Quyết định 280-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
259
lượt xem
43
download

Quyết định 280-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 280-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 280-TC/QĐ/NSNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h  s è  280 T C/ Q §/N S N N  n g µ y  15 ë th¸ng 4 n¨ m  1997 v Ò   Ö c ba n   µ n h  h Ö   è ng vi h th m ô c  l ô c n g © n  s¸ch n h µ  n íc B é   ë ng B é   µi ch Ý nh tr T ­ C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ  íc ®∙  îc c«ng  è  nh n   ®   b theo  Önh  è  l s 47/L­ CTN   µy  ng 03/04/1996  ña  ñ   Þch  íc Céng  µ    éi chñ  c Ch t n  ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh    ÕtviÖc  ©n  Êp  chi ti   ph c qu¶n  ý,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt  l    h v quy to¸n ng©n     s¸ch nhµ  íc.   n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýcña  µ   íc cña  é,  ¬  l  Nh n   B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ö m  ô,quyÒn  ¹n,vµ  chøc  é  nhi v  h   tæ  b m¸y  ña  é  µichÝnh; c BT  ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  ô  ëng  ô  ©n  V tr V Ng s¸ch nhµ  íc.   n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Nay    ban  µnh  Ö   èng  ôc  ôc ng©n  h H th M l  s¸ch  µ  íc thay nh n     thÕ  Ö   èng  ôc   ôc ng©n  H th M l  s¸ch  µ  íc ®∙  nh n   ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh   ®Þ 1207/TC/Q§/NSNN   µy  ng 15/12/1996    ö  ông  ®Ó s d cho c«ng    Ëp  ù  t¸cl d to¸n,   chÊp  µnh  µ  h v b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n thu­   ©n    ching s¸ch nhµ  íc.H Ö   èng  ôc     n  th M lôcng©n    s¸ch nhµ  ícbao  å m:   n  g ­M∙  è    s danh  ôc  ¬ng. m Ch ­M∙  è    s danh  ôc  ¹i  m Lo ,Kho¶n. ­M∙  è    s danh  ôc  ã m,  Óu  ã m. m Nh Ti nh ­M∙  è    s danh  ôc  ôc, TiÓu  ôc. m M   m ­M∙  è    s danh  ôc    m c¸ckho¶n  ¹m  t¹m    µing©n  t thu­ chingo   s¸ch. ­M∙  è      s c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬
  2. 2 §i Ò u  2.­  Quy Õt ®Þnh  nµy cã  hiÖu lùc thi µnh tõ 01/01/1997.  h   Nh÷ng  kho¶n  ching©n  thu­   s¸ch nhµ  ícph¸tsinh tõ ngµy    n       01/01/1997  ∙  îc ®®  h¹ch to¸nvµo    ¬ng,Lo¹i     c¸cCh   , Kho¶n,Nhã m,  Óu  ã m,  ôc, TiÓu  ôc  ña    Ti nh M   m c h Ö   èng  ôc  ôc ng©n  th M l  s¸ch  µ  íc bao  å m   nh n   g ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   ®Þ 1207/Q§/NSNN   u   ®Ò ph¶i®iÒu    chØnh  Ò   ¬ng, Lo¹i, v Ch    Kho¶n, Nhã m,  Óu    Ti nhã m,  ôc,  Óu  ôc  ña  Ö   èng  ôc  ôc ng©n  M Ti m c h th M l  s¸ch  µ  íc ban  µnh  nh n   h theo  Quy Õt  nh  µy. Nh÷ng  ®Þ n  quy  nh  µ  íng  Én  íc ®©y   Ò   ôc  ôc ®Þ vh d tr   vM l  ng©n  s¸ch nhµ  íctr¸víi   n    i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3.­ ¬    C quan  éc  èc  éi,c¸c Bé,  ¬  thu Qu h   c quan ngang  é,  ¬  Bc quan  éc Ch Ýnh  ñ, c¸c c¬  thu   ph     quan  §¶ng,§oµn  Ó  éc Trung  ng  µ  û     th thu   ¬ vU ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖ m     chØ  o,tr Ón khaivµ  ­ ®¹   i    h íng dÉn  ùc hiÖn    th   theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    ô   ëng  ô   ©n   4.­V tr V Ng s¸ch nhµ  íc,Ch¸nh      n  v¨n phßng  é, Thñ  B  tr ng    n  Þ  éc  µ  ùc thuéc  é   Þu  ë c¸c ®¬ v thu v tr   B ch tr¸chnhiÖ m,  íng  Én  µ      h d v tæ chøc    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản