Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
7
download

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 288/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012; Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 501/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, ở Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm: 1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các cơ quan sau đây: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Xây dựng; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Hội Khuyến học Việt Nam; - Đài Truyền hình Việt Nam. 4. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. 2. Kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ hình thức khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Đề án. Điều 3. Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng con dấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Tổ giúp việc và bố trí kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng - đã ký - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Hội Khuyến học Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KG (5b). XH
Đồng bộ tài khoản