intTypePromotion=1

Quyết định 285/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 285/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 285/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 285/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  285/2003/Q§­N H N N   T n g µ y 31  th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò  m ø c  l∙is u Ê t c ¬  b¶ n     b» n g  ® å n g  Vi Ö t N a m T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ.     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b møc     Êt  ¬  l∙ su c b¶n  i b»ng  ång  Öt Nam   µ § Vi   l  0,625%/th¸ng(7,50%/n¨m).   §i Ò u 2: 1. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy    ®Þ n c hi l     k t  1/4/2003  µ  v thay  thÕ  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 170/2003/Q§­NHNN   µy  ng 28/2/2003  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ     Êtc¬  h Nh n   l∙su   b¶n  i b»ng  ng  ÖtNam. ®å Vi   2. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c  h nh n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2