Quyết định 29/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định 29/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh, bổ sung phụ cấp khu vực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2002/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 29/2002/Q§-BL§TBXH ngµy 8 th¸ng 01 n¨m 2002 vÒ viÖc ®iÒu chØnh, bæ sung phô cÊp khu vùc Bé tëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 96/CP ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 25/CP, NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l ¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp, lùc lîng vò trang vµ c¸c doanh nghiÖp vµ Th«ng t sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngµy 18/01/2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc; - XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; - Sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè 1226/TC/CSTC ngµy 20/12/2001, ý kiÕn cña Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói t¹i c«ng v¨n sè 1047/UBDTMN-TCCB ngµy 31/12/2001 vµ ý kiÕn cña Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 256/BTCCBCP-TL ngµy 31/12/2001, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. Nay ®iÒu chØnh, bæ sung møc phô cÊp khu vùc t¹i c¸c ®Þa bµn sau: 1/ TØnh Tuyªn Quang: - Møc 0,2: ThÞ trÊn S¬n D¬ng thuéc huyÖn S¬n D¬ng. 2/ TØnh VÜnh Phóc: - Møc 0,1: ThÞ trÊn LËp Th¹ch thuéc huyÖn LËp Th¹ch. 3/ TØnh Hµ TÜnh: - Møc 0,1: ThÞ trÊn N«ng trêng Th¹ch Ngäc thuéc huyÖn Th¹ch Hµ. 4/ TØnh Qu¶ng Nam: - Møc 0,1: x· Ga Ri, A N«ng thuéc huyÖn HiÖp §øc. - Møc 0,2: x· T©n HiÖp thuéc ThÞ x· Héi An. 5/ TØnh §¨k L¨k: - Møc 0,4: X· T©n Hoµ thuéc huyÖn Bu«n §«n; - Møc 0,5: x· §¾k Mill thuéc huyÖn C Lót;
  2. 2 - Møc 0,7: x· C Knia thuéc huyÖn C Lót; 6/ TØnh Ninh ThuËn: - Møc 0,1: x· L¬ng S¬n thuéc huyÖn Ninh S¬n 7/ TØnh Phó Yªn: - Møc 0,2: x· Suèi B¹c thuéc huyÖn S¬n Hoµ. §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01-01-2002. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. C¸ch tÝnh tr¶ phô cÊp khu vùc theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngµy 18/01/2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc; §iÒu 3: §Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh qui ®Þnh t¹i §iÒu 1 h- íng dÉn c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản