Quyết định 29/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định 29/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết khu đô thị mới Việt Hưng - huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 29/2003/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUI HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I VI T HƯNG - HUY N GIA LÂM - THÀNH PH HÀ N I, T L 1/2000 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý qui ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c công văn s 771/CP-CN ngày 8 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph v vi c i u ch nh qui ho ch c c b m t s khu ch c năng ô th Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành Qui nh l p các án qui ho ch xây d ng ô th ; Căn c Quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Ch t ch UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t Qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm t l 1/5000 (Ph n qui ho ch s d ng t và giao thông); Xét ngh c a Giám c S Qui ho ch - Ki n trúc t i t trình s 115/2002/TTr- QHKT ngày 15 tháng 10 năm 2002, QUY T NNH i u 1: Phê duy t qui ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng - Gia Lâm - Hà N i, t l 1/2000 do Công ty Tư v n u tư và xây d ng thu c T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng l p tháng 9 năm 2002, v i các n i dung ch y u như sau : 1. V trí, ranh gi i và qui mô. 1.1. V trí : Khu ô th m i Vi t Hưng n m phía ông B c Thành ph Hà N i thu c ranh gi i hành chính c a th tr n c Giang và các xã : Thư ng Thanh, Vi t Hưng, Giang Biên - huy n Gia Lâm. 1.2. Ranh gi i :
  2. - Phía ông B c giáp tuy n ư ng n i v i Qu c l 1 m i và khu dân cư xã Giang Biên. - Phía ông Nam giáp tuy n ư ng phân khu v c có m t c t ngang 30m và khu công nghi p Sài ng A. - Phía Tây B c giáp tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn. - Phía Tây Nam giáp khu dân cư làng L M t - xã Vi t Hưng. 1.3. Qui mô : * T ng di n tích trong ph m vi nghiên c u : 302,50 ha. Trong ó : - Khu v c thu c ph m vi nghiên c u qui ho ch tr c ư ng : 92,00 ha - Khu v c thu c ph m vi nghiên c u qui ho ch khu ô th m i : 210,50 ha * T ng dân s d ki n : 35.480 ngư i. 2. M c tiêu : - C th hóa Qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm ã ư c Ch t ch U ban nhân dân Thành ph phê duy t. - Xác nh ch c năng s d ng t c a t ng ô t qu n lý u tư và xây d ng. - Xác nh m t xây d ng, t ng cao trung bình, h s s d ng t h p lý c a t ng ô t. - Qui ho ch chi ti t m ng lư i giao thông và h t ng k thu t m b o th ng nh t liên hoàn v i m ng lư i h t ng k thu t c a huy n Gia Lâm, phù h p v i h th ng h t ng c a các khu v c xung quanh, lân c n. - nh hư ng phát tri n không gian ô th , k t h p hài hòa các th lo i công trình, ch c năng s d ng t c a t ng lo i, t o ra các khu ph thương m i và hình thành m t khu ô th m i hoàn ch nh, hi n i, t o ư c s h p d n, nh m thu hút dân cư trong khu ph c , ph cũ c a Thành ph tham gia u tư, ho t ng kinh doanh. - Hình thành tuy n ph Ngô Gia T có c nh quan ki n trúc khang trang, hi n i tương x ng là c a ngõ phía ông B c c a Th ô Hà N i. 3. N i dung qui ho ch : 3.1. Qui ho ch s d ng t : Theo ch c năng s d ng t ư c phân b như sau : T ng di n tích khu t qui ho ch : 302,5000 ha
  3. - t làm ư ng thành ph và khu v c : 56,6845 ha - t giao thông khu : 19,3784 ha - t tr m bi n áp 110 KV Thanh Am : 0,5160 ha - t quân s (hi n có gi l i) 0,5846 ha - t cây xanh cách ly, hành lang b o v : 35,0817 ha - t còn l i xây d ng : 190,2548 ha B NG T NG H P QUI HO CH S D NG T AI C A KHU Ô THN M I : TT Ch c năng s d ng t Di n tích (ha) T l (%) T ng di n tích t 302,50000 100 1 t làm ư ng thành ph : Các ư ng khu 56,6845 18,74 v c (48m, 40m, 30m) và hai nút C u Chui, C u u ng. 2 t công c ng thành ph và khu v c 21,6202 7,15 3 t cơ quan hi n có và xây m i 8,2431 2,72 4 t h n h p (Trư ng d y ngh , Nhà cho 14,0949 4,66 thuê, văn phòng...) 5 t cây xanh TDTT Thành ph 16,8758 5,58 6 t cây xanh cách ly, t mương, và hành 35,0817 11,60 lang b o v 7 t tr m bi n áp 110 KV Thanh Am 0,5160 0,17 8 t quân s (hi n có gi l i) 0,5846 0,19 9 t công c ng c p khu nhà 7,4082 2,45 9.1 t xây d ng nhà văn hóa, phòng khám a 5,5212 khoa... 9.2 t xây d ng trư ng PTTH 1,8870 10 t cây xanh TDTT khu 5,4394 1,80 11 t làm ư ng và bãi xe khu 19,3784 6,40 12 t thu c ơn v 116,5732 38,54 12.1 - t công c ng ơn v 2,3443 0,78 12.2 - t trư ng ti u h c và THCS 9,5689 3,16 12.3 - t nhà tr m u giáo 5,8426 1,93 12.4 - t cây xanh ơn v 4,7628 1,58 12.5 - t giao thông 17,4842 5,78 12.6 - t xây d ng nhà 76,5704 25,31
  4. + t nhà hi n có c i t o ch nh trang 17,4379 + t nhà xây m i d ki n trong ó : 59,1325 Trong ó : - Nhà th p t ng (28,60%) 16,9691 - Nhà cao t ng, chung cư (71,30%) 42,1634 Ghi chú : - t xây d ng nhà cho Thành ph theo Quy t nh 123/Q -UB ngày 06 tháng 12 năm 2001 c a UBND Thành ph chi m 20% t ng di n tích t m i là 11.9030 ha. 3.2. T ch c không gian qui ho ch ki n trúc : Các công trình cao t ng ư c b trí d c theo các tuy n ư ng chính c a khu ô th , ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng chính khu nhà v i chi u cao t 9 - 18 t ng. Các i m nh n b trí t i các c a ngõ vào khu ô th m i. Ki n trúc th p t ng g m các nhóm nhà hi n có ư c c i t o, các nhóm bi t th và nhà vư n xây d ng m i, chi u cao công trình t 2 - 4 t ng, b trí xen k các nhóm công trình cao t ng, g n các khu cây xanh c a khu v c như : + i v i tr c ư ng Ngô Gia T và ơn v s 1 c a khu ô th m i : o n t C u Chui n Trung tâm công c ng c a qu n m i d ki n b trí các công trình công c ng, cơ quan và nhà v i chi u cao 3 - 9 t ng. Nhà căn h chung cư, cao t ng k t h p d ch v , thương m i kh i c a công trình. Chi u cao công trình ph i m b o các yêu c u kh ng ch c a ph u bay sân bay Gia Lâm. o n t trung tâm công c ng qu n m i n C u u ng b trí các công trình, cơ quan, công trình h n h p, nhà v i s t ng cao t 3 - 18 t ng. + i v i các khu v c còn l i : B trí các công trình công c ng thành ph , công c ng khu , công c ng ơn v , trư ng ph thông trung h c, trư ng trung h c cơ s , trư ng ti u h c, nhà chung cư, cao t ng k t h p d ch v thương m i, công trình h n h p, bi t th và nhà vư n xây d ng m i, chi u cao các công trình t 3 - 18 t ng. 3.3. Qui ho ch h th ng h t ng k thu t : 3.3.1. Giao thông : a/ ư ng c p Thành ph : + Qu c l 1A i qua khu v c nghiên c u hi n nay là ư ng Ngô Gia T , t nút giao thông C u Chui n nút giao thông C u u ng, ã ư c xác nh trong i u ch nh qui ho ch chung Th ô Hà N i và qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm t l 1/5000 v i chi u r ng l gi i B = 48,0m. + Tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn, Hà N i - Thái Nguyên i qua khu ô th m i, v n ư c gi nguyên c v tuy n và cao hi n t i cho giai o n trư c m t. b/ ư ng khu v c và phân khu v c :
  5. + o nt u C u u ng i khu công nghi p Sài ng A ( ư ng biên gi i h n phía ông B c khu v c qui ho ch), có chi u r ng l gi i B = 48,0m. + o n t ư ng Ngô Gia T i khu công nghi p Sài ng A ( ư ng biên gi i h n phía Tây Nam khu t, c nh công viên khu v c) và ư ng biên phía ông Nam giáp khu công nghi p Sài ng A có chi u r ng l gi i : B = 40,00m ; B = 30,0m. c/ ư ng nhánh và ư ng vào nhà : - Các tuy n ư ng nhánh và ư ng vào nhà có chi u r ng l gi i B = 21,50m; B = 17,5m và 13,5m - T t c các ư ng có v a hè r ng t 5m tr lên u ph i tròng cây xanh c hai bên hè v i m t lo i cây cho m i o n ph . i v i ư ng có v a hè r ng 3m ch tr ng cây m t bên, tr ng cách bó v a 1,2m. - Bãi xe t p trung : B trí k t h p v i các tuy n hành lang cây xanh cách ly i v i các bãi xe ph c v khu v c và khu nhà . Các bãi xe ph c v nhóm nhà có th k t h p v i vư n hoa ơn v ho c b trí t i t ng h m c a công trình. 3.3.2. San n n - thoát nư c mưa : a. San n n : Căn c vào cao san n n c a Qui ho ch chung Thành ph và Qui ho ch chi ti t Huy n Gia Lâm. + Cao san n n th p nh t : + 6,30m. + Cao san n n cao nh t : + 7,95m + m b o n n có d c i ³ 0,004 b - Thoát nư c mưa : - H th ng thoát nư c mưa c a khu ô th m i Vi t Hưng là h th ng c ng riêng. Thoát nư c theo phương pháp t ch y, c ng thoát nư c theo ki u c ng kín b ng bê tông c t thép. Các h i u ti t nư c mưa trong khu v c ã ư c xác nh di n tích m t nư c và chi u cao hi u qu gi nguyên dung tích i u ti t theo tính toán giai o n Qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm t l 1/5000. - Tuy n kênh h n i gi a các h t o thành nh ng tr c tiêu và i u ph i s i u ti t c a các h trong m ng lư i thoát nư c s ư c thay b ng c ng h p : B x H = 2(2500 x 2500). 3.3.3. C p nư c : a - Ngu n c p nư c :
  6. H th ng c p nư c ư c cung c p t các nhà máy nư c hi n có và d ki n s xây d ng theo qui ho ch (nhà máy nư c Thư ng Thanh có công su t 20.000 m3/ngày êm). Trư c m t ư c c p nư c t nhà máy nư c Gia Lâm có công su t d ki n n năm 2020 là 60.000 m3/ngày êm (xây d ng t u là 30.000 m3/ngày êm). b - M ng lư i : T ư ng ng c p I, có ư ng kính ng F = 600mm, trích nư c sang h th ng m ng lư i c p II có ư ng kính t F = 200 ÷ F = 100mm. M ng lư i c p II t o thành h g m 6 vòng, trong m i vòng thi t k m ng lư i c p III v i các tuy n ng nhánh có ư ng kính ng t F = 100 ÷ F = 50mm. c - C p nư c ch a cháy : Ngu n c p nư c ch a cháy l y t m ng lư i c p nư c sinh ho t. Các h ng c u ho b trí d c theo các tuy n ư ng Ngô gia T , ư ng khu v c, phân khu v c và ư ng nhánh vào khu nhà . Nư c c u ho ư c l y t các ư ng ng c p II và III. 3.3.4. C p i n và thông tin liên l c : - Ngu n c p i n cho khu ô th m i là ngu n i n Qu c gia, ư c c p tr c ti p t tr m bi n áp 110/22KV Thanh Am và tr m bi n áp 110/22KV Gia Lâm 1 (giáp ư ng 40m, và b nh vi n Gia Lâm), thông qua các ư ng cáp ng m cao th 22KV. M t s tr m h th hi n có phù h p v i qui ho ch ư c gi l i c i t o nâng c p. Các tr m h áp còn l i ư c xây d ng m i. - Khu ô th m i này thu c ph m vi ph c v c a t ng ài c Giang v i dung lư ng 95.000 s . Các tuy n cáp g c liên h gi a các t cáp c a khu ô th m i v i t ng ài thi t k i ng m. 3.3.5. Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : a - Thoát nư c bNn : - Trong khu ô th m i Vi t Hưng nư c th i ch y u là nư c sinh ho t và công c ng không có nư c th i s n xu t, h th ng thoát nư c bNn ư c xây d ng riêng bi t. - Giai o n u khi chưa xây d ng ư c tr m x lý nư c th i c a Thành ph , nư c th i trong khu ô th m i s ư c thu gom và x lý t i tr m x lý c a khu ô th m i t i khu công viên cây xanh. Các tr m bơm ư c xác nh theo qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm t l 1/5000. Riêng di n tích t xây d ng tr m bơm s 1 (TB1) hi n n m ngoài ph m vi nghiên c u qui ho ch s ư c i u ch nh b sung trong giai o n thi t k qui ho ch chi ti t 1/500. b - V sinh môi trư ng : - Rác th i ư c t ch c thu gom v các thùng container b trí t i các v trí thích h p trong khu t và t ng công trình trư c khi ư c v n chuy n n khu x lý rác th i t p trung c a Thành ph .
  7. - Các nghĩa a hi n có trong khu ô th m i v lâu dài u ph i di chuy n n a i m m i theo qui ho ch chi ti t huy n Gia Lâm t l 1/5000. i u 2: - S Qui ho ch Ki n trúc căn c Qui ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng t l 1/2000 ư c duy t có trách nhi m ki m tra, xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo; Ch trì ph i h p v i UBND huy n Gia Lâm và ch u tư t ch c công b công khai qui ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n và giám sát th c hi n. - Căn c Qui ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng t l 1/2000 ư c duy t. T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng khNn trương tri n khai các bư c ti p theo, ch ng phương án t ch c th c hi n xây d ng h t ng k thu t t ng khu v c c a d án, trên nguyên t c m b o ng b c a toàn khu ô th m i phù h p v i k ho ch s n xu t c a nhân dân trong khu v c; T ch c nghiên c u l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i án qui ho ch chi ti t 1/500 theo úng qui nh c a pháp lu t, trình các c p có thNm quy n thNm nh và phê duy t. - Ch t ch U ban nhân dân huy n Gia Lâm ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo qui ho ch và x lý các trư ng h p xây d ng sai qui ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. i u 3: - Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Qui ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính - Nhà t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng; Ch t ch UBND huy n Gia Lâm, Ch t ch UBND th tr n c Giang, Ch t ch UBND các xã : Thư ng Thanh, Vi t Hưng, Giang Biên; T ng giám c T ng Công ty u tư phát tri n nhà và ô th ; th trư ng các Ban, Ngành, các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản