Quyết định 289/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
167
lượt xem
5
download

Quyết định 289/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 289/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thành An sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 289/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 289/2006/QĐ-TTg NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN TỔNG CÔNG TY THÀNH AN SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con; Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) là doanh nghiệp an ninh quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với nội dung sau: 1. Công ty mẹ - Tổng công ty Thành An là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Tổng công ty Thành An và các đơn vị phụ thuộc: - Xí nghiệp Xây lắp 141; - Xí nghiệp Xây lắp 59; - Xí nghiệp Cảng và Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Chi nhánh Hoà Bình; - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; - Chi nhánh miền Trung; - Trung tâm thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng. 2. Các công ty con, bao gồm: a) Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: Công ty THHH một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36. b) Công ty cổ phần: Công ty cổ phần 77.
  2. 2 c) Công ty cổ phần được hình thành từ cổ phần hoá các công ty sau: - Công ty Xây lắp 96. - Công ty Xây lắp 665. 3. Công ty liên kết a) Công ty ACSCO. b) Công ty cổ phần được hình thành từ cổ phần hoá các công ty sau: - Công ty Xây lắp 386; - Công ty Tư vấn và Thử nghiệm công nghệ 491. 4. Tổng công ty Thành An hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức quản lý của công ty mẹ gồm: Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Điều 2. Bộ Quốc phòng: - Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án này; quyết định thành lập công ty mẹ; hình thành các công ty con, công ty liên kết tại điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định này; quyết định hình thức sắp xếp và tổ chức thực hiện trong năm 2007 đối với Công ty Xây dựng công trình 56 và Công ty Xây lắp 394 theo quy định của pháp luật hiện hành; quyết định đơn vị chủ quản đối với Trường Dạy nghề 18. - Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Thành An và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản