intTypePromotion=1

Quyết định 29/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
1
download

Quyết định 29/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về mức lãi suất trái phiếu Chính phủ đợt II (năm 2004) để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 29/2004/Q§­BTC  ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2004 VÒ møc l∙i suÊt ph¸t hµnh  tr¸i phiÕu ChÝnh phñ ®ît II (n¨m 2004) ®Ó ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi quan träng cña ®Êt níc Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH ­   C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   77/2003/N§­CP   ngµy   01/7/2003   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 182/2003/Q§­TTg ngµy 05/9/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh   phñ   ®Ó   ®Çu t mét sè  c«ng tr×nh giao th«ng, thuû  lîi quan   träng cña ®Êt níc; ­ Theo  ®Ò  nghÞ  cña Tæng gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc vµ   Vô trëng Vô Tµi chÝnh ng©n hµng.  QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1­   L∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ   ®ît II (n¨m  2004)   ®Ó   ®Çu   t  mét   sè   c«ng   tr×nh   giao   th«ng,   thuû   lîi  quan träng cña ®Êt níc ph¸t hµnh trùc tiÕp qua c¸c ®¬n vÞ  Kho b¹c Nhµ níc nh sau: ­ L∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  ph¸t hµnh b»ng tiÒn   ViÖt Nam, kú h¹n 5 n¨m lµ 8,5%/n¨m. ­ L∙i suÊt tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  ph¸t hµnh b»ng  ®« la  Mü, kú h¹n 5 n¨m lµ 3,5%/n¨m. §i Ò u   2­  Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ  Kho b¹c Nhµ  níc tæ chøc triÓn khai ph¸t hµnh tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ theo møc l∙i suÊt trªn ®©y. §i Ò u   3­  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy ký.  Tæng Gi¸m  ®èc Kho b¹c Nhµ  níc, Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan thuéc vµ  trùc thuéc Bé  Tµi chÝnh; Gi¸m  ®èc Së  Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2