Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 283/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g   ôc h ¶i q u a n   t c sè 283/1999/Q§­T C H Q   n g µy  12 th¸ng 8 n¨ m  1999 V Ò   viÖc ba n   µ n h   h q u y  ch Õ  x¸c ® Þ n h  gi¸ tÝnh thu Õ  h µ n g  h o¸  x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u k k       T æ n g  côc  ëng t æng côc h¶i tr  quan          C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh    H¶iquan  ngµy  2­ 20­ 1990; C¨n    cø §iÒu  LuËt thuÕ  7    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu;  C¨n  §iÒu  NghÞ  cø  7  ®Þnh  54/CP  ngµy  28/8/1993 cña    ChÝnh  phñ; C¨n cø  Th«ng   sè  t 172/1998/TT/BTC ngµy  12­ 22­ 1998 cña    Bé Tµi  chÝnh. C¨n cø QuyÕt ®Þnh  68/1999/Q§/BTC  ngµy 01­ 1999 cña Bé  Tµi  7­ chÝnh; C¨n  Th«ng   cø  t82/1997/TT/BTC  ngµy  11­ 11­ 1997  cña  TµichÝnh; Bé      C¨n  Th«ng   cø  t92/1999/TT/BTC  ngµy  7­ 24­ 1999  cña  TµichÝnh; Bé      XÐt    ®Ò nghÞ  cña  Côc  ëng  tr Côc  KiÓm       trathu thuÕ  xuÊtnhËp    khÈu Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu 1. Ban hµnh  kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy Quy chÕ     x¸c ®Þnh    gi¸ tÝnh  thuÕ  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. §iÒu 2.  QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ  ký  thay thÕ    QuyÕt  ®Þnh  155/1998/TCHQ­Q§   ngµy  5­ 27­ 1998 cña Tæng  côc  ­ tr ëng Tæng  côc    H¶i quan. C¸c    quy ®Þnh  íc®©y   tr   cña Tæng côc    H¶i quan    tr¸i víi  quyÕt ®Þnh    nµy  ®Òu   b∙i bÞ    bá. §iÒu 3. C¸c «ng Côc  ëng  tr Côc KiÓm     tra thu thuÕ xuÊt nhËp    khÈu,  Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  thuéc c¬  vÞ    quan Tæng côc    H¶i quan,Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
 2. 2 Q uy   Õ ch X¸c ® Þ n h  gi¸ tÝn h thu Õ  h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u,  n h Ë p  k h È u   Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  283/1999/TCHQ­Q§  sè  ngµy  8­ 12­ 1999  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan  Gi¸tÝnh    thuÕ  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    lµ mét trong nh÷ng    yÕu   tèc¬    b¶n      ®Ó thu thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu;gi¸tÝnh      thuÕ  ® îcx¸c ®Þnh      theo quy  chÕ  nµy  tu©n  vµ  theo nguyªn t¾c      x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh        t¹ c¸cv¨n b¶n  i ph¸p lýsau     ®©y: LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  (§iÒu  7); NghÞ  ®Þnh  54/CP  ngµy  28/8/1993 cña    ChÝnh  phñ  (§iÒu  7); Th«ng   t172/1998/TT/BTC  ngµy  12­ 22­ 1998  cña  TµichÝnh; Bé    Th«ng   t82/1997/TT/BTC ngµy  11­ 11­ 1997  Th«ng   vµ  t 92/1999/TT/BTC  ngµy  7­ 24­ 1999 cña  TµichÝnh. Bé    QuyÕt  ®Þnh  68/1999/Q§/BTC  ngµy 01­ 1999 cña   tr 7­ Bé ëng Bé    Tµi chÝnh  viÖc  vÒ  ban hµnh Danh môc    c¸c nhãm   Æt   m hµng Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸ tÝnh thuÕ  B¶ng      vµ  gi¸tèithiÓu    Æt   c¸c m hµng  Nhµ    níc qu¶n          lý gi¸®Ó x¸c ®Þnh      trÞgi¸tÝnh thuÕ nhËp khÈu; QuyÕt  ®Þnh  260/1999/Q§­ sè  TCHQ   ngµy  7­ 26­ 1999  cña Tæng   côc  ­ tr ëng  Tæng  côc    H¶i quan  viÖc  vÒ  ban hµnh  B¶ng      gi¸tèithiÓu    ¸p dông      ®èi víi c¸c m Æt     hµng nhËp khÈu kh«ng thuéc c¸c nhãm   Æt       m hµng Nhµ    nícqu¶n    lý gi¸tÝnh    thuÕ; Vµ     c¸c v¨n b¶n híng dÉn kh¸c cã    hiÖu    ithêi®iÓm     lùc t¹    x¸c ®Þnh     gi¸ tÝnh  thuÕ. Quy  chÕ  nµy quy ®Þnh thèng  nhÊt néidung      qu¶n    c¸c nguyªn t¾c  lývµ      x¸c®Þnh      gi¸tÝnh thuÕ hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. A. ¸p gi¸ tÝn h thu Õ: I. µ n g   h Ë p  kh È u:  H n 1. Hµng    thuéc danh môc  Æt   m hµng Nhµ    níc qu¶n      lý gi¸tÝnh thuÕ    lµ nh÷ng  Æt   m hµng  îc quy  ®   ®Þnh  trong b¶ng        gi¸tèithiÓu ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  68/1999/Q§/BTC ngµy  7­ 01­ 1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    ­ Gi¸ tÝnh      thuÕ  îc x¸c ®Þnh  ®     theo    ®ång  gi¸hîp  bao gåm  phÝ vËn  , t¶i  phÝ  b¶o  hiÓm  ®Õn   cöa khÈu  nhËp  nÕu      gi¸hîp ®ång  cao h¬n hoÆc  b»ng    gi¸ tèi  thiÓu. ­ Gi¸ tÝnh      thuÕ  îc x¸c ®Þnh  ®     theo b¶ng      gi¸tèithiÓu nÕu    ®ång  gi¸hîp  bao  gåm   phÝ  vËn    t¶i phÝ  , b¶o hiÓm   thÊp nhÊt h¬n        gi¸tèithiÓu.
 3. 3 2. Hµng  kh«ng thuéc  danh môc   Æt   m hµng qu¶n      lý gi¸ tÝnh thuÕ    lµ nh÷ng  Æt   m hµng cha  îc quy  ®   ®Þnh trong b¶ng        gi¸tèithiÓu  Bé  ëng  do  tr Bé  Tµi chÝnh  ban  hµnh  ® îc ¸p dông  vµ  tÝnh thuÕ  theo QuyÕt  ®Þnh  260/1999/Q§­TCHQ  ngµy 26­ 1999 cña Tæng  côc tr 7­ ëng Tæng  côc H¶i   quan. a. M Æt     hµng  ® îcquy  ®∙    ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  trong b¶ng        gi¸tèithiÓu  do  Tæng côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan  ban  hµnh: a.1.Gi¸tÝnh      thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo      gi¸hîp ®ång bao  gåm   phÝ  vËn    t¶i vµ  phÝ b¶o hiÓm   ®Õn  cöa  khÈu nhËp trong c¸ctr     êng  hîp: Hµng nhËp khÈu  gi¸ hîp  cã    ®ång cao h¬n hoÆc  b»ng      gi¸ tèithiÓu  hoÆc; Hµng  nhËp  khÈu cã ®ñ  ®iÒu  kiÖn quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  I Th«ng t i   92/1999/TT­BTC  ngµy  7­ 24­ 1999  cña  Tµi chÝnh  cã    Bé    vµ  gi¸hîp  ®ång    tõ 70%       víi     trëlªnso    tèi gi¸ thiÓu. a.2. Gi¸ tÝnh      thuÕ  îc x¸c  ®   ®Þnh  theo b¶ng   gi¸ trong  êng  tr hîp nhËp  khÈu kh«ng  theo ph¬ng    thøc mua      b¸n;kh«ng  hîp ®ång  cã    mua      b¸n;hîp ®ång  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn quy ®Þnh  i t¹ §iÓm    ITh«ng  t 92/1999/TT/BTC  ngµy  24­ 7­1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    hoÆc     ®ñ ®iÒu  kiÖn nhng    ®ång  gi¸hîp  thÊp h¬n  70%     tèithiÓu. b. M Æt     hµng cha  îc quy  ®   ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ trong b¶ng        gi¸tèithiÓu  do  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    ban hµnh, b¶ng        gi¸tèithiÓu  Tæng   do  côc  ëng  tr Tæng côc    H¶i quan ban  hµnh. b.1.Hµng  thuÕ    cã  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  theo biÓu  thuÕ  ®∙itõ 5%     u      trë xuèng      th× gi¸tÝnh thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo hîp ®ång      hoÆc     kª khai. b.2.Hµng  thuÕ    cã  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  theo biÓu    thuÕ  ®∙itrªn5%.  u      C¸n  thuÕ  bé  ph¶i®èi chiÕu      hµng  nhËp  khÈu      Æt   víic¸c m hµng  îcquy  ®   ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ      t¹ c¸cb¶ng      i gi¸tèithiÓu nªu        trªnx¸c®Þnh  m Æt   cã  hµng ­ t ¬ng      Æt   tù víim hµng nhËp khÈu  th×    gi¸tÝnh  thuÕ hµng nhËp khÈu  îc x¸c ®     ®Þnh  quy  nh  ®Þnh    t¹ ®iÓm   môc  i a  nµy. Hµng ¬ng      t tù lµ nh÷ng  Æt   m hµng  nh÷ng  Æc   cã  ® ®iÓm  ¬ng  ¬ng  t ® vµ  cã      c¸c vËt liÖu cÊu  thµnh  ¬ng  ¬ng, cho  t ®   phÐp chóng thùc hiÖn cïng mét  chøc n¨ng  cã  vµ  thÓ  thay thÕ    nhau  m Æt   ¬ng  vÒ  th phÈm. Khi xem     xÐt hµng  ¬ng    t tù,nÕu   hµng  nhËp  khÈu  nhiÒu  cã  chøc  n¨ng  h¬n  Æt   m hµng  ® îc quy  ®∙    ®Þnh      gi¸tèithiÓu  hay hµng  nhËp  khÈu  bao  gåm   nh÷ng  thµnh phÇn,  phËn    bé  lµ nh÷ng  Æt   m hµng  ® îc quy  ®∙    ®Þnh   gi¸tÝnh  thuÕ  còng  îc xem     th×  ®   lµ hµng   ¬ng        Æt   ho¸ t tù.VÝ dô: m hµng  i tiv liÒn ®Çu       m¸y  video  cassetteth×      gi¸tÝnh  thuÕ  cña  Æt   m hµng ¬ng      t tù x¸c ®Þnh  b»ng  gi¸tÝnh    thuÕ    tèithiÓu cña    ®Çu   tiv vµ  i m¸y  video cassette; hoÆc   Æt   m hµng  M  nhËp  khÈu  gåm     phËn      M2   hai bé  lµ M1 vµ  trong ®ã     chØ   M1   îc quy  cã  ®   ®Þnh   gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu  M1   th×  còng  îc xem     Æt   ®   lµ m hµng ¬ng      t tù víi m Æt  hµng        M ®Ó x¸c®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ. NÕu     c¸c b¶ng      gi¸tèithiÓu    trªn®©y  cha quy ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ      ®èi víi m Æt  hµng nhËp khÈu  ®ang    x¸c ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  kh«ng  m Æt   vµ  cã  hµng  t¬ng    îcquy  tù®   ®Þnh      gi¸tèithiÓu th× gi¸tÝnh        thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo      gi¸ghi trªnhîp ®ång      hoÆc     kª khai.
 4. 4 CÇn   chó  ®èi víi   ý      khung      c¸c gi¸"lo¹ hµng  i kh¸c"t¹ b¶ng        i  gi¸tèithiÓu    ®Ó tr¸nh ®Ó     hiÖn îng  t hµng  ® îc quy  ®∙    ®Þnh      gi¸tèithiÓu nhng  i     Æt   l¹ coi lµ m   hµng      míiph¸tsinh. 3. Hµng      lµ nguyªn liÖu vËt tnhËp         khÈu    trùctiÕp ® a    vµo s¶n xuÊt,l¾p    r¾p: a) Doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµinhËp    khÈu nguyªn liÖu,vËt t        nhËp khÈu    trùctiÕp ® a    vµo  s¶n xuÊt,l¾p      r¸pnÕu  ®ñ    cã  c¸c ®iÒu  kiÖn  quy  ®Þnh  môc    phÇn     II C Th«ng   82/1997/TT­ t BTC  ngµy  11­ 11­ 1997,  môc     II Th«ng   92/1999/TT­ t BTC   ngµy  7­ 24­ 1999  cña    Bé Tµi chÝnh th×    gi¸ tÝnh  thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo hîp ®ång.     b) Doanh  nghiÖp  kh«ng  thuéc ®èi  îng  t nªu  i®iÓm   môc   t¹  a  nµy  nÕu  nhËp  khÈu nguyªn liÖu,vËt tthuéc danh           môc  Æt   m hµng Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸ tÝnh thuÕ    trùctiÕp ® a    vµo  s¶n xuÊt,l¾p    ®ñ      r¸pcã  c¸c ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh  t¹  imôc    IIphÇn    C Th«ng  t 82/1997/TT/BTC  ngµy  11­ 11­ 1997, môc      IITh«ng  t 92/1999/TT/BTC  ngµy  7­ 24­ 1999  cña  Tµi chÝnh  gi¸ghi trªnhîp  Bé    vµ        ®ång  cao h¬n  60%   víigi¸tèithiÓu  so        th×    gi¸tÝnh thuÕ  îc x¸c  ®   ®Þnh  theo    hîp ®ång. c) Hµng  nhËp  khÈu    lµ nguyªn liÖu vËt   kh«ng  t thuéc danh môc   Æt   m hµng Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ nÕu  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn  t¹ ®iÓm   cña  nªu  i   a  môc nµy      th× gi¸tÝnh thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo hîp ®ång.     d) Trong môc nµy, côm       tõ "®¬n vÞ, doanh  nghiÖp nhËp  khÈu  Uû  vµ  th¸c nhËp    khÈu kh«ng  nî thuÕ  cã    thuéc diÖn cìng chÕ"    lµ ®¬n  vÞ, doanh  nghiÖp  kh«ng thuéc diÖn    cìng chÕ    vµo    thêi®iÓm   ®¨ng  têkhaih¶iquan  i ký        t¹  Côc    H¶i quan        n¬imë tê khai,tr   êng    îct¹m        hîp ®   thêigi¶ito¶ cìng chÕ  thêi   cã    h¹n kh«ng  îccoilµkh«ng    ®       thuéc diÖn    cìng chÕ.   Nh÷ng  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu thuéc diÖn    cìng chÕ  bÊt kú    ë    cöa  khÈu  nµo  t¹    ithêi®iÓm  ®¨ng  tê khaihµng  ký      nhËp  khÈu    lµ nguyªn  liÖu,vËt ttrùctiÕp          ® a vµo s¶n xuÊt l¾p    cöa    r¸pë  khÈu  cha  danh  cã  s¸ch cìng chÕ      ph¶itù gi¸c       khai b¸o    quan      víic¬  h¶i quan    n¬i ®ang  lµm thñ        tôc ®Ó x¸c ®Þnh     gi¸tÝnh  thuÕ  theo ®óng quy  ®Þnh, mäi hµnh    viche  giÊu nh»m  môc  ®Ých    trèn thuÕ  ®Òu   xö    bÞ  lýtheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   e) Qu¶n          lý®èi víihµng  nhËp  khÈu    lµnguyªn liÖu vËt ttrùctiÕp ® a             vµo  s¶n  xuÊt,l¾p    r¸p: C¸c    tê khaih¶i quan      ®¨ng  nhËp  ký  khÈu theo  i lo¹ h×nh nµy,     Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng ph¶ilËp sæ       theo dâivíi           tiªuthøc sau: c¸c   Tªn  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu; Sè    hîp ®ång  nhËp  khÈu; Sè, ngµy    ®¨ng  têkhaiH¶i quan; ký        Lîng hµng    nhËp  khÈu;
 5. 5 Lîng hµng  ® a    ®∙  vµo  s¶n  xuÊt; Lîng hµng    cßn    a  l¹(ch ®em   i vµo  s¶n  xuÊt); Lîng hµnh    chuyÓn  nhîng (kh«ng      trùctiÕp ® a    vµo s¶n  xuÊt). Vµ  3  cø  th¸ng mét      lÇn,Côc    h¶iquan  ®Þa   ph¬ng  cÇu  yªu  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu  ®èi  chiÕu îng  l hµng  ho¸ nhËp  khÈu  theo h×nh thøc  nµy nhng  cha  a  ® vµo s¶n  xuÊt hoÆc     kh«ng    trùctiÕp ® a    vµo  s¶n xuÊt.Nh÷ng      saiph¹m      ®èi víi c¸c quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  82/1997/TT­ BTC  ngµy 11­ 1997 vµ Th«ng t 11­   92/1999/TT­ BTC   ngµy  7­ 24­ 1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    ®Òu   ph¶ilËp      biªn b¶n,  nÕu  i t¸ ph¹m  th×  ®¬n  kh«ng  îc phÐp  dông  vÞ  ®   ¸p  nguyªn  t¾c    x¸c ®Þnh   gi¸ tÝnh thuÕ  ®èi    víihµng nhËp  khÈu    lµ nguyªn liÖu vËt t trùctiÕp  a           ® vµo  s¶n  xuÊtl¾p      r¸ptheo quy    ®Þnh  cña      c¸cv¨n b¶n  nµy. f)Mét  ®iÓm  u  khixem         sè  l ý    xÐt c¸c®iÒu kiÖn      ¸p gi¸tÝnh thuÕ  theo    hîp ®ång      ®èi víihµng    lµnguyªn liÖu vËtt® a         vµo  s¶n xuÊt,l¾p    r¸p: V¨n b¶n    x¸c nhËn  d©y chuyÒn c«ng nghÖ  s¶n xuÊt s¶n    phÈm:  ®èi    víi ®¬n  s¶n  vÞ  xuÊt trong níc ph¶icã          b¶n    x¸c nhËn  cña  chñ  Bé  qu¶n  hoÆc  c¬  quan  qu¶n    lý chuyªn  ngµnh  cÊp  hoÆc   ¬ng  ¬ng    së  t ® vÒ ®¬n   cã  vÞ  d©y  chuyÒn  c«ng nghÖ  s¶n xuÊt,l¾p    ®ñ    r¸pcã  n¨ng   ®Ó   lùc  s¶n xuÊt s¶n    phÈm   theo quy ®Þnh  d©y  vµ  chuyÒn  sö  ®ã  dông  nguyªn vËt liÖu,vËt t nhËp           khÈu  ®Ó  s¶n xuÊts¶n    phÈm. V¨n b¶n    x¸c nhËn cña  quan  c¬  thuÕ qu¶n      lýtrùctiÕp    vÒ viÖc ®¬n vÞ  doanh nghiÖp  nhËp khÈu hoÆc   th¸cnhËp  uû    khÈu  thùc hiÖn    ®óng chÕ ®é  kÕ to¸n. §èi víiphÇn      nguyªn  liÖu, vËt   nhËp    t khÈu    ®Ó trùc tiÕp  a    ® vµo  s¶n  xuÊt,l¾p    îc ¸p      r¸p ®   gi¸tÝnh  thuÕ  theo          gi¸ghitrªnhîp ®ång  thÊp h¬n      gi¸tèi thiÓu  quy  nh  ®Þnh   trªn®©y   nÕu  kh«ng    trùc tiÕp  a  ® vµo  s¶n  xuÊt mµ       b¸n, chuyÓn  nhîng l¹ cho       i c¸c doanh  nghiÖp  hoÆc   ®¬n    chøc  vÞ, tæ  kh¸c th×    sau  2 ngµy  tõ ngµy  kÓ    chuyÓn  nhîng,mua       b¸n,®¬n   vÞ, doanh nghiÖp  ph¶ikhai     b¸o    quan    víic¬  H¶i quan    n¬ilµm      thñ tôc nhËp  khÈu    l«hµng  c¬  vµ  quan  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  îcbiÕt.Côc    ®     H¶i quan ®Þa  ph¬ng    trªnc¬  së khaib¸o    cña  ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu  x¸c nhËn  vµ    cña Côc  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  ®Ó  tiÕn hµnh    tÝnh    l¹ thuÕ  i phÇn  nguyªn liÖu chuyÓn      nhîng theo    nguyªn t¾c    x¸c®Þnh gi¸tÝnh        thuÕ  i   t¹ thêi®iÓm     chuyÓn  nhîng vµ      ra th«ng  thuÕ    b¸o  bæ sung. C¸c  êng  tr hîp cung cÊp  vËt   nguyªn  t liÖu nhËp khÈu  gi÷a c¸c doanh  nghiÖp trong níccã      h¹ch    to¸nkinh tÕ    ®éc  (kÓ  ®¬n  trong cïng mét  lËp  c¶  vÞ      Tæng  C«ng    ty hoÆc  Liªn hîp..       . víinhau  ) kh«ng  îc coi lµ trùc tiÕp  a  ®         ® vµo  s¶n  xuÊt,l½p    r¸p. 4.Mét  ®iÓm  u  khix¸c®Þnh      sè  l ý      gi¸tÝnh  thuÕ: 4.1.Khi cã      thay ® æi            gi¸ghitrªnhîp ®ång nhËp  khÈu    îcc¬  sÏ®   quan    h¶i quan chÊp nhËn  nÕu tho¶ thuËn  sù  vÒ  thay ® æi    îc lËp    ®ã ®   thµnh  b¶n  v¨n 
 6. 6 tr     ícthêi®iÓm   xÕp  hµng      lªntµu hay  ph¬ng tiÖn vËn  ,           t¶i phï hîp víi chøng    c¸c tõcã  ªnquan  nép    li   vµ  cho  quan    c¬  h¶iquan vµo    thêi®iÓm  ®¨ng  têkhai. ký    4.2.NÕu     hµng nhËp  khÈu  hµng  cã  b¶o hµnh, vÒ     nguyªn  t¾c    gi¸tÝnh  thuÕ    ®ång  trªnhîp  bao gåm   l hµng  c¶ îng  b¶o hµnh, nÕu              gi¸trÞ ghi trªnhîp ®ång  chia cho îng hµng    l   nhËp  khÈu thùc tÕ  hµng    c¶  b¶o hµnh  thÊp h¬n    gi¸ tèithiÓu        ®èi víihµng thuéc danh    môc nhµ    nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  thÊp  vµ  h¬n 70%       gi¸tèithiÓu      ®èi víihµng  kh«ng thuéc danh    môc  Æt   m hµng nhµ    níc qu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ  gi¸tÝnh  th×    thuÕ  îcx¸c ®Þnh  ®     theo b¶ng      gi¸tèithiÓu,  kÓ  l   c¶ îng hµng  b¶o hµnh. 4.3.Trêng        hîp gi¸mua  b¸n      trªnhîp ®ång bao gåm     l∙ suÊt tr¶chËm   i     th×  khix¸c®Þnh        gi¸tÝnh thuÕ    îclo¹ trõl∙suÊttr¶chËm   sÏ®         i i     theo hîp ®ång.     4.4.Trong    êng        c¸ctr hîp gi¸tÝnh thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo hîp ®ång      nhng  gi¸mua     b¸n kh«ng bao gåm  phÝ  vËn  , t¶i phÝ b¶o hiÓm     mµ chñ  hµng kh«ng  xuÊt tr×nh  îc chøng      ®   tõ hîp  vÒ       lÖ  c¸c chiphÝ      kÓ trªnth×      khix¸c ®Þnh    gi¸ tÝnh thuÕ  ph¶i céng    thªm      c¸c chi phÝ  nµy theo quy ®Þnh   iC«ng  t¹  v¨n sè  1632/TCHQ­KTTT  ngµy  3­ 30­ 1999  cña  Tæng  côc    H¶i quan. 4.5.Gi¸tÝnh      thuÕ          truythu ®èi víihµng  nhËp khÈu  îcmiÔn  ®   thuÕ,u      ®∙i vÒ  thuÕ  îc x¸c  ®   ®Þnh  theo c¸c nguyªn t¾c quy ®Þnh   ithêi®iÓm     t¹    lý do  miÔn  gi¶m,u      ®∙ithay ®æi.   II.H µ n g  xu Êt kh È u:   Gi¸ tÝnh    thuÕ hµng xuÊt khÈu      lµ gi¸ b¸n  icöa  t¹  khÈu xuÊt,theo      hîp ®ång. B.  B¸o  gi¸: c¸o  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè  b¸o        Tæng  lËp  c¸o gi¸göivÒ  côc    H¶i quan  theo c¸cquy      ®Þnh  sau  ®©y: 1.MÉu       1:B¸o        c¸o gi¸hîp ®ång  Æt   m hµng thuéc danh    môc  Nhµ    nícqu¶n  lýgi¸tÝnh      thuÕ        Æt   ®èi víi m c¸c hµng  møc  cã  chªnh lÖch      gi¸tõ10%       trëlªnso  víi  b¶ng      gi¸tèithiÓu  ®Þnh  15  vµ  kú  ngµy  mét  göib»ng  êng  ®iÖn  lÇn    ® bu  vÒ  Tæng  côc    H¶i quan. 2. MÉu       2: B¸o        c¸o gi¸hîp ®ång  Æt   m hµng  ® îcquy  ®∙    ®Þnh  trong b¶ng    gi¸cña    Tæng  côc    H¶i quan  møc  cã  chªnh  lÖch      gi¸tõ 30%       víigi¸tèi trëlªnso        thiÓu  göi b¸o  vµ    c¸o    vÒ Tæng   côc H¶i  quan trong    thêigian  ngµy      10  kÓ tõ ngµy ®¨ng  têkhai.  víi   êng    ký          tr §èi c¸c hîp nµy  Côc    H¶i quan ®Þa ph¬ng  ph¶i  
 7. 7 tiÕn hµnh ®iÒu      tra gi¸thÞ  êng, tham  tr   kh¶o    c¸c th«ng    ªnquan  ®Ò   tinli   vµ  xuÊtmøc        gi¸tèithiÓu. 3. MÉu       3: B¸o  gi¸m Æt   c¸o    hµng  ph¸tsinh bao      gåm     Æt   c¸c m hµng  cha  ® îc quy    ®Þnh trong c¸c b¶ng          gi¸tèithiÓu.§èi víic¸c tr         êng  nµy hîp  Côc    H¶i quan  ®Þa   ph¬ng  ph¶i®Ò     xuÊt møc         gi¸tèithiÓu cïng    së    víic¬  ®Ò xuÊt nh   quy  ®Þnh  i t¹ môc  phÇn  vµ  c¸o vÒ    2  B  b¸o    Tæng  côc    H¶i quan  trong thêigian       5 ngµy  tõngµy  kÓ    ®¨ng  têkhai. ký    C.  KiÓm     ¸p    travµ  gi¸tÝnh  thuÕ  1. Theo    quy ®Þnh  i   vµ    môc    t¹ Bíc 2  Bíc 4  IIQuy  tr×nh hµnh  ®èi      thu  víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè  383/1998/TCHQ­Q§   ngµy  11­ 17­ 1998  cña  Tæng   côc  ëng  tr Tæng   côc    H¶i quan,c¸n bé      thuÕ  ph¶ikiÓm      traviÖc    kª khaigi¸tÝnh      thuÕ  cña chñ hµng  nÕu  viÖc  khai®ã   kª    cha  ®óng  th× c¸n  thuÕ  bé  ph¶i x¸c ®Þnh  i     l¹ theo    ®óng    c¸c nguyªn t¾c    qu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ. C¸n  thuÕ    bé  ph¶ighirâ lýdo, c¬  ¸p gi¸           së      tÝnh thuÕ      trªntêkhaivµ    ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   viÖc    vÒ  kiÓm        tra, gi¸tÝnh  ¸p thuÕ ®ã. 2. C¸n  tÝnh    bé  thuÕ  ph¶ikiÓm       tratoµn  hå  l« hµng, tÝnh  lÖ  bé  s¬      hîp  cña    hîp ®ång, tÝnh    thèng nhÊt cña      c¸c chøng    ªnquan      tõ li   tí gi¸mua    i b¸n;c¨n  cø vµo  kÕt  qu¶ kiÓm     ho¸ hµng  nhËp  khÈu      ®Ó x¸c ®Þnh  ®Çy  c¸c yÕu    ®ñ    tè li   ªnquan      tí x¸c ®Þnh    i gi¸tÝnh  thuÕ  tªnhµng, quy  nh      c¸ch chÊt l      îng,xuÊt xø,     l   îng hµng, ®¬n      gi¸,®¬n  tÝnh,tiÒn  thanh  vÞ    tÖ  to¸n,tû gi¸;       xem   xÐt    gi¸tÝnh  thuÕ  chñ  hµng  khaib¸o    së    ®∙    trªnc¬  ®ã ®èi  chiÕu  hµng  thùc nhËp  ®¬n    vµ  gi¸víiquy      ®Þnh   ic¸c b¶ng    t¹    gi¸tÝnh  thuÕ  hiÖu    ithêi®iÓm   cã  lùc t¹    nhËp  khÈu      ®Ó x¸c ®Þnh     gi¸tÝnh  thuÕ  cho  hµng ho¸ nhËp  khÈu  theo ®óng   c¸c nguyªn  t¾c  qu¶n      lý gi¸tÝnh  thuÕ  ® îc quy  ®∙    ®Þnh.  Trong    khi xem   xÐt    gi¸ tÝnh  thuÕ  hµng  nhËp  khÈu  cÇn  nghiªncøu  tªnhµng    kü    theo  khaib¸o  kÕt    vµ  qu¶  kiÓm         ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh  hµng  thùc nhËp    khÈu  hay  ®∙  cha  îcquy  ®   ®Þnh  gi¸tÝnh    thuÕ, tr¸nh t×nh      tr¹ng cïng      lµ mét  Æt   m hµng  nhng  tªn gäi kh¸c do        nhau    mµ kh«ng  tiÕn hµnh      x¸c ®Þnh   gi¸tÝnh thuÕ  theo ®óng   c¸c nguyªn t¾c    ® îcquy    ®Þnh. §èivíitr     êng        Æt   hîp ¸p gi¸m hµng ¬ng    t tù ph¶ighirâ tªnm Æt           hµng ¬ng  t tù sè    quyÕt  ®Þnh  ban hµnh  b¶ng    gi¸,kh«ng  lý vi ph¹m  xö      ®èi    êng    víitr hîp chñ hµng kh«ng    kª khaigi¸tÝnh      thuÕ theo m Æt     hµng ¬ng  t tù. Nghiªm  cÊm     thuÕ  t×nh        c¸n bé  cè  ¸p saigi¸tÝnh  thuÕ  g©y      thÊtthu thuÕ  hoÆc   khã  kh¨n s¸ch nhiÔu          ®èi víichñ  hµng. 3. §èivíic¸c tr         êng    îctù kª khai(kh«ng  hîp ®ång  hîp ®         cã    nhng b¶ng    gi¸ cha quy  ®Þnh  kh«ng  hµng ¬ng      vµ  cã  t tù mµ chñ  hµng kh«ng biÕt®Ó       kª khai   th× giao  cho Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh, thµnh    phè giao Trëng    H¶i quan  cöa  khÈu  quyÒn  ®Þnh   Ên  møc     gi¸tÝnh  thuÕ theo nguyªn t¾c qu¶n      lý gi¸ tÝnh  thuÕ.
 8. 8 D.  Gi¶iquyÕt    khiÕu  n¹i 1. Trêng      hîp khiÕu    n¹iviÖc        ¸p saigi¸cña    h¶iquan  Côc  ëng  c¸n bé    th×  tr Côc  H¶i quan tØnh, thµnh    phè xem   xÐt    gi¶iquyÕt. NÕu     chñ hµng kh«ng  ®ång  víinéidung    ý      gi¶iquyÕt cña Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè  th× cã    quyÒn  khiÕu      n¹ilªnTæng  côc    H¶i quan. Trêng    hîp khiÕu    nhÇm   trong kª khaih¶iquan  n¹ivÒ  lÉn          dÉn ®Õn  tÝnh  t¨ng sè    thuÕ  ph¶i nép    trong vßng mét n¨m      kÓ tõ ngµy ®¨ng  tê khai th×  ký      Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè    gi¶iquyÕt.   2. §èi víic¸c khiÕu              n¹ivÒ møc    gi¸quy ®Þnh  i   t¹  b¶ng      c¸c gi¸tèithiÓu,  khiÕu    n¹iviÖc  gi¸tÝnh  ¸p    thuÕ theo  Æt   m hµng  ¬ng  do  Tµi chÝnh, t tù  Bé      Tæng  côc    H¶i quan  xem  xÐt    gi¶iquyÕt  theo quy ®Þnh.  Néi  dung c«ng    v¨n khiÕu    n¹iph¶ichøng    minh  tÝnh trung thùc,chÝnh        x¸ccña   gi¸mua  ®Ó   b¸n  c¬  quan chøc n¨ng  c¨n cø  cã    xem      xÐt gi¶iquyÕt. 3. Thêigian gi¶iquyÕt          khiÕu    n¹iph¶ithùc hiÖn      theo  ®óng  QuyÕt  ®Þnh  sè  69/1998/Q§­TCHQ   ngµy  3­ 26­ 1998. Khi nhËn  îc chØ     ®   ®¹o cña Tæng   côc  H¶i quan  ph¶i khÈn  ¬ng    tr thùc  hiÖn theo ®óng    néidung chØ  ®¹o, tr   êng  cßn  hîp  víng m ¾c,    cha  th×  râ  ph¶i   kÞp    thêib¸o c¸o  ®Ò   vµ  xuÊt cô    thÓ  híng    gi¶iquyÕt  (kh«ng  b¸o c¸o chung  chung). E.  lýviph¹m Xö      1. §èit      îng nép  thuÕ gian dèitrong hîp ®ång          ngo¹ith   ¬ng,gian lËn      trong   khaib¸o      h¶iquan  gi¸tÝnh  vÒ    thuÕ; kh«ng    khaib¸o,khaib¸o      quan        saivíic¬  h¶iquan    sù    khicã  thay ®æi    môc ®Ých  dông  sö  cña hµng   ho¸ nhËp khÈu ®∙  ® îc hëng  ®∙ivÒ       u    gi¸tÝnh  thuÕ  nguyªn  nh  liÖu,vËt t trùc tiÕp  a         ® vµo  s¶n  xuÊt l¾p    c¸c saiph¹m    r¸p vµ      kh¸c vÒ       gi¸tÝnh  thuÕ, sÏ bÞ  ph¹ttheo      xö    quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   2. C¸n  h¶iquan      bé    viph¹m  quy  chÕ nµy  c¸c v¨n b¶n  vµ      ph¸p  quy  gi¸ vÒ    tÝnh thuÕ, cè    t×nh  lýsaig©y  xö      thiÖth¹icho   îng nép      ®èi t   thuÕ    xö    sÏbÞ  ph¹t theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   F. Tæ     chøc  thùc  hiÖn Côc  ëng  tr Côc H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  chøc  tæ  thùc hiÖn, th   êng  xuyªn kiÓm     traviÖc thùc hiÖn    c«ng    t¸cqu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ theo quy chÕ  nµy  niªm  vµ  yÕt  c«ng khait¹ n¬ilµm              i thñ tôch¶iquan. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  víng  ¾c,  cã  m bÊt hîp    lý cÇn    bæ sung  söa  ®æi th×  quan    c¬  h¶i quan, ngêi lµm  tôc h¶i quan      thñ      ph¶n  ¸nh kÞp    thêivÒ 
 9. 9 Côc KiÓm       trathu thuÕ  xuÊt nhËp    khÈu    ­ Tæng  côc    H¶i quan    ®Ó nghiªncøu    chØnh    híng dÉn. lývµ   
 10. 10 h¶i  tØnh  Côc   quan  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam       §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . MÉu   1        B¸o  gi¸hîp  c¸o    ®ång  Æt   m hµng thuéc  danh  môc Nhµ    nícqu¶n      møc   lýgi¸cã  chªnh lÖch Tõ 10%       trëlªn                                           Tªn  hµng     XuÊt xø §¬n   vÞ  Gi¸   tÝnh  Gi¸hîp ®ång       tÝnh    thuÕ  Côc  ëng... tr . Ký    tªn,®ãng  dÊu      
 11. 11 h¶i  tØnh  Côc   quan  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam       §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . MÉu   2 B¸o  gi¸hîp  c¸o    ®ång  Æt   m b»ng kh«ng  thuéc danh môc  Nhµ    nícqu¶n      lýgi¸ cã møc  chªnh  lÖch  30%     tõ  trëlªn Tªn  hµng XuÊt  §V  Gi¸hîp     Gi¸tèi     Th«ng    tin®iÒu  Gi¸®Ò     xø tÝnh ®ång thiÓu trakh¶o    s¸t xuÊt (Ghichó:Cét      th«ng    tin®iÒu        traghirâ nguån  th«ng  tin) Côc  ëng  tr Ký    tªn,®ãng  dÊu
 12. 12 h¶i    Côc   quan  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa    viÖtnam       §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . MÉu   3  b¸o  gi¸tÝnh  c¸o    thuÕ  Æt   m b»ng    míi ph¸tsinh    cha  îcquy  ®   ®Þnh       gi¸tèithiÓu Tªn ®¬n  Sè,  Tªn  XuÊt  §¬n vÞ  Gi¸hîp     Th«ng    tin Gi¸  Ghi  vÞ nhËp  ngµy    hµn tê xø tÝnh ®ång ®iÒu    trakh¶o  ®Ò   chó khÈu khai g s¸t xuÊt (Ghichó:cétth«ng          tin®iÒu        th«ng    traghirâ nguån  tin)            Côc  ëng tr (Ký    tªn,®ãng  dÊu)
Đồng bộ tài khoản