Quyết định 284/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
147
lượt xem
32
download

Quyết định 284/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 284/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 284/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  284/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y 25  n th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   8  Q ch o  vay c ñ a t æ  ch øc  t Ý n d ô n g  ® è i  íi h¸ch h µ n g v  k thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u   Nay  1.   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch cho    vay cña  chøc  Ýn  ông  i víi tæ  td ®è     kh¸ch hµng.   §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  th¸ng  n¨m   ®Þ n c hi l   t ng 15  9  2000  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 324/1998/Q§­NHNN1   µy  ng 30/9/1998  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ch cho vay  ña    c tæ chøc  Ýn  ông  i víi td ®è    kh¸ch hµng.   §i Ò u 3. C¸c  îp  ng  Ýn  ông  îc ký  Õt  íc ngµy  h ®å td ®   k tr   Quy Õt  nh   ®Þ nµy  ã  Öu  ùcnhng  a    ©n  c hi l   ch gi¶i ng hoÆc     ©n  a  Õt  µ    îp ®ång  gi¶ing ch h v c¸ch   tÝn  ông  ∙  d ® cho  vay cßn    î®Õ n   èingµy  dn  cu   14/9/2000 th× tæ      chøc  Ýn  ông  td vµ kh¸ch hµng  Õp tôcthùc hiÖn    ti       theo    iÒu  c¸c® kho¶n  ∙  ý  Õt  ® k k cho  n     ®Õ khi thu h Õt  î hoÆc     n  tho¶ thuËn  öa  æi,bæ     s®   sung  îp ®ång  Ýn  ông  ïhîp víi h  td ph       quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è     kh¸ch hµng      ban hµnh  Ìm  k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  4. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ  ¬  tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông, ®è tæ  td   kh¸ch hµng    vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  Þu  v c tæ  td ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 q uy  Õ   ch c h o  vay  ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   è i víi h¸ch h µ n g  c ®  k (Ban  µnh  Ìm  h k theo    Quy Õt  nh  è 284/2000/Q§­ ®Þ s  NHNN1 ngµy 25/8/2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g                                                                                   §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi cho  vay b»ng  ång  Öt Nam   µ  ¹i § Vi   v ngo   tÖ  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è    kh¸ch hµng    nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn    c v cho s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô,®Ç u      iÓnvµ  i sèng. xu       v  tph¸ttr   ®ê   §i Ò u    èit ng ¸p dông 2. §  î     1. C¸c  chøc  Ýn  ông  îcthµnh  Ëp  µ  ùc hiÖn    tæ  td ®  l v th   nghiÖp  ô  v cho    vay theo quy  nh  ña  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông.   ®Þ c Lu   tæ  td 2.Kh¸ch  µng    h vay  ¹ tæ  t   chøc  Ýn  ông,bao  å m: i td   g a) C¸c ph¸p  ©n  µ:Doanh  nh l  nghiÖp  µ   íc,hîp      Nh n   t¸c x∙,c«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn, doanh  hh  ty cæ ph   nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     c¸ctæ    chøc  kh¸ccã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët d©n   ®Þ ti  94  B Lu   sù; b) C¸  ©n;   nh c)Hé     nh;   gia®× d) Tæ   îp t¸c;   h  ®)  Doanh  nghiÖp   ©n; tnh e) C«ng    îp danh.   tyh   §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy    õng÷  íi y  îchiÓu    ch n c¸ct   d  ®© ®   nh sau: 1. Cho    vay  µ m ét  ×nh  l  h thøc  ña  Êp  Ýn  ông, theo    chøc  Ýn  cc td   ®ã tæ  t dông  giao cho kh¸ch  µng  ö  ông  ét  h sd m kho¶n  Òn    ö  ông  µo  ôc   ti ®Ó s d vm ®Ých  µ  êigian  Êt ®Þnh  v th   nh   theo tho¶  Ën  íinguyªn  ¾c  ã  µn      thu v   t c ho tr¶c¶ gèc  µ  i v l∙ . 2. Thêih¹n      cho vay  µ m ét  l  kho¶ng  êigian  îctÝnh  õ khikh¸ch hµng  th   ®  t      b ¾t  u   Ën  Òn  ®Ç nh ti vay  cho  n   êi®iÓ m     Õt  î gèc  µ    Òn  ®Õ th   tr¶h n   v l∙ ti vay  ∙  i ® ® îc tho¶  Ën    thu trong  îp  ng  Ýn  ông  ÷a  chøc  Ýn  ông  µ  h ®å td gi tæ  td v kh¸ch  hµng.   3.Kú  ¹n tr¶nîlµc¸ckho¶ng  êigian trong thêih¹n cho    h         th         vay  ∙  îctho¶ ®®     thuËn  ÷a tæ  gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  µ   ¹  èim çi    m ti cu   kho¶ng  êigian th    
 3. 3 ®ã  kh¸ch  µng  h ph¶i tr¶m ét  Çn     ph hoÆc   µn  é  Òn  to b ti vay cho  chøc  Ýn  tæ  t dông. 4. §iÒu    chØnh  ú  ¹n    î lµ viÖc  chøc  Ýn  ông  µ  k h tr¶ n     tæ  td v kh¸ch  µng  h tho¶ thuËn  Ò   Öc    v vi thay ® æi    ú  ¹n    î ®∙    c¸ck h tr¶n   tho¶ thuËn  íc®ã     tr   trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td 5. Gia  ¹n  î vay  µ viÖc  chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  Ðo  µi thªm    h n  l  tæ  td ch thu k d  m ét  kho¶ng  êigian ngoµithêih¹n cho  th         vay  ∙  ® tho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ýn     t dông.   6. Dù   ®Ç u   , ph¬ng  s¶n  Êt,kinh    ¸n  t  ¸n  xu   doanh, dÞch  ô    v hoÆc   ù    d ¸n ®Ç u  ,ph¬ng    ôc  ô  i sèng  µm ét  Ëp  îp nh÷ng    ÊtvÒ   t  ¸n ph v ®ê   l  t h  ®Ò xu   nhu  Çu  c vèn,c¸ch thøc  ö  ông  èn,kÕt      sd v  qu¶ ¬ng  t øng    îctrong m ét  thu ®     kho¶ng  êi th   gian    nh  i  íiho¹t®éng  ô  Ó    x¸c ®Þ ®è v     c th ®Ó s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô, xu       v  ®Ç u      iÓnhoÆc   ôc  ô  i sèng. tph¸ttr   ph v ®ê   7. H¹n    møc   Ýn  ông  µ møc     î vay  èi®a   îc duy  ×trong m ét  êi td l  dn  t  ®   tr     th   h¹n  Êt ®Þnh  µ   chøc  Ýn  ông  µ  nh   m tæ  td v kh¸ch hµng  ∙    ® tho¶  Ën  thu trong hîp    ®ång  Ýn  ông. td §i Ò u    ùc  Ön  ®Þnh  Ò   4. Th hi quy  v qu¶n  ýngo¹ihèi l    Trong    khicho vay b»ng  ¹itÖ,tæ  ngo     chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    ph¶i   thùc hiÖn  ng    ®ó quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n   µng  µ   ®Þ c Ch ph v h   c Ng h Nh nícvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèi. l               C h ¬ n g  II  N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   §i Ò u    Òn  ùchñ  5. Quy t   trongcho  cña  chøc  Ýn  ông   vay  tæ  td Tæ  chøc  Ýn  ông  ù chÞu  td t  tr¸ch nhiÖm   Ò   Õt  nh    v quy ®Þ cho vay  ña  c m × nh. Kh«ng  ét  chøc, c¸  ©n   µo  îc can  Öp  i m tæ    nh n ®  thi tr¸ ph¸p  Ët vµo    lu   quyÒn  ùchñ  t  trong cho    vay  ña tæ  c   chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    6. Nguyªn  ¾c  vèn t vay  Kh¸ch  µng  h vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  v c tæ  td ph¶i   ¶m    ® b¶o    c¸c nguyªn  t¾c  sau: 1. Sö   ông  èn   d v vay  ng  ôc  ch  ∙  ®ó m ®Ý ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Ýn     t dông; 2.   Ph¶i  µn    îgèc  µ    Òn vay  ng  ¹n  ∙   ho tr¶n   v l∙ti   i ®ó h ® tho¶ thuËn    trong hîp    ®ång  Ýn  ông; td 3. ViÖc    b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   ph¶ithùc hiÖn      quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ®Þ c Ch ph v cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. Th ®è Ng h Nh n       
 4. 4 §i Ò u    Òu  Ön  vèn 7. §i ki vay  Tæ  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt  µ  Õt  nh  x v quy ®Þ cho vay    khikh¸ch hµng  ã    c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 1. Cã     n¨ng  ùcph¸p  Ëtd©n  ù,n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  µ  Þu  l  lu   s  l  vid s v ch tr¸ch   nhiÖ m  ©n  ù  d s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt, ô  Ó  µ:      th l   c a) Ph¸p  ©n    nh ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p luËtd©n  ù; l     s b)  nh©n  µ  ñ  C¸  v ch doanh nghiÖp   ©n  t nh ph¶icã    n¨ng  ùc ph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s c) §¹idiÖn  ña  é    nh     c h gia ®× ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùchµnh  l  vid©n  ù;   s d) §¹idiÖn  ña  hîp t¸cph¶icã     c tæ        n¨ng  ùcph¸p  Ëtvµ  l  lu   n¨ng  ùchµnh    l  vi d©n  ù; s ®)  µnh    îp danh  ña  Th viªnh   c C«ng    îp danh  tyh   ph¶icã    n¨ng  ùcph¸p luËt l     vµ  n¨ng  ùchµnh    ©n  ù;  l  vid s  2.Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh  ¶m   t  ® b¶o    îtrong thêih¹n cam  Õt; tr¶n       k 3.M ôc  ch  ö  ông  èn    ®Ý s d v vay  îp ph¸p; h  4. Cã   ù    u  ,ph¬ng      d ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,  xu  kinh doanh,dÞch  ô kh¶  , ã      v  thi  c hiÖu qu¶ hoÆc   ã  ù    u  ,ph¬ng    ôc  ô  i sèng  c d ¸n ®Ç t  ¸n ph v ®ê   kh¶    Ìm  thik theo  ph¬ng      îkh¶  ; ¸n tr¶n   thi  5. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.  ph v h   c Th ®è Ng h Nh n   §i Ò u    ¹icho  8. Lo   vay 1. Cho    vay  ¾n  ¹n:Tæ   ng h  chøc  Ýn  ông  td cho  kh¸ch hµng    vay  ¾n  ¹n  ng h nh»m   ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn  c v cho  s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô,®êi sèng. xu       v      2. Cho    vay trung  ¹n,dµi h¹n:Tæ   h     chøc  Ýn  ông  td cho  kh¸ch  µng    h vay vèn trung h¹n,dµi h¹n       nh»m   ùc hiÖn    ù  ®Ç u    th   c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,  i   xu   kinhdoanh,dÞch  ô,®êi sèng.     v      §i Ò u    èit ng cho  9. §  î   vay 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho  vay    i t ng: c¸c®è  î   a) Gi¸trÞvËt t  µng           ,h ho¸,m¸y  ãc, thiÕtbÞ  m     bao  å m   thuÕ    Þgia g c¶  gi¸tr     t¨ng n»m     trong tæng    Þ l« hµng  µ      gi¸tr     v c¸c kho¶n    Ý     ùc hiÖn    chiph ®Ó th   c¸c dù    u  ,ph¬ng    ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  xu       v hoÆc   ù    u  ,ph­ d ¸n ®Ç t  ¬ng    ôc  ô  i sèng; ¸n ph v ®ê     b) C¸c    nhu  Çu  µi Ýnh  ña  c t  ch c kh¸ch hµng    sau  y: ®© ­ Sè   Òn thuÕ  Êt khÈu, nhËp  Èu    ti   xu     kh kh¸ch hµng    ph¶inép    µm  ñ    ®Ó l th tôc xuÊt khÈu, nhËp  Èu  µ     Þ l« hµng    chøc  Ýn  ông  ã        kh m gi¸tr     ®ã tæ  td c tham   giacho    vay;     ­  è   i Òn  S l∙ ti vay      tr¶ cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td cho vay trong  êih¹n    th   thi c«ng,cha bµn      giao vµ  a  µis¶n  è  nh  µo  ö  ông  i víi   ® t  c ®Þ v sd ®è     cho vay  trung 
 5. 5 h¹n,dµih¹n    u    µis¶n  è  nh  µ       ®Ó ®Ç tt   c ®Þ m kho¶n      îctÝnh  tr¶l∙®   i trong gi¸trÞ     tµis¶n  è  nh  ;   c ®Þ ®ã ­  è   Òn  S ti kh¸ch  µng  h vay      ®Ó tr¶ cho c¸c kho¶n vay  µichÝnh  t  (b»ng  tiÒn)cho  ícngoµim µ       n    c¸c kho¶n vay    ∙  îctæ  ®ã ® ®   chøc  Ýn  ông  td trong níc    b¶o l∙nh, Õu  ã      iÒu  Ön    n c ®ñ c¸c® ki sau:Dù     u  ,ph¬ng      ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh xu     doanh, dÞch  ô    v hoÆc   ù   ®Ç u   , ph¬ng  phôc  ô  i  èng  ö  ông  d ¸n  t  ¸n  v ®ê s sd kho¶n  vay    ang  îcthùc hiÖn  ã  Öu  trªn® ®    c hi qu¶;kho¶n    vay n»m   trong h¹n      tr¶ nî;kh¸ch hµng  t ® îc ®iÒu  Ön      ®¹     ki vay  èn  Ën  î h¬n  v thu l   i hoÆc   ÕtkiÖm     ti   chi phÝ  víi so    vay  èn  ícngoµivµ  ã  v n    c kh¶  n¨ng    î; tr¶n ­ C¸c nhu  Çu  µichÝnh  c t  kh¸c  ôc  ô  ph v cho  qu¸  ×nh  tr s¶n  Êt, kinh xu     doanh,dÞch  ô  µ  ôc  ô  i sèng    v v ph v ®ê   theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ­ ®Þ c Ng h Nh n íc.    2.Tæ     chøc tÝn  ông   d kh«ng  îccho  ®  vay    i t ng sau: c¸c®è  î   a)  è   Òn  Õ  S ti thu ph¶inép  ùctiÕp    tr   cho  ©n   Ng s¸ch Nhµ   íc;trõsè  Òn   n     ti   thuÕ  ÊtkhÈu,nhËp  Èu  xu     kh quy  nh  ¹ §o¹n 1  Ó m   Kho¶n  §iÒu  µy;  ®Þ t  i   §i b  1  n    b) Sè  Òn ®Ó     îgèc  µ      ti   tr¶n   v l∙vay  i cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh¸c;   c) Sè    Òn vay      l∙ti   i tr¶cho  Ýnh  chøc  Ýn  ông  ch tæ  td cho vay  èn;trõtr ng  v    ê hîp cho  vay  è    Òn  s l∙ ti vay  i theo quy  nh  ¹  ¹n  §iÓ m   Kho¶n  §iÒu  ®Þ ti §o 2  b  1  nµy.  §i Ò u    êih¹n  vay  10. Th   cho  Tæ  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  áa  Ën  Ò   êih¹n    th thu v th   cho vay theo  hailo¹    i : 1.Cho    vay  ¾n  ¹n:Tèi®a  n   th¸ng,® îcx¸c®Þnh  ïhîp víi   ng h     ®Õ 12      ph       chu kú  s¶n  Êt,kinh doanh  µ  xu     v kh¶  n¨ng    îcña  tr¶n   kh¸ch hµng.   2. Cho    vay  trung h¹n,dµih¹n:Thêih¹n           cho  vay  îcx¸c ®Þnh  ï hîp víi ®   ph       thêih¹n    åivèn  ña  ù    u  ,kh¶    thu h   c d ¸n ®Ç t  n¨ng    î cña  tr¶n   kh¸ch hµng  µ  Ýnh    vt chÊtnguån  èn    v cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông: c tæ  td a) Thêih¹n cho       vay  trung h¹n:  õ    th¸ng®Õ n   th¸ng;    T trªn12    60    b) Thêih¹n      cho  vay  µih¹n:Tõ    th¸ng trëlªnnhng  d     trªn60      kh«ng    êi qu¸ th   h¹n ho¹t®éng     cßn  ¹theo Quy Õt  nh  µnh  Ëp hoÆc   Êy  Ðp  µnh  Ëp  l  i   ®Þ th l  Gi ph th l ®èi víiph¸p  ©n  µ     nh v kh«ng    n¨m  i víicho  qu¸ 15  ®è     vay    ù    u    ôc  c¸c d ¸n ®Ç tph vô  i sèng.  ®ê            §i Ò u      Êtcho  11. L∙isu   vay  1. Møc    Êt cho    l∙ su   i vay  tæ  do  chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    tho¶  Ën  thu phï hîp  íi quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc vÒ     Êt cho    v    ®Þ c Ng h Nh n   l∙ su  i vay  ¹  êi ti   th ®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông.Tæ   kk h  td   chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m     c«ng  è  b c«ng khaic¸cmøc    Êtcho     l∙su   i vay cho  kh¸ch hµng  Õt.   bi 2. L∙isuÊt cho       vay  ®∙i® îc¸p dông  i víi   u        ®è     kh¸ch hµng  îcu  ∙ivÒ   c¸c   ®  ®  l∙suÊt    i  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ch ph v h   c Ng h Nh n  
 6. 6 3. Trêng  îp kho¶n    h  vay  Þ  b chuyÓn  sang  î qu¸ h¹n,ph¶i¸p dông    Êt n         l∙su   i nî qu¸  ¹n    h theo  møc  quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc t¹  êi ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   i   th ®iÓ m   ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông. kk h  td §i Ò u    12. Møc  vay cho  1. Tæ     chøc  Ýn  ông    vµo  td c¨n cø  nhu  Çu  c vay  èn cña  v  kh¸ch hµng,quy      ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  ¹ NghÞ   nh  è  c Ch ph t i   ®Þ s 178/1999/N§­   Ò   CP v møc  cho vay    so víigi¸trÞ tµis¶n  µm       l b¶o  ¶m,  ® kh¶ n¨ng  µn    î cña  ho tr¶n   kh¸ch hµng    vay  µ  v kh¶ n¨ng  ån  èn  ña  × nh    Õt ®Þnh  ngu v c m ®Ó quy   møc  cho vay. 2. Tæng    î cho    dn  vay  i víi ét  ®è     m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   èn  ®     v tù  ã  ña  chøc  Ýn  ông, trõ tr ng  îp  i  íinh÷ng  c c tæ  td    ê h ®è v   kho¶n vay  õ    t c¸c nguån  èn  û    ña  Ýnh  ñ,cña    chøc,c¸ nh©n  v u th¸cc Ch ph   c¸c tæ     hoÆc   êng  îp tr h  kh¸ch hµng    vay  µtæ  l   chøc  Ýn  ông. td 3. Tæng    î cho    dn  vay  i víi   i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   ®è     ®è  î   c¸c ®Þ ti   21  ch nµy  kh«ng  îcvît     èn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông. ®     5% v t   c tæ  qu¸ td   §i Ò u    nî  èc  µ  i 13. Tr¶   g v l∙    1. C¨n  vµo  Æc   iÓ m   cø  ® ® s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô,kh¶  xu       v  n¨ng  µi t  chÝnh,thu nhËp  µ  ån    î cña     v ngu tr¶n   kh¸ch hµng,tæ      chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch   hµng  áa thuËn  Ò   Öc    îgèc  µ    Òn vay    th   v vi tr¶n   v l∙ti   i nh sau:  a) C¸c  ú  ¹n    îgèc;   k h tr¶n     b) C¸c  ú  ¹n      Òn vay  ïng víi ú  ¹n    î gèc hoÆc     k h tr¶l∙ti   i c     h tr¶n   k   theo  ú  ¹n  kh riªng;   c) §ång  Òn    î vµ  Öc    µn    Þ nî gèc    ti tr¶n   vi b¶o to gi¸tr     b»ng    ×nh  c¸c h thøc  thÝch  îp,phïhîp víi h        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt  . 2.    n   ú  ¹n    î hoÆc   Õt  óc  êih¹n  Khi ®Õ k h tr¶ n   k th th   cho vay, n Õu     kh¸ch  hµng  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    î ®óng  ¹n  µ  tr¶n   h v kh«ng  îc®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n  î k h n  hoÆc   kh«ng  îcgiah¹n  î,th× sè  î®Õ n   ¹n kh«ng    îcbÞ  ®     n     n  h  tr¶®   chuyÓn  sang  nî qu¸  ¹n  µ    h v kh¸ch  µng  h ph¶ichÞu    Êt nî qu¸  ¹n  i  íisè  Òn  Ë m     l∙ su     i h ®è v   ti ch tr¶. 3. Trêng  îp    h kh¸ch  µng    î tr c h¹n  ×  chøc  Ýn  ông  µ  h tr¶n   í   th tæ  td v kh¸ch  hµng tho¶ thuËn  Ò   è    Òn vay    v s l∙ti   i ph¶itr¶nhng     kh«ng  îtqu¸ møc    ∙  v    l∙® tho¶ i   thuËn tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td §i Ò u    å   ¬  vèn 14. H s vay  1. Khi cã      nhu  Çu  c vay  èn, kh¸ch  µng  öi cho  chøc  Ýn  ông    v  h g  tæ  td c¸c giÊy têsau:    ­ GiÊy    Þ    ®Ò ngh vay  èn. GiÊy    Þ  v  ®Ò ngh vay  èn  v ph¶icã    éi dung    c¸c n   c¬  b¶n  :tªn, a  nh     ®Þ chØ  ña  c kh¸ch hµng    vay;sè  Òn cÇn    ti   vay;m ôc  ch      ®Ý vay vèn,c¸ccam   Õt  Ò   ö  ông  Òn vay,tr¶nî,tr¶l∙vµ       k vsd ti             c¸ccam   Õt  i k kh¸c; ­ C¸c  µiliÖu cÇn  Õtchøng    t    thi   minh    iÒu  Ön  ®ñ ® ki vay  èn    v nh quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Quy  Õ   µy;   i 7  ch n
 7. 7 Kh¸ch  µng  h ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Ýnh  Ýnh    µ    tr   lu   t ch x¸c v hîp ph¸p cña   tµiliÖu göicho  chøc  Ýn  ông.     c¸c        tæ  td 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ô  Ó    ¹  µiliÖu kh¸ch hµng  Çn  ®Þ c th c¸c lo i  t     c göiphï hîp  íi® Æc   iÓ m   ô  Ó  ña  õng  ¹      v  ® c th c t lo ikh¸ch hµng, lo¹     i cho vay theo  quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i 1  n §i Ò u    È m   nh  µ  Õt  nh  vay 15. Th ®Þ v quy ®Þ cho  1.     Tæ chøc  Ýn  ông  ©y  ùng  td x d quy  ×nh  Ðt  tr x duyÖt cho  vay theo  nguyªn  ¾c  t b¶o  ¶m   Ýnh  c  Ëp  µ  ©n  nh   â  µng  ® t ®é l v ph ®Þ rr tr¸ch nhiÖ m       c¸ nh©n, tr¸chnhiÖ m  ªn®íigi÷a kh©u  Èm  nh  µ  Õt ®Þnh      li       th ®Þ v quy   cho vay.  2. Tæ     chøc  Ýn  ông  Óm       µiliÖu  td ki tra c¸c t   kh¸ch  µng  öi ®Õ n,  ng  h g  ®å thêitiÕn  µnh  Èm  nh  Ýnh    h th ®Þ t kh¶  , Öu  thi hi qu¶  ña  ù    u   ,ph¬ng    c d ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt kinh doanh,dÞch  ô  xu       v hoÆc   ù    u  ,ph¬ng    ôc  ô  i sèng  d ¸n ®Ç t  ¸n ph v ®ê   vµ kh¶  n¨ng  µn    îvay  ña  ho tr¶n   c kh¸ch hµng.   Trong  êng  îp cÇn  ÕthoÆc   tr h  thi   ph¸p  Ëtcã  lu   quy  nh  × tæ  ®Þ th   chøc  Ýn  t dông  îcthµnh  Ëp héi®ång  Ýn  ông  ®  l   td hoÆc     ¬  thuªc quan   Ên  ªnquan    tv li   ®Ó thÈm  nh  ù    u  ,ph¬ng    ®Þ d ¸n ®Ç t  ¸n s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  xu       v hoÆc   ù    d ¸n ®Ç u  ,ph¬ng    ôc  ô  i sèng  ña  t  ¸n ph v ®ê   c kh¸ch hµng.     3.Trong  êigian kh«ng    ngµy  µm  Öc  i víi   th     qu¸ 10  l vi ®è     cho vay  ¾n  ¹n  ng h vµ kh«ng    ngµy  µm  Öc  i víi qu¸ 45  l vi ®è     cho vay  trung h¹n,dµih¹n  Ó   õkhitæ        k t    chøc  Ýn  ông  Ën  îc®Çy    å  ¬  td nh ®   ®ñ h s vay  èn  îp lÖ  µ  v h   v th«ng    Çn  Õt tinc thi   cña kh¸ch hµng    theo  cÇu  ña  chøc  Ýn  ông, tæ  yªu  c tæ  td   chøc  Ýn  ông  td ph¶i   quyÕt  nh  µ  ®Þ v th«ng  b¸o  Öc  vi cho  vay hoÆc  kh«ng  cho vay  i  íikh¸ch ®è v     hµng. Trong  êng  îp  Õt  nh    tr h quy ®Þ kh«ng cho  vay, tæ    chøc  Ýn  ông  ph¶i td     th«ng b¸o cho kh¸ch hµng    b»ng  b¶n, trong ®ã   v¨n      nªu  â  cø  õ chèicho  r c¨n  t     vay.         §i Ò u    ¬ng  16. Ph thøc cho    vay Trªn c¬  ë    s nhu  Çu  ö  ông  ña  õng  c sd ct kho¶n  èn  v vay  ña  c kh¸ch hµng  µ    v kh¶ n¨ng  Óm     ki tra,gi¸m    Öc  s¸tvi kh¸ch  µng  ö  ông  èn  h sd v vay  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông,tæ  d   chøc  Ýn  ông  áa  Ën  íikh¸ch hµng  td th thu v     vay  Ò   Öc  ùa chän  v vi l   ph¬ng    ¸n cho vay theo m ét    trong c¸cph¬ng     thøc cho    vay sau  y:  ®© 1. Cho    vay  õng  Çn:M çi  Çn  t l  l vay  èn  v kh¸ch hµng  µ  chøc  Ýn  ông    v tæ  td lµm  ñ tôcvay  èn  Çn  Õtvµ  ý  Õt  îp ®ång  Ýn  ông. th     v c thi   k k h   td 2. Cho    vay theo  ¹n  h møc   Ýn  ông: Tæ   td   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  h x¸c ®Þnh  µ    v tho¶  Ën  ét  ¹n  thu m h møc   Ýn  ông  td duy  × trong  êih¹n  Êt tr   th   nh   ®Þnh  hoÆc   theo chu  ú    k s¶n  Êt,kinh doanh. xu     3.Cho    vay theo dù    u  :Tæ     ¸n ®Ç t  chøc  Ýn  ông  td cho kh¸ch hµng    vay  èn  v ®Ó   ùc hiÖn    ù    u      iÓns¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  ô  µ    th   c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr   xu       v v c¸c dù ¸n ®Ç u   phôc  ô  i sèng.    t  v ®ê   4. Cho    vay  îp  èn: M ét  ã m   chøc  Ýn  ông  ïng  hv  nh tæ  td c cho vay  i  íi ®è v   m ét  ù    d ¸n vay  èn  v hoÆc   ¬ng    ph ¸n vay  èn  ña  v c kh¸ch hµng;trong ®ã,  ã  ét        cm tæ  chøc  Ýn  ông  µm  u   èi  µn  Õp,  èihîp  íic¸c tæ  td l ®Ç m d x ph   v     chøc  Ýn  ông  td kh¸c.ViÖc    cho vay  îp vèn  ùc hiÖn  h  th   theo quy  nh  ña    ®Þ c quy  Õ   µy  µ    ch n v quy
 8. 8 chÕ   ng  µi î ña    chøc  Ýn  ông  Thèng  c  ©n  µng  µ   íc ®å t    tr c c¸ctæ  td do  ®è Ng h Nh n   ban  µnh. h 5. Cho    vay    ãp: Khi vay  èn, tæ  tr¶g     v   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng    h x¸c ®Þnh  µ  v tho¶  Ën  è    Òn vay  thu s l∙ti  i ph¶itr¶céng  íi è  î gèc  îcchiara ®Ó      v   n  s ®     tr¶nîtheo nhiÒu  ú  ¹n trongthêih¹n cho       kh      vay. 6. Cho    vay theo  ¹n  h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng: Tæ     chøc  Ýn  ông  td cam   kÕt  ¶m   ® b¶o  ½n  µng  s s cho kh¸ch hµng    vay  èn  v trong ph¹m    ¹n    vih møc   Ýn  t dông  Êt ®Þnh.    nh   Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  áa  Ën  êih¹n  Öu    th thu th   hi lùc cña  ¹n    h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng, møc   Ý      ph tr¶cho  ¹n  h møc   Ýn  ông  ù  td d phßng. 7. Cho    vay  th«ng qua nghiÖp  ô    µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông:Tæ   v ph¸th vsd th  d   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  td ch thu cho  kh¸ch  µng  îc sö  ông  è  èn  h ® d s v vay  trong   ph¹m    ¹n  vih møc  Ýn  ông    td ®Ó thanh    Òn mua  µng    Þch  ô  µ  ót to¸nti   h ho¸,d vvr  tiÒn m Æt   ¹ m¸y  óttiÒn tù ®éng    ti   r     hoÆc   iÓ m   ® øng  Òn m Æt   µ®¹ilýcña    ti   l      tæ chøc  Ýn  ông. Khi cho  td    vay    µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông, tæ  ph¸th vsd th   d   chøc  Ýn  t dông  µ  v kh¸ch  µng  h ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ©n   ®Þ c Ch ph v Ng hµng  µ   ícvÒ     µnh  µ  ö  ông  ÎtÝn  ông. Nh n   ph¸th vsd th  d 8. C¸c  ¬ng    ph thøc cho vay kh¸c phï hîp víiquy  nh  ña         ®Þ c Quy  Õ   µy  ch n vµ    c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  ©n  µng  µ   íc.   Ng h Nh n   §i Ò u    17. Cho  b»ng  ¹itÖ vay  ngo   1. C¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi ® îc cho    tæ  td ®  ho   ngo       kh¸ch  hµng  µ ngêic  óvay  l    tr   b»ng  ¹itÖ  ngo   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng ®Þ c Ch ph v h   dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   c Ng h Nh n   qu¶n  ýngo¹ihèi. l    Kh¸iniÖ m   êic  ó® îcx¸c®Þnh    ng   tr       theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ ti   4  ®Þ sè  63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    2. Hå   ¬    s vay  èn: ngoµi nh÷ng  µiliÖu  v    t  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 14  Quy   chÕ   µy, kh¸ch  µng  n  h ph¶igöi cho  chøc  Ýn  ông: GiÊy  Ðp     tæ  td   ph hoÆc   ¹n  h ng¹ch nhËp  Èu  Õu  ã);hîp ®ång  Ëp  Èu    kh (n c     nh kh hoÆc   y    Ëp  Èu  µ  ñ th¸cnh kh v tµiliÖu kh¸cli        ªnquan  n   ö  ông  èn  ®Õ s d v vay. 3. Tr¶  î  èc  µ  iKho¶n  n g v l∙   : cho vay b»ng  ¹itÖ  µo  ×  ngo   n th ph¶i tr¶ nî      b»ng  ¹itÖ  .  êng  îp tr¶nî b»ng  ¹itÖ  ngo   ®ã Tr h      ngo   kh¸c hoÆc     b»ng  ng  Öt ®å Vi   Nam   îcthùc hiÖn  ®    theo tháa thuËn gi÷a tæ          chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  µ    v quy  æi  ® theo  û    t gi¸hoÆc   c¨n  vµo  cø  nguyªn  ¾c    nh   û    ∙  t x¸c ®Þ t gi¸® tho¶   thuËn trong hîp ®ång  Ýn  ông.Doanh     td   nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµithuéc c v ®Ç tn       diÖn  ùc©n  i ngo¹itÖ  t  ®è     kh«ng  îctr¶nîvay  ¹itÖ  ®      ngo   b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi           §i Ò u    îp  ng  Ýn  ông 18. H ®å t d Sau    Õt  nh  khiquy ®Þ cho vay,tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  ý  Õt  h kk hîp ®ång  Ýn  ông. Hîp  ng  Ýn  ông    td   ®å td ph¶icã  éidung  Ò   iÒu  Ön    n  v® ki vay,   m ôc  ch  ö  ông  Òn vay,c¸ch thøc gi¶i ©n  µ  ö  ông  èn  ®Ý s d ti          ng vsd v vay,sè  Òn    ti vay,l∙ suÊt,thêih¹n    i    vay,   ¬ng    ph thøc  µ  ú  ¹n    î,h×nh  v k h tr¶n   thøc b¶o  ¶m   ® tiÒn vay,gi¸trÞ tµis¶n       b¶o  ¶m,  Ön  ® bi ph¸p  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m,  ® chuyÓn 
 9. 9 nhîng hoÆc     kh«ng  chuyÓn  îng hîp ®ång  Ýn  ông  µ  ÷ng  nh     td v nh cam   Õt  k kh¸c  ® îcc¸cbªn      tho¶ thuËn.   §i Ò u    íi ¹n  vay  19. Gi   cho  h 1. Tæng    î cho    dn  vay  i víi ét  ®è     m kh¸ch hµng    kh«ng  îcvîtqu¸ 15%   èn  ®     v tù cã  ña  chøc  Ýn  ông,trõtr ng  îp ®èi víinh÷ng    c tæ  td    ê h       kho¶n cho  vay  õ c¸c t    nguån  èn  û    ña  Ýnh  ñ, cña    chøc  µ    ©n.  êng  îp v u th¸cc Ch ph   c¸c tæ  v c¸ nh Tr h  nhu  Çu  èn  ña  ét  c v c m kh¸ch hµng  ît     v   15%   èn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông  qu¸ v t   c tæ  td hoÆc  kh¸ch hµng  ã    c nhu  Çu  c huy  ng  èn  õ nhiÒu  ån  × c¸c tæ  ®é v t  ngu th     chøc  tÝn  ông  d cho vay  îp vèn  h  theo quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ­ ®Þ c Th ®è Ng h Nh n íc. 2.Trong  êng  îp ® Æc   Öt,  chøc  Ýn  ông    tr h  bi  tæ  td chØ  îccho  ®  vay  îtqu¸ v    møc  í h¹n  gi   cho  i vay quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy    îcThñ íng ChÝnh  1  n khi®   t  phñ cho  Ðp  i víi õng tr ng  îp cô  Ó     ph ®è     t   ê h   th . 3. ViÖc    nh  èn  ù cã  ña    chøc  Ýn  ông    µm    x¸c ®Þ v t   c c¸c tæ  td ®Ó l c¨n   cø tÝnh    í h¹n  to¸ngi   cho  i vay  quy  nh  ¹ Kho¶n  vµ  §iÒu  µy  ùc hiÖn  ®Þ ti   1  2  n th   theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u    ÷ng  êng  îp kh«ng  îccho  20. Nh tr h  ®  vay 1.Tæ  chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îccho  ®  vay  i víikh¸ch hµng  ®è       trong c¸c tr    ­ êng  îp sau  y: h  ®© a) Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc),Phã    Tæng gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c) cña  chøc  Ýn  ông; ®è   tæ  td b) Ng êithÈm  nh, xÐt duyÖt cho      ®Þ      vay; c) Bè, m Ñ,  î,chång,con  ña  µnh    éi ®ång     v    c th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   tæng gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c). ®è   2.C¸c    quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ t i 1  n kh«ng    ông  i víi   chøc  ¸p d ®è     tæ  c¸c tÝn  ông  îp t¸c. d h  §i Ò u    ¹n  Õ   vay 21. H ch cho  Tæ  chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc cho  ®  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m,  ® cho vay  íi v  nh÷ng  iÒu  Ön  ®∙ivÒ     Êt,møc   ® ki u    l∙ su  i cho vay  i  íinh÷ng  i îng    ®è v   ®è t sau ®©y: 1. Tæ     chøc  Óm   ki to¸n,KiÓ m     to¸n viªn®ang  Óm      ki to¸n t¹  chøc  Ýn   i tæ  t dông;K Õ     ëng,Thanh      to¸ntr   traviªn;   2.C¸c    «ng  íncña  chøc  Ýn  ông;   cæ ® l  tæ  td 3. Doanh nghiÖp  ã  ét  cm trong  ÷ng  i  îng  nh ®è t quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1 §iÒu  cña  Ët  77  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  ë  ÷u    tæ  td s h trªn10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® lc doanh nghiÖp  . ®ã
 10. 10 §i Ò u    Ó m     22. Ki tra,gi¸m    èn  s¸tv vay 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸ch nhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    s¸tqu¸  ×nh    tr vay vèn,sö  ông  èn   d v vay  µ    îcña  v tr¶n   kh¸ch hµng.     2. Tæ     chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  Óm     td ti h ki tra,gi¸m    íc,trong vµ  s¸ttr     sau    khi cho vay  ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  µ  Æc   ph   v  ® ho   c tæ  td v® ®iÓ m   kinhdoanh  µ  ö  ông  èn    vsd v vay  ña  c kh¸ch hµng.   §i Ò u    h¹n  îvay,®iÒu  23. Gia  n     chØnh  ú  ¹n tr¶nî k h      1. Khi ®Õ n   ¹n    î n Õu     h tr¶n   kh¸ch hµng    kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î ®Çy    tr¶n   ®ñ do nguyªn  ©n  nh kh¸ch quan  ©y  g nªn  µ  ã  b¶n    Þ    ¹n  î th×  v c v¨n  ®Ò ngh gia h n   tæ  chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho    ¹n  îtheo quy  nh: x  giah n     ®Þ a) Thêih¹n    ¹n  î ®èi víicho      gia h n       vay  ¾n  ¹n  èi®a  ng h t   b»ng  ét  m chu  ú  k s¶n  xuÊt,kinh doanh  ng        nh kh«ng  qu¸  th¸ng;trõtr ng  îp  Æc   Öt ® îc 12     ê h ® bi     Thèng  c  ©n   µng  µ   íccho  Ðp  ®è Ng h Nh n   ph hoÆc  giao cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td xem   Ðt,quyÕt ®Þnh; x    b) Thêih¹n    ¹n  î vay      gia h n   trung h¹n,dµih¹n  èi®a        t   b»ng    êih¹n    1/2 th   cho vay  ∙  ® tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  Ýn  ông;  õ tr ng  îp  Æc   Öt ® îc h ®å td tr   ê h® bi     Thèng  c  ©n   µng  µ   íccho  Ðp  ®è Ng h Nh n   ph hoÆc  giao cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td xem   Ðt,quyÕt ®Þnh; x    c) C¸c    kho¶n  î ®Õ n   ¹n  a    îc vµ  Õu  n  h ch tr¶®   n kh«ng  îc gia h¹n  î th× ®   n    ph¶i   chuyÓn  sang  îqu¸ h¹n vµ    ông    Êtnîqu¸ h¹n. n       ¸p d l∙su       i 2. Trêng  îp    h kh¸ch  µng  h kh«ng    î vay  ng  ú  ¹n  ∙  tr¶ n   ®ó k h ® tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Ýn  ông  nguyªn nh©n     td do    kh¸ch quan  µ  ã      v c v¨n b¶n    Þ  ®Ò ngh th× tæ    chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt cho  iÒu  x  ® chØnh  ú  ¹n tr¶nî.N Õ u   kh    kh«ng  îc ®  ®iÒu  chØnh  ú  ¹n    î th×  chøc  Ýn  ông  k h tr¶n   tæ  td chuyÓn  è  î ®Õ n   ¹n    s n  h tr¶ cña  ú  ¹n ®ã   k h   sang  îqu¸ h¹n. n    3. ViÖc    Þ     ¹n  î,®iÒu    ®Ò ngh gia h n   chØnh  ú  ¹n  î cña  k h n  kh¸ch  µng  µ  h v viÖc    gi¶iquyÕt cho gia  ¹n  î  µ  iÒu  h nv ® chØnh  ú  ¹n  î  ña  chøc  Ýn  k h n c tæ  t dông ph¶i® îcthùc hiÖn  íckhi®Õ n   ¹n    î vµ         tr     h tr¶n   c¸c bªn  ã  Ó  áa  Ën  c th th thu bæ   sung  îp ®ång  Ýn  ông  h  td theo thêih¹n tr¶nîmíi.          4. C¸c    kho¶n  î ® îcgia h¹n  î hoÆc   iÒu  n      n  ® chØnh  ú  ¹n  Én    ông    k h v ¸p d l∙i suÊt ®∙  áa  Ën    th thu trong hîp  ng  Ýn  ông  ña  î trong h¹n    ®å td c n    cho  n   Õt  ®Õ h thêih¹n ® îcgiah¹n hoÆc   îc®iÒu        ®  chØnh  ú  ¹n. kh   §i Ò u    Ôn,   24. Mi  gi¶m    Òn vay l∙ti   i Tæ  chøc  Ýn  ông  îcquyÕt  nh  Ôn, gi¶m    Òn vay  td ®  ®Þ mi   l∙ti   i ph¶itr¶®èi     víi  kh¸ch hµng theo c¸cnguyªn t¾c           sau  y: ®© 1. Kh¸ch  µng  Þ   h b tæn  Êt vÒ   µis¶n  ã  ªnquan  n   èn  th   t   c li   ®Õ v vay    do nguyªn nh©n    kh¸ch quan,dÉn  n   Þ  ã      ®Õ b kh kh¨n vÒ   µichÝnh;   t  2. Møc    Ôn, gi¶m    Òn vay  ï hîp víi   ®é mi   l∙ti   i ph       kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña    t  c tæ chøc  Ýn  ông; td   3.    Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  îc miÔn,  ®  gi¶m  i l∙ cho    vay  i  íikh¸ch ®è v     hµng  éc c¸c ®èi t ng quy  nh  ¹  thu      î   ®Þ tiKho¶n  §iÒu  LuËt C¸c  chøc  Ýn  1  78    tæ  t dông.  
 11. 11 4. C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶iban  µnh    h quy  Õ   Ôn, gi¶m   vay  i  ch mi   l∙ i ®è víi  kh¸ch hµng  îcHéi ®ång    ®   qu¶n  Þphª duyÖt.ViÖc  Ôn, gi¶m    Òn vay  tr       mi   l∙ti   i ®èi víikh¸ch hµng       chØ  îcthùc hiÖn    ã  ®    khic Quy  Õ   Ôn, gi¶m    ch mi   l∙cho    i vay cña  chøc  Ýn  ông. tæ  td §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  25. Quy v ngh v c kh¸ch hµng   1.Kh¸ch  µng    h vay  ã  Òn: c quy a)  õ   èic¸c yªu  Çu  ña  chøc  Ýn  ông  T ch     c c tæ  td kh«ng  ng  íic¸c tháa  ®ó v    thuËn  tronghîp ®ång  Ýn  ông;     td    b) KhiÕu  ¹i  ëikiÖn  Öc    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    n, kh   vi viph h   td theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   2.Kh¸ch  µng    h vay  ã nghÜa  ô: c  v a) Cung  Êp  y   ,  c ®Ç ®ñ trung  ùc    th c¸c th«ng    µiliÖu  ªnquan  n   tin,t   li   ®Õ viÖc  vay  èn  µ  Þu  v v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ña      vt ch x¸c c c¸c th«ng    µi tin,t   liÖu ®∙    cung  Êp; c  b)  ö   ông  Òn  Sd ti vay  ng  ôc  ch  µ  ùc hiÖn  ng    éi dung  ®ó m ®Ý v th   ®ó c¸c n   kh¸c®∙    tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông;    td c)Tr¶  îgèc  µ    Òn vay    n  v l∙ti   i theo tho¶ thuËn      trong hîp ®ång  Ýn  ông;    td d)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët khi kh«ng  ùc  Ön  ng  ÷ng    tr   lu     th hi ®ó nh tháa  Ën  Ò   Öc    î vay  µ  ùc hiÖn    Üa  ô  thu v vi tr¶n   v th   c¸c ngh v b¶o  ¶m   î vay  ∙  ® n  ® cam   Õt  k trong hîp ®ång  Ýn  ông.      td             §i Ò u    Òn  µ nghÜa  ô  ña  chøc  Ýn  ông 26. Quy v  v c tæ  td 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn: td c quy a) Yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h cung  Êp  µiliÖu chøng  c t    minh  ù  ®Ç u  , ph­ d ¸n  t  ¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  ¸n  xu       v hoÆc   ù  ®Ç u  , ph¬ng  phôc  ô  d ¸n  t  ¸n  v ®êi  èng  s kh¶  , thi kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  ×nh  µ  ña  êi b¶o    íc khi t  cm v c ng   l∙nhtr     quyÕt ®Þnh    cho  vay;  b)  õ   èiyªu  Çu  T ch   c vay  èn  ña  v c kh¸ch  µng  Õu  Êy  h n th kh«ng    iÒu  ®ñ ® kiÖn vay  èn, dù  vay  èn  v   ¸n  v hoÆc   ¬ng  vay  èn  ph ¸n  v kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶,   kh«ng  ï hîp víiquy  nh  ña  ph       ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   chøc  Ýn  ông  lu   tæ  td kh«ng  ã  c ®ñ   ån  èn    ngu v ®Ó cho  vay;  c) KiÓ m       tra,gi¸m    s¸tqu¸  ×nh  tr vay  èn, sö  ông  èn  v d v vay  µ    î cña  v tr¶n   kh¸ch hµng;   d)  Ê m     Öc  Ch døt vi cho vay,thu  åi nî tr c h¹n      Ön    h     í  khiph¸thi kh¸ch hµng    cung  Êp  c th«ng      ù  Ët,   ¹m  îp ®ång  Ýn  ông; tinsais th   ph h   vi td ®)  ëikiÖn  Kh   kh¸ch hµng    ¹m  îp ®ång  Ýn  ông    viph h   td hoÆc   êib¶o    ng   l∙nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e) Khi  n   êih¹n    î  µ   ®Õ th   tr¶ n m kh¸ch  µng  h kh«ng    î,n Õu   tr¶ n   c¸c    bªn kh«ng  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c,th×  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n      tæ  td c quy x l    b¶o ®¶m   Òn  ti vay  theo  ù  s tho¶  Ën  thu trong  îp  ng    h ®å ®Ó thu  åi nî  h   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËthoÆc     Çu  êib¶o    ùc hiÖn  Üa  ô     yªu c ng   l∙nhth   ngh v b¶o    l∙nh ®èi víi êng  îp kh¸ch hµng  îcb¶o       tr h    ®  l∙nhvay  èn; v 
 12. 12 g)  Ôn,  Mi gi¶m    Òn  l∙ ti vay,gia h¹n  î,®iÒu  i    n  chØnh  ú  ¹n  î thùc hiÖn  k h n    theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   µy; mua   ch n   b¸n  î theo  n  quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc vµ  ùc  Ön  Öc  ¶o  î,khoanh  î,xo¸ nî   n   th hi vi ® n  n     theo  quy  nh   ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph 2.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Üa  ô: td c ngh v a) Thùc  Ön  ng    hi ®ó tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Ýn  ông;        td      b) Lu  ÷hå  ¬  Ýn  ông  ïhîp víi   gi   s t d ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.                 §iÒu    27. Cho vay  ®∙i vµ  u    cho  vay  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n theo  Õ   k ho¹ch Nhµ   íc   n 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   cho vay  i víikh¸ch hµng  éc ®èi t ®è       thu    ­ îng ® îchëng  Ýnh     ch s¸ch tÝn  ông  ®∙itheo   d u    quy  nh  ña  Ýnh  ñ  µ  ­ ®Þ c Ch ph v h íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   íc    c Ng h Nh n  trongtõng thêikú.       2. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc cho  td Nh n   vay  u    ©y  ùng  ®Ç t x d theo  Õ   ¹ch k ho   Nhµ   íc   ùc hiÖn  n   th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ®Ç u    ©y  ùng  µ    lu     tx d v qui ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u    ©y  ùng  c Ch ph v t d ®Ç t x d theo  Õ   ¹ch  µ   íc k ho Nh n   hµng  n¨m.                  3. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc® îcCh Ýnh  ñ  td Nh n     ph chØ  nh  ®Þ cho vay  i víi ®è     kh¸ch hµng  éc ®èi t ng  ®∙i,   thu    î u    cho vay  u    ©y  ùng  ®Ç tx d theo  Õ   ¹ch  µ   k ho Nh níc,n Õu  ã    c ph¸tsinh chªnh  Öch    Êt vµ      l l∙ su   tæn  Êtc¸c kho¶n  i th     cho vay    do nguyªn nh©n    kh¸ch quan  × viÖc  ö  ýthùc hiÖn    th   x l    theo  quy  nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ  µ  íng dÉn  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    é, ngµnh  ªnquan. vh   c Ng h Nh n   c¸cB   li     4. Tríckhicho       vay  ®∙ivµ  u    cho  vay  u    ©y  ùng  ®Ç tx d theo  Õ   ¹ch Nhµ   k ho   níc,tæ    chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  Èm   nh  Öu  td ti h th ®Þ hi qu¶  ña  ù  hoÆc   ­ c d ¸n  ph ¬ng  vay  èn, n Õu  Ðt  Êy  ¸n  v  x th kh«ng  ã  Öu  c hi qu¶, kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng  µn  ho tr¶nî vay  gèc  µ    ×     c¶  v l∙ th b¸o    íic¬  i c¸o v   quan  µ   íc cã  Èm  Òn, n Õu   Nh n   th quy   xÐt thÊy  Çn  Õtph¶ib¸o    ñ íng   Ýnh  ñ    c thi     c¸o Th t  Ch ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh.   x         §i Ò u    28. Cho  theo  û  vay  u th¸c 1.    Tæ chøc  Ýn  ông   td cho vay  theo  y  ñ th¸c cña  Ýnh  ñ, cña      Ch ph   tæ chøc, c¸ nh©n       ë trong níc vµ  µiníc theo  îp  ng  Ën  y        ngo     h ®å nh ñ th¸ccho    vay ®∙  ý  Õt  íic¬  k k v   quan  i diÖn  ña  Ýnh  ñ  ®¹   c Ch ph hoÆc   tæ    chøc, c¸ nh©n       ë trong níc vµ  µiníc.ViÖc      ngo     cho vay  y    ñ th¸cph¶iphï hîp  íiquy  nh  Ön      v  ®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Ýn  ông  ©n  µng  µ  îp ®ång  y    td ng h vh  ñ th¸c. 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho vay theo  y    îchëng  Ý   y    µ    ñ th¸c®   ph ñ th¸cv c¸c kho¶n  ëng  î kh¸c   ∙  h l  i   ® tho¶  Ën  thu trong hîp  ng  Ën  y      ®å nh ñ th¸ccho  vay  ï ph   hîp víi    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvµ      th«ng  Ö  èc  Õ,®¶m   l qu t   b¶o  ï ®¾ p       b  ®ñ chi phÝ, rñiro vµ  ã  i       c l∙ . C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h    
 13. 13 §i Ò u      29. Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng    vay  èn  ã  v c tr¸chnhiÖm     thihµnh    Quy  Õ   µy. C¨n  Quy  Õ   nµy  µ    ch n   cø  ch   v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c v¨n   b¶n ph¸p  Ët cã  ªnquan, tæ  lu   li     chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  h c¸c v¨n b¶n  íng  Én  h d nghiÖp  ô  ô  Ó  ïhîp víi ®iÒu  Ön,  Æc   iÓ m   µ  iÒu  Ö  ña  × nh. v c th ph         ki  ® ® v® lc m   §i Ò u      30. Tæ chøc,c¸nh©n    ¹m    ®Þnh  ña     viph c¸cquy  c Quy  Õ   µy, ch n   th×  ïytÝnh  Êt,møc      ¹m  ã  Ó  Þ   ö  ýkû  Ët, ö  ýhµnh  Ýnh  t  ch   ®é viph c th b x l   lu   l  x ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.        §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   31. Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản