Quyết định 2856/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
8
download

Quyết định 2856/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2856/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh thị trấn Ngân Sơn và thị trấn Nà Phặc, tỉnh Bắc Kạn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2856/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2856/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG TH M NNH BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÁC NG MÔI TRƯ NG D ÁN: U TƯ XÂY D NG Ư NG H CHÍ MINH O N TRÁNH THN TR N NGÂN SƠN VÀ THN TR N NÀ PH C, T NH B C K N B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 21/2008-N -CP ngày 28/2/2008 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 80/2006/N -CP ngày 09 tháng 8 năm 2006; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh t i T trình s 2142/ HCM-KTDA ngày 17 tháng 9 năm 2009 c a Ban Qu n lý d án ư ng H Chí Minh v vi c th m nh và phê duy t Báo cáo TM c a D án: u tư xây d ng ư ng H Chí Minh o n tránh th tr n Ngân Sơn và th tr n Nà Ph c, t nh B c K n; Theo ngh c a V trư ng V Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng D án: u tư xây d ng ư ng H Chí Minh o n tránh th tr n Ngân Sơn và th tr n Nà Ph c, t nh B c K n bao g m các ông (bà) có tên sau ây: H c hàm, Ch c danh trong H i TT H tên Nơi công tác h cv ng 1 Ngô Kim nh Ti n s Phó V trư ng V MT, B Ch t ch H i ng GTVT 2 Nguy n Văn Siêm Ti n s H i Môi trư ng GTVT VN y viên ph n bi n 3 Ph m Khang Ti n s H i ánh giá tác ng môi y viên ph n bi n trư ng Vi t Nam 4 Nguy n Trung Thêm Th c s V KCHTGT, B GTVT y viên 5 Hoàng B Binh K sư Chi C c BVMT- S TNMT y viên B cK n
  2. H c hàm, Ch c danh trong H i TT H tên Nơi công tác h cv ng 6 Nguy n H u Nh t Th c s Vi n KHCN.GTVT y viên 7 Nguy n Thanh Chính C nhân Chuyên viên V MT, B y viên thư ký GTVT i u 2. H i ng có nhi m v xem xét, thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a D án nêu trên và g i k t qu v B Giao thông v n t i làm căn c ra quy t nh phê duy t. Các chi phí cho ho t ng c a H i ng ư c l y t ngu n ngân sách s nghi p môi trư ng c a B Giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . i u 3. Chánh Văn phòng B ; V trư ng các V : MT, TC, KCHT; T ng Giám c Ban QLDA ư ng H Chí Minh và các thành viên H i ng có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n H ng Trư ng
Đồng bộ tài khoản