Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/1999/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  X © y  d ù n g  s è  29/1999/Q§­B X D   ë n g µ y  22 th¸ng 10 n¨ m  1999  a n  h µ n h   u y  c h Õ   B Q b¶ o  v Ö  m «i  ê n g  N g µ n h  x © y  d ù n g   tr B é  tr ng B é  X © y  d ù ng  ë ­C¨n  LuËt B¶o  Ö     cø    v m«i  êng  µy  tr ng 27/12/1993; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h   c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 175/CP  µy  ng 18/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   ­ c Ch ph v h íng dÉn    µnh  Ët B¶o  Ö     thih Lu   v m«i  êng; tr ­ C¨n  ChØ   Þ  CT/TW   µy  cø  th 36­ ng 26/6/1998  ña  é   Ýnh  Þ  Ò   c B Ch tr v c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong thêikú      c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ®Êt  ­ ho¸,hi ®¹     n íc. ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c ¤ng  ô  ëng  ô  V tr V Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v «ng  ô  ­ V tr ëng  ô  V Ph¸p  Õ; ch Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch b¶o  Ö     v m«i tr ng  µnh  ©y  ùng". ê ng X d §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3: C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng  é,  ô   ëng  ô   B V tr V Khoa  äc  h C«ng  nghÖ,    n  Þ  éc  µnh  ©y  ùng  Þu  c¸c ®¬ v thu ng X d ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 Q uy   Õ ch B ¶ o  v Ö  m «i  ê n g  n g µ n h  X © y  d ù n g tr (KÌm  theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 29/1999/Q§­BXD   µy      ng 22/10/1999  cña  é  ëng  é  ©y  ùng) B tr BX d C h ¬ n g  1 N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng vµ  ¹m      ông: 1: §  î   ph vi¸p d 1. Quy  Õ   µy  îc ¸p  ông  i  íic«ng      ch n ®   d ®è v   t¸cqu¶n  ý,b¶o  Ö   l  v m«i  êng  tr ngay  õkh©u: lËp vµ  Ðt duyÖt dù    t    x    ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,®iÓ m   ©n  ho   d ® th   d c  µ  v khu  c«ng nghiÖp;ChuÈn  Þ   ù  ®Ç u     ©y  ùng; Tæ     b d ¸n  tx d   chøc    thic«ng,  nghiÖ m    µ  a  ù    µo  thu v ® d ¸n v khaith¸csö  ông;Qu¶n  ý§«  Þ  µ     d   l   th v qu¶n  ýc¸c l    c¬  ë  s s¶n  Êt,kinh doanh  Ët liÖu vµ  ÕtbÞ   ©y  ùng;C¸c  ¹t®éng  Ò   xu     v     thi   x d   ho   v ®¸nh      ng  gi¸t¸c®é M«i  êng  tr bao  å m   tæ  g c¶  chøc  Óm     Óm   ki traki so¸t,  thanh  tragi¸m      s¸tm«i  êng  tr trong c¸ckh©u  ã  ªnquan.    c li   2. C¸c  ¬    c quan  µ   íc,m äi  chøc  µ    ©n  êiViÖt Nam   µ  êi Nh n   tæ  v c¸ nh ng     v ng   nícngoµicã  ªnquan  n       li   ®Õ c«ng     Ên  µ  u    ©y  ùng,s¶n  Êt kinh t¸ct v v ®Ç tx d   xu     doanh  ¬  Ý, vËt liÖu x©y  ùng      c kh       d trªnl∙nhthæ  Öt Nam   u   Vi   ®Ò ph¶ithùc hiÖn      quy  Õ   µy.C¸c  ¬  ch n   c quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   íctheo  ïng,l∙nhthæ  l  n  v    vÒ  m«i  êng; c¸c Héi  tr    chuyªn  µnh, tæ  ng   chøc  Çn  óng  µ  ©n  ©n  ã  qu ch v nh d c quyÒn  gi¸m    µ  ç  î äi  Æt     s¸tv h tr mm ®Ó b¶o  Ö   v m«i  êng  µnh  ©y  ùng. tr ng xd §i Ò u    2: Trong  chÕ   µy,c¸cthuËtng÷  íi y  îchiÓu      quy  n     d  ®© ®   nh sau: 1. M«i  êng  µnh  ©y  ùng    tr ng xd quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  îchiÓu  µ   ch n ®   l  tæng  Ó  ña  th c m«i  êng  ù nhiªn,m«i  êng  ©n  ¹ocã  Ó  Þ     ng  ëi tr t    tr nh t   th b t¸c®é b  c¸c  ¹t ®éng  ña  ho   c c¸c  ù  x©y  ùng  «   Þ, ®iÓ m   ©n    vµ  d ¸n  d ® th   d c khu c«ng  nghiÖp,c¸cc¬  ë      s s¶n  Êt,kinhdoanh  ËtliÖu,thiÕtbÞ  ©y  ùng. xu     v     xd 2. M«i  êng  «  Þ  iÓ m   ©n    µ    tr ® th ® d c v khu  c«ng  nghiÖp:bao  å m     Õu     g c¸cy tètùnhiªnvµ  ©n  ¹o, Õu  èvËtchÊt vµ    Ët chÊtcã       nh t  y t      phiv     quan  Ö   Ët  Õt h m thi   víi  nhau,¶nh  ëng  í ®êi sèng,s¶n  Êt,sù  ån t¹     iÓn cña    h t    i   xu   t   iph¸ttr   , thiªnnhiªn     vµ con  êitrong ®«  Þ,®iÓ m   ©n    µ  ng     th   d c v trongc¸ckhu     c«ng nghiÖp. 3.B¶o  Ö     v m«i  êng  µnh  ©y  ùng  µth«ng  tr ng xd l  qua c«ng    ng  é    t¸c®å b trªn c¸c m Æt   Ëtph¸p,hµnh  Ýnh, kinh tÕ    éi,khoa  äc  ü  Ët nh»m   ¹o   lu     ch     x∙ h   h k thu   t  ®iÒu  Ön  chøc  ètm«i  êng    µ  ki tæ  t  tr ë v m«i  êng    ng; gi¶m  Óu      tr lao ®é   thi c¸c t¸c ®éng  Êu  x ¶nh  ëng  n     Õu  ètùnhiªnvµ    éi. h ®Õ c¸cy t      x∙h 4.C¬   ë  ¹ tÇng  «  Þ,khu    s h  ® th   c«ng  nghiÖp: a. C¬   ë  ¹  Çng  ü  Ët:TËp  îp      sht k thu   h c¸c c«ng  ×nh,thiÕtbÞ   ü  Ët tr     k thu   phôc  ô  v c¸c  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  µ  i  èng    «   Þ   h Ö   èng  xu v ®ê s ë ® th nh th giao  th«ng,th«ng    ªnl¹c, Ö   èng    tinli     th h cung  Êp  c n¨ng îng (®iÖn,gaz),chiÕu  l      s¸ng  c«ng  éng, h Ö   èng  c   th cung  Êp  íc vµ  c n   tho¸tníc,qu¶n  ý chÊt th¶ir¾n       l     b¶o ®¶m  m«i  êng  èng    «   Þ. Ph Çn   ínc«ng  ×nh,thiÕtbÞ   ña  ¬  ë  ¹ tr s ë ® th   l  tr     c c s h  tÇng  îc ® Æt   Ç m   íin Òn  t  «   Þ  µ  ùc hiÖn      o¹n  u   ña  ®  ng d  ®Ê ® th v th   ë giai® ®Ç c kÕ   ¹ch x©y  ùng  «  Þ,khu  ho   d ® th   c«ng  nghiÖp.
 3. 3 b. C¬   ë  ¹ tÇng    éi:TËp  îp c¸c c«ng  ×nh phôc  ô    éit¹ ®«  Þ    s h  x∙h   h   tr   v x∙h   i th   vµ    iÓ m   ©n   cho    c¸c ® d c c¸c nhu  Çu  ôc  ô  c ph v gi¸o dôc  µ  Î tr ng  äc)   (nh tr , ê   h  phôc  ô  tÕ  Önh  Ön,tr¹m x¸,nhµ  dìng), ôc  ô      µ      v y  (b vi       an   ph v v¨n ho¸ (nh v¨n ho¸, r¹p h¸t,r¹p chiÕu      phim, th viÖn),phôc  ô  ¬ng       v th nghiÖp  öa  µng, chî,siªu (c h     thÞ),phôc  ô    ph nghØ   ¬i,gi¶itrÝ (c«ng  ng       viªn,vên  ó),t«n    th   gi¸o,tÝn  ìng   ng   (nhµ  ê,®Ò n,  ïa)vµ      th   ch   c¸cdis¶n     v¨n ho¸ kh¸c. 5. Khu c«ng nghiÖp: cô m   õ viÕt t¾t cña    t     khu c«ng nghiÖp, khu  Õ     ch xuÊt,khu    c«ng  Ö   ngh cao. 6.§TM:  Õtt¾tcña  ô m  ¸nh      ng    vi     c ® gi¸t¸c®é m«i  êng. tr 7. Khu  µ      nh ë kh«ng  Ýnh  ch thøc:lµ c¸c khu    ¹m    µ    ét,xã m        ë t nh nh æ chu   liÒu.. . . §i Ò u    3: Qu¶n  ým«i  êng  l  tr trong ngµnh  ©y  ùng.   xd C¸c  ù  quy  ¹ch, dù  ®Ç u    x©y  ùng  d ¸n  ho   ¸n  t d (theo  ©n   Êp  µ    ph c v quy ®Þnh   trong Th«ng   sè  t 490/1998/TT  ña  é   c B KHCN& MT   íng  Én  Ëp  µ  h d lv thÈm   nh   ®Þ b¸o c¸o §TM)  ph¶i thùc  Ön    hi §TM   nghÜa  µ ph¶i xem   Ðt    l      x c¸c khÝa  ¹nh  c m«i  êng, tu©n  ñ  tr   th c¸c quy  Èn,    Èn,  chu tiªuchu quy  ¹m  Ön  ph hi hµnh. Trong    qua  ×nh    tr thic«ng  µ  Ën  µnh  vv h khai th¸c sö  ông    d c«ng  ×nh tr   ph¶itr¸nhhoÆc       gi¶m  Óu      ng  ã  ¹i®Õ n   thi c¸c t¸c®é c h  søc kho¶  éng  ng  µ  c ®å v vÖ  sinh m«i  êng; Ph¶itu©n  ñ c¸c quy  nh    tr     th     ®Þ trong giÊy  Êp  Ðp  Ò       c ph v m«i tr ng; ChÞu  ù  Óm     µ  ê  s ki trav thanh    Ò   trav m«i  êng  ña  ¬  tr c c quan  qu¶n  ým«i  l  tr ng  ê theo ®Þnh  ú    k hoÆc   t  ÊtkhicÇn  Õt. ®é xu     thi   C h ¬ n g  2 B ¶ o  v Ö  m «i tr n g  trong q u y  h o ¹ ch v µ  q u ¶ n  l ý  ê x © y  d ù n g  ® «  th Þ, ® i Ó m  d © n  c  v µ  k h u  c « n g  n g hi Ö p   §i Ò u 4: §¸nh      ng  gi¸t¸c®é m«i  êng  tr trong c¸c dù  quy  ¹ch  ©y      ¸n  ho x dùng  1. §èi víidù  quy  ¹ch  ©y  ùng  Bé   ©y  ùng        ¸n  ho x d do  X d phª  Öt  duy hoÆc   tho¶  Ën      a   ¬ng  thu ®Ó c¸c ®Þ ph phª  Öt  duy hoÆc   ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  tr Th t Ch ph phª  Öt  u   duy ®Ò ph¶i lËp   b¸o c¸o §TM  riªng (theo m É u   Ön  µnh) kÌm      hi h   theo  v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  Ëp l quy  ¹ch,®Ò   Þ   é   ho   ngh B Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr hoÆc   ë   S Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng  èi hîp  íiBé   ©y   tr ph   v   X dùng  Èm  nh  th ®Þ theo sù  ©n  Êp.   ph c 2.    Ëp, thÈm   nh   µ  Ðt  Khi l   ®Þ v x duyÖt  ù  quy  ¹ch  ©y  ùng  Çn  d ¸n  ho x d c tu©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   th     ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng  ¹ §iÒu  cña  tr t  i 5  quy  Õ   µy: ch n §i Ò u    5: B¶o  Ö   tr ng  v m«i  ê trong qu¶n  ýx©y  ùng  «  Þ,®iÓ m   ©n     l  d ® th   d c,khu    c«ng  nghiÖp: 1.Qu¶n  ým«i  êng  t,h Ö     l  tr ®Ê   sinhth¸i®iÒu  Ön  ùnhiªn:    , ki t   a. Ph¶i thùc  Ön  ng        hi ®ó c¸c quy  nh  ®Þ theo  ¹  «   Þ  Ò     Ý  ö  lo i th v tiªuch s ® dông  t  ®Ê bao  å m:  Ët    ©n  è,tû lÖ  t  g m ®é d s     ®Ê cho  µ  , ®Êt  nh ë   c«ng nghiÖp,  ® êng, vên    hoa  ©y  c xanh, m Æt   íc hå  iÒu  µ: ph¶i tu©n  ñ  ng      n  ® ho     th ®ó quy
 4. 4 chuÈn, tiªuchuÈn  µ         v c¸c v¨n b¶n  ã  ªnquan  õ kh©u  c li   t  kh¶o    ÕtkÕ,    s¸t,thi   thi c«ng,qu¶n  ý®«  Þ,®iÓ m   ©n    µ    l   th   d c v khu c«ng  nghiÖp. b. Tµi nguyªn sinh vËt trong c¸c h Ö               sinh th¸    ¹n (m«itr ng  t) vµ   i trªnc     ê ®Ê   díi íc)trong qu¸ tr×nh quy  ¹ch vµ  ©y  ùng  Çn  îcb¶o  Ö   èi®a    ói,    n      ho   x d c ®  v t   nh n   c¸nh rõng,s«ng      ngßi,hå      µi®éng  Ëtquý  Õ m.   ao,c¸clo   v  hi c. Kh«ng  îc tr dông    å      ån  íc tù nhiªn trong c¸c ®«     ®   ng  c¸c h ao, c¸c ngu n          thÞ  µm  ¬ichøa  µ  ö  ýnícth¶i  ¬i® æ       µm  Ôm  Èn  µ  nhiÔm   l n  v x l    ,  n r¸cth¶il nhi b v «  m«i  êng  õtr ng  îp bÊt kh¶  tr (tr   ê h     kh¸ng,ph¶i® îcxö  ýë        l   møc  èi®a  µ  t   v ph¶ido    c¬ quan  ã  Èm  Òn  ña  «  Þ    Õt ®Þnh). c th quy c ® th ®ã quy   d. B¶o  Ö   Êt l ng ®Êt    v ch  î   kh«ng  Þ     ×nh «  Ô m   µm  Õn  æi    b qu¸ tr   nhi l bi ® m«i tr ng  èng, g©y  c¸c lo¹  Þch  Önh  ês   ra    i d b cho con  êi vµ  ng, thùc vËt sèng  ng   ®é      trªn®ã.  Êt îng ®Êt    Ch l   trong ®«  Þ,®iÓ m   ©n  ,khu    th   d c  c«ng  nghiÖp  Çn  c ph¶i   tu©n  ñ c¸ctiªuchuÈn  µ   ícvÒ   th       Nh n   m«i  êng. tr 2.Qu¶n  ým«i  êng  íc:   l  tr n Trong  qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù  tõ kh©u  Èn  Þ   u    ®Õ n   ©u  tr th hi d ¸n    chu b ®Ç t kh nghiÖ m     a  thu ® c«ng  ×nh vµo  ö  ông  tr   sd ph¶i®¶m     b¶o    c¸c cam   Õt  ña  ñ   k c Ch dù  vµ  ¸n  B¶n  Êp  Ðp  Ò   c ph v m«i  êng  Õu  ã) ® îc quy  nh  tr (n c     ®Þ trong b¸o      c¸o §TM   íi   éidung  ¬  v  n   c¸c c b¶n sau: a. San  Òn  µ    n v tho¸tníc m a: H¹n  Õ   èi®a   ×nh  ¹ng ngËp  ng       ch t   t tr   ó theo   tõng  a  ×nh,tuú thuéc kh¶  ®Þ h      n¨ng  u    ®Ç tcho  Ðp  ña  õng  êikú.C¸c  è  ph ct th     h thu ph¶icã íich ¾n    µ    l  r¸cv trong hè      thu ph¶icã  ¸y  cÆn   ¾ng.Tæ     ® thu  l   chøc  vµ    Õ   êicµo  biªnch ng   nhÆt    ¹o vÐt ga  r¸c,     th¨m  µ  æ   µo  ¬iquy  nh. n v® v n  ®Þ b. Xö   ýnícth¶i  ícth¶isinh ho¹t, ícth¶ib Önh  Ön,nícth¶is¶n  Êt   l    :   N       n vi       xu   ph¶ixö  ý®¹ttiªuchuÈn  íckhix¶    ån  Õp nhËn.Bïn    l      tr     ra ngu ti     sau  c«ng  o¹n  ö  ® x lýnícth¶ivµ        trong c¸c b Ó   Ý  ù ho¹icÇn  îchót theo      x t    ®   quy  ×nh thiÕtkÕ   µ  tr    v chuyªn chë    ¬iquy  nh.   ra n   ®Þ c.C¸c  µ    nh m¸y  íc:ph¶icã  Êy phÐp  n    gi   khaith¸cníctheo "LuËttµi           nguyªn   níc" Ò  níc m Æt  vµ  "Th«ng t ªn Þch sè  11/1997/TTLT­  v  li  t NN­CN  ngµy  08/11/97 cña  é     B N«ng  nghiÖp Ph¸ttr Ón n«ng     i   th«n  µ  é   v B C«ng  nghiÖp" vÒ     qu¶n  ýkhaith¸cníc   Ç m.  ícph¶i® îcxö  ý®¹t chÊt l ng níctiªudïng  íc l        ng N      l     î       tr   khira  áinhµ    kh   m¸y. §èi víiníc th¶itõ nhµ            m¸y  íc x¶  (x¶ níc th¶icña  Ó   n   ra        b l¾ng, b Ó   äc,b Ó     l  chøa) ph¶i xö  ý ®¹t tiªuchuÈn  íc khi x¶  nguån  Õp   l      tr     ra  ti   nhËn. d.Tu ©n  ñ nh÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   Êp,tho¸t ícvµ    th   v ®Ò c li   ®Õ c       m«i  êng  n tr níc trong  ©y  ùng  «   Þ, ®iÓ m   ©n  , khu    x d ® th   d c  c«ng nghiÖp  îc nªu    Òu  ®  ë §i 4.15,§iÒu    5.15,§iÒu    5.17,§iÒu    5.20,§iÒu    6.12,§iÒu    6.13  trong Quy  Èn    chu x©y  ùng    Êt l ng níctrong ®«  Þ,®iÓ m   ©n  ,khu  d ­ ch  î       th   d c  c«ng  nghiÖp  µ    v c¸c tiªuchuÈn  µ   ícViÖtNam     Nh n     (TCVN)  Ò   v m«i  êng  ã  ªnquan. tr c li   3.Qu¶n  ým«i  êng    l  tr kh«ng  Ý: kh Tu ©n  ñ  ÷ng  iÒu  ã  ªnquan  n   th nh ® c li   ®Õ m«i  êng  Ý  tr kh trong x©y  ùng    d ®«  Þ,®iÓ m   ©n  ,khu  th   d c  c«ng nghiÖp  îcnªu    Òu  ®  ë §i 4.18 trong Quy  Èn    chu x©y  ùng  µ  d v kho¶n  §iÒu  trong NghÞ   nh  è  2  71    ®Þ s 36/CP  µy  5­ ng 29­ 1995  cña  Ýnh  ñ  îc cô  Ó  Ch ph ®   th ho¸  trong Th«ng   è    t s 02/TT­MTg   µy  1­ ng 2­ 1996  cña  é   B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng. Ch Êt îng  tr   l kh«ng  Ý  kh trong  «   ® thÞ,®iÓ m   ©n      d c khu c«ng nghiÖp  Çn  ©n  ñ c¸ctiªuchuÈn  c tu th       TCVN   Ò     v m«i tr ng. ê
 5. 5 4.Chèng  nhiÔm  Õng ån    «  ti   giao th«ng,c«ng  êng      tr trong ®«  Þ:   th a.  ©y   ùng  X d c¸c    ©y  gi¶ic xanh, t ng  ¾n   ÷ng  ¬i g©y  n  êng   ê ch nh n  å th xuyªn,thiÕtkÕ   ËtliÖu c¸ch © m   èng  n      v      ch å theo tiªuchuÈn;tuyÒn       truyÒn    gi¸o dôc  ©n  ©n  nh d trongviÖc  ©n  ñ c¸cquy  nh  Ò   ©y  n.   tu th     ®Þ vg å b. Tu©n  ñ  ÷ng    th nh quy  nh  ã  ªnquan  Ò   Õng  n  Ýnh  ®Þ c li   v ti åt trong ®«     thÞ,®iÓ m   ©n  ,khu    d c  c«ng nghiÖp  îcnªu    Òu  ®   ë §i 4.16 trong Quy  Èn  ©y      chu x dùng  µ    v c¸cTCVN   Ò   v m«i  êng. tr 5.C ©y    xanh  µ  Æt   íc®«  Þ: vm n   th C ©y  xanh  µ  Æt   íc®Ó   vm n  b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong ®«  Þ,®iÓ m   ©n  ,   th   d c  cÇn  ©n  ñ c¸c§iÒu  tu th     5.16,6.14,7.16 trong Quy  Èn  ©y  ùng           chu x d ­1996. 6.M«i  êng    tr giao th«ng:   Tu ©n  ñ nh÷ng  th   quy  nh  ã  ªnquan  n   Ö   èng  ®Þ c li   ®Õ h th giao th«ng    trong  ®«   Þ,®iÓ m   ©n  , khu  th   d c  c«ng nghiÖp  îc nªu    Òu    ®  ë §i 4.7,5.13,6.10,7.11      trongQuy  Èn  ©y  ùng  µ      chu x d v c¸cTCVN   Ò   v m«i  êng. tr a.Nh÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   Ý    Ò     v ®Ò c li   ®Õ kh th¶iv m«i  êng  tr kh«ng  Ý  ­ kh ® îc nªu    trong      Èn  µ   íc ViÖt  c¸c tiªuchu Nh n   Nam     Òu  ë §i 4.18  Ò   khÝ     v x¶  th¶i trongquy  Èn  ©y  ùng     chu x d ­1996.b. b. Nh÷ng  Ên    ã  ªnquan  n     n  Ò     v ®Ò c li   ®Õ ®é å v m«i  êng  tr kh«ng  Ý  îc kh ®   nªu trong      Èn  µ   íc ViÖt Nam     Òu  c¸c tiªuchu Nh n     ë §i 4.16  Ò   v møc   n  èi®a   å t  trongQuy  Èn  ©y  ùng     chu x d ­1996. c. Tu ©n  thñ kho¶n 2  §iÒu 71  trong NghÞ  ®Þnh  sè  36/CP  ngµy  29/5/1995  ña  Ýnh  ñ  îccô  Ó    c Ch ph ®   th ho¸ trong Th«ng   è    t s 02/TT­ MTg   µy  ng 2­ 1996  ña  é  1­ c B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng. tr 7.B¶o  Ö     v m«i  êng  tr trong c¸cc«ng  ×nh v¨n ho¸ ­lÞch sö:    tr          V Ên    ®Ò m«i  êng      Ých      Þch  ö  tr c¸c dit v¨n ho¸,l s trong khu  ©n  ,khu  «     d c  ® thÞ  µ  v khu  c«ng nghiÖp  µi nh÷ng  iÒu  ªnquan  n   ngo   ® li   ®Õ Qui  Èn  ©y  chu x dùng    ­ 1996  cßn  Çn  ©n  c tu theo  Ph¸p  Önh  Ò   l v b¶o  Ö   µ  ö  ông    Ých    vvsd dit v¨n ho¸, lÞch  ö  µ    s v danh  lam  ¾ng  th c¶nh, NghÞ   nh   è    ®Þ s 288/H§BT  ña  éi c H  ®ång  é   ëng  µy  B tr ng 31/12/1985  µ  v Th«ng   sè  t 206/VHTT  ña  é   c B V¨n    ho¸ th«ng    µy  tinng 22/7/1996. 8.M«i  êng  ¹ nh÷ng  ¬ië    tr t  i n   kh«ng  Ýnh  ch thøc trong ®«  Þ:     th "Nhµ  ¹m" ë     «   Þ, thuéc  ¹ng  ÷ng  t   c¸c ® th   d nh khu  µ    Ên  Õm   t  nh ë l chi ®Ê c«ng  ña  êicã    Ëp  Êp  c ng   thu nh th (ven  s«ng,hå, kªnh,m ¬ng),sèng    ªnh         lªnh ® trªn m Æt   íc (d©n  ¹n  ß,  ¹n  µi)hoÆc   ¹nh    n  v® v ch   c c¸c      b∙ir¸c trong  «   Þ. ® th   Nh÷ng  khu  µ    nh ë kh«ng  Ýnh  ch thøc  êng  µ nhµ  ¹m  Õu    Ö   èng  ¹ th l  t thi c¸c h th h  tÇng  ü  Ët tèithiÓu  ®êng, ®iÖn, cÊp  íc,tho¸tníc).§©y  µ n¬i cã  k thu     (     n      l     møc   ®é   nhiÔm   «  m«i  êng  tr cao  Êt, ®ång  êi còng  µ  ¬i tËp  nh   th   ln  trung  µ    v lan truyÒn    Ç m   èng  Þch  Önh  Òu  Êt trong c¸c ®«  Þ,v×  Ëy  Çn  c¸c m m d b nhi nh       th   v c tu©n  ñ  ÷ng  th nh quy  nh  ã  ªnquan  n   ®Þ c li   ®Õ khu  µ    ¹    «   Þ,®iÓ m   nh ë t i ® th   c¸c d©n  ,khu  c  c«ng nghiÖp  îcnªu    Òu          ®   ë §i 5.7,5.9,6.6,6.9 trong quichuÈn  ©y     x dùng. 9.ChÊt    ¾n  µ  Êtth¶inguy  ¹i   th¶ir v ch     h: Trong  «  Þ  Çn  ® th c quy  ¹ch  µ  ho v quy  nh    ®Þ b∙ich«n  Êp  Õ     îp vÖ   l ph th¶ih   sinh hoÆc     ¹m  ö  ýchÊt th¶ir¾n    c¸c tr x l      theo quy  nh  ®Þ nh»m   ùc hiÖn  th   ChØ   thÞ  è  s 199/TTg  µy  ng 3/4/1997 cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò     Ön    Th t   ph v c¸cbi ph¸p cÊp   
 6. 6 b¸ch trong qu¶n  ýchÊt th¶ir¾n      «  Þ  µ    l     ë c¸c ® th v khu  c«ng nghiÖp  µ      v c¸c v¨n b¶n sau  y: ®© a) Th«ng   ªnBé   è  t li   s 1590/1997/TTLB­ KHCN MT­XD   ña  é   c B Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  µ  é  ©y  ùng  Ò   tr vBX d v qu¶n  ýchÊtth¶ir¾n  «  Þ. l     ® th b) Quy  Õ   ch qu¶n  ý chÊt    l  th¶inguy  ¹i® îc ban  µnh  Ìm  h    h k theo Quy Õt  ®Þnh  è:155/1999/Q§­ s  TTg  µy  ng 16/7/1999 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph c) Quy  Õ     ch Qu¶n  ýchÊt th¶iY  Õ  l      t ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 2575/1999/Q§­ ngµy  YT  27/8/1999 cña  é  Õ.   Bt §i Ò u    6: B¶o  Ö   tr ng    c«ng  v m«i  ê c¸ckhu  nghiÖp. 1. C¸c    khu c«ng nghiÖp  ph¶icã    Quy  Õ   èng  Êt qu¶n  ým«i  êng  ch th nh   l  tr khu  c«ng  nghiÖp, bao  å m     ¬  ë  ¹  Çng  Ò   ö  ông  t,® êng, ®iÖn,   g c¸c c s h t vsd ®Ê       níccÊp, nícth¶i  ©y       ,c xanh,m Æt   íc:Qu¶n  ýc¸ct¸c®éng  n     Õu  è tù   n  l      ®Õ c¸cy t    nhiªn,x∙ héi nh      ng  ña  ãi,bôi,tiÕng  n, khÝ        c¸c t¸c®é c kh     å  th¶i, íc th¶i  Êt    n ,ch   th¶ir¾n, tÊtc¶      ng  µy        c¸c t¸c®é n ph¶i ® îc gi¶m  Óu  íigií h¹n    Èn     thi d   i   tiªuchu cho  Ðp. ph 2. Qu¶n  ý vµ  l   b¶o  Ö   v m«i  êng    tr c¸c khu c«ng nghiÖp ph¶i thùc  Ön    hi theo Quy  Õ     ch qu¶n  ým«i  êng  l  tr khu  c«ng  nghiÖp. C h ¬ n g  3 B ¶ o  v Ö  m «i tr n g  trong c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t x © y  d ù n g   ê §i Ò u    7: B¶o  Ö   tr ng  v m«i  ê trong c¸cdù    u    ©y  ùng:     ¸n ®Ç tx d §èivíitõng  ù  x©y  ùng     d ¸n  d ph¶i® îc x¸c ®Þnh      ngay  õ kh©u  Èn  Þ  t  chu b ®Ç u    t cho  n     o¹n  ©y  ùng  µ  ®Õ giai® x d v nghiÖ m     a  ù  vµo  ö  ông. thu,® d ¸n  sd   Trong  ©u  Èm   nh     ù  ®Ç u    x©y  ùng  Çn  ùc  Ön      kh th ®Þ c¸c d ¸n  t d c th hi c¸c quy ®Þnh  Ò   v §TM   (Th«ng   è  ts 490/1998/TT  ña  é   c B KHCN& MT   íng dÉn  Ëp  µ  h  lv thÈm   nh  ®Þ b¸o c¸o §TM, Th«ng   sè  t 1420/MTg  µy  ng 26/11/1994  íng  Én  h d §TM   i víi   ¬  ë  ang  ¹t®éng)  µ  Çn  a  µo  ù    ån  ®è     c s ® c¸c ho   v c ® v d ¸n ngu kinh phÝ    ®Ó   ©y  ùng    xd c¸c c«ng  ×nh kü  Ëtxö  ýnh÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   tr   thu   l   v ®Ò c li   ®Õ m«i  êng. tr §i Ò u    8: B¶o  Ö   tr ng  v m«i  ê trong c¸cdù    ©y  ùng  íi,   ¹o, ©ng      ¸n x d m  t c¶i n cÊp,söa  ÷a..   ch . C¸c  ù    d ¸n ph¶i®¶m     b¶o  ïhîp víi ph       m«i  êng  tr c¶nh  quan khu  ùc  µ  Õp v v ti   nèithÝch  îp víi ¹ tÇng  Ön  ã,ph¶i® Æc   Ötquan  ©m  n   èi    h     h hi c     bi   t ®Õ m quan  Ö   h víi     c«ng  ×nh l©n  Ën    Ö   èng  c¸c tr   c nh h th giao th«ng,xö  ýnícth¶i  Ý      l    ,kh th¶i    ,thu gom   ö  ý r¸c th¶ikhu  ùc. C¸c  ån  Êt th¶i(khÝ  x l      v  ngu ch     th¶i  íc th¶i,r¸c th¶i) ,n        ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh vËn  µnh           h c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d ph¶i® îcxö  ýcôc  é      l  b hoÆc   îc truyÒn    Ýn  í h Ö   èng  ¬  ë  ¹  Çng  ü  Ëtxö  ýchÊt th¶i ®  t¶ik t i th   csht k thu   l      cña  «  Þ  µ  ® th v khu  c«ng  nghiÖp.
 7. 7 §i Ò u    Ò   Ön nghi,an  µn  khoÎcho  êisö  ông: 9: V ti     to søc    ng   d Ph¶i tu©n  ñ    th Qui  Èn  ©y  ùng  µ      Èn  ã  ªnquan  Ò   chu x d v c¸c tiªuchu c li   v chiÕu  s¸ng  ù nhiªn,th«ng  ¬i tho¸ng giã,lèi®i  èitho¸t  t    h        l  ,phßng  èng  ch ch¸y  næ,  èng  ng  t  µ  Öt ®é   ch ®é ®Ê v nhi   trong phßng  i  íic¸c c«ng  ×nh  ã  ö    ®è v     tr cs dông  iÒu  µ  Öt®é.  Ët  Öu sö  ông  ® ho nhi   V li   d b¶o  ¶m   ® kh«ng  ©y  nhiÔ m    g «  m«i tr ng  µ  ê v ¶nh  ëng  n   h ®Õ søc  Î nh÷ng  êi sèng  µ  µm  Öc  kho   ng   v l vi trong  c«ng  tr×nh ®ã.   §i Ò u    ÕtkiÖm  10: Ti   n¨ng îng: l C Ç n   ©ng  n cao  Öu  Êt  hi su trong  Öc  ö  ông  vi s d n¨ng îng,nhiªn liÖu  µ  l    v b¶o  ¶m   Ö   ® v sinhm«i  êng  ©y  ùng    tr xd theo Qui chuÈn  ©y  ùng  ô  Ó  µ:    xd c th l 1.TËn  ông  iÒu  Ön  Õu    d ® ki chi s¸ng tùnhiªn.    2. Sö   ông     d c¸c trang thiÕtbÞ       trong c«ng  ×nh  ã  Öu  Êt n¨ng îng   tr c hi su   l  cao. 3.Vá    bao  che  c¸ch nhiÖttèt®Ó         gi¶m  èi a  Ön îng truyÒn  Öt. t   hi t   ® nhi   4. C¸c    c«ng  ×nh c«ng  éng,tth ng  ¹i,chung    tr   c  ¬ m   c nªn  ö  ông  Ö   èng  sd h th lµm    m¸t trung t©m   µ    ö  ông  ÕtbÞ   ã    v khis d thi   c dung  m«i  µm  ¹nh ph¶i tu©n  ll    thñ C«ng  c vÒ   í   b¶o  Ö   Çng  vt ozon  µ   Ýnh  ñ  Öt Nam   ∙  m Ch ph Vi   ® tham    ý  gia k vµ    Èn  µy  th¸ng4  phª chu ng 26    n¨m 1994. C h ¬ n g  4 B ¶ o  v Ö  m «i tr n g  trªn c « n g  tr n g  x © y  d ù n g   ê ê §i Ò u    11: C«ng  êng  ©y  ùng  tr xd C¸c  c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d ph¶i ®¶m     b¶o    c¸c Qui  nh  Ò   toµn    ®Þ v an  lao ®éng  µ  Ö   v v sinh m«i  êng    tr trong qu¸ tr×nh chuyªn chë  Ët liÖu x©y  ùng,qu¸        v    d    tr×nh thi    c«ng  µ  µn  Ön c«ng  ×nh. v ho thi   tr C¸c c«ng  êng  ©y  ùng  tr x d ph¶i cã    tæng  îp  ×nh  ×nh  ht h m«i  êng  nh   tr ®Þ kú hoÆc   t  Êt khicã    Çu, theo  ®é xu     yªu c   b¶n    Öt  c¸o §TM   phª duy b¸o    trong qua    tr×nh thic«ng     c«ng  ×nh cho  n     µn  µnh,bµn  tr   ®Õ khiho th   giao  a  ® c«ng  ×nh tr   vµo  ö  ông. sd §i Ò u    12: C«ng  Ö   µ  ngh v trang thiÕtbÞ        trªnc«ng  êng. tr Khi thic«ng  ãng  äc     m c cho   c¸c c«ng  ×nh  tr trong ®«   Þ    th ph¶i    xem   Ðt x  lùa chän  ÕtbÞ       thi   thic«ng  Ých  îp ®Ó   th h  tr¸nhrung  ng, khãi,bôi,tiÕng  n    ®é      å vµ ¶nh  ëng  íc¸cc«ng  ×nh kh¸c. h t    i tr   §i Ò u    ö  ýnícbÒ   Æt   µ  ícth¶itrongqu¸ tr×nh thic«ng. 13: X l     m vn          1. Ph¶i cã  Ö   èng      h th tho¸tnícc«ng  êng     tr b¶o  ¶m   ® kh«ng  ©y  nhiÔm   g «  nguån  Õp  Ën, kh«ng  ©y  ôtlë®Êt    ti nh   g s    c¸c khu  ùc  v xung  quanh, kh«ng  ©y    g lÇy léi µm     l ¶nh  ëng  n   Ýa  µic«ng  ×nh vµ  h ®Õ ph ngo   tr   giao th«ng  «  Þ    ® th b»ng 
 8. 8 c¸ch  ö  ýriªngtrong c«ng  êng  x l      tr hoÆc   ã  è  gom   µ  c h thu  v chuyªn  ë  n¬i ch ra    quy  nh. ®Þ 2. C¸c    dung  Þch  d khoan  hoÆc   ïn ®Êt  b  ph¶ithu gom   µ  ¾ng  ng       vl ®ä ®Ó n¹o vÐt hoÆc     åi.    thu h §i Ò u    14: Thu  gom   Õ       ph th¶ic¸cc«ng  ×nh thi tr     c«ng. 1. Cã   Ön    bi ph¸p  qu¶n  ý,thu  l   gom   Õ     ©y  ùng, chç  Ö   ph th¶ix d   v sinh t¹m    thêicho    c«ng  ©n  ©y  ùng. nh xd 2. C Ê m   æ   Õ     ©y  ùng  ù do  õ trªncao  èng  Æt   t    ® ph th¶ix d t  t    xu m ®Ê hoÆc   sµn  íi d. 3. Ph¶i cã  Õ   ¹ch        k ho thu gom,  Ën  v chuyÓn  Êt th¶ix©y  ùng  n   ¬i ch     d ®Õ n   quy  nh. ®Þ 4.ë  ÷ng  ¬iqu¸ chËthÑp    nh n      ph¶ixinphÐp  ¬i® æ   Õ     ¹m  êi.    n  ph th¶it th §i Ò u 15: An  µn  Ö   to v sinh trong thic«ng  µ     v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng. 1. C¸c    c«ng  êng  ©y  ùng  tr xd ph¶ithùc hiÖn  ÷ng      nh quy  nh  Ò   Ö   ®Þ v v sinh   vµ  toµn    ng  an  lao ®é theo TCVN  5308­   toµn  iÖn  91, an  ® TCVN  4086­   µ  95, v Qui chuÈn  ©y  ùng     xd ­1996. 2. C«ng  êng    tr ph¶i® îcche  ¾n  èng  ôivµ  Ët r¬itõtrªncao,chèng     ch ch b   v          ån  µ  v rung  ng  ®é qu¸ møc  TCVN  TCVN  3985­   85, phßng  èng  ch ch¸y TCVN     3254     toµn    ­89,an  næ TCVN   3255   trongqua  ×nh thi ­86    tr     c«ng. 3. Xe  Ën    v chuyÓn  Ët t  Ët liÖu x©y  ùng  êi  Õ     ©y  ùng  Ô   v  , v     d r, ph th¶ix d d g©y  ôivµ  µm  Èn  b  l b m«i  êng  tr ph¶i® îcbäc  Ýn, tr¸nhr¬iv∙i tr¸nhmang  ïn,    k    ;     b  bÈn  trong c«ng  êng    êng  è  µ  Ö   èng  êng    tr ra ® ph v h th ® giao th«ng    c«ng  éng. c 4.C«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng  ¹ c«ng  êng:B¶o  Ö   ©y    tr   thu     t i tr   v c xanh  trong vµ    xung  quanh c«ng  êng,viÖc  tr   chÆt  ¹ c©y  h  xanh  ph¶i® îcphÐp  ¬     c quan  qu¶n  lýc©y    xanh;ViÖc  Õu    chi s¸ng  ngoµiph¶itu©n  ñ theo    Èn,®èi víi bªn      th   tiªuchu       c¸c nhµ    cao  Çng  t ph¶icã  n    ®Ì b¸o  Öu  toµn  hi an  ban  ªm;  ® C¸c c«ng  ×nh vÖ   tr   sinh t¹m  êiph¶i® îc xö  ýtr Öt®Ó   µ    th       l  i   v kh«ng  ©y  g ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  tr l©u  µisau    µn  µnh  d  khiho th c«ng  ×nh. tr 5. Ph¶i cã  Ön      bi ph¸p  ô  Ó    c th ®Ó b¶o  Ö   v c¶nh  quan, gi¸trÞ thÈm   ü,      m kh«ng  gian kiÕn  ócvµ    cÇu    tr   c¸c yªu  kh¸c cña    khu  ùc  v xung  quanh  trong qu¸    tr×nh thi    c«ng  ©y  ùng  xd c«ng  ×nh. tr C h ¬ n g  5 B ¶ o  v Ö  m «i tr n g  trong c ¬  s ë  s ¶ n x u Ê t, ê    kinh d o a n h  v Ë t li Ö u x © y  d ù n g  
 9. 9 §i Ò u    c¬  ë  xuÊtxim¨ng 16: C¸c  s s¶n     1. Ph¶ixö  ýtõ kh©u  Ëp      l    nh nguyªn,nhiªnvËt liÖu (®Êt sÐt,®¸               v«i, than,  dÇu...  n   ©u  µnh  È m   ôixi m¨ng)  )®Õ kh th ph (b     trong c¸c  µ   ëng  nh x theo    tiªu chuÈn m«i  êng    ng. tr lao®é 2. §èivíibôivµ  Ý    ã  ån  èc  õ ®èt          kh th¶ic ngu g t   nhiªnliÖu khinung  Ön       luy clinkervµ    trong kh©u    nghiÒn ph¶iqua  ö  ýläc bôi,cÇn    x l      ph¶itÝnh    y     to¸n®Ç ®ñ   Òu  chi cao  ña  ng  ãivíi a  ×nh  c è kh     ®Þ h cho  Ðp  ph theo tiªuchuÈn     m«i  êng. tr 3. §èivíic«ng  Ö          ngh xim¨ng   lß quay s¶n  Êt theo  ¬ng  xu   ph ph¸p  tlµ lo¹ í    i   c«ng  Ö   ¹chËu, tæn  ngh l     hao n¨ng îng lín, nhiÔm   l   «  m«i  êng  Çm  äng cÇn  tr tr tr   u    u    tiªn®Ç t chuyÓn  sang c«ng  Ö   ngh kh«  (hoÆc ph¶ic¶it¹om«i  êng      tr theo   híng ®Ç u    Ön  inhÊt).   thi ®¹   C Çn  ph¶itu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ò   toµn    ng  µ  Ö   ®Þ v an  lao ®é v v sinh m«i    tr ng  ê theo    c¸c TCVN   ã  ªnquan  i  íic«ng  c li   ®è v   nghÖ     xi n¨ng    øng  µ    lß ® v lß quay. 4. §èivíic«ng  Ö          ngh xim¨ng    øng,  lß ® ph¶itiÕn  µnh    Õn  ü  Ët   h c¶iti k thu   ®Ç u    Òu  ©u  µn  Ön  ©y  tchi s ho thi d chuyÒn, b¶o  ¶m   toµn    ng  µ      ® an  lao®é v b¶o vÖ  m«i  êng: cÇn  ím  ¹  á  ÷ng  ¬  ë    tr   s lo i nh b c s xim¨ng    øng  lß ® kh«ng  ¸p    ® øng yªu cÇu  Êtl ng s¶n  È m   µ  ©y  nhiÔm    ch  î   ph v g «  m«i  êng. tr §i Ò u    c¬  ë  xuÊtthuû    µ  è m   ©y  ùng: 17: C¸c  s s¶n    tinhv g xd 1.C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êtg¹ch x©y: xu     a. Lß    nung  Êy  s tuynen  nhiÔ m   Ý    Én  «  kh th¶iv cßn  ín, Çn  l  c trang bÞ   Ö    h thèng  Êp  ô  2  h ph SO hoÆc   ng  ãi®ñ   Òu  è kh   chi cao  nh»m       Ý    lan to¶ kh th¶itheo  híng pha    lo∙ng. b. §èivíilo¹    ¹ch       ig lß s¶n  Êt theo  Óu  ñ c«ng    Ý  xu   ki th   l∙ngph nguyªn  Öu, li   nhiªnliÖu vµ      gay  nhiÔ m   «  m«i  êng, cÇn  ¹n  Õ   nhiÔ m   tr   h ch «  m«i  êng  tiÕn tr     ®Õ n   thay thÕ  Çn  ¹ s¶n  Êtg¹ch thñ c«ng    d lo i   xu      b»ng  ¹ lßnung  Êy  lo     i s tuynen. 2.C¸c  ¬  ë    c s s¶n  ÊttÊm  îp, phanh  t«: xu   l  m¸  «  a. C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êt nµy  ©y  nhiÔ m   xu   g «  m«i  êng  khÝ  tr do  th¶i, íc th¶i     n vµ  ôiami¨ng,xim¨ng. Ph¶i cã  Ön  b         bi ph¸p  ü  Ët®Ó   ö  ýnh»m   k thu   x l  b¶o  ¶m   ® vÖ  sinh m«i  êng  µ  toµn    ng, h¹n  Õ   µ  ¹  õc¸c chÊt «  Ôm     tr v an  lao ®é   ch v lo i     tr   nhi tr ckhix¶    ån  Õp nhËn  µ  í     ra ngu ti   v ph¶i® îc® a  n   Þ  Ýtheo      ®Õ v tr   quy  ¹ch ® îc ho     duyÖt. b.ViÖc  ö  ông    sd nguyªn liÖu vµ      s¶n  Êts¶n  È m   ã  xu   ph c chøa  ami¨ng cÇn    thùc hiÖn  ng      ®ó c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 3.C¬   ë    s s¶n  Êtthuû tinh, Ýnh  Êm  ©y  ùng: xu      k txd ¤  Ô m  ôi,dÇu  ì,khÝ  2,HF   µ    Ý  c  ¹ikh¸ccòng  nhi b  m  SO   v c¸ckh ®é h     ph¶i® ­   îclo¹ trõtr ckhix¶    ån  Õp nhËn.   i   í     ra ngu ti     4.C¸c  ¬  ë    c s s¶n  ÊtthiÕtbÞ  vÖ   xu     sø  sinhvµ  ¹ch l¸ :   g  t C¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt nµy  ©y  nhiÔm   xu   g «  m«i  êng  ñ  Õu  µbôi,khÝ    tr ch y l    th¶i vµ  ícth¶i;   ©n  ëng  n    ph ë x s¶n  Êt vµ  xu   tr¸ngmen   ã  µ m  îng cÆn   ¬ löng  Êt   ch l  l  r  cao; Ph¶i cã    Ön      c¸c bi ph¸p  ü  Ët xö  ý bôi vµ  ¾ng  k thu   l     l cÆn   íc th¶i®¹t tiªu n        chuÈn  íckhix¶    ån  Õp nhËn. tr     ra ngu ti  
 10. 10 §i Ò u    c¬  ë  xuÊts¶n  È m   ¬  Ý  ©y  ùng: 18: C¸c  s s¶n    ph c kh x d «  Ô m   ñ  Õu  µ xØ  nhi ch y l   than,b∙ ®Êt  n,phois ¾t  Ðp, SiO2, NaCO 3,    ®Ì     th       c ¾t  µm  l khu«n, khÝ     th¶i  Çu  ì  µ    ,d m v c¸c kim  ¹  lo inÆng  trong  íc th¶i(® Æc   n    biÖtlµph©n  ëng  ¹).Ph¶icã  Ön     x m    bi ph¸p thu khÝ, bôi,thu dÇu  ì;trung hoµ         m    vµ  ö  ýnícth¶i®¹tchÊtl ng tr ckhith¶ira nguån  Õp nhËn. x l         î   í         ti   §i Ò u 19: C¸c  ¬  ë  c s khai th¸cc¸t,®¸, sáilµm  èt liÖu  t«ng,khai        c  bª      th¸cgiac«ng  ¸  p  t    ® è l¸ : 1. Ph¶i b¶o  Ö       v c¶nh quan, gi¶m  Óu  ù    thi s thay  æi  Ò   Æt   t  ai, ® bm ®Ê ®   thay ® æi    dßng ch¶y    c¸cs«ng  èi. su 2. Bôi ®¸  µ  íc th¶iph¶i ® îc xö  ý®¹t tiªuchuÈn  íc khix¶  nguån      vn        l      tr     ra  tiÕp nhËn.   3. Ph¶i cã  Ön      bi ph¸p  Óm     µ  ö  ýbôi ®¸  õ nguån  ki so¸tv x l     t   ph¸tsinh ®Ó       b¶o  ¶m   ® m«i  êng    ng  µ  tr lao ®é v m«i  êng  tr chung: trong nhµ      ph¶ithu  ót vµ    h  läcbôi,     µic«ng  êng  ngo   tr ph¶iphun  m     È nh»m  gi¶m îng bôiph¸tt¸n. l     §i Ò u 20: KhuyÕn  Ých    ¬  ë  kh c¸c c s s¶n  Êt c¸c s¶n  È m   Ët liÖu xu     ph v    x©y  ùng  tchÊtl ng m«i  êng. d ®¹    î   tr C¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt  xu ph¶i x¸c ®Þnh     Õu  è chñ  Õu  ña  Ö   èng     c¸c y t  y c h th qu¶n  ým«i  êng  ña  ×nh    ©y  ùng  éiquy  l  tr cm ®Ó x d n  qu¶n  ýc¬  ë,cô  Ó  å m: l   s   th g 1. Phæ   Õn    bi nh»m  qu¸n  iÖtnh÷ng  tr   quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ým«i  êng  õ l  tr t  thñ tr ng  n  Þ  n   Êtc¶  äi  µnh      ë ®¬ v ®Õ t   m th viªntrong®¬n  Þ.   v 2.X¸c  nh      ®Þ c¸cs¶n  È m   ña  ¬  ë  ph c c s s¶n  ÊtcÇn  ttiªuchuÈn  xu   ®¹     m«i  ­ tr êng. 3.Nghiªncøu          c¸cgi¶iph¸p kü  Ëtcô  Ó      thu   th ®Ó b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 4. C Ç n     quy  nh cô  Ó  Ò   ®Þ   th v c«ng  Ö,  ngh kinh phÝ  µ  ùcl ng thùc hiÖn    v l  î     ho¹t®éng    qu¶n  ým«i  êng,cã  l  tr   quy  Õ   ô  Ó    ùcl ng nµy  ¹t®éng. ch c th ®Ó l  î   ho   5. §µo  ¹ovµ  ã    ¬ng    t   c c¸c ph ph¸p  ©ng  n cao  Ën  nh thøc  Ò   v qu¶n  ýchÊt l l   ­ îng s¶n  È m     ph theo yªu cÇu     b¶o  Ö   v m«i  êng  tr cho    é,c«ng  ©n  c¸n b   nh viªn. 6.Tæ     chøc th«ng    tin,tuyªntruyÒn    trong néibé  µ  ngoµivÒ   Ên        v bªn    v ®Ò b¶o  Ö   v m«i  êng.C¸c  tr   th«ng    tinph¶i® îcl gi÷ ®Ó   ã  Ó  Óm    ö  ýkÞp     u    c th ki trax l   thêi. 7.§Þnh  ú  Óm    ¹ng íi chøc    k ki tram l tæ  b¶o  Ö   v m«i  êng  ña  ¬  ë. tr c cs 8. C Êp    qu¶n  ýph¶ikiÓm    Ö   èng  ü  Ëtb¶o  Ö   l    trah th k thu   v m«i  êng  tr nh»m   b¶o  ¶m   Ö   èng  ¹t®éng  ªntôc,th ng  ® h th ho   li     ê xuyªn cã  Öu    hi qu¶. 9. PhÊn  u     ®Ê b¶o  ¶m   ¬  ë  ® c s s¶n  Êt ® îccÊp  xu     chøng chØ  theo      c¸c tiªu chuÈn qu¶n  ýchÊt l ng  l   î ISO  9.000  µ      Èn  v c¸c tiªuchu qu¶n  ým«i  êng    l  tr ISO 14.000.
 11. 11 §i Ò u    toµn  µ  Ö       ng  21: An  v v sinh lao ®é trong s¶n  Êt vËt liÖu x©y    xu       dùng  1. C¸c  ¬  ë    c s s¶n  Êt vËt liÖu x©y  ùng  xu       d ph¶i tæ    chøc  nh  ú  Óm   ®Þ k ki tra,®o   c    Õu  è m«i  êng    ng    ®¹ c¸c y t  tr lao ®é theo quy  nh  ®Þ hoÆc  theo  Êy gi   phÐp  Ò   v m«i  êng.yÕ u   èm«i  êng    ng  å m: tr   t  tr lao®é g a.C¸c  Õu  èvikhÝ  Ëu    y t    h (nhiÖt®é,    m,  èc®é   ã,bøc  ¹nhiÖt);   ®é È t   gi   x  b. C¸c  Õu  è vËt lý(¸nh s¸ng,tiÕng  n, rung,c¸c bøc  ¹ cã  ¹i    y t          å     x  h : bøc  ¹ x  ionho¸ vµ      kh«ng   ionho¸); c.C¸c  Õu  èho¸ häc  ¬i, Ý,bôi®éc,chÊtho¸ häc);   y t    (h   kh          d. C¸c      visinh vËt g©y  Önh      Èn, siªuvikhuÈn, nÊ m   èc,       b nh vikhu         m c¸c lo¹ ký    i sinhtrïng,     c«n  ïng; tr e. Khi c¸c yÕu  è ®éc  ¹ivîtqu¸    Èn  Ö       t  h    tiªuchu v sinh cho  Ðp  ×    ph th ph¶i  cã  Ön  bi ph¸p  ¾c  ôc  kh ph ngay;hoÆc   Õu  Êy  ã    n th c kh¶  n¨ng  x¶y    ù  è  Êt  ra s c b th ng  ©y  êg nguy  ¬  n   c ®Õ søc  Îvµ  Ýnh  ¹ng  ña  ¬×    ng  ×  kho   t m c ng lao ®é th ph¶i  ngõng  µy  ¹t®éng  µ  ngay  ng ho   v b¸o  cho  ¬  c quan  ã  c tr¸chnhiÖ m     Óm      ®Ó ki tra, xö  ýkÞp  êi l  th . 2. C¬   ë    s s¶n  Êt ph¶i®¶m   xu     b¶o  ÷ng  nh quy  nh  Ò   toµn    ng   ®Þ v an  lao ®é vµ  Ö   v sinh m«i  êng    tr cho  õng c¸nh©n. Xe  Ën  t      v chuyÓn  nguyªn liÖu,vËtliÖu,        vËt t x©y  ùng  kháic«ng  ëng, xÝ     d ra    x   nghiÖp  s¶n  Êt vµo  êng  è  xu   ® ph ph¶i  che  Ýn,tr¸nhr¬iv∙i k    . C h ¬ n g  6 T æ  c h ø c q u ¶ n  l ý N h µ  n í c v Ò  b ¶ o  v Ö  m «i tr n g  n g µ n h  x © y  d ù n g  ê §i Ò u      22: Tæ chøc  ùchiÖn  µ  èihîp víi   é  µnh: th   v ph       B ng c¸c Bé   ©y  ùng  X d chØ  o  ®¹ c«ng    t¸cqu¶n  ým«i  êng  µnh  ©y  ùng  µ  l  tr Ng X d v phèi hîp  íiBé     v   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  µ    é  µnh, tØnh  tr v c¸c b ng   thµnh  è  ph chØ  o  ùc hiÖn  Ët b¶o  Ö   ®¹ th   Lu   v m«i  êng  µ  tr v quy  Õ   ch b¶o  Ö     v m«i tr ng  ê trong ngµnh  ©y  ùng,®ång  êi   X d   th : 1. Phèi hîp  íiBé       v   N«ng  nghiÖp  vµ    ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Ò   Öc  ùc v vi th   hiÖn  Ët Tµi nguyªn níc:b¶o  Ö,  Lu        v khaith¸cnguån  íccÊp     n  cho    èng  ¨n u sinh  ho¹t,  s¶n  Êtë    xu   c¸ckhu  ©n    «  Þ,n«ng  d c ® th   th«n vµ    khu c«ng nghiÖp. 2. Phèi hîp  íiBé     Õ      v   Y t trong viÖc    Ên, x©y  ùng    Èn  Ö     tv   d tiªuchu v sinh   chÊt l ng níc¨n uèng   î       sinh ho¹t, ö  ýnícth¶i      Önh  Ön  µ    ¬  ë      l    x , th¶ib r¸c vi v c¸c c s y  Õ. t 3. Phèi hîp  íiBé       v   C«ng  nghiÖp  µ  v Ban  Qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp, khu    chÕ   Êt trong viÖc  ö  ýnícth¶ivµ    xu     x l       thu gom,  Ën  v chuyÓn  ö  ýr¸cth¶ic«ng  x l      nghiÖp,chÊtth¶inguy  ¹ira n¬iquy  nh       h     ®Þ theo quy  ¹ch ® îcduyÖt.   ho     4. Phèi hîp  íiBé       v   Giao  th«ng  Ën    Ò   v t¶iv quy  ¹ch  êng  µnh  ai  «   ho ® v ®® thÞ, ® êng  µ    ót giao    v c¸c n   th«ng trong  «   Þ, chèng  n t¾c, g©y  nhiÔ m   ® th   ï    «  m«i  êng. tr 5. ChØ   o  ®¹ c¸c  n   Þ   éc  µnh  ©y   ùng  ã  ®¬ v thu ng X d c tr¸ch nhiÖ m   ùc   th   hiÖn  Ö m  ô  nhi v sau:
 12. 12 a.Vô    Khoa  äc  h C«ng nghÖ   ña  é  ©y  ùng  ô    c BX d (V KHCN): ­ Lµ  u   èi  óp Bé   ëng  é   ©y  ùng    ®Ç m gi   tr BX d trong c«ng      t¸cqu¶n  ým«i  ­ l  tr êng  µnh  ©y  ùng,trong viÖc    Êt chiÕn îc,ch¬ng  ×nh hµnh  ng, ng X d     ®Ò xu   l  tr   ®é   nghiªncøu    khoa  äc,x©y  ùng  Ýnh  h  d ch s¸ch,tiªuchuÈn, ®µo  ¹o,hîp t¸cquèc       t     tÕ,®iÒu    ¬    trac b¶n,hiÖn  ¹ngm«i  êng  µng    tr   tr h n¨m  ña  µnh. c Ng ­  êng  ùc trong  Öc  µnh  Ëp  éi  ng  Èm   nh  Th tr   vi th l H ®å th ®Þ b¸o c¸o §TM   cÊp  é   B hoÆc   îcph©n  Êp, uû  Òn; §¹idiÖn  ®  c   quy    cho  é   ©y  ùng  BX d tham    gia c¸c Héi ®ång  Èm  nh  Êp  µ   íc hoÆc     éi ®ång  Èm  nh  a      th ®Þ c Nh n   c¸c H   th ®Þ ®Þ ph¬ng  Ò   v §TM;  óp    ¬  ë  ña  é   Gi c¸c c s c B trong qu¸  ×nh  Ëp    tr l b¸o  c¸o §TM   µ  v tiÕp  Ën  Öc  ¨ng  ý    nh vi ® k c¸c B¸o c¸o §TM  theo quy  nh  Ön  µnh  íc khi ®Þ hi h tr     c¸cc¬  ë  ña  é  ×nh duyÖt c¸cc¬    s c B tr       quan  qu¶n  ýnhµ  íc. l  n ­ Tæng   îp  ×nh  ×nh  ht h b¸o c¸o  Ön  ¹ng m«i  êng  µnh  ©y   ùng  hi tr   tr Ng X d hµng  n¨m, ®Þnh  ú  n¨m    k 5  theo kÕ   ¹ch hoÆc   t  Êtkhicã    Çu.   ho   ®é xu     yªu c b.C¸c  ôc  ô    C V chøc  n¨ng kh¸ccña  é    B trong ph¹m    Ö m  ô  ña  × nh     vinhi vc m phèihîp víi ô        KHCN   V trongviÖc    qu¶n  ým«i  êng  µnh  ©y  ùng. l  tr Ng X d c. C¸c  n  Þ    ®¬ v kh¸c thuéc  µnh  ©y  ùng  ã    ng X d c tr¸chnhiÖ m     Ên, phèi   tv     hîp  íiVô   v   KHCN   trong    ¹t®éng  ña  ¹ng íiqu¶n  ý m«i  êng  µnh  c¸c ho   cm l  l  tr ng X ©y  ùng. d §i Ò u 23:  ¹ng íi M l qu¶n  ým«i  êng  ©y  ùng. l  tr xd M¹ng íiqu¶n  ým«i  êng  ©y  ùng  l  l  tr xd bao  å m     u   èi  ã  ªnquan  g c¸c ®Ç m c li   ®Õ n  m«i  êng  Ò   tr v qu¶n  ý,thanh    l  tra,nghiªncøu,tvÊn, x©y  ùng,vËn  µnh         d   h c¸c dù      ¸n,c«ng  ×nh tõ cÊp  é,    tr     B c¸c Tæng   c«ng    ty,C«ng    ùcthuéc  n   ty tr   ®Õ c¸c®Þa  ¬ng    ph (bao  å m   ô  g V Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ®¬n  Þ  êng  ùc;C¸c  ngh l   v th tr   viÖn  nghiªncøu, Trung  ©m       t nghiªncøu    Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng; tr   C¸c  éi  êng  H tr chuyªn  µnh; Trung  ©m     Õ. C¸c  ng   t Yt   phßng  ban  toµn    an  lao ®éng  vµ  Ö     v sinh m«i  êng      tr c¸c tæng  C«ng      ty thic«ng  µ  v s¶n  Êt vËt liÖu xu       x©y  ùng;C¸c  d   phßng  ban  toµn lao®éng  µ  Ö   an     v v sinhm«i  êng    ë  ©y     tr c¸cS X dùng,Së    Giao  th«ng C«ng  Ýnh). ch §i Ò u    24: Chøc  n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  ña  ¹ng íiqu¶n  ýM«i      v  hcm l  l  tr ng  ©y  ùng: êX d Lµ  chøc   Ên  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  Ò     Ên    tæ  tv c B tr BX d v c¸cv ®Ò qu¶n  ým«i  l  tr ng  ©y  ùng    êx d nh m«i  êng  tr trong thiÕtkÕ       quy  ¹ch  ©y  ùng, m«i  êng  ho x d   tr trong qu¶n  ý®«   Þ  µ    l   th v khu  c«ng  nghiÖp; m«i  êng    tr s¶n  Êt vËt liÖu  ©y  xu     x dùng; m«i  êng    tr c«ng  êng  ©y  ùng; m«i  êng  tr x d   tr trong nhµ    µ    ë v c«ng  ×nh tr   c«ng  éng, c«ng  ×nh  c   tr s¶n  Êt c«ng  xu   nghiÖp  íim ét  è  v  s c«ng  Öc  ô  Ó  vi c th sau: 1. H íng dÉn    n  Þ      c¸c ®¬ v trong Ngµnh  ùc hiÖn  Ët b¶o  Ö     th   Lu   v M«i  êng, tr   c¸cchÝnh    s¸ch,th«ng ,quyÕt ®Þnh, chØ  Þ  ña    ¬    t      th c c¸cc quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n íc vÒ     b¶o  Ö   v m«i  êng  éc  tr thu trung  ng  µ  a   ¬ng  ¬ v ®Þ ph trong lÜnh  ùc  ©y     vX dùng. Phèi hîp c¸c Bé, Ngµnh  ¹n th¶o             so   c¸c v¨n b¶n  ªntÞch  Ò     Ên    li   v c¸c v ®Ò m«i  êng  ã  ªnquan. tr c li   2. X ©y  ùng  Õn îc,chÝnh    d chi l   s¸ch  µ  ¬ng  ×nh  µnh  ng  v ch tr h ®é qu¶n  ý l  m«i  êng  µnh  ©y  ùng  ng  é  íi   é, Ngµnh  ï hîp víi tr ng X d ®å b v  B   c¸c ph       chØ  Þ    th 36
 13. 13 cña  é   Ýnh  Þ vÒ   B Ch tr   b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  Ët b¶o  Ö   tr v Lu   v m«i  êng. § Ò   Êt tr   xu   c¸c dù      µinghiªncøu    ¸n,®Ò t     khoa  äc,tiªuchuÈn, quy  ×nh,quy  ¹m, ®µo   h     tr   ph   t¹o,c¸c  Ên    ã  ªnquan  ùc tiÕp  n     v ®Ò c li   tr   ®Õ m«i  êng  µnh  ©y   ùng. tr Ng X d   Nghiªncøu  íng dÉn,chØ  Én  Ëp vµ  Èm  nh        H     d l   th ®Þ b¸o c¸o §TM. 3. LËp    b¸o c¸o  Ön  ¹ng m«i  êng  µng  hi tr   tr h n¨m, n¨m  n¨m theo yªu  Çu  c cña  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng.Nghiªncøu  Óu  iÒu    tr     bi ® tra thèng    Óm  kª,ki so¸t,  c¸o c¸c vÊn    b¸o      ®Ò m«i  êng  µnh  ©y  ùng.Phèihîp tr ng X d      c¸c c¬    quan  qu¶n  ý nhµ  íc thanh    l  n  tra,gi¸m      Ên    s¸tc¸c v ®Ò m«i  êng  ©y   tr X dùng. ViÕt bµi,¶nh, th«ng           tintrong c¸c t¹pchÝ      chuyªn  µnh  µ    ¬ng  ng v c¸c ph tiÖn th«ng    ichóng    tin®¹   kh¸c. 4. T  Ên    Ên    Ò     v c¸c v ®Ò v b¸o   c¸o §TM     c¸c c«ng  ×nh lín, tr     phøc  ¹p,cã    t ý nghÜa quan  äng vµ  tr   mang  Ýnh  Êt®a  µnh. t ch   ng 5. Nghiªncøu,nhËp  µ        v chuyÓn  giao c«ng  Ö   íivÒ   ü  Ëtm«i  ­   ngh m   k thu   tr êng. 6. Th¶o  Ën  µ  ng  ãp    Õn    lu v ®ã g ý ki (b»ng    v¨n b¶n) c¸c vÊn    µ   é   ­    ®Ò m B tr ëng    Çu   Ên. yªu c tv 7. Nghiªn cøu, phæ   Õn  µ   bi v khuyÕn   Ých  Êt c¶  kh t   c¸c  ¬   ë  éc  c s thu Ngµnh  ¨ng  ý  µ  ® k v b¶o  ¶m       Èn  ® c¸ctiªuchu qu¶n  ýM«i  êng  l  tr (ISO  14000). 8. Thanh      tra m«i  êng: Thùc  Ön  tr   hi theo  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  (kho¶n    2 §iÒu  Quy  Õ   µy) hoÆc   èihîp víi ôc  21  ch n   ph       C M«i  êng  tr hoÆc   ë   S KHCN& MT   thanh    t  Êtkhicã    Çu. tra®é xu     yªu c 9.  Ò   § nghÞ  khen  ëng  th c«ng  ×nh, ®¬n   Þ,  nh©n   ã  µnh  Ých  tr   v c¸  c th t trongb¶o  Ö,    v qu¶n  ým«i  êng  µnh  ©y  ùng. l  tr ng X d §i Ò u    25: Ban  êng  ùcm¹ng íi th tr   l qu¶n  ým«i  êng  µnh  ©y  ùng: l  tr Ng X d 1. Trëng    ban  µ Thø  ëng  ô  l  tr ph tr¸chKhoa  äc    h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  tr chØ  o    ¹t®éng  ña  ¹ng íi ®¹ c¸cho   cm l  theo tinhthÇn  ña     c Quy  Õ   µy. ch n 2.  ã   ëng  Ph tr ban  êng  ùc lµ Vô   ëng  ô   th tr     tr V Khoa  äc  h C«ng  nghÖ   ã  c nhiÖ m   ô    Êt c¸cho¹t®éng, híng dÉn  ùc hiÖn    Ö m   ô    v ®Ò xu           th   c¸c nhi v ghitrong   §iÒu  Quy  Õ   µy. 22  ch n 3.C¸c  idiÖn  µm  u   èi    ®¹   l ®Ç m cho    n  Þ    c¸c®¬ v ghitrong §iÒu  Quy  Õ     23  ch nµy  ã  Ö m  ô  ùc hiÖn    ¹t®éng  Ban  êng  ùcyªu cÇu. c nhi v th   c¸cho   do  th tr     4.Uû       ý  êng  ùclµchuyªn viªnVô    viªnthk Th tr         Khoa  äc  h C«ng  Ö. ngh 5.Ph¬ng    thøc ho¹t®éng:    a.Hµng    n¨m, m¹ng íi   l qu¶n  ým«i  êng  ©y  ùng  äp  lÇn: l  tr X d h 2  Th¸ng  X ©y   ùng  Õ   ¹ch  µnh  ng  9:  d k ho h ®é cho n¨m sau theo  nh   ú  ®Þ k x©y  ùng  Õ   ¹ch khoa  äc  d k ho   h c«ng  Ö   µng  ngh h n¨m  ña  é. cB Th¸ng    3: Tæng  îp b¸o    Ön  ¹ngm«i  êng  µng  h   c¸o hi tr   tr h n¨m  µ  ÷ng  Ên  v nh v ®Ò   Èy  n sinh. b. Khi cã  cÇu  µ      yªu  v theo  ù  s chØ  o  ña  é   Ïcã  ÷ng  ®¹ c B s   nh sinh ho¹tbÊt     th ng    ïng  xem   Ðt,gi¶iquyÕt.Ban  êng  ùccã  Ö m   ô  Èn  Þ  ê ®Ó c   x     th tr   nhi v chu b ®Çy    éidung    ®ñ n   c¸cbuæi  sinh ho¹tnµy    tkÕt     ®Ó ®¹   qu¶  cao  Êt. nh
 14. 14 C h ¬ n g  7 K h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u      26: Tæ chøc,c¸nh©n  ã  µnh  Ých     c th t trong viÖc    b¶o  Ö   v m«i  ­tr êng  ©y  ùng  îcquy  nh  X d ®  ®Þ trong quy  Õ   µy  Ï ® îc khen  ëng    ch n s     th theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h §i Ò u 27:  êi cã  µnh    ho¹ig©y  Ng   h vi ph¸    tæn  ¹i®Õ n   µinguyªn  µ  h  t  v m«i  êng  ©y  ùng;kh«ng  Êp  µnh    tr xd   ch h c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy,tuú   ch n     theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ¹thµnh  Ýnh, båi t ch   ®é viph s   x l   lu   ph   ch    th ng  Ët chÊt hoÆc     ê v    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh.   h   C h ¬ n g  8 §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 28: Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  ch n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  15  k t  ký  Õt  nh  quy ®Þ ban  µnh. C¸c  é, c¬  h   B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ, c¬    quan  Trung  ng, c¸c ®oµn  Ó, Uû   ¬   th   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖm     chØ   o  ®¹ c¸c  ¬  c quan  n   Þ   ®¬ v trong   ngµnh,®Þa  ¬ng  ùc hiÖn    ph th   Quy  Õ   µy. ch n
Đồng bộ tài khoản