Quyết định 29/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định 29/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  29/1999/Q§/BT C   ën n g µy  15 th¸ng 03 n¨ m  1999  Ò  viÖc söa  æ i, b æ  s u n g  tªn  V ® vµ thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  k h È u  m ét  h ã m  m Æ t  h µ n g   n trong Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i B é   ëng B é   µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹  BiÓu  thuÕ nhËp khÈu theo Danh  môc  nhãm  hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo  NghÞ  quyÕt sè 63/NQ­ UBTVQH10  ngµy  th¸ng10  10    n¨m  1998; C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1,  ®Þnh   94/1998/N§­   sè  CP ngµy  17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    söa ®æi, bæ     sung  mét sè  ®iÒu  cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  20/5/1998; Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu  1. Söa  æi,    ® bæ sung, chi tiÕt tªn vµ          thuÕ  suÊt thuÕ nhËp  khÈu cña  mét  nhãm   Æt   sè  m hµng quy ®Þnh    t¹ BiÓu  i thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu  u  ®∙iban    hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng 12  11    n¨m 1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, thµnh    thuÕ  Bé      viªn vµ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu    míi quy  ®Þnh  i t¹ Danh  môc söa ®æi    bæ sung    thuÕ  tªn vµ  suÊt thuÕ    nhËp khÈu  mét  m Æt   sè  hµng cña  BiÓu  thuÕ thuÕ  nhËp khÈu  ®∙iban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy. §iÒu    2. S¾p   xÕp    sè  l¹ m∙  cho  Æt   i m hµng:Thuèc      chÕ    l¸sîi®∙  biÕn,  vµo  nhãm   2403,m∙  24031000.   sè  §iÒu  Thay  tªnnhãm   3.  thÕ    hµng  4810 quy ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ  thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng 12  11    n¨m  1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    thµnh      sau: tªnmíinh    GiÊy  b×a  tr¸ng mét  vµ  ®∙    hoÆc   hai m Æt   c¶    b»ng mét    lípcao  lanh  (China  clay)hoÆc       c¸c chÊt v«  kh¸c,cã    c¬    hoÆc   kh«ng  chÊt kÕt  cã    dÝnh  (binder),   kh«ng  lípphñ  cã    ngoµi kh¸c,®∙      hoÆc   cha nhuém  mµu     Æt,  bÒ m trang    trÝ hoÆc       Æt,  d¹ng  inbÒ m ë  cuén hoÆc  tê.
 2. 2 §iÒu    4. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  ® îc¸p dông  vµ      cho    tÊt c¶    khaihµng  c¸cTê    nhËp  khÈu  nép    quan    ®∙  víic¬  H¶i quan  b¾t ®Çu     tõngµy  1/4/1999.Nh÷ng    quy ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i quy  ®Þnh nµy ®Òu     b∙ibá.
 3. 3 D a n h  m ô c  s ö a ® æ i  b æ  s u n g  tªn v µ thu Õ  s u Êt  thu Õ  n h Ë p  k h È u  m é t s è m Æ t  h µ n g  c ñ a Bi Ó u  thu Õ   thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  29/1999/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng3  15    n¨m 1999 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng   ThuÕ   suÊt(%)     Nhã   Ph©n           m nhãm 1806 S«­c«­   chÕ  lavµ  phÈm     îcchøa  cao ¨n ®   ca  1806 10 00 ­ Bét  cao  pha    ca  ®∙  thªm  êng  ® hoÆc  chÊt ngät     30 kh¸c 1806 20 00 ­ ChÕ  phÈm  kh¸c  d¹ng  ë  khèi hoÆc     miÕng  cã  30 träng îng    kg  l trªn2  hoÆc   d¹ng  ë  láng,bét nh∙o,       bét mÞn,        bét h¹thay  d¹ng kh¸c ®ãng    trong thïng     hoÆc     gãis½n  trängl     kg  îng trªn2  ­Lo¹ikh¸c,ë        d¹ng  khèi,  miÕng  hoÆc   thanh: 1806 31   nh©n: Cã  1806 31 10   B¸nh,kÑo   50 1806 31 90     Lo¹ikh¸c 50 1806 32   Kh«ng  nh©n: cã  1806 32 10   B¸nh,kÑo   50 1806 32 90     Lo¹ikh¸c  50 1806 90 ­Lo¹ikh¸c:     1806 90 10   B¸nh,kÑo   50 1806 90 90     Lo¹ikh¸c 50 1901 ChiÕt suÊt tõ h¹tngò          cèc  n¶y  m   ®∙  mÇ (m¹ch  nha  tinhchiÕt)    ;thøc ¨n chÕ      biÕn              tõtinhbét,tõbétth« hoÆc  tõ chiÕt suÊt cña m¹ch nha tinh chiÕt,   kh«ng  chøa  cao  ca  hoÆc   chøa  cao      cã  ca  víitû träng díi     40%   îctÝnh    ®   trªntoµn  l   cao  bé îng ca  ®∙  róthÕt    chÊt bÐo    cha  îcchitiÕthoÆc     n¬i ®       ghië    kh¸c; thøc  chÕ     ¨n  biÕn  c¸c  tõ  s¶n phÈm   thuéc   nhãm   0401  ®Õn  0404,kh«ng    chøa  cao  ca  hoÆc   cã chøa  cao      ca  víitû träng      îc tÝnh    díi5% ®   trªn toµn  l ca  bé îng  cao  róthÕt  ®∙    chÊt bÐo    cha  îc ®   chitiÕthoÆc     n¬ikh¸c.     ghië    1901 10 ­ ChÕ     phÈm  dïng cho      ®ãng      trÎ ®∙  em gãi®Ó b¸n  lÎ: 1901 10 10   S¶n  phÈm   cña  nhãm   0401  ®Õn   0404 30
 4. 4 Riªng: +    îcchØ  Lo¹i®   ®Þnh  chØ dïng  îcqua  êng  ®   ® èng  th«ng,kh«ng    dïng ® îcqua  êng      ® uèng 5 1901 10 90     Lo¹ikh¸c 30 1901 20 00 ­ Bét trénhoÆc           bétnhµo    ®Ó chÕ  biÕn  thµnh    c¸c 50 lo¹ b¸nh    i thuéc nhãm     1905 1901 90 ­Lo¹ikh¸c:     1901 90 10  S¶n    phÈm   cña  nhãm   0401  ®Õn   0404 30 Riªng: +    îcchØ  Lo¹i®   ®Þnh  chØ dïng  îcqua  êng  ®   ® èng  5 th«ng,kh«ng    dïng ® îcqua  êng      ® uèng 1901 90 20   ChiÕtsuÊttõh¹tngò          cèc  n¶y  m ®∙  mÇ 30 1901 90 90     Lo¹ikh¸c 50 2207 Cån  tilÝch  ª­ ­ cha  lµm  bÞ  biÕn  tÝnh  nång  cã  ®é  80%       trë lªn;cån  tilicvµ  îu  e­ ­   r m¹nh  kh¸c  bÞ  ®∙  lµm  biÕn  tÝnh  mäi  ë  nång ®é 2207 10 00 ­ Cån  tilÝch    ª­ ­ cha  lµm  bÞ  biÕn tÝnh  nång  cã  ®é  50 80%     trëlªn 2207 20 ­ Cån  tilÝch  r   ª­ ­ vµ  îu m¹nh kh¸c ®∙  lµm    bÞ  biÕn  tÝnh: 2207 20 10   Cån  tilÝch cã  ª­ ­   nång  99%     ®é  trëlªn 20 2207 20 90     Lo¹ikh¸c 50 2403 Thuèc l¸  ®∙ chÕ  biÕn vµ c¸c chÊt thay thÕ   l¸ thuèc l¸  ®∙ chÕ  biÕn kh¸c;  l¸  thuèc l¸ îc lµm   ® "thuÇn chÊt" hoÆc     thuèc    îc "hoµn  l¸®   nguyªn";   chiÕtsuÊtvµ        tinhchÊtthuèc l¸     2403 10 00 ­ Thuèc      chÕ   l¸l¸®∙  biÕn  hoÆc   cã  kh«ng chøa  30 chÊtthay thÕ      thuèc l¸l¸         hµm  îng bÊt kú víi l     ­Lo¹ikh¸c:     2403 91 00  Thuèc    îc  l¸ ® lµm "thuÇn chÊt" hoÆc  "hoµn    30 nguyªn" 2403 99 00  Lo¹ikh¸c     30 2710 DÇu     c¸clo¹ dÇu    îctõc¸ckho¸ng chÊt má vµ      i thu ®           chøa  tum, trõd¹ng      bi­     th«;c¸c chÕ phÈm  cha  îc ®   chitiÕthoÆc     n¬i kh¸c cã  träng dÇu        ghi ë      tØ    má vµ    i c¸clo¹ dÇu    îctõc¸ckho¸ng chÊtchøa    thu ®           bi­ tum chiÕm     tõ 70%       trëlªn,nh÷ng  i lo¹ dÇu nµy    lµ thµnh phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ phÈm  ®ã ­X¨ng    i   c¸clo¹ :
 5. 5 2710 00 11   X¨ng  dïng cho    m¸y  bay 10 2710 00 12   X¨ng  tr¾ng  (x¨ngpha    s¬n) 10 2710 00 19   X¨ng    i c¸clo¹ kh¸c   70 2710 00 20 ­Diesel   60 2710 00 30 ­Ma     dót 20 2710 00 40 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y  bay  (TC1,ZA1,.. )   . 60 2710 00 50 ­DÇu     ho¶  th«ng  dông 60 2710 00 60 ­ Naphtha,Reformate vµ          c¸c chÕ phÈm  kh¸c ®Ó     70 pha chÕ x¨ng 2710 00 70 ­Condensatevµ        c¸cchÕ  phÈm  ¬ng  t tù 15 2710 00 90 ­Lo¹ikh¸c     10 3208 S¬n, vÐc      ni(kÓ  s¬n  c¶  men   s¬n  vµ  bãng) lµm      tõ c¸c lo¹ polyme tæng hîp hoÆc  c¸c polyme tù i   nhiªn®∙    biÕn  ®æi    Æt   vÒ m ho¸ häc, ®∙    ph©n   t¸n hay hoµ  tan trong m«i  êng    tr kh«ng  chøa      níc;c¸c dung  dÞch  ®∙    nh  ghi trong  chó    cña  gi¶i4  ch¬ng  nµy 3208 10 ­Tõ    polyestekh«ng    v©n: 3208 10 10   VÐc      s¬n  ni kÓ c¶  bãng, lo¹  pha    i ®∙  chÕ  Æc   ® 5 biÖtdïng trong nha        khoa  ­VÐc      nikh¸c,kÓ  s¬n    c¶  bãng: 3208 10 21     Lo¹ichÞu  nhiÖttrªn100  C     ®é  15 3208 10 29     Lo¹ikh¸c 30 3208 10 30  S¬n chèng  vµ  hµ  s¬n chèng  mßn   ¨n  dïng    ®Ó 10 s¬n  tµu thuû vá    3208 10 40   S¬n    s¬n  lãtvµ  dïng ®Ó     lµm    nícs¬n  ban  ®Çu 30 3208 10 50   S¬n kh¸c,kÓ   s¬n    c¶  men   chøa  cã  chèng c«n  30 trïng 3208 10 90     Lo¹ikh¸c 30 3208 20 ­Tõ    polyme  acryl   icpolyme  vinyl: 3208 20 10   VÐc      s¬n  ni kÓ c¶  bãng, lo¹  pha    i ®∙  chÕ  Æc   ® 5 biÖtdïng trong nha        khoa   VÐc nikh¸c,kÓ  s¬n        c¶  bãng: 3208 20 21     Lo¹ichÞu  nhiÖttrªn100  C     ®é  15 3208 20 29     Lo¹ikh¸c 30 3208 20 30  S¬n chèng  vµ  hµ  s¬n chèng  mßn   ¨n  dïng    ®Ó 10 s¬n  tµu thuû vá   
 6. 6 3208 20 40   S¬n    s¬n  lãtvµ  dïng ®Ó     lµm    nícs¬n  ban  ®Çu 30 3208 20 50  S¬n  kh¸c,kÓ  s¬n    c¶  men   chøa  cã  chÊt chèng    30 c«n  trïng 3208 20 90     Lo¹ikh¸c 30 3208 90 ­Lo¹ikh¸c:     3208 90 10   VÐc    c¶  nikÓ  s¬n bãng,lo¹ pha    i  chÕ  Æc   ® biÖt   5 dïng trongnha      khoa ­VÐc      nikh¸c,kÓ  s¬n    c¶  bãng: 3208 90 21     Lo¹ichÞu  nhiÖttrªn100  C     ®é  15 3208 90 29     Lo¹ikh¸c 30 3208 90 30  S¬n chèng  vµ  hµ  s¬n chèng  mß m   ¨n  dïng    ®Ó 10 s¬n  tµu thuû vá    3208 90 40   S¬n    s¬n  lãtvµ  dïng ®Ó     lµm    nícs¬n  ban  ®Çu 30 3208 90 50  S¬n  kh¸c,kÓ  s¬n    c¶  men   chøa  cã  chÊt chèng    30 c«n  trïng 3208 90 90     Lo¹ikh¸c 30 3209 S¬n, vÐc      ni(kÓ  c¸c lo¹  c¶    i s¬n men  s¬n  vµ  bãng)  lµm      i tõ c¸c lo¹ polyme  tæng    hîp hoÆc     c¸c polyme  tù nhiªn ®∙      biÕn  æi    Æt   ® vÒ m ho¸ häc, ®∙    ph©n  t¸nhay    hoµ    tan trong m«i  êng  chøa      tr cã  níc 3209 10 ­Tõ    polyme  acryl   ichoÆc   polyme  vinyl: 3209 10 10   VÐc    c¶  nikÓ  s¬n bãng,lo¹ pha    i  chÕ  Æc   ® biÖt   5 dïng trongnha      khoa   VÐc    nikh¸c,kÓ  s¬n    c¶  bãng: 3209 10 21     Lo¹ichÞu  nhiÖttrªn100  C     ®é  15 3209 10 29     Lo¹ikh¸c 30 3209 10 30  S¬n chèng  vµ  hµ  s¬n chèng  mßn   ¨n  dïng    ®Ó 10 s¬n  tµu thñy vá    3209 10 40   S¬n    s¬n  lãtvµ  dïng ®Ó     lµm    nícs¬n  ban  ®Çu 30 3209 10 50  S¬n  kh¸c,kÓ  s¬n    c¶  men   chøa  cã  chÊt chèng    30 c«n  trïng 3209 10 90       Lo¹ikh¸c 30 3209 90 ­Lo¹ikh¸c:     3209 90 10   VÐc      s¬n  ni kÓ c¶  bãng, lo¹  pha    i ®∙  chÕ  Æc   ® 5 biÖtdïng trong nha        khoa ­VÐc      nikh¸c,kÓ  s¬n    c¶  bãng: 5 3209 90 21     Lo¹ichÞu  nhiÖttrªn100  C       ®é  15
 7. 7 3209  90 29     Lo¹ikh¸c 30 3209  90 30  S¬n chèng  vµ  hµ  s¬n chèng  mßn   ¨n  dïng    ®Ó 10 s¬n  tµu thuû vá    3209  90  40     S¬n    s¬n  lãtvµ  dïng ®Ó     lµm    nícs¬n  ban  ®Çu 30 3209  90 50  S¬n  kh¸c,kÓ  s¬n    c¶  men   chøa  cã  chÊt chèng    30 c«n  trïng 3209 90 90     Lo¹ikh¸c 30 3210 00 S¬n, vÐc    ni kh¸c (kÓ  c¸c  is¬n  c¶  lo¹  men,  s¬n  bãng  dÇu  vµ  keo);c¸c lo¹      i thuèc mµu     pha  níc ®∙  chÕ dïng ®Ó     hoµn  thiÖn da   3210 00 10 ­ C¸c lo¹ thuèc  i mµu  níc ®∙ pha chÕ  dïng    ®Ó 3 hoµn thiÖn da   ­VÐc    c¶    nikÓ  s¬n  bãng: 3210 00 21     Lo¹ichÞu  nhiÖttrªn100  C     ®é  15 3210 00 29     Lo¹ikh¸c 30 3210 00 30 ­ S¬n chèng  vµ  hµ  s¬n chèng  mßn   ¨n  dïng    ®Ó 10 s¬n  tµu thuû vá    3210 00 40 ­S¬n    s¬n    lãtvµ  dïng ®Ó     lµm    nícs¬n  ban  ®Çu 30 3210 00 50 ­ S¬n    kh¸c,kÓ   s¬n    c¶  men   chøa  cã  chÊt chèng    30 c«n trïng 3210 00 60 ­S¬n    kh¸c,kÓ  s¬n    c¶  men 30 3210 00 70 ­Mµu    keo 0 3808 Thuèc    trõs©u, thuèc    diÖt loµigËm       nhÊm,  thuèc  diÖtnÊm,    thuèc diÖtcá,chÊt chèng          n¶y  m   mÇ vµ  thuèc ®iÒu  chØnh  sinh tr ëng cña c©y  trång,   thuèc khö trïngvµ    i ¬ng      c¸c lo¹  t tù,®ãng   gãi s½n  hoÆc  ®ãng  gãi ®Ó  b¸n lΠhoÆc  nh c¸c chÕ  , phÈm  hoÆc   s¶n  phÈm  ¬ng    t tù (vÝ    dô: b¨ng,bÊc    vµ nÕn  xö   u  ®∙  lýl huúnh  giÊy bÉy  vµ    ruåi) 3808 10 ­Thuèc      trõs©u: ­ ChÕ  phÈm  trung gian    lµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt  thuèc trõs©u:     3808 10 11   BPMC   (FENOBUCARB) 3 3808 10 19     Lo¹ikh¸c 0 ­Lo¹ikh¸c:     3808 10 91   Thuèc  diÖtc«n    trïngë    d¹ng  b×nh  xÞt 3 3808 10 99     Lo¹ikh¸c 3 3808 20 00 ­Thuèc    diÖtnÊm   1
 8. 8 3808 30 ­ Thuèc    diÖt cá, thuèc      chèng n¶y  m   thuèc mÇ vµ    ®iÒu chØnh  ph¸ttr   sù    iÓncña  c©y: 3808 30 10   Thuèc  diÖtcá   1 3808 30 20   Thuèc  chèng  n¶y  m mÇ 0 3808 30 30   Thuèc  ®iÒu  chØnh  ph¸ttr   sù    iÓncña  c©y 0 3808 40 00 ­Thuèc    khö  trïng 0 3808 90     Lo¹ikh¸c: 3808 90 10   Thuèc  b¶o  qu¶n  gç 1 3808 90 20   Thuèc  diÖtchuét   1 3808 90 90     Lo¹ikh¸c 1 3920 TÊm,  phiÕn, mµng, l¸ d¶i kh¸c b»ng  plast   , ic, kh«ng xèp  cha  îcgia cè,g¾n    Æt,      vµ  ®       lípm bæ trî hoÆc  kÕt   ¬ng        hîp t tùvíi chÊtliÖu kh¸c c¸c     3920 10 00 ­Tõ    polyme  etylen 20 3920 20 00 ­Tõ    polyme  propylen 20 3902 30 00 ­Tõ    polyme  styren 20 ­Tõ    polyme  vinyl  clorua: 3920 41 00     Lo¹icøng 20 3920 42 00     Lo¹idÎo 20 ­Tõ    polyme  acryl : ic 3920 51 00   polymetyl Tõ   metacrylat 20 3920 59 00     Lo¹ikh¸c: ­ Tõ  polycacbonat, nhùa  alkyl este polyalky  , l hoÆc     c¸cpolyestekh¸c:   3920 61   polycacbonat: Tõ  3920 61 10     D¶i lµm  b¨ng  tõ 10 3920 61 90     Lo¹ikh¸c 20 3920 62 Tõ  polyety   lenterephthatat: 3920 62 10     D¶i lµm  b»ng  tõ 10 3920 62 90     Lo¹ikh¸c 20 3920 63   polyesteno: Tõ    3920 63 10     D¶i lµm  b¨ng  tõ 10 3920 63 90     Lo¹ikh¸c 20
 9. 9 3920 69   c¸cpolyestekh¸c: Tõ      3920 69 10     D¶i lµm  b¨ng  tõ 10 3920 69 90     Lo¹ikh¸c 20 ­ Tõ    xenlulohoÆc       c¸c chÊt dÉn    xuÊt ho¸ häc      cña  chóng: 3920 71   xenlulohoµn  Tõ    nguyªn: 3920 71 10   Mµng  cellophane 5 3920 71 90     Lo¹ikh¸c 20 3920 72   sîiu  Tõ    ho¸: l 3920 72 10   Mµng  cellophane 5 3920 72 90     Lo¹ikh¸c 20 3920 73   axetatxenlulo: Tõ    3920 73 10   Mµng  cellophane 5 3920 73 90     Lo¹ikh¸c 20 3920 79   c¸cchÊtdÉn  Tõ      xuÊtxenlulokh¸c:     3920 79 10   Mµng  cellophane 5 3920 79 90     Lo¹ikh¸c 20 ­Tõ plast       ickh¸c: 3920 91 00   polyvinyl Tõ   butyral 20 3920 92 00   polyamit Tõ  20 3920 93 00   nhùa  Tõ  amino 20 3920 94 00   nhùa  Tõ  phenolic 20 3920 99 00   plast   Tõ  ickh¸c 20 Riªng: +  BÊc  thÊm  dïng trong x©y      dùng  1 +  B«ng  xenlulolµm    ®Çu     läthuèc l¸   15 4806 GiÊy gi¶ da gèc thùc vËt,  c¸c lo¹ giÊy kh«ng  i thÊm    mì,giÊy can  giÊy bãng    vµ    trong (glassin)    vµ  giÊy  bãng  trong hoÆc     giÊy bãng    mê kh¸c,ë    d¹ng  cuén hoÆc  tê 4806 10 00 ­GiÊy    gèc    gi¶da  thùc vËt   3 4806 20 00 ­GiÊy    kh«ng  thÊm  mì  10 4806 30 00 ­GiÊy    can 3 4806 40 00 ­ GiÊy    bãng  trong (glassin)    giÊy bãng    trong hoÆc     5
 10. 10 giÊy bãng      mê kh¸c 7210 C¸c s¶n  phÈm  s¾t, thÐp    kh«ng hîp kim  îc c¸n ®     máng, cã    chiÒu  réng    tõ600mm       phñ,m¹  trëlªn,®∙    hoÆc  tr¸ng ­§îcphñ      hoÆc   tr¸ngthiÕc:   7210 11 0   chiÒu  Cã  dµy  b»ng  hoÆc     trªn0,5mm 3 Riªng: +    Lo¹icha    inch÷,h×nh,biÓu îng nh∙n vµ ¬ng      t     t tù 0 7210 12 00   chiÒu  Cã  dµy      m díi m 0,5 3 Riªng: +    Lo¹icha    inch÷,h×nh,biÓu îng,nh∙n vµ ¬ng      t     t tù 0 7210 20 00 ­§îcphñ      hoÆc   tr¸ngch×,kÓ  bé  l¸     c¶  3  0 7210 30 ­ §îc phñ      hoÆc  tr¸ngkÏm    b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn  ph©n: 7210 30 10     Lo¹idÇy  kh«ng    qu¸ 1,2mm 10 7210 30 90     Lo¹ikh¸c 5 ­§îcphñ      hoÆc   tr¸ngkÏm    b»ng  ph¬ng  ph¸p kh¸c:   7210 41   H×nh    lµnsãng: 7210 41 10     Lo¹idÇy  kh«ng    qu¸ 1,2mm 20 7210 41 90     Lo¹ikh¸c 10 7210 49     Lo¹ikh¸c: 7210 49 10     Lo¹idÇy  kh«ng    qu¸ 1,2mm 20 7210 49 90     Lo¹ikh¸c 10 7210 50 00 ­§îctr¸nghoÆc         phñ  b»ng  xÝtcr«m  «    hoÆc   b»ng  0 cr«m  «    vµ  xÝtcr«m ­§îctr¸nghoÆc         phñ  b»ng  nh«m: 7210 61     §îctr¸nghoÆc     phñ  b»ng    hîp kim  nh«m    ­kÏm 7210 61 10     Lo¹idÇy  kh«ng    qu¸ 1,2mm 20 7210 61 90     Lo¹ikh¸c 10 7210 69     Lo¹ikh¸c: 7210 69 10     Lo¹idÇy  kh«ng    qu¸ 1,2mm 20 7210 69 90     Lo¹ikh¸c 10 7210 70 00 ­§îcs¬n,tr¸nghoÆc           phñ  b»ng  plastic 0 7210 90 00 ­Lo¹ikh¸c     0 7217 D©y  s¾t  hoÆc   thÐp  kh«ng    hîp kim
 11. 11 7217 10 00 ­ Kh«ng  îc tr¸ng,phñ, ®∙  ®       hoÆc  cha  îc ®¸nh  ®   15 bãng 7217 20 00 ­§îctr¸nghoÆc         phñ  b»ng  kÏm 10 7217 30 00 ­§îctr¸nghoÆc         phñ  b»ng  kim  i êng  lo¹ th   kh¸c 10 7217 90 00 ­Lo¹ikh¸c     15 Riªng: + C¸c  i lo¹ thuéc nhãm  7217 dïng cho  khÝ  c¬  chÕ  0 t¹o 8539 Bãng ®Ìn  ®iÖn d©y tãc hoÆc  bãng  ®Ìn  phãng  ®iÖn, kÓ   c¸c bé    c¶    phËn  ®Ìn dïng    tia®ãng  kÝn  vµ ®Ìn    tiacùc tÝm hoÆc     tiahång ngo¹i ,®Ìn hå  quang  8539 10 ­§Ìn pha      ®ãng  kÝn  ®Ìn  vµ  chiÕu  ®ãng  kÝn: 8539 10 10   Dïng  cho  cã  xe  ®éng  thuéc ch¬ng  c¬    87 30 8539 10 90     Lo¹ikh¸c 0 ­ C¸c  ibãng    lo¹  ®Ìn d©y    tãc kh¸c,trõ ®Ìn        tiacùc  tÝm hoÆc     tiahång  ngo¹i: 8539 21 00   Bãng  ®Ìn  halogen  vonfram 0 8539 22     Lo¹ikh¸c,cã    c«ng  suÊt kh«ng      qu¸ 200W   cã  vµ  ®iÖn      ¸p trªn100V: 8539 22 10   Bãng  ®Ìn  æ m 0 8539 22 90     Lo¹ikh¸c 40 8539 29     Lo¹ikh¸c: 8539 29 10   Bãng  ®Ìn  æ m 0 8539 29 20     Lo¹ikh¸c,cã    c«ng suÊt trªn200W       nhng kh«ng  40 qu¸ 300W   cã    vµ  ®iÖn      ¸p trªn100V 8539 29 30     Lo¹ikh¸c,cã    c«ng  suÊt kh«ng      qu¸ 200W   cã  vµ  10 ®iÖn      ¸p díi100V 8539 29 90     Lo¹ikh¸c 0   ­§Ìn phãng,trõ®Ìn            tiacùc  tÝm: 8539 31 ­Bãng    ®Ìn  huúnh  quang,catotnãng:     8539 31 10  Dïng    ®Ó trang trÝ hoÆc   dông  sö  cho môc  40 ®Ých  c«ng céng 8539 31 90     Lo¹ikh¸c 40 8539 32 00  Bãng  ®Ìn h¬i thuû ng©n  hoÆc  natr ;®Ìn  i  0 halogenua  kim  i lo¹ 8539 39 00     Lo¹ikh¸c 0
 12. 12 ­ §Ìn tiacùc        tÝm  hoÆc  ®Ìn    tiahång  ngo¹i  ;®Ìn  hå  quang: 8539 41 00     quang §Ìn hå  0 8539 49 00     Lo¹ikh¸c 0 8539 90 ­Phô    tïng: 8539 90 10   Dïng  lµm  bãng  ®Ìn  chiÕu  s¸ng cho  c¸clo¹   xe    i 20 8539 90 20  Dïng cho bãng ®Ìn    tia cùc tÝm   tia hång  vµ    0 ngo¹i 8539 90 30   Dïng  cho  ®Ìn  quang hå  0 8539 90 90   Dïng  cho  i lo¹ kh¸c   5 8703 Xe    c¸clo¹ xe  «t« vµ    i kh¸ccã      ®éng  ® îcthiÕtkÕ  c¬      chñ yÕu     ®Ó chê ngêi (trõ c¸c  ithuéc      lo¹  nhãm   8702) kÓ  xe    c¶  chë  ngêi cã    khoang  hµnh    lýriªng   vµ  t«®ua «    8703 10 ­  ® îc thiÕtkÕ   Æc   Xe      ® biÖt ®Ó   du    ®i  lÞch    trªn tuyÕt;xe  t«ch¬ig«n    «      (goltcar) c¸clo¹ xe ¬ng   vµ      t i tù: 8703 10 10   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 10 20   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 ­ Xe    kh¸c cã    ®éng  pit­«ng  c¬  t ®èt trong ®¸nh      löa b»ng    tialöa: 8703 21   Dung  tÝch    xilanh kh«ng      qu¸ 1000  cc 8703 21 10   cøu  ¬ng Xe  th 0 8703 21 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 21 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 8703 22  Dung tÝch    xilanh trªn1000cc      nhng kh«ng    qu¸ 1500  cc: 8703 22 10   cøu  ¬ng Xe  th 0 8703 22 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 22 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 8703 23  Dung  tÝch    xilanh trªn1500cc      nhng kh«ng    qu¸ 3000cc: 8703 23 10   cøu  ¬ng. Xe  th 0 8703 23 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 23 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 8703 24   Dung  tÝch    xilanh trªn3000      cc:
 13. 13 8703 24 10   cøu  ¬ng Xe  th 0 8703 24 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 24 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 ­ Xe    kh¸c cã    ®éng  pÝt­ c¬  t«ng  ®èt  trong ®¸nh      löa b»ng  søc nÐn: 8703 31   Dung  tÝch    xilanh kh«ng      qu¸ 1500  cc 8703 31 10   cøu  ¬ng Xe  th 0 8703 31 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 31 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 8703 32  Dung tÝch    xilanh trªn1500  nhng      cc  kh«ng    qu¸ 2500  cc: 8703 32 10   cøu  ¬ng Xe  th 0 8703 32 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 32 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 8703 33     Dung  tÝch    xilanh trªn2500      cc: 8703 33 10   cøu  ¬ng Xe  th 0 8703 33 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 33 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 8703 90 ­Lo¹ikh¸c:     8703 90 10   cøu  ¬ng Xe  th 0 8703 90 20   chë  Xe  kh«ng    ngêi,kÓ  l¸xe qu¸ 8    c¶   i 60 8703 90 30   chë  ngêi,kÓ  l¸xe Xe  9    c¶   i 60 Riªng: +  chë  Xe  tï 0 +  tang lÔ Xe    0 + D¹ng CKD1  cña nhãm  8703  th©n  vá  cã  vµ  xe  40 cha  líps¬n    cã    lãttÜnh ®iÖn + D¹ng CKD1  cña nhãm  8703  th©n  vá  cã  vµ  xe  45 ®∙  líps¬n    cã    lãttÜnh ®iÖn +  D¹ng  CKD2   cña  nhãm   8703 20 +  D¹ng  IKD  cña  nhãm   8703 5 9602 VËt liÖu kh¶m  cã nguån gèc thùc vËt hoÆc   kho¸ng  ® îc gia c«ng  c¸c s¶n  ®∙      vµ    phÈm   lµm    tõ c¸c lo¹        i liÖu nµy,c¸c vËt liÖu ®óc  vËt         b»ng khu«n  hay  ch¹m kh¾c b»ng    s¸p,b»ng  stearin,  b»ng  g«m   tù nhiªnhay      nhùa    tù nhiªnhoÆc       bét nh∙o lµm      m«
 14. 14 h×nh  vËt phÈm   îc ®óc  vµ    ®   hay  ch¹m kh¾c  kh¸c,  cha  îcchitiÕthay    n¬ikh¸c;gelat   chÕ  ®       ghië      in®∙  biÕn nhng  cha  ®ãng  cøng  (trõ gelat  thuéc in   nhãm  3503  c¸c  vµ  s¶n phÈm   lµm b»ng  gelat , in  cha  ®ãng  cøng) 9602 00 10 ­Vá    con  nhéng  dïng cho      dîcphÈm 0 9602 00 90 ­Lo¹ikh¸c     40

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản