nÕu   giÊy  cã  phÐp  kinh  doanh  xuÊt nhËp    khÈu    trùctiÕp,® îc khuyÕn      khÝch xuÊt khÈu    hoÆc  nhËn  uû    th¸cxuÊt khÈu  nh÷ng  Æt     c¶  m hµng  ngoµiph¹m      vidanh  môc ngµnh hµng  ®∙ ®¨ng  trong giÊy  ký    phÐp,    trõnh÷ng  Æt   m hµng ®ang  îc qu¶n    ®   lýtheo c¬  chÕ riªng. b) H×nh    thµnh tõng    bícquü  trî hç    xuÊt khÈu      trùctiÕp cho    ngêis¶n    xuÊt  ®èi víimét  ngµnh      sè  hµng  chñ yÕu; c¸c quü  trî       hç    nguyÖn  tù cña thµnh    viªn c¸c HiÖp    Héi xuÊt khÈu; më       réng    c¸c h×nh  thøc b¶o hiÓm  hµng  ho¸ trong  kinhdoanh  s¶n    vµ  xuÊt.
  5. 5 c) Bé    Th¬ng    m¹i híng dÉn x©y dùng    c¸c ®Þnh chÕ, ®iÒu  thµnh  lÖ  lËp  vµ    ho¹t®éng  cña    c¸cHiÖp    Héi ngµnh hµng,nh»m     b¶o ®¶m   quyÒn    lîcho  i ng­ êis¶n    xuÊtvµ    ngêikinh doanh,b¶o        ®¶m   quyÒn    lîcña    i c¸cdoanh nghiÖp  mäi  thµnh phÇn  kinh        tÕ, ®Ó c¸c thµnh    viªn HiÖp Héi  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn  kh¶  vµ  n¨ng phèi hîp    trong ho¹t®éng    xuÊt khÈu, thay    thÕ cho    c¸c ®Çu  mèi xuÊt  khÈu hiÖn nay. §iÒu   9.­Giao  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   vµ  tchñ    tr×,bµn thèng nhÊt víiBé      Th¬ng    Tµi chÝnh, Ng©n   m¹i,Bé      hµng Nhµ    níc ViÖt Nam   Tæng     vµ  côc    H¶i quan, x©y    dùng    c¸c nguyªn t¾c  qu¶n    ªnngµnh; n¾m   lýli     v÷ng  îc kh¶  ®   n¨ng  tµichÝnh, kh¶      n¨ng  thanh    to¸n cña doanh nghiÖp trong mét  ngµnh    sè  hµng  chñ yÕu,    ®Ó ®iÒu  hµnh    tètc«ng    t¸cnhËp khÈu, theo    ®óng  cÊu  ® îc c¬  ®∙    ®Þnh híng trong n¨m      1997. §iÒu 10.­Giao    Tæng  côc H¶i quan chñ    tr× bµn thèng nhÊt    víiBé  Th¬ng    m¹ihíng dÉn    nhËp khÈu hµng      ho¸ phimËu   dÞch      ®Ó thihµnh    tõ th¸ng  3  n¨m 1997. §iÒu 11.­Tæng  H¶i quan  tr¸chnhiÖm     côc    cã    cung  cÊp  ®Þnh  10  kú  ngµy  lÇn  1  cho  Th¬ng    Bé  m¹i,Tæng  côc Thèng    KÕ   kª,Bé  ho¹ch vµ    §Çu ,Bé  t  Tµi chÝnh, Ng©n       hµng Nhµ    níc ViÖt Nam   V¨n    vµ  phßng ChÝnh  phñ  liÖu sè    hµng    ho¸ thùc xuÊt,thùc nhËp. C¸c  liÖu thèng    nhËp          sè    kª vÒ  khÈu  ph¶i® îc     thèng nhÊt gi÷a Tæng       côc    H¶i quan, Bé    Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu , vµ  t  Ng©n  hµng Nhµ    nícViÖtNam   íckhiTæng    tr     côc  Thèng    kª c«ng bè. §iÒu 12.­Bé  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i chÞu tr¸chnhiÖm     phèihîp        víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan    li   ban  hµnh      c¸c v¨n b¶n    ®Ó kÞp    thêihíng dÉn  thÓ    cô  viÖc  thi  hµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy. §iÒu  13.­QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng01  01    n¨m  1997 ®Õn  ngµy  th¸ng 3  31    n¨m  1998. Trong    qu¸ tr×nh ®iÒu  hµnh, Bé    Th¬ng    m¹i theo    dâi,tæng hîp  kiÕn    ý  c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  b¸o    vµ  c¸o Thñ íng  t ChÝnh  phñ ®iÒu  chØnh chÝnh  s¸ch  Æt   m hµng  nÕu  xÐt thÊy cÇn  thiÕt. §iÒu 14.­ Bé  ëng        tr c¸c Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  tr c¬ quan thuéc ChÝnh    phñ, Chñ    tÞch  ban  Uû  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  tr¸chnhiÖm    cã    thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy.
  6. 6 Phô  lôc 1 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u n¨ m  1997 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  28/TTg  sè  ngµy  13/01/1997 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) I. Æ t  h µ n g  c Ê m  x u Êt k h È u  M 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. 2.§å    cæ. 3.C¸c        lo¹ ma tuý. i 4.Ho¸    chÊt®éc.   5. Gç    trßn,gç    bãc, cñi,than    xÎ,gç      hÇm     hoÆc       tõ gç  cñi,c¸c s¶n phÈm   gç l©m  s¶n s¶n xuÊt tõ nhãm   vµ      IA  v¸n    tinh chÕ  s¶n xuÊt    tõ nhãm   IIA gç    trong danh    môc ban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  ngµy  th¸ng 01  17    n¨m 1992;c¸clo¹ s¶n        i phÈm   s¬  gç  chÕ,  song m©y   nguyªn liÖu.   6.C¸c      lo¹ ®éng    i vËthoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËtquý      hiÕm. II. Æ t  h µ n g  c Ê m  n h Ë p  k h È u  M 1. Vò    khÝ, ®¹n          dîc,vËt liÖu næ, trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n            kü    sù;§èivíi nhu cÇu    vËt liÖu næ     phôc  s¶n  vô  xuÊt ngµnh    c«ng nghiÖp;uû    quyÒn  tr Bé  ­ ëng  Th¬ng      Bé  m¹igi¶i quyÕt. 2.C¸c        lo¹ ma tuý. i 3.Ho¸    chÊt®éc.   4.C¸c          lo¹ v¨n ho¸ phÈm     i ®åi truþ,ph¶n    ®éng. 5. Ph¸o c¸c  i §å  lo¹   ch¬i trÎem   ¶nh  .     cã  hëng xÊu ®Õn  gi¸o dôc    nh©n  c¸ch,®Õn       toµn      trËttùan  x∙héi. 6.Thuèc      l¸®iÕu    (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 7. Hµng      tiªudïng  qua  dông    ®∙  sö  (trõ«t«    chç, xe    díi12    hai b¸nh g¾n  m¸y    tµis¶n    di chuyÓn  bao gåm   hµng  c¶  ho¸ phôc  nhu  vô  cÇu cña c¸c    c¸ nh©n thuéc th©n    phËn ngo¹igiao cña        chøc      c¸cníc,c¸ctæ  quèc  vµ  tÕ  hµnh    lý c¸nh©n    theo ®Þnh îng).   l 8. ¤t« vµ      ph¬ng tiÖn    tù hµnh    i tay l¸ nghÞch  c¸c lo¹ cã      i (kÓ  d¹ng    c¶  th¸o rêi). 9. Phô    qua  dông    tïng®∙  sö  cña    i   haib¸nh  ba  c¸c lo¹  «t«,xe    vµ  b¸nh  g¾n   m¸y. Ghi chó:  
  7. 7 1.ViÖc    xuÊt khÈu    hµng thuéc danh    môc    nãitrªn,  trong tr   êng    nhu  hîp cã  cÇu cho  ninh  an  quèc  phßng  hoÆc  nhu  cÇu kh¸c,sÏ do      Thñ íng t cho  phÐp  b»ng    v¨n b¶n  H¶i quan    vµ    gi¶iquyÕt thñ tôc.     2.ViÖc    cÊm  xuÊt khÈu    ®éng  thùc vËt theo        yªu cÇu  b¶o  m«i  vÖ  sinh do    Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n cïng  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng  tr híng dÉn    trongv¨n b¶n      riªng. 3. Bé    Th¬ng    Tæng   m¹i vµ  côc    H¶i quan thèng nhÊt híng dÉn    thihµnh  môc  .7 II . 4. ViÖc    nhËp  khÈu thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  (bao  gåm   phô  c¶  tïng,linh     kiÖn) kh¸c thùc hiÖn        theo  híng dÉn    cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng. 5.KhuyÕn    khÝch nhËp  trßn®Ó   gç    phôc  s¶n  vô  xuÊttrongníc.Riªng gç          trßn nhËp      tõ Campuchia ph¶icã  kiÕn      ý  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  íckhithùc  tr     hiÖn. Phô  lôc 2 D a n h  m ô c  h µ n g  q u ¶ n  lý b» n g  h¹n n g¹ch n¨ m  1997 (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  28/TTg  sè  ngµy  13/01/1997 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) M Æ t  h µ n g  x u Êt k h È u ­G¹o.   ­Hµng    dÖt,may    xuÊtkhÈu    vµo  EU,  Canada,Nauy,Thæ       NhÜ   Kú. Phô  lôc 3 D a n h  m ô c  h µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p   h È u   k theo q u ¶ n  lý ch uyªn n g µ n h  (1) (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  28/TTg  sè  ngµy  13/01/1997 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) 1. Danh    môc  kho¸ng  s¶n  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, ho¸ chÊt nhËp          khÈu  theo  quy  chÕ  híng dÉn    cña  C«ng  Bé  nghiÖp. 2. Danh    môc thùc vËt,®éng        vËt rõng xuÊt khÈu, thuèc  nguyªn      vµ  liÖu  s¶n xuÊt thuèc    b¶o    vÖ thùc vËt  thó    vµ  y; thøc  vµ  ¨n  nguyªn  liÖu s¶n xuÊt  thøc  gia sóc  ¨n    theo Quy chÕ  híng dÉn cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n.
  8. 8 3. Danh    môc thuèc,chÊt g©y      nghiÖn,chÊt híng t©m        thÇn  tiÒn chÊt. vµ      Mét  m¸y  sè  mãc, thiÕtbÞ,    dông  kh¸m  cô  ch÷a bÖnh  cho ngêi,nhËp    khÈu  theo Quy    chÕ híng dÉn    cña  Y  Bé  tÕ. 4. Danh    môc  thuû s¶n quý hiÕm  thuû s¶n sèng dïng lµm gièng,thøc    ¨n  vµ thuèc ch÷a bÖnh  trong nu«i trång    thuû s¶n, xuÊt,nhËp      khÈu  theo Quy  chÕ híng dÉn    cña  Thuû  Bé  s¶n. 5.M¸y      ph¸tsãng,thiÕtbÞ      truyÒn      thu ph¸tvµ  dÉn  tuyÕn;c¸clo¹ tæng  v«        i ®µi,nhËp    khÈu  theo Quy    chÕ híng dÉn    cña Tæng côc  ®iÖn. Bu    6. C¸c  phÈm           Ên  v¨n ho¸,t¸cphÈm     mü thuËtNhµ      níc qu¶n      lý,t¸cphÈm   ®iÖn ¶nh, thiÕtbÞ    Æc       in ® biÖt,b¨ng    h×nh  ghi ch¬ng  cã    tr×nh,xuÊt,nhËp      khÈu  theo Quy    chÕ  híng dÉn    cña  V¨n     Bé  ho¸ ­Th«ng  tin. 7. ThiÕt bÞ,      m¸y mãc chuyªn ngµnh    ng©n hµng, xuÊt,nhËp      khÈu theo  Quy  chÕ  híng dÉn    cña  Ng©n hµng  Nhµ    nícViÖtNam.   (1)Danh    môc  thÓ    i cô  c¸c lo¹ hµng        ho¸ nãitrªnthùc hiÖn    theo    c¸c danh  môc  ban  ®∙  hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  89/CP  sè  ngµy  th¸ng12  15    n¨m  1995  cña  ChÝnh  phñ. Phô  lôc 4 D a n h  m ô c  h µ n g   o¸ cã liªn u a n  ® Õ n  c¸c c © n  ® èi lín h  q c ña n Ò n  kinh tÕ q u è c d © n (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  28/TTg  sè  ngµy  13/01/1997 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ) 1.X¨ng    dÇu.  2.Ph©n    bãn.
Đồng bộ tài khoản