Quyết định 29/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
61
lượt xem
6
download

Quyết định 29/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 354: 2005 "Bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bê tông"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. Q uy Õ t   Þ n h ® C ñ a   é   ë ng   é   © y   ù ng   è   b tr bx d s 29/2005/q ®­bxd ng µ y   th¸ng  n¨m   25  8  2005   Ò   Öc   V vi ban   µ nh   X D V N   h TC 354: 2005 “Bª t«ng  Æ n g     ¬ ng   n ­ Ph ph¸p  x¸c  Þ n h   µ m   îng  ® h l sunfat trong  t«ng” bª  b é   ë ng   é   © y   ù ng tr BX d ­ C¨n     cø Ngh Þ  ® Þ n h  sè  36/2003/N§­C P   µ y   ng 4/4/2003   ñ a  Ch Ý n h   ñ  quy   c ph ®Þnh  chøc  n¨ng, nhi Ö m   ô,  v quy Ò n   ¹n  µ   ¬   Ê u     h vcc tæ chøc   ñ a   é   © y   ù ng; c BX d ­  Ð t   Ò   X ® ngh Þ   ñ a   ô   ë ng   ô   c V tr V Khoa   ä c   h C«ng  ngh Ö , quy Õt   Þ n h: ® §iÒ u    Ban  h µ nh  kÌ m  theo  quy Õt  ® Þ n h  n µ y  01  Tiªu chu È n  x © y  d ù ng  Vi Öt  1. Na m:  T C X D V N  354: 2005  “Bª t«ng  n Æ n g  ­ Ph ¬ ng  ph¸p  x¸c ® Þ n h  h µ m  l ng sunfat  î trong  t«ng”. bª  §iÒ u    Q uy Õ t  ® Þ n h  n µ y  cã  hi Ö u  lùc sau  15  ng µ y, k Ó  tõ ng µ y  ®¨ng  c«ng   2. b¸o. §iÒ u    C¸c   3. ¤ng:  Ch¸nh  v¨n phßng   é,  ô   ë ng   ô   B V tr V Khoa   ä c   h C«ng   ngh Ö   µ   v Th ñ   ë ng   tr c¸c  ¬ n   Þ   ã     ® v c liªn quan   Þ u   ch tr¸ch nhi Ö m     µ nh   uy Õ t   Þ n h   µ y. thih Q ® n Bª t«ng  Æ n g     ¬ ng   n ­ Ph ph¸p x¸c  Þ n h   µ m   îng  ® h l sunfat trong  t«ng bª  Heavy  concrete    ethod   ­M for determination  sulfate  of  content  in  concrete    L êi  ãi  Ç u n® Tiªu  chu È n   © y   ù ng   C X D V N   … .     x d T … : 2005   Bª  “ t«ng  Æ n g   Ph ¬ ng   n ­  ph¸p   x¸c ® Þ n h   µ m   îng  h l sunfat  trong  t«ng ”   îc  é   © y   ù ng   bª  ® BX d ban   µ nh   h theo  quy Õ t   Þ n h   ® sè   2 9   ng µ y   …   25./…8../ 2005.   Bª t«ng  Æ n g     ¬ ng   n ­ Ph ph¸p x¸c  Þ n h   µ m   îng  ® h l sunfat trong  t«ng bª  Heavy  concrete­  ethod   M for determination  sulfate  of  content  in  concrete    1.  ¹ m   ¸p  ô ng Ph vi  d
  2. Tiªu chu È n  n µ y  quy  ® Þ n h  ph ¬ ng  ph¸p  x¸c ® Þ n h  h µ m  l ng  sunfat hßa  tan  î trong  t«ng,  bª  b»ng   ¬ ng   ph ph¸p  èi îng. kh l Tiªu chu È n   µ y   n kh«ng   d ô ng   ¸p  cho   t«ng  ïng    bª  d xi m¨ng  chøa  bari. 2.  µi  Öu  Ö n   É n T li vi d TCV N  4851:  1989  (ISO  3696: 1987)  íc  ïng  Ó   © n   Ých   N d ® ph t trong phßng   Ý   th nghi Ö m   Yªu   Ç u   ü   ­  c k thu Ët  µ   ¬ ng   v ph ph¸p  ö. th T C X D V N  262: 2001  Bª  t«ng  n Æ n g  ­ Ph ¬ ng  ph¸p  x¸c ® Þ n h  h µ m  l ng clorua  î trong  èt  Öu  µ   t«ng. c li v bª  3. Thi Õt  Þ   µ   ô ng   ô bvd c 3.1. Thi Õt  Þ   µ   ô ng   ô   Êy  É u:   bvd cl m 3.1.1.Thi Õt  Þ   Êy  É u   t«ng  ¹ng   ôc:   blm bª  d c ­ M¸y  khoan   ng   Êy  âi bª t«ng,  ê ng   Ý nh  m òi   è l l  ® k khoan  tõ  50   m  ® Õ n  150   m m m. ­ M¸y   ¾t  bª  c   t«ng. 3.1.2.Thi Õt  Þ   Êy  É u   t«ng  ¹ng   ét:   blm bª  d b ­ M¸y  khoan   i Ö n   Ç m   ® c tay, ® ê ng   Ý nh   òi    k m khoan   õ    m   Õ n     m. t 10 m ® 16 m 3.1.3.Th × a   Æ c     ho que   ¹t b»ng   Ð p   g  th kh«ng   Ø   Ó   Êy  É u   t«ng  ¹ng   ét  g® l m bª  d b tõ  ç khoan,  Êy  ã ng   Ý nh   Ó   l  gi b k ® høng   É u   m khoan.  ói  ng   É u   T ®ù m b»ng   polyetylen. 3.2. Thi Õt  Þ   µ   ô ng   ô     bvd c gia c«ng   É u m 3.2.1.B ó a,  èi, ch µ y   ng   Æ c     c  ®å ho gang   Ó   Ë p   µ   ® ® v nghi Ò n   t«ng  ¹ng   ôc. bª  d c 3.2.2.  M¸y  nghi Ò n  bi ho Æ c  nghi Ò n  l¾c  (ho Æ c  c¸c thiÕt b Þ  ® Ë p,  nghi Ò n   kh¸c). 3.2.3.S µ ng   ã   Ý ch   íc  ç 0,14  m   Æ c     ck th l   m ho 0,15  m. m 3.2.4.C © n   ü   Ët  ã     Ý nh     k thu c ®é ch x¸c  Õ n   ® 0,01 g. 3.3. Thi Õt  Þ   µ   ô ng   ô   © n   Ých  É u   bvd c ph t m 3.3.1.C © n   © n   Ých  ã     Ý nh     ph t c ®é ch x¸c  Õ n   ® 0,0001  g. ®é 200 °C,  ã   é   Ë n   i Ò u   3.3.2.T ñ   Ê y   t  Öt      s ®¹ nhi c b ph ® khi Ó n  nhi Öt    ù  ng. ®é t ®é 900 °C,  ã   é   Ë n   i Ò u   3.3.3.Lß     nung   t  ®¹ nhi Öt    Õ n   ®é ® c b ph ® khi Ó n  nhi Öt    ù  ®é t ®é ng. 3.3.4.B Õ p   un     ® c¸ch thuû,  Õ p   i Ö n. b ® 3.3.5.T ñ   ót  ¬i  c.   h h ®é 3.3.6.Ch Ð n       sø dung   Ých    ho Æ c     t 30 ml  50 ml. 3.3.7.B × nh   ót  m   ê ng   Ý nh     hÈ ® k 140   m   Æ c   m ho 200   m. m 3.3.8. Ê y  läc ® Þ n h  l ng kh«ng  tro, ¹i  Gi î  lo  ch¶y  trung  b × nh  cã  ® ê ng  k Ý nh  lç  kho¶ng   µ m. 7 
  3. L o¹i ch¶y   Ë m   ã   ê ng   Ý nh   ç kho¶ng   µ m.   ch c® k l  2  3.3.9.D ô ng   ô   û     c thu tinh c¸c  ¹idïng  Ó   lo   ® ph¸  É u   µ   © n   Ých: m v ph t ­  è c   C thuû  tinh  á   Þt  Ò n   m v (b nhi Öt  µ   v ho¸  Êt)  ã   ch c dung   Ých   t 250     µ   ml v 500   ml. ­  × nh   Þ n h   ø c   B ® m dung   Ých  t 250   vµ   ml  500  ml. ­  è c   ong   C ® 250   vµ   ml  500  ml. ­  Æ t   Ý nh   ng   å,  ê ng   Ý nh   M k ®å h® k 100   m,   a   m ®ò thuû  tinh. ­  Ô u   Ph thuû  tinh. 4.  ã a   Êt H ch 4.1. íc  ïng    N d trong qu¸  ×nh  ö   tr th nghi Ö m   µ  íc  ln theo   C V N   T 4851: 1989  (ISO   3696: 1987). 4.2. Ho¸  ch Êt dïng  trong thö  nghi Ö m  cã  ®é  tinh khi Õt kh«ng  thÊ p  h ¬ n  “tinh  khi Õt  © n   Ých”  ph t (TKP T). 4.3. Ho¸  Êt    ch pha  lo∙ng theo  û  Ö   Ó   Ých  îc  Æ t   t l th t ® ® trong ngo Æ c   ¬ n. ® V Ý   ô:  Cl   dH (1+9)  µ  l dung   Þ ch   å m   th Ó   Ých  Cl   Ë m   Æ c   én  Ò u   íi9   d g 1  t H ® ® tr ® v  th Ó   Ých  íc  Êt. t nc 4.4. Axit       clohydric (HCl)  Ë m   Æ c,   =   ® ® d  1,19. 4.5. Axit clohydric (HCl) lo∙ng (dung  d Þ ch  1+9). Pha  lo∙ng 100  ml  H Cl  ® Ë m   ® Æ c   =  (d  1,19)  íi900   n íc  khu Ê y   Ò u. v  ml    ® 4.6. Axit clohydric (HCl) lo∙ng (dung  d Þ ch1+49). Pha  lo∙ng 10  ml  H Cl  ® Ë m   ® Æ c   íi490   n íc, khu Ê y   Ò u. v  ml    ® 4.7. Bariclorua  (BaCl2  ) dung   Þ ch       µ   d 10 %. Ho tan      10 g bari clorua    trong    90 ml  íc, khu Ê y   Ò u. n  ® 4.8. B¹c    nitrat(AgN0 3 )    dung   Þ ch   d 0,5    µ   %. Ho tan 0,5g  N 0 3   Ag trong 100 ml   íc, n  khu Ê y   Ò u.   ® B¶o  qu¶n  trong  ä  ñy  l th tinh  Ç u   É m. m s 5.  Ê y   É u   µ   L m v chu È n   Þ   É u   ö bm th 5.1. L Ê y   É u   m ­ M É u  bª t«ng   îc  Êy    ¹ng  côc  ho Æ c  d¹ng   ét  ® l ëd b b»ng  c¸c  Õt b Þ  m «   ë   thi t¶  môc  4.1.1  µ   v 4.1.2. ­  ¬ ng   Ph ph¸p  Êy  É u   t«ng  lm bª  theo  i Ò u   ® 6.2.1, T C X D V N     262:  2001.   ­  É u   M sau  khi  Êy  îc  l ® b¶o  qu¶n  trong  ói polyetylen  Ý n   t  k nh» m   ¹n  Õ   Õp   h ch ti xóc  íikh«ng   Ý. v  kh ­  èi îng  É u   t«ng  Êy    ¹ng  ôc  kh«ng   t  ¬ n   Kh l m bª  l ëd c   Ýh 100g. ­  èi îng  É u   t«ng  Êy    ¹ng  ét  Kh l m bª  l ëd b kh«ng   t  ¬ n     Ýh 25 g. 5.2. Chu È n   Þ   É u   ö   bm th 5.2.1.M É u     ¹ng   ôc   ëd c
  4. a)  C¸c   èi, ôc   t«ng  lÊy  õ  Ê u  ki Ö n   îc  µ m   ¹ch b ôi b È n   kh  c bª  tc ® l s trªn  Ò   Æ t.   b m Dïng   ó a   Æ c   µ y   Ë p   á   µnh   b ho ch ® nh th c¸c  ¹t cã   Ý ch   íc  h  k th kho¶ng   m m   ® Õ n     m,   1    2m rót g ä n     theo  ¬ ng   ph ph¸p chia    Õ n   t® khi thu  îc  ® kho¶ng     m É u.   Ç n   É u   25 g  Ph m cßn   ¹i l  ® îc b¶o   qu¶n  trong  óinil«ng  é c   Ý n   Ó   µ m   É u  u. t  bu k ® l m l ±5 ®é 105 o C     o C,  b)  Ê y   ¬   é   É u     S sbm ë nhi Öt    nghi Ò n   á   Õ n   nh ® khi  ät h Õt   l  qua   s µ ng   ã   Ý ch   íc  ç 0,14  m   Æ c   ck th l   m ho 0,15  m. m c) S Ê y  m É u  ë  nhi Öt ®é  105 °C    5 °C  ® Õ n  kh èi l ng kh«ng  ® æi, ® Ó  ngu éi  ± î trong  b × nh  h ót È m,  nh Ë n  ® îc m É u  thö. Vi Ö c  chu È n  b Þ  m É u  c Ç n  tiÕn  h µ nh  c µ ng   nhanh   µ ng   èt,® Ó   É u   Õp  óc  íikh«ng   Ý   c t  m ti x v  kh xung   quanh   trong  êi gian  t  Êt. th   Ý nh 5.2.2.M É u   ë   ¹ng  ét    d b ­  M É u     ¹ng  ét  îc    ëd b® chu È n   Þ     Ç n   c  ñ a   ô c   b nh ph b,  c m 5.2.1. 6.  Õ n   µ nh   ö Ti h th 6.1. Nguyªn   ¾ c   ö   t th ­  ï ng   Cl   D H lo∙ng(1+9)  Ó   ® chi Õt  Ç n   ph sunfat hßa  tan trong  É u   t«ng   µ o   m bª  v dung   Þ ch. d ­ K Õ t  tña ion sunfat trong  m «i  tr ng  axit  b»ng  bari clorua, t¹o thµnh  bari ê   sunfat. ®é 850 °C     °C,  µ   © n. ± 25 ­ Sau     Õn  µ nh   öa,  ®ã ti h r nung   Õt  ña    k t ë nhi Öt    vc 6.2. Ti Õ n   µ nh   ö   h th 6.2.1. © n  5g    0.005g  m É u  thö  ®∙  s Ê y  kh«  (chu È n  b Þ  theo  ®i Ò u  5.2.1    C ± ho Æ c  5.2.2),  cho  vµ o  cèc  thuû  tinh dung  tÝch  250  ml. T È m   t É u  b»ng  n íc c Êt, í  m   thªm   õ  õ  t t 100    ml dung   Þ ch   Cl   d H lo∙ng (1+9), (chu È n   Þ   b theo  i Ò u   ® 4.5)  µ o   èc   µ   v c v khu Ê y   Ò u,   Ë y   èc  ® ® c b»ng   Æ t   Ý nh   ng   å. m k ®å h 6.2.2. §un  s«i cèc      trªn  Õ p   i Ö n   b ® trong    ót,  ïng   a   5 ph d ®ò thuû   tinh  Ç m   d cho   b ét  É u   µ   m ho tan  trong axit.§ Ó     ngu éi  Õ n   ® nhi Öt    ®é phßng.  ä c   L dung   Þ ch   d qua   Êy   gi läc  kh«ng  tro lo¹ich¶y  trung b × nh, röa  Õt  ña 2  lÇn     k t b»ng   Cl  lo∙ng  H (1+49)   ã ng.  n Sau     öa  ¹ib»ng   íc  ® un   ®ã r l  n  s«i  Õ n   Õt  ® h i«n clo, n íc  äc  öa    lr thu  µ o   èc  v c 250  ml. Ch ó   Ých: th Nªn  tiÕn  h µ nh  ho µ  tan m É u  trong  tñ h ót h ¬i ®é c. § Ë y  cèc  b»ng  m Æ t  k Ý nh   ®å ng   å   Ó   h® tr¸nh axit b ¾ n   ngo µi    ra  khi  un   ® s«i. 6.2.3.  §un  s«i cèc  chøa  n íc läc, ®å ng  thêi ® un  s«i dung  d Þ ch  bariclorua 10     %.  Dï ng  è ng  h ót, nh á  giät tõ tõ 10  ml  dung  d Þ ch  bari clorua  10  %  n ã ng  vµ o  cèc   chøa   íc  äc, khu Ê y   Ò u.   nl  ® §un  s«i  Ñ   dung   Þ ch   nh   d trong  ph ót. 5  6.2.4. Ó  yªn cèc  ®ù ng  dung  d Þ ch  m É u  trong  6  ® Õ n  8  giê (ho Æ c  ® Ó  qua    § ® ª m)  cho  k Õt  tña  l¾ ng  xu è ng. L ä c  dung  d Þ ch  qua  giÊy  läc kh«ng  tro lo¹i ch¶y   ch Ë m,  röa k Õt tña trªn giÊy  läc b»ng   íc c Êt  ® un  s«i cho   ® Õ n  h Õt  i«n clo (Clí). n   R ö a   Õt  ña  õ    Õ n     Çn   k t t 8® 10 l qua   Êy   äc, høng    gi l  kho¶ng       íc  öa  õ  Ô u   äc  2 ml n r t ph l cho   µ o   èc,  v c thªm   µ o     Õ n     ät  N 0 3   v 1® 2 gi Ag 0,5    Õ u   %. N cßn   Õt  ña  Æ c   È n   c   k t ho v ®ô th×  Õp  ôc  öa  ti tr cho   Õ n   Õt. ® h
  5. 6.2.5.  Chuy Ó n   Êy   äc  ã   gi l c chøa   Õt  ña  µ o   Ð n     ∙  k t v ch sø ® nung   Õ n   èi  îng  ® kh l kh«ng   æi   µ   ∙  © n   ® (v ® c x¸c  Þ n h   èi  îng  2 ]).S Ê y   ® kh l [g   kh«   µ   t  v ®è ch¸y  Êy   äc  gi l chøa   k Õt  ña  tro  µ n   µn  t ra  ho to trong  «i  ê ng   m tr «xy  ã a,  h sau     ®ã chuy Ó n   µ o   nung. v lß  6.2.6. ®é 850 o C    25 o C    Nung   Ð n   ch chøa   Õt  ña    k t ë nhi Öt    ± trong    ót,  µ m   60 ph l ngu éi trong  b × nh  h ót È m  ® Õ n  nhi Öt ®é  phßng  råi © n. L Æ p  l¹i  c  qu¸ tr×nh  nung  ë   nhi Öt    ®é trªn  trong    ót, lµ m   15 ph   ngu éi  µ   © n   íikh èi îng  vc t  l kh«ng   æi   1 ]. ® [g 6.3. T Ý nh   k Õt      qu¶ H µ m   îng  l sunfat quy   S O 3  tÝnh   ra  b»ng   Ç n   ph tr¨m (%)  èi  îng  É u   t«ng,  kh l m bª  theo c«ng   thøc: (g1 − g 2 ) x 0,343 SO3 = x100 g Trong   : ®ã g 1 : kh èi îng  Ð n   ã   Õt  ña,  Ýnh     l ch ck t t b»ng   m; ga g 2 : kh èi îng  Ð n     l ch kh«ng,  Ýnh   t b»ng   m; ga g:  èi îng  É u   Êy  Ó   © n   Ých,  Ýnh   kh l m l® ph t t b»ng   m; ga 0,343   h Ö   è     s chuy Ó n   õ  S O 4   t Ba sang   O 3 . S Th Ý   nghi Ö m   îc  Õn  µ nh   ® ti h song   song  trªn hai îng  © n   ñ a   É u   ö.  Õ t   ñ a   l c c m th K q thÝ  nghi Ö m   µ  l trung  × nh   cé ng   ñ a   b   c hai  Ð p   ö    Êy  ph th , l hai  è   Îsau   Ê u   s l  d ph¶y. Chªnh   Öch   ÷a  l gi hai  Õt  k qu¶  x¸c  Þ n h   ® song  song   kh«ng   ín h ¬ n   0,10 %.   l    7. B¸o  c¸o  Õt  k qu¶ Trong  b¸o c¸o  Õt  k qu¶   Ç n   ã   ÷ ng   c c nh th«ng     tin sau: a)  Ý   Ö u   É u,   µ y,  K hi m ng th¸ng, n¨m   Êy  É u; lm b)  ¬i  Êy  É u   Æ c   N lm ho tªn  Ê u   Ö n   ñ a   c ki c c«ng   ×nh  Êy  É u; tr lm c) Tªn  ¬ n   Þ   ö  ® v th nghi Ö m; d)  µ y,  Ng th¸ng, n¨m   ö  th nghi Ö m; e) Tiªu chu È n   ö  th nghi Ö m   è  Ö u   (s hi tiªu chu È n   µ y);   n g)  Õ t   K qu¶   ö    ô c   th ë m 6.3.  
Đồng bộ tài khoản